Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1869

tl p I BEKROOND i 1 I 1 A l IJ 8 i i 52miON EN MEDAILLE Ij I BEKROOND f t 1865 I i O r O 11 T O B l ziLVF nEN medaille sa I 1 11STE KI AS iE M Belangrijk Berigt De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtschc Aiiti llhcumatischc WaldwolWatten a 25 en 50 et het pak Deiinennaaldeu Olie ii 35 en 7Ü et de llescli aau duizendo lljdcra van Jicht eu Kheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd warcu de bijzondere aanbevelingen van IIH Geneeskundigen geven voldoende bewijjen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande di pöts alsook de zoo alom beroemde WaldwolÜezood heids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegenalle Jicht en RheumatiBche aaudoeuingen Schmidtsche BÜRSTBONHONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwdc Borst enzi KIEPEUNADEL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelcn volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM VtrecM Te GOVDA Mej de Wed BOSMAN Roclo sareiidveen II NADEEMAN Rotterdam Wed V ue KÜSTEE Sdioonhoven Wed WOJiFh cn ZOON jroerdm Q b TEENNING fFoulrugge A DE WILDE IJssehtein J B MOLLE Alpken L VAUOSIEAU Z Boskoop J GOUDKAÜE Uarmelen W G KUllVERS Ilazerswomle Mej J GAAEKEUKEN Montfoort J A JACOBI Oudewater J van LIEFLAND En verdere Depots op de gebruiksaanwyzingcn Aanvraag om DEPoT bij M J C HAM Utrecht wordt gevraagd Adres onder letter C bij den Uuekhandelaar A BRINKMAN alhier noociigd door de romniiisic dor ncicgatiiii mt kort overcioht van den toestand der finautitn over dit jaar voor zoover dit thans mogelijk was Uit zyne mjcdeeliug bleek dat de onlvangalen in het tegenwoordige jaar vermoedelijk Bi milliocn meer zullen bedragen dan de raming was Wanneer die gunstige omstandigheden voort duren dan zal waarsehijnlijk het deficit in 1870 in ronde eijfers 2 millioen bedragen waarvan Ï3 millioen gedekt zullen zijn zoodat het nehcelo te kort slechts t millioen zal bedragen Gemengde BeJicIitcii Da Püuliis van Rennn ia op den indei geplaatst Te Madrid ia ecue carlistische sniucuzwcring ontdekt In vele griokacha kiesdistricten is uict gestemd met biljatten maar met do wapenen Ta Gefle in Zweden heeft een brand gewoed waar nn de ehade ordt geackat op 10 millioen ruksdaaldera bcbalvo da bibliotheek het rauieom eu velo andere openbare gebouwen lijn ruim 700 huizen vernield l rioa Cortsehakolf bcell aan do katholieke bisschoppen In Rnaland de ver jnniag geweigerd om het concilie te bezoeken 1 0 voortdurenda werkstaking der timmerlieden te Uerliju vcroortaakt grooto ongelcgciibeid Frankrijk heeft het Spaanscho regentschap erkend Te Ëistioach zal in augustus een interuatiouoal congres vui uleldcrs worden gihuudcu Cn ZuM Duitschlaud verecnigen lich vele katholieken tegen de aanmatigingen der iillrauioiitauen over hot dienstjaar 1870 heeft de kei er dotation toegeloeiid nn do anivcrsiteils bibliothekco aan die to Weencu TOOO 11 to Pmag 60a0 Ie Gnitz luspruck Krakau en Lemben 000 0 Prins Kapoleoo mort ea moppert over wezen en vorm der Te I on hebben nl de leerlooicra het werk gestaakt Wcgem de ongeregeldheden in het ateenkolendistrict van de JaAk tullen ongeveer SO personen te recht staan Op het eiland Madeira is de republiek uitgeroeiien Te Hodimout naby Vcrviera heeft een zware brand gewoed waardoor een spinnerij een lakenfabriek en eonigo woonhaiien verbrand tyn ter gezamenlijke waarde van 7 ü 800000 et Do regent van Spanje is het eerst door Pruisen erkend Te liaruclona is door de republikeinen ecne proclaiiiatio verspreid met het opschrift oorlogsverklaring aan Madrid T e uitvoer van boter en kaaa uit Friesland bedroeg de laatste jaren ongeveer 21 millioen guldan die van rundvee echapffii en varkens ruim 6 millioen In da cerate ICB maandea van dit jaar hebben 3500 l ohcniera hun vaderland verlatca Mon wil de fransche senatoren berooveu van hunne 30000 fr de geiingo vergoeding voor de groote diensten dio zij bawijien DoD Carina ia verdwenen uit Vrankrijk cn ontkomen over de gzepwii au Navana To New York zijn 140 vrijbuiters gevangen genomen Burgerlijke Stand GiBOiiEN 16 Juli Johanna lUudrica ouders T de Druijn en W H K konaar 13 Maartjn ouders J Palsgraaf en A den Oudon Lena ouders J Vcrkaaik cn Kouwenhoven Joan Jasper ouders J W M liotterop cn G Ps ina OvEBI KDE i 18 Juli 1 van der lieg G d TEST Ondertrouwd MARTINUS SPRUIJT cn JEANNETTE MARIE BiiCHNEK Gouda IG Juli 1869 Emige Icenmsffeviriff RECEPTIE 25 Juli ADVERTENTIEN Ondertrouwd L K4L0SI en J H ROMEIJN Oouda 16 Juli 1869 Benige ktnnisgcviny RECEPTIE 25 JULI Uit de hai d to koop Een HECHT eu STERK HUIS met l AKUUIS daarnevcn GUOOTETUlNen ERF met oen Schuur goïcgcn aan de Wachlcrstraal bijzonder geschikt voor ecne fabriek Te bevragen bij den lioekhaiideliinr A 1UUNKM N alhier Sociëteit Ons Genoegen Het feest van 6 Augustim voor do minvermogenden gaat BEPAALD DOOR Het tot nu too verkregen resultuitt der Inschrijvingen stelt de Commissie instaat dio Kinderen f lthan s iets aan te bieden De Commissie zou ochter zoo gaarne meer willen geven zjj houdt zich daarom voor elke bijdrage ook voor die van belangstellenden die GEEN Lid der Sociëteit 74jn ZEER AANBEVOLEN elk Lid dor Commissie wil dat gaarne aannemen Wegens veelvuldige bezigheden van den gewonen bode JuE worden de billetten opgehaald door de boden van den Hoek en ReijnDEiis mocht door die verandering een ingevuld billet omfyehaahl blijven liggen zoo verzoekt de Commissie beleeid dat bij een hunner te willen laten bezorgen Ook de Loden buiten do stad worden verzocht de ingevulde billotten ton spocdig ste in te zenden Alles zooveel mogelijk aan t adres van den Heer II J STEENüERÜEiN De COMMISSIE voor de Kinderkerniis Een geschikte De internationale Jurij van de laalsie VVrroldli iiJloonaleUiiig te Parijs heeft aan de firma Pranz StoIIwerck hare Ie Keuicü wrgcns de uitstekende kw diicil v iii yioom Choeoladcn de prijsnicdaille toegekend lic meest raur inle süorlcii divci met lickcnde hoooladon zijn Ie verkrijgen liij 1 1 v di ii SANDE M Banketbakker op de Markt te Gouda 270 Staats LoteriJ De trekking der Eerste Klasse begint Maandag Augustus 1869 DEPOT VAN FIJNE OLIJF SALADE OLIE uit NIZZA in ITALIË Bovenstaande olio welke zich door hare uitmuntende eigenschappen bijzonder aanbeveelt ala zijnde zjj zacht zoet van smaak zonder reuk blank en helder is a 75 cents per fleach verkrijgbaar gesteld bij Gebr KAMPHUIZEN to GOÜDA A13SHAUBBIN S of Anti Illiuinatisclie Watten Aangaande doe Watten komen van vele zgden zeer gunstige bcriglen in De ernstige Ehumntuche lijders bestendige gebruikers dezer Watten hebben opgemerkt dat dezelve niet alleen spoedige verzach ting en verdere genezing hebben aangebragt maar gevoelen zich bovendien veel meer opgewekt daar lijdende gestellen meestal melankoliek van geest zijn Dit middel neemt elke zwarigheid uit het bloed bevordert haren geregelden loop en wekt den geest liüblendig op Dez e getuigenis laat zich zeer goed liojirijpcii onid it het alle huid ickicn uitslag roos oiiz geneest welke meestal door zwaarbloedigheid aiilslaau Die van de kinder iektc ongeschonden v blijven cliriiikc leze Watten Zij maken de pijn van den lijder zeer spoedig dragelijker en waarborgen de huid legen selicnding Ook voor alle andere liiiid ieklen zijn de e Watten perfect goed Zij neren de buitenlucht en nemen de branderige en seheipe deden na z ieh Zij zijn daarom in elk geval doelmatig cn onschadelijk De prijs dezer Watten is 30 CentS per blad en zijn Ie bekomen aau het Iloofd dépöt bij A BHEliïVKLT Az Ie Dklft en verder by Oouda It Zevenhuisen IV oer den Schomihcven Alphen Boshwp Hotter dimt It Capelle a d 1 bsc T A G VAN DETH Wed ÜOSMAN A l RINS Ci WILHELMUS T W DEN UIL A KALLlNd J JOÜDkAUK J H KHLLKR Westc s agpnstr A RKIJNARDT Oostpoort OITO IlOOüENDlJK GoeDA i rKi tan A BmlmaH 1869 GO De uitguvo dezer Couranj WOENSDAG en Y geschiedt de uitgavel DINSDAG DONDI DAG De prjjs per liJ tnaao per post 2 r e insendlii Kennisi De BÜUGBMEESTEE vJ let kennis van de belangiil Heer Commissaris des Kol ZuidHolland op den 6 verklaard Hel Kohier voor de belaS dienst 1869 70 N 2 Üat voornwld Kohier teld in handen van den He daarop voorkomende rerpliji den bij de Wet bepaalden heden ingaat de termijn val elke de reclames behooreii Gouda den 20 De BiugeJ DE GJ VT De laatste verkiazingei geleverd dat de volksscho ryke cn opregte vriendoJ jjver was ontwaakt en he is geweken Maar de str do toekomst der school is Tjjand is onverzoenlyk en partijen clericalen en orth spannen om de staatsHcl krocht te vemiotigeu eu don onderlingen strijd aal derland bukken zal voo Wij weten dat de duial overwinnen maar wiJ z dat zjj de ontwikkeling kunnen belemmeren twis en de waarachtige verede des volks voor langen tijl Daarom mogen de vril school niet vertragen ml verwachten wel veel gotven in de volksmnatschail rigo belangstelling moctl togen de meer en meer ol gingen der fiinatieke bcaU Wenschen wij goede vi gen te plukken dan mogJ met edele wapenen Wf misleiding schuwen roii mecning en zachtmoedig el is het dat onze gezindln il tering wordt begroet t a en uit onkunde en vooral ili g w mmm l i HapMr