Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1869

11 Ivet IS te iioiKju iliil licil uiiiio Uim lit di vriM f crc wiUU onHluiiiiij liciil zul vcrvuii i ii om de uakciitli liorvormiiij iip vasliT roiidNlnfJSCu te vcsligt n liet mgediichk vcrsciiijnHel dev liorlevondo hierarchic zal al ras voorbiJ aaii Hot ucilie mil als zoovelevroegore frctai diuiv aam resnltaat opleveren Hot zijn do laatste lovcnsflikkeringen vau den sterveudeu leeuw Het eeuwig evangelie zal zich verjongen door eigen innerlijke kracht de mensclip iike vorm is verouderd en Akersloten do kerk op den onvergankelijken grondslag al herboren worden tot ee x nieuw krachtvol on zegenrijk leven BUITE NLAND ENGELAND M iar Kuropa zal nul allea voor goede munt aaniie iii ii wnl dc e mannen hunnen vorige mecater tqn laste leggen De minisicr van Gunnlicn heelt zich bereid verklaard vergunning te geven om den li ransch IransatUuitischcn telegraafkabel met de kust van het gebied der Unio te verbinden zoo do tclugraaf maatSühappij zioh aan do bepalingen vun de telegraph bill wil bu idcu lüi dal hel Congres bijeenkomt Deagent di i luaatschappij heeft zich daartoe verbonden Do heer Araiand eerste secretaris vau legatiehij het hof van Itume is benoemd tot chef van hetministerie van buiteiilandschc zaken D U I T S C H L Tn R Volgens de Neue Mosel Zcitung neemt het aantal der landverhuizers dio zich bij de Mormonen gemeente in N Amorika willen aansluiten voortdurend toe Oulanga is uit de omstreken van Trier een CO tal personen vertrokkLii wier gezamenlijk vermogen hetwelk zij in contanten bij zich voerden meer dan 100 000 Ih bedroeg Op uitnoodiging vjio den bisschop van Trier heeft de geestelijkheid enslig togen dezo beweging gewaaisohuwd In nllc kerken van het bisdom is een mandement voorgelezen waarin de Mormonen sectc worilt gesohctet als eenn goddcloozc onzedelijke bende en allen die zich daarbij aansluiten mot zware kerkelijke straffen worden bedreigd k xi ir M S f s n bcstran dooT do7e v isscl erijen die thans door to E ooteV b uelit vernietigd is aangezien lc Jonp llZs on mosselen raet karrevrach en weg oerden om to dienen voor bemcstiug PRAHKRIJK Keizer Napoleon heeft de besluiten ondcrteckcnd waarbij Roulier tol president van den Senaat de la Valetto tot ambassadeur te Londen cu Duruy tot lid van den Senaat worden benoemd l cl lageiliuis ticofi dezer d agen met eenc meerderlieid van Ï5 slcinmen Ie tweede lezing loegcstaau lev ivel van den heer King welke hel erfrcgt du3 wij igt dal indien een laiidlieiilter zonder testament na te laten slerft i ijiie onracreude goederen niet zooals lol dusver het geval was uitshiilcnd opzijn oudsten zoon of naasten mannelijken erfgenaam overgaan maat even als ijnc roerende goederen in gelijke verhouding onder al zijne kinderen verdeeld zullen worden Ten opzichte van de geldmarkt merkt dt Rul iioiiist aan dat de bank dircolie donderdag jl geen nndcv besluit had kunnen nomen dan het disountu Verlagen Hel geld is zoo ruim dat do bank wpIiIim op nieuw tot cene vermindering val moeien overgaai Uet blad vcrheugl zich over dien gun ig ii loestand doch helreurt liet dat daardoor op iiicuudo speoulaticgeest ia aangewakkerd en ivel in eene mate dat daardoor het wantrouwen wordt gaande gemaakt Pe Money Market Review zegt dat er ïelden 100 weinig vraag naar gel 1 heeft beslaan la op het oogcnblik Intussohen ia pocdig cene verbelciing te verwachten als de oogst wordt verhandeld De Times heeft een zeer droevig figuur gemaakt ten opziehlo van da lersche kerkwet itnacstie Tien dagen geleden trad het blad met Vn meesten yvet op als kampioen voor gelijkmatige subsidieering der kerkgenootschappen lie P iily News haalde de sehouilcra op en 7ei openlijk dat men aan die argumenten geen waarde moest hecliien aange Zien hel Cit blad el zou bijdraaicii De lijd liecft die incening ten volle pt reehlvoardisjd W iens lag j l reeds deelde de Times den hckeiulen braf des hecren Gladstone mede waarin de premier zich bepaald verklaarde tegen hel pl in waarvoor het orgaan dor openbare meening zoo dapper streed Pondcrdag daaraanvolgende verklaarde de Times dat hot te laat wa en in het no van gisteren neemt hel blad niet alleen ecne houding aan alsof hel nimmer het buginsel der gelijkmatige subsidieering verdedigde maar bestrijdt het Dat moet den Pairs haul vallen indien zij uitgaan van do meening daliie Times de iensvvij e der natie vertegenwoordigt Intnssolien welen zij Uwel beter Men herinncrc zich alcchla dat de Ti mes vyf jaten geleden zich op zekeren Vrijdag voor een oorlog met Pruisen verklaarde dea Zaterdags weifelde het blad omdat er een gerucht liep dat de ministers Ucsloten hadden den oorlog niet te voeren en s maandags verklaarde hel blad zich bepaald tegen den oorlog omdat dit gerucht bevestigd was Pc dagbladen deelcu mede dat lord John Husaell in de zitting van heden Dinsdag ten opzichte van hel hangende geschil lusachen hot hooger en lagerhuis een comprom ia zal voorstellen namelijk om de beschikking over het surplua een jaar Ie verdagen en indien in dat tijdsverloop geen ander en beter plan ia ingekomen en goedgekeurd het surplua dan aan te wenden tot het aalaricercn van oiidcrnij er3 en ondcrnijzerawouingen en tol hel oprichten van scholen De Economist ziel zich door de keizerlijke booiJschap bevestigd in zijne meening in een vorig noÈmer onlwikkclU dal Boi ipartisme en con iimtionccl gouverueroentonvercenigbaarzijn Napoleon ia volgens zijn eigen schatting en volgens al zijne politieke beginselen die hij met den meeaien nadruk in de bestaande constitulie van Frankrijk heeft dnon opnemen do gekozen vertegenwoordiger van het franache volk Elke revolutie lie hem dat karakter ïou ontnemen en waardoor de afgevaardigden van het wetgevend lichaam do ccnigc nuthenlicke vertolkers zouden worden van de wcuschen en neigingen dei Bransohcn zou ten ecncnmale strijden met iiet beginsel dalzyn gouvernement bezielt het zou bovcnrticn alrijdcn met ilcn eerbied dien hii aan zich vrvcu vctscliuUiRd i en de b uvcUn van ziin OOST EN R IJ K In Boheraen wordt door verscheidene Izeohiache dagbladen voortdurend gcéisohl dat de Czecliische natie geene vertegenwoordigers naar den Landdag zal zenden Geschiedt dit zoo beweren zij dan moet noodzakelijkerwijs eenc gcheelc wijziging van hel kabinet daarvan hel gevolg zijn Op lievigen toon wordt in dezen geest geschreven Ala een staaltje daarvan kan hel volgende dienen De Nar Liaty zcide de er dagen Alle ware patriotten moeien hel zich ten laak slellcii om een wakend oog to houden op de handelingen der ki zcrs Niemand mag z jnn stem geven aan een rcgieringscandidaat en als zoodanig geldt in de eerste plnata ieder die niet tot de declaranien behoort dic in de vorige zitting van den Landdag verklaarden hun mandaat ueder te leggen üc namen dezer lieden moeien ieder levendig voor den geest staan want er komt eenmaal een tijd waarop afgerekend zal worden lu de strooibillstten en andere vliegende blaadjes wordt nog veel heviger taal gevoerd om de kiezers o dwingen den weg der Czeohische oppositieii te doen opgaan De regeering schijnt dit drijven tot heden niet gevaarlijk te achten In eene vergadering van aandeelhouders van de Lombardische spoorwog mautsohappy is met eenparige stemmen goedgekeurd de conventie tot exploitatie aangegaan met het huis Hiracü conoesaionarissen voor den aanleg en exploitatie vau spoorwegen in het Ollomannisehc rijk De vergadering heeft bovendien du administratie der Lombardische spoorwegen gemagtigd om met de maatschappij tot exploitatie der Oostcnrijksoho stuatsbaneu eene overeenkomst aan te gaan ► fe 5 £S OK e 2i rTFï3 SPANJE De Imparcial beveelt aan dat het gouvernemeiit snelwcrkende rn afdoende maatregelen moet nemen legciioicr do nusdrijven die eiken dag in Malaga SeviUa tn Jrenada ivorden bedreven Het blad zegt in die steden wappert geen politieke banier maar een ving w iarip de len c slaat plundering en roof BIN NEN LAJSfP GotuA 22 Juli Ter verkiezing van vijf raadsleden zyn Dinsdag ingekomen 125 biljetten on zijn Woensdag 8 van onwaarde d aaronder bevonden zoodat 117 geldige stemmen waren uitgelir ichl Al le vijf aftredende leden zijn herkozen als m A A van Bergen IJzcndoorn met lU stemm 1 W Westerbaan UI ra 1 P P Kist m J A Heroy 105 m 11 van Gennep 102 Zaterdag jl is alhier publiek aanbesteed hel maken van een draavbrug bovenbouw en onderbouw aan den kleiweg Voor den onderbouw waren ingekomen 15 in sohrijvingsbiljctlen waarvan het boogsic bedroeg ƒ 25280 en de laagste inschrijver was lot ƒ IGfifiO de hoer L J van den Stcenhoven te Dordrecht Voor den bovenbouw warin ingekoiiirn t bilet ten hol hoogste b droeg ƒ 310IH en du laagste iii De Siècle noemt het nieuwe kabinet eenc miagebüorle en ia van oordcel dat do publieke opinie liet nieuwe bewind zal kenmerken als een gouvernement van reactie aaraau echter ruiterlykheid en kracht ontbreken bel blad kan hel zich moeijclijk verklaren dat hel gouvernement gemeend heeft nieuwe leven kracht o zullen verkrijgen door de verwijderin van de Uil llouher en Baroche en hunne vervanging door mannen ila de heeren Duvergicr Leroux en Bourbeau die allen zeer bekwaam en geaehl zijn maar van welke do ceratgenoemde den oin erdom van 77 jaren bereikt heeft en de beide anderen als redenaars bij do twee aftredende ministers aehlerataan De l resse meldt dat do voomaamalc redender aftreding van den heer Duruy gelegen is in den diior liiiin gestelden eibch eenet vethooging van de bcgruuiing voor het openbaar onderwijs met O millioon Irs De heer Magne heeft die niet alleen vando hand geivczen maar tevcna het voornemen te kennen gegeven om in alle budgetten die aan het wetgevend lichaam zullen worden ingediend aanzienlijke hezuiiiigiugen te brengen Do üenoeming van den maarschalk Vaillant tot minisier van het buis van keizer Napoleon verwekt algemeen verwondering Men had de opheffing van dat departement verwacht en dio meening werd bevestigd toen in het decreet waarbij de samenstelling I van lu i nieuwe miui alerie werd bekend gemaakt de bedoelde betrekking oiirtiervuld was gelaten Maandag evenwel kondigde hel Journal Offioiel de benoeming van den lieer Vaillant aan Bij die verrassing voegde zicb Oük eene teleurstelling Men had gehoopt dal het ceisiewerk van het ministerie zou zijn het wetgevend licliaaam bijeen Ie roepen en zag zich in die verwachting bedrogen liilusschen bespreekt men algemeen den uilslag der roinistericele crisis de publieke opinie is niet zeer gunstig gestemd voor de nieuwe regeering Wel zijii de otlicic isc organen zeer met haar ingenomen en verheugen zij zich over de meerderheid d e dit ministerie in de Kamer zid hebben de Vublic gaal xell s zoover dat liij het keizerlijk manifest beschonwt als geheel lot het verledene bchoorende liet blad beweert dal juiat daar de publieke opinie tegen gekant was Maar ieder lie onafhankelijk denkt koestert weinig verwachtingen v in de combinatie Fnrcade Bourbeau Het ontbreekt dan ook niet aan aansporingen n t het linker eentrum gerii ht om zoodra het mmisterio de kitmcr al hebben hg engcroepcn dadeiijk de j bekende interpellatie d o reeds iii het arcliief der kamer was gedeponeerd eer op te vallen Do linkerzijdj van hot wclg lichanra lieefibealolcn een vcrklaringa manifeal tot Frankrijk lo richten om het te d n c ordeelen over de jongste gebeurtenissen t Is nog niet bepaald of detierspani eveneens een manifest zal uitvaardigen Dinsd ag ia het ministcrio onder voorzitterschap dca kei crs Ie Si Cloud bijeeni ckomen Do heer Schneider was ook tegenwoordig Eerst zcido mend at in den kabinetsraad hel besluit w s genomen om de Kamer niet bijeen te roepen voordat hellol van het Senaatsbesluit voor goed beslist was Hetgeen men later vernomen heeft stemt daarmede üïcicen doch gaat tevens nog veel verder De Kamer ou namelijk niet eer worden bijeengeroepen dan tegen iicl laatst van September of in t beginvan October dat ia het lydatip der gewone zitting zoodat de buitenge one nu reeds geiiindigd zou zijn Te Konstautinopel moet ietr criibligs gaande zijn De onderkoning van Egypie heeft het raadzaam geacht om twee zijner miiiialera naar den sultan 16 zenden ten einde zich bij den leenheer te verdedigen legen de lasteringen waaraan hij blootstond Doch de sultan heeft deze beide advoe ilen van zijn vassal weten to bewegen den dienst huiia meesters te verlaten Aan gctnigcnibi cn tegen den oiuler kcuiiig val het nu van hunne ijdc nicl ontbreken