Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1869

jsr jtmmmmf Jtiailijh cli Kr lag um ili vcrfruJi Diij lul voortdurende oiideritemiimj der uWjeJaten Iftrekkiiil en van vermigchikte visichefs der Htederijente Katwijk aan see en te Nooritivijk aan sec In het afgeloopcn boekjaar zyn ontvangen Aan contiibulien van de recdcrs die zulks gcdcellelljk van de inkomsten der visschers afhouden van 45 bomschuitcn te Katwijk a Ii ƒ 135 10 Noordwijk ii 3 30 ƒ 165 aan jaarlijkscho bijdragen van 60 cents of hoogerdoor de commissie te Loyden ƒ 774 6fi Katwijk 150 25 Noordwijk 96 O ff ff Rotterdam Ss4 II II II II Gouda 73 50 1118 90 aan giften voor eens door do commissie te Lcyden 25 ann giften voor eens door de commissie te Amsterdam aan giften voor eens door de commissie te llotterdam aan giften voor eena door do commissie te Katwijk 97 37 Vj 26 01 5 153 38 aan interest 648 86 ƒ 2086 14 De vereeniging heeft dit jaar ondersteund 25 weduwen 49 weezen en 2 bejaarde personen zijnde de nageliitcne betrokkiugeu van de verongelukte bcmiinning der bonischuiten dé Industrie de drie Gebroeders Zorg en Vlijt Vrouw Neeltje Katvijks Vehijn de Adriana Kattcyks Ifelvaren de Jonge Dirk de vier Geiusten en de drie Gebroeders Door de vereeniging is uitgekeerd in dit boekjaar ƒ 2473 75 gedurende de zomermaanden werd voor elke weduwe ƒ 1 25 voor elk biyaarde ƒ 0 87Vij en voor elk kind f 0 25 per weck uiti 3keerd gedurende de wintormoandcn voor elke weduwe ƒ 1 50 voor elk bejaarde 1 10 en voor eik kind ƒ 0 35 per weck Het kapitaal bestaat nu uit ƒ 23500 nominaal natioii ile wcrkolijko schuld ïi j pet ƒ 1900 belegd in de Leydscbe spaarbank en ƒ 128ü 72 3 ia contanten Do vereeniging eindigt haar verslag met oprechte dankbetuiging aan allen die hare pogingen hebben ondersteund zij wenscht dat door jaarlijkscho bydrageii tiften en legaten haar fonda meer en meer aanwassen moge De vcroeuiging voornoemd NooKDiviJK aXn zke 13 Juli 1869 SAMUEL LE POOLE Voorzitter A VAN DKIEL Secretaris Dezelfde subcommissie zich san het bovenstaand jaar verslag rcfcrcorende brengt verder beleefdelyk ter kennis van de te Gouda wonende h h deelhebbers van gedachte vereeniging dat eerstdaags aan hunne huizen tegen uitreiking van kwitantie over hot respective bedrag van deelnemingov r 1868 beschikt zal worden De sub commissie voornoemd D W WESTRIIBAAN M A G VORSTMAN i A SALOMON HUIJGENS A SOIIONEVELD van der CLOET GotDA 18 Juli IhliU LAATSTE BERICHTEN AthenO is Juli De Kamer is bijeengekomen Het eerste votum dat zij hoeft uitgebracht betrof de geldigholil der verkiezingen in Corinthe en do regeering hooft daar eene meerderheid gehad van 20 stemmen Parijs 19 Jnh De maarschalk Vaillant is benoemd lot minister van s keizers huis Parijs 19 Juli Blijkens eene d pèche uit Brazilië maken do gcillioerdon toebereidselen tot de bestorming van Eïcuias alwaar Lopez zijn hoofdkwartier heeft opgeslagen Brest 19 Jnli Het eind van den Transatlautiachen tclcgr iafkabel is geboeid Vrijdag morgen wal hel 1 cdT Ie on l Jiiiiig om de bewerking voort Ic zetlen Zaterdag kon het weer voortgang hebben RiO JanexrO 23 Juni De revolutie in Uruguay nceiat toe De president is naar de hoofdstad Montevideo teruggekoincn zonder een gevocht met do insui ijenlen to wagen Parijs 19 Juli Naar men verzokerl is in een heden gehouden ministerraad beslolon om liet wetgevend Lichaam eerst in October bijeen to roepen St PiOrrO 19 Juli De ingenieur Clark lelegr ifcurl dut men eer 321 mijlen kabel met goud gevolg heeft laten zinken Woonon 19 Juli De minister van finaneien in bet i Lutlhi iii elie kabinet guf da irtoe uilge 1p trimcslcr van i2S milliocn tegen È lc van 1868 De ecue vermeerdering AND Dr jongste nommcr Ide het enormo deIiiünistratie dat geJren is ontstaan door lour den minister von Jij des te onaangc ji zij in der l jd loonc nU in den bonsIrklanrd dnt de aan waren voor de be gedekt zal kunnen Isel Men onderstelt tl van verloven op er toe te staan zeer kn te besparen alvoJb71 moet indienen Istad van bet hertoglat onder de weta onttegeering bg de sten ie dtrekking hebben j4om langzamerhand op in Hoord Duitschland I itudenten te Leipzig iiswaardig besluit ge II een Ëhrengerioht 1110 tegengaan of ten c rechtbank v erd aooJVIJ9 hoeicer het t eIc duitsohe stndenten Lik gedaa in het prores bhuldigd zijn van polach Een hunner de den Noord Duitschen nf enis8traf en drie ar gedurende ccne maand Icschuldigden zijn vrij n dat den bisschop van gelegd is dat hij ta uden heeft waarin hij Inon geest te velde trok lilde woorden bezigde c tronen te helpen om 11 koningen niet langer raiie Gods willen zijn lat de bisschop openlgk dat hg die woorden heeft men zich echter l want het Slrabinger Irerst de rede van den met de hierboven ge c vervolgd geworden partij zullen van dit bon want zes getuigen V dat de prelaat bedoelde I t cbezigd en ahoo wordt an jdstitie dadelijk in onder verklaring dat Inbaar en niet intra muros jiiddeUgk eeue vervolging besteld hebben R IJ K e delegatien ten gehoore d enten hebben uit naam i inne trouw en gehecht ilcn president der Hon I en getijken invloed als appelijke aangelegenheden I kennen gegeven dat de v l als de bevordering van Il en door eendrachtige It goede gevolgen mogen hl der delegatie uit len antwoordde Z M dat voldoening zal strekken Ih gemecnschnppelyk met in het streven naar bc u des lauds alsook naar heid bij de versohillende de zekerste waarborg Ihjving van den vrede in luilonlaud Il treffende de hervorming west hoiigadrschen spoor licischen spoorveg heb ning verworven en zijn De zittingen van dcu ic Triest aan de hoeken uiiigeplakt talloo c exein 1 1 uii van het revoUition n iirc comiti waarbij lc bevolking werd opgewekt om den 13den van dc o miiand Jen juardiig deitreurige gebcurtcuisaen in 1808 tj Triest voorgevallen zich to begeven naar de grafpinntsen der martelaren ten einde aan hunne nagodaclilenis de verscliuldige hulde te brongen en den eed van eeuwigen haat tegen hnnne beulen te hernieuwen Deze opwekking heeft niet het beoogde gevolg gehad Volgens eenc correspondentie uit Weeiieii heeft het eenig opzien verwekt dat de keizer zoo spoedig den bisschop van Lintz gratie heeft geschonken eu wel zonder dat deze er om gevraagd had Er liep aanvankelijk een gerucht dat de bisschop de gratie had afgewezen doch gelijk men weet is dit bepaaldelijk tegengesproken Bovendien al had de bisschop dit gedaan dan kon hij daardoor den rechter toch niet dwingen om het vonnis ten uitvoer te doen brengen SPANJE Toen de generaal Prim in de cortes de samenstelling van het nieuwe ministerie aankondigde verzekerde hij de vergadering dat de Fransclic autoriteiten voortdurend de Carlisten en Isabellisten vervolgen die aan de grenzen samenspannen en dat die autoriteiten nog onlangs eene aanzienlyke hoeveelheid wapens en militaire kleedingstukken in beslag genomen hebben In de proviucie Valencia ziet men eene Carlistisclie beweging te gemoct Te OUeria heeft men een wapendepot in beslag genomen dat voor de opstandelingen bestemu was Te Aranjuez en Sigueuze heeft men het bestaan ontdekt van geheime comités welke ten gunste van Don Carlos werkzaam waren Een groot aantal leden der geestelijkheid is daarbij betrokken Men zegt dat de generaal Prira bevel heeft gegeven om ieder te fusilleeren die mot de wapenen in de hand of Karel YII uitroepende wordt gevat GOUBA 20 Juu Op Zaterdag 17 juli iiad alhier de openbare jaarlyksohe prysnitdeeling aan eu de promotie der leerlingen van de lalynschc school plaats Uij deze gelegeuheid ontvingen de beide oudste leerlingen A J J Kloppert van Delft en J J Ter on het diploma om naar de hoogeschool te kunnen vertrekken terwijl ook al de andere of een prijs of een getuigschrift ontvingen en naar eene hoogere nfdeeling bevorderd werden De jongeling J J Tcrweii deed eene oratie Alexandra Magnt waarna de rector dr D Terpstra in sierlijke bewoordingen van de vertrekkende leerlingen afscheid nam en de voortdurende zorg der beeren curatoren van den gemeenteraad en van allen aanbeval die in wetenschap en fraaie letteren belangstellen Tot ontvanger der directe belastingen enj teKatwyk c a is benoemd de heer H F van dePoll thans in die betrekking te Bergambacht Overzicht van de opbrengst der middelen hoofdsom en opcenten over de zes eerste maanden van 1809 Directe belastingen ƒ 9 711 209 29 in en uitgaande rechten ƒ 2 163 460 19V2 aeeijnsen J 12 897 914 83 gouden en zilveren werken ƒ 142 206 5673 indirecte bclastingen 7 699 518 24V2 domeinen ƒ 587 396 43 posterijen l 316 778 44 rijkstelegrafeii 265 686 94Vs staatslotery ƒ 137 462 jacht en visscherij 16 570 loodsgeIden 861 810 26l 5 Totaal ƒ 35 600 019 20Vs tegen ƒ 33 634 604 35 in de zes eerste maanden van 1868 De raming was ƒ 35 365 677 50 Z M heeft benoemd tot leeraar aan deHijkshoogere burgerschool te Utrecht den heerL J van der Harst thans tydclijk leeraar aan dieschool tet leeraren a in Kijks hoogere burgerscholen to Leeuwarden den heer J P Ilui inga aldaar te Zwolle den heer F F A Eick thans Icerimraan de Eijks hoogere burgerschool te Tilburg teGroningen den heer F Meijer thans leeraar i aiide Hykshoogore burgerschool te Assen te Assenden heer H W Sanders te Schalznm Ie Warffunide heeren Mr W Janssonius te Usquert en J A Soholten te Zutphen te Sapperaeer den hoerE Soheffer te Oude l ekela tot burgemocster dergemeente Heerlen M J Savelborg erkend en toegelaten don heer Fr Schutz als consul dervereen stalen van Amerika te llotterdnin en zulksop den voet van vreemd onderdaan benoemdtot deurwaarder bij het prov j crcehlshof in Friesland U Bloembergni Siiiiti e thans ecrsto deurwaarder bij de urrondisseincnts rechlbank te Lccuworilcn Naar ucii verneemt heeft Z M Ijij besluit van 21 juiHJ ii 2 den minisicr van oorlog gemachtigd de milicicns vcrlofgangcrs van de lichting 18C5 dit jaar in actieven dienst op te roepen bm hen gedurende doch niet langer dan 30 dagen onder de wapenen te honden Deze indienststelling geldt ook de gehuwde manschap en staat in verband met het later optreden van die miliciens in de sijhultcrij het is noodig geacht hen nog ccnigen tijd in den wapenhandel te oefenen Men wil weten dat ook do lichtingen van 1866 en 18C7 legen de volgende maand zullen worden opgercjepen Of daaronder ook de gehuwden begrepen zijn schijnt nog twijfelachtig Het betreft de miliciens vau het regement grenadiers en jagers en de acht regemeuten infanterie Men meent dat de oproeping der miliciens zich tot het wapen der infanterie zal bepalen De manschappen zullen gedurende eene maand in den wapenhandel worden geoefend De gedachteii wisseling tussohen leden derccnte kamer en den minister van binnenlaiidsche zaken over de aansluiting der noorderapoorlijn bij iJuitschlaud heeft de algemcene beluugstelline opdit punt gevestigd Wy zijn iu staat op te geven tot welke resul tateu het comitó tot bevordering der aansluiting gekomen is en uit die resultaten mag men den stand der zaak beoordcelen Die resultaten zijn dat het comit 5 heeft verkregen 1 van de Pruisische regeering a oflicioele toezegging eener geldelijke ondersteuning en hoezeer deze naar het oorifeel van het comit 5 onvoldoende is voor de verwezenlijking von het beraamde plan is de onmogelijkheid ter verkrijging van grooter subsidicn niet gebleken b toeslemming tot het sluiten eener overeenkomst met de Oldenburgache regeering betrekkelijk tot do exploitatie waarlegen vroeger bezwaren bestonden c vrij verkeer cp het baanvak Lcer Ihrhove en het aanleggen der werken te Ihrhove 2 van de Nederlandsche regeering toezegging oqi de zaak behoudens toestemming der wetgevende ma it krachtig te willen ondersteunen cfi van de gemeente VVoener toezegging van kosteloozen afstand van die gemeentegronden welke voor den aanleg der werken zullen bevonden worden noodig te zijn terwijl verder alle uitzicht bestaat dat met de Oldonburgsche regrering eene overeenkomst zal worden gesloten betrekkelijk tot de exploitatie Het comit 3 heeft mot aJgomeene stemmen in zijne vergadering van 8 Juli te Groningen gehouden verklaard dat men moest vo rtgaan met de bemoeiingen en trachten een defluitief resulLiat te verkrijgen Ware het coinili niet door een besluit van de prov staten van ironingeu gehouden geweest eeu rapport uit te brengen het zou met hot onlangs verschenen verslag zijner bemoeiingen waarvan in officiële termen nog zoo weinig te zeggen viel oog gewacht hebben Wij meenen de aandacht onzer lezers te moeten vestigen op art 17 vau het koninklijk besluit dd 25 Juli 1819 stbl n 40 luidende Geen nederlandsche eilcn veelvouden of onderdeden van dien zullen in eeiiigen handel hocgeuaanid gebruiki mogen worden waarop tevens ecnigc andere lengtematen van wcUen aard ouk mochten geplaatst zijn of zelfs cenigo leekenen die dezelve aanduiden gevonden worden Veelal gesehiedt de handel in manufacturen in het dagelijksch leven nog bij de oude maat die oiu licht te bevroeden redenen door sommige kooplieden in gebruik gehouden wordt Deze maat toch is geheel zonder toeziuht en wordt door hen naar willekeur geregeld zoodat zij reeds bij eukelen tot 65 centiineters ned duimen gedaald is terwijl hare lengte ongeveer 69 was Aan dit misbruik moet een eind gemaakt worden Zoo wij wel onderricht zijn hebben te Amsterdam verschillende bekeuringen pl inls gehad wegens het hebbon van leekenen die eene andere dan wettige maat aanduidden welke bekeuringen door veroordeelingen van do verschillende kaïitouregters gevolgd zijn In de nieuwe wet be rellende malen gewichten en wcegwerkluigen welke in januari 1870 in v erking treedt is hetzelfde beginsel aangenomen bij art 29 Met een goldboete van 10 lot 20 gulden wortll gestraft het hebben v in bij ondcro racrkteekenen op de malen met het deel om bij andere dan wettelijke maat l vdkoopon J e e jQUDA gei esligde mb comnüsnie van da verceiiiging tot voortchircude oudorstcuiiing der nagflnlen betrekkingen van verongelukte vissehors Ier Keederij en te Noordwijk aan zee en Ie Katwijk aan zcc neemt ilc vrijbelil langs bv on eg aan hcliuighclibciidcn hel over ISCH door de liuujd cviiimisHk v m bumiyfiiuauik irrmiii iiii opgeiii il i j iarvcrsl ig hier aelitorvulgcns mede te lei Icii I