Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1869

i f Ms iimfi sohrijver va3 de hfcr osyn 8t C alhier tegen ƒ ltiU25 De toewijding 13 acht dngen in beraad gehouden Te Moordrecht zijn herkozen nagenoeg met otgemeene stemmen de hh j A van Mouwcningc Gz IJ J de Jong eu A Tom ïo Keciiwijk zijn herkozen als leden van den raad de hh J Teekens ea N de Bruin Tc Schoonhoven waren ter verkiezing van tu ce raadsleden uitgebracht 20S stemmen De hr C J 1 van den Braak werd herkozen met 119 stemmen de liberale candidaat de hr G a2ondcr bekwam 42 stemmen da hr C van Geldercn 31 stemmen Overstemming tiisschen de hh G van Ëwijk met 99 stemmen en J J Gioeuovcldt met 78 stemmen Gemis aan eensgezindheid bevordert als all d de zege der tegenparlij Te Ammerstol zgn 23 van do 27 uitgebrucblc stemnricn ten deel gevallen aan de hh Stuurman en Zaancn aftredende leden Tc Alblasserdam is herkozen het aftredend lid M Ijels Herstemming tusscben A Nugteren nftr lid F Kloos J Tulleuers en A Goedhart Ve candidaten der liberale kiesvereeuigiog waren Leis Klüocen Tulleners Meer en meer houden de dagbladen zich be igmet de gewelddadige oplichting van zekeren Lamb Ue uit Bristol te V lissingeu was gekomen en vandaar onder beschuldiging van frauduleus bankroetnaaf Eottordain gevankelijk was gebracht doch doorden engeUchen consul en de autoriteiten vrggclatenwerd Daarna werd hij waarbchijnl k door engelscLepolitiebeambten in de nabijheid eener engelsche stoomboot gelokt met geweld op die boot overgebracht welke onmiddellijk vertrok en hem naar Engelandterugvoerde De rotterdamsche politie was hier alwe ig De onzijdigheid van ons grondgebied is doordit feit geschonden zoodat onze regecring zich dezaak aantrekt en voldoening wil vragen Naar men verneemt zal de minister van binnenl zaken het ontTerp van wet regelende het onderwijsin de beeldeode kunsten in de aanstaande zittingder statengeneraal op nieuw bg de tiveede kamerindienen Inmiddels is de kon academie van beeldende kónsten to Amsterdam als feitelijk opgehevenie beschouwen daar de lokalen door de gemeentevoor deze instelling beschikbaar ges eld sedert den I dezer maand die bestemming niet meer hebben rn door den ministfr bepaald is dat de nieuwe cursasin October a s Met moet au ngen Door den gemeenteraad van Zierikzee zgn I i iioeind tot leeraars aan de hoogere burgerschool es burger avondschool aldaar de hh W K J Schoor te Leiden tot leernar iu do scheikunde en uatuurIgko historie aan de hoogere burgerschool en in de werktnigbside natuur en scheikunde op deburger avoudsi li l F F Leupen te Utrecht tot lecraar in de wiskui ie voor do S laagste klassen aan de hoogere burgerschool G de Brnyne te Middelburg tot lecranr uitsluitend in de geschiedenis M F A J Bonvic te Zierikzee tot leeraar in dn staatswetenschappen en P O van de Velde Olivier te Zierikzee tot Iceraar in het boekhouden De commissie lot ontvangsl van werklieden op de internationale tentoonsteling te Amsterdam gedurig aanvragen ontvangende tot opzending van cntrée billetten heeft bekend gemaakt dat entréebil letleu voor werklieden a 10 cents niet door haar naar buiten worden verzonden m iar te Amsterdam uitgereikt worden nan de werklieden of hunne geleiders op vertoon der daartoe recbtgeveude kaart hun door de plaatselyke commissie of door burgemeesters verstrekt De plaatselgke commissien die bedoelde kaarten verlangen moeten zich tot het hoofdbestuur te s Hage wenden Naar aanleiding van de te Amsterdara gehouden wordende tentoonstelling is uitgegpven overzicht van de regeling van het middelbaar onderwijs Vüor den haudttorkstai d iu de Nederlanden gevolgd vaneen kort verslag van het teekriiondinnja in die scholen in de Neilcrinndsche en Fransclio talen op de algeineeno landsdrukU fij gedrukt In korte trekken wordt de hoofdinhond der wet op het middelb tar onderwijs medegedeeld waarop volgt ecu kort overzicht van de voornaamste inlichtingen van ondorivijs voor den hundwerkstand Tc Deventer is Zaïcrdag II lc jaarlijksche vergadering pchoudcn vin het gciioolsi hap van leeraren lan de Neder iir schcii fjyiiinasien rn hoogere burgerscholen De vorgadcriug weid dooreen veertigtal leden bijgewoond De vergadering heeft besloten aan d K S Tjaden Modderman huogleeia ir te Jroningcn en aan d Thiebout aftredend rector Ic Zwolle het honoraire lidmaatschap aau te bieden liet lO jarig bestaan van het genootschap zul in het volgend jaar met eenige feestelijkheid te Zutphen gevierd worden D H J Matthes rector aldaar werd tot president en de heer J H Meyer te Deventer tot thesaurier beuormd nadat de tegenwoordige thesaurier uitdrukkelijk verz ochl had bij do benoeming niet weder in aanmerking Ie komen Uit s Hage wordt aan de Augsburgcr Allg Zeit geschreven dat men van goederhand heeft vernomen dat de heer van Reenen niet alleen zijne betrekking als voorzitter der tweede kamer heeft nedergclegd maar ook voornemens is de kie ers te Ambtfrdam te verzoeken hem niet weder het mandaat van afgevaardigde op te dragen Het doel zou zijn om gelegenheid te geven tot de herkie ing van den heer Pgnappel die gelyk men weet bij de laatste algemeene verkiezing de meerderheid niet heeft verworven Naar luid van den berichtgever heeft de liberale mesrderheid in de kamer zich reeds verstaan over de opdracht van het voorzitterschap aan den Arnhemschen afgevaardigde den heer Dullert Men meldt uit Warmond Ten gevolge van het hevige broeien van hooi heerscbt eene groote bedryvigheid bij vele landbouwers die thans aan het einde van den hooibouw zijnde het gcnoiuien hooi uit de bargen moeten halen het verspreiden en weder op nieuw bergen De oorzaak van dit broeien moet worden toegeschreven aan het niet droog genoeg binnen halen van het hooi dat tijdens den veclvuldigen regen in bot begin van den hooibouw is gewonnen Hel keizerlijk fransche instituut heeft den pr jsVolney voor bet beste werk op het gebied der vergelijkende taalkunde toegewezen aan het Glossairedes mot espagnols et portugais derives de l arabe door prof R Dozy en d W H Engelmann Uit Frederiksoord meldt men dat de standder veldgewassen en tninvrncblcn over het geheelreden tot tevredenheid geeft De aardappeltsn enhaver die door de koude en natte weersgesteldheidin de vorige maanJ achterl bleven zijn in delaatste warme digen zeer bijgekomen Ofschoonniet zoo vroeg als andere jaren voorzien thanstoch allerncge de nieuwe aardappelen weder denmiddagdiscb Voor de stok eu stiimboonen is heteen ongunstig jaar die hebben in Mei cii Juni tsveel voM ue koude geleden Van de vruchlboomenzal om genoemde reden mede weinig komen alleen peren beloven iets De hooibouw die zich inde vorige maand ongunstig liet aanzien mag thansvrg gunstig genoemd worden De Economist wgdt in zgu jongste nommer eenopstel aan de Hollendsrhe leefaijze eu kan daarover in vergelgking met die in andere landen niet gunstig oordeelen In Nederland toch ontbijt men omacht uur of half negen met thee en boterhammen opgeluisterd met roggebrood of kaas misschienrookvleesch soms een eitje en op dat schrale dièelgaat men den dag te geinoct en den gewonen arbeid beginnen Ten half ecu ure repetitie van tvoorgaande doJi koffie in plaats van thee koek inplaats van kaas Tege middagmaal op zich zelfvalt niets aan te merken wellicht komt krachtige soepwat zelden en grutterswaren e veel voor doch in verband met de andere maaltijden is het etensuur aldineert men om 1 uur te vroeg ofte laat te vroeg wanneer men nog en soms vrij stevig om 10 uf10 jur soupeert ie laat wanneer aan t middagmaaf t eerst vleeschvoedsel wordt genuttigd datbij een overgroot gedeelte zelfs der ear gegoede ingezelenen het geval is Menig Hollander teert lot s middags 5 ure op zgn boterham met koek zijukopje koffie sigaren en zijH bittertje In Duitschland Belgit Frankrijk Engeland ja nisschieu wel overal in EutOpa behalve hier riclii men het heel anders in Het luitsd middagmaal is ten 1 u e de Eiigclschman begint met een allerstevigst warm ontbijt irn 1 ure een eerbiedwaardige lunch ten 7 ure dinc Ongeveer denzcifden weg volgt Belg en Fransehman ofschoon iets gewijzigd en meer aan den Boberen kant Do wnrme en voedende spijs is bij hen meer gelijk over den dng verdeeld Meer degelijk voedsel en meer warm voedsel zouden ill ons kond ncvcliicliug klimaat wellicht aan te hevelen ijn Kiiidei ijes moeten zooiccl niet elcn 13 iinn veler verdeilllijke IciH luot veel vel iiitt veel vlei h 1 11 vctl ociiltu Uater en melk un leii paar Uo ferhammen s middags veel aardappelen en weinig vleesch Met de ventilatie is t niet beter gesteld onze schuiframen jhiilru u la lIuUautliii i voldoen op zich zelf daaraan slechter dan de openslaande ramen tinvijl daarenboven de slechte gewoonte bestaat de ramen niet hoog op te schuiven maar ze op een kiertje te i ctten Ook tegen de bcdgordguen en den overvloed van tapijten karpetten en loopers trekt de Economist te velde liet schoonmaken krijgt ten slotte ook nog een afkeurend woord In nette apartementen iu Duitschland Zwitserland en Frankrijk weet men van dien veertieudaagschen omhaal vau eea kamer te doen niets af doch eiken morgen wordea de meubels luchtig met de plumeau afgenomen er is dan ook weinig stof omdat men Jnder tapgten en gordijnen beeft en wat er is verdwijut spoediger wgl de ramen tot boven toe opengaan De schrgver is geen doder en zou daarom van ervaren artsen wel willen vernemen of krachtige voeding betere luchtgenieting en goedkoopere eenvoudiger inrichting van het huishouden niet zakea zijn die wij wel vau den vreemdeling mochtea overnemen In de vergadering van het bestuur der maatschappij vao laudbouw in Limburg is besloten dat op het voorbeeld van Pruisen een rondreizend professor zal worden aangesteld om aan de landbouwers onderricht te geven en hun opmerkzaam te maken op verbeteringen welke in hun bedrgf nuttig of noüdig machten zgn De spoorwegbaan die New York aao SanFran cisco verbindt is den 3 mei jl voltooid De laatste spijker in deze reusachtige onderneming gebruikt was van goud hg weegt 18 ons en wordt op eene waarde van 350 dollars geschat te SanFraiicisco is hg gesmeed en vervolgens door een zilveren hamer van 5 pond zwaarte een geschenk van de maatschappij l ieiHc Union Express in zijne beslemming gedreven Deze weergalooze spgker draagt in liet Enpclsch de volgende inscriptie Ue laatste spijker De spoorweg De grond werd dei S januari 18ö3 geopend Geëindigd mei 1SÜ9 Dat jchI Ie eenheid van ons land bewar i zooals de spoorweg de twee groote wereld ooeane i verbindt ïen geschenke gegeven door David Haves SanFrancisco LAATSTE BERICHTEN Parijs 1 Jnli Bij keizerlijk decreet is de heer Rüuhe oenocmd lot president van den Senaat voor het jaar 1809 Madrid 0 Juli De instructie in het proces legen de personen beschuldigd van deelneming aan de samenzwering tegen Serrano Frim en Rivero wordt ijverig voortgezet Er heerscbt hier rust De Regent is naar la Granja vetrokken Washington 1 Juli De toestemming voft het gouvernement let liet aan wul brengen van den Fransch Transallantlsifi n telegraafkabel sluit tevens in het recht om de lijn zoodra zij voltooid zal zgn in werking te brengen Londen 21 Juli Na langdurige en levendige discussie heeft het hoogerhuis gisteren met 178 stemmen legen 8 5 zijne amendementen op de bill tot afschaffing der Icrsche kerkwet gehandhaafd Lord Granville heeft daarop dadelgk voorgesteld de zitting te schorsen ten einde deze beslissing aan zijne ambgeuoolen ie kunnen mcdedecicn Londen 21 JuW Oistcren avond ten elf ure is een ministerraad gehouden Waarsehgnlijk is toen besloten om de lersohe kerkbiU in te trekken doch ii iar in de aanstaande zitting weer in te dienen i 1 n i verklaart zich voor hot voortzetten der debatten Parijs ül Juli De minisiers hebben gisteren de grondslau cn van het 8ennalsbeslnit vastgesteld en ze zijn heden oclilend in den kabinetsriad aan den kei er medegedeeld ileiucii lc Berichten Zc nn of icht angUcftanschc gerstclyken willen iii december naar Korne piian orn het ooncïljc to lïezüekcn ïn ie nahijhcid vau Muridiciignif heeft cciic im histhc ifolV vitj rilcriug pliinta gohud w ar vclr tluizemlc iicrBoiini mmrii i Loriun wai Kiu l c il ii 2 luli jl te Amsicrdiiii TorecniKileeclii sjnoJiilü t 11 CIS u 1 itToi inMiïe liTr hilibc i bij ailus aan ilcu I jiinj in 1 i v nutii CT regU ii go vrn iiMl en lev wet van 2 ji i l l j LU iul uiitlüitciiJ bezit dtr chiiatcn kuktn lu Nc UUlilUll