Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1869

Dl Tliiiuf Tuin 1 is na M jarig gebruik wt Ji voi gaiiLïCH geslotrn ni vcikoclit ii iii ilc linst I oiuUMi siiuorwcg lU fipploinljcr k znl If 50 te icrjaartlng a i iIi iortcDibcrgsChc luubliliitic op plirbtifo wijïp norden tcvienl Ji IjoHcfil üJt 1 Nc York ccnc mantarlioppij is go Dl nlgcmccnc juirta der basklicho proMiicii Guipiucoa heeft iicilofca tol ite fsdiriliim ilcr kevkclijkc dunden De JOiigclsclien ruaten eenc CKpeditie iiit om mensclicn niet itaorlcii te gaan opsporen in de liiiiuciil iiidtn vau Uoiuco De sullau hcctt dcjcr dagen eeiic Icenuig jjcsloteii m Ë 250 000 I e MadrH is cene zQmcnzMcriDjj ontdekt tegen liet Icvon vau Piim Seriauo Rivero en niidtrcn Tl ui Skobe een protcitiinl ia Ie hrakau bcuoeind tot vertor mogoificus Tc luik 19 een velocipede waarmede men te Mutcr kan nan De metselaars en stecnhouHcrsgcjellcn Ie Hanover dieigcn met eenc werkstaking In l ruiseu il men liet deficit dckkcu door verliooging van het snccossierccht Het oorlogsbudgLt van het gi oothertogdora Heasen bedroeg in 1 43 nog geen 2 niillioiii 11 en is voor dit jaar geklon men lot 4 87 1 000 fl Ook m Wgn bogiot men aan to duugon op uitbreiding van liet kiesregt Men vul Frankfort door een kauaai verbinden mit den Uhijn K A N T O N G K R lU H T te GOU 1 Bij vonnissen van 26 Mei ISfl J ïijn 11 A V S wfgeiis liet zonder noodzaak berijden VBU een met klinker bestraal voetpad te ümidii met een kruivtngen met beladen met glas of aardewerk veroordeeld tot eene geldboele van ƒ 1 of 1 diig subsid gevangenisstraf 2 F S wegens het spelen met geld op den openbaren weg te Cioudii en zulks bij herbiling Tcroordecld tot eeuc geldboete van ƒ 2 of 3 dagen subsid gev ingenisslraf S M H V L wegens het lalen loopen van kippen in een plantsoen te Jouda veroordeoKl tol eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid pevangenissiraf 4 VV L wegens het rijden met een a tnge pannen liondenkar lu den platlonvveg ia de gemecnie Sluip yk veroordeeld tot eene oldboeie van ƒ 6 of 2 dagen subsid gevangenisslr 5 J v S wegens a bet als geleider van een aangespannen hondenkar niel gaan voor of naast zijne honden binnen de gemeente Gouda en J bet rijden met een aiing espanKen hondenkar op den liseldijk in de gemeente Siein veroordeeld tot twee geldboeten e k van 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke goldboclc Eu Itovendien allen iu de koslen van den processe dta noods invorderbaar bij lijfsdivang M A iTkï ïiE K 1 C H T E N Qouda 23 Juli Tarvve met einig handel de houders bcgeeren ruim vorige prijzen waardoor slechts voor behoefte wordt gekocht Poolsche per 2400 kilo ƒ 335 Uoode KI ƒ 315 Zecuwsche per mud ƒ 10 a ƒ II l olderlarwe ƒ a fiO ii ƒ 10 50 Itogge vooral de beste 800iten wederom hooger ƒ 700 i 985 Gerst prijshoudcnd winter 6 B0 ii ƒ 7 00 zomer ƒ 6 a ƒ 7 26 Buitenlandsohe eenigzius beschadigd ƒ 1 ƒ B 20 Haver nla in de vurige weck Korte 4 60 a f 6 60 Lange 3 C5 ü ƒ 4 80 Boekweit hooger betaald t rauache per 2100 kilo 210 ii ƒ 230 Noordbr ƒ 255 a 2SÜ Bruine en witte boonen zonder vraag Paardebooncn ƒ 7 65 i i ƒ S 60 Uuivebooneu 9 ii 10 Hennepzaad met einig vraag lager aangeboden 7 80 ü 8 Vk aanvoer er veemarkt was niet meer dan gewoon d handel niet levendig Vaikens eu biggen schapen en lammeren waren moeilijk Ie vcrkoopcn Kaas aangevoerd 182 partijen 20 ii ƒ 25 Goeboter 1 24 ii ƒ 1 34 Weibolcr ƒ 1 01a ƒ 1 14 jB u r g e r 1 ij k e S t a ji d pEBOiiËN 20 Jnlij Hendrik Anthouic ouders J C SehoondcnvofiiltnG l olet Nicolaas oudcis C van Vliet en r Oosterbiock 21 Willem Oij bcit ouders W Hooi en C Ilageniau OvBULHitM 19 Juli G van I eeuivcn 5 ra 20 C van Kooten 11 in C Vermeulen 9 in C I rinscnliiig 2Ü w 3 do Hoop 7 w 21 P Kpruit 18 ui Gkiiuwii 21 Juli C A van Heikel en A A I lpclaar A Viugciliug en C II Visser AByERTENTIEN Bevallen van eenc Doclitcr V 1 ItllfJTER Wai i ek tlovm 21 Juli IHIi i E liiiji keniii iu i inn DEPOT VAN 1 IJ Nii np ♦ Getrouwd s f W V v vN MAARSEVEEN II J W BOKHOVEN Sb ioUD t 17 Juli lS6 i ijt CONCERT van de STAFMUZIBK van het 4 Regiment Infanterie door HH Officierenvan het Garnizoen te Gouda aangeboden aanIIH LEDEN met hunne DAMES op Vrijdag 23 Juli AANVANG T a uur Na afloop van het Concert zal er gelegenheid tot dansen gegeven worden De D I R E C T I E OLIJF SALADE OLIE uit NIZZA in ITALIË liovcnstaaudo olie welke zich door hare uitmuntende eigenschappen bjjzonder aanbeveelt al j zijnde zij zacht zoet van smaak zonder reuk blank en helder ia ti 75 cents per flesch verkrijgbaar gesteld bij Gebr KAMPHUIZEN te Gouda OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te Moordreeht van EEN HECHT en GOED ONDERHOUDEN HEERENHUIS SI6ARENHAKERS kunnen tegen HOOG LOON vast werk bekomeii bij J M CORONEL te Leiden 270 Staats Loterij De trekl ing der Eerste Klasse begint i laandagO Augustus 809 met SCHUUR ERVE en verderen OROND den OPSTAND eener APOTHEEK gelegen binnen de Gemeente Moordrecht op WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1869 des Voonniddaga teu 11 URE ten huize van don Logementhouder DiüN BRABER aldaar Dadelijk te aanvaarden Onder den koop is begrepen de opstand en aanbehooren eener Apotheek en de voorraad van Medicamenten Ntidere informatien zijn te bekomen bij Mr P J SNEL Advokaat te Moordrecht en bjj Notaris A N MOLENAAR te Zuid Waddinxveen Soeiclcil M GE OEOE EtlülilSiSillS De COMMISSIE heeft besloten om op VRIJDAG G Augustus ook ANDERE Kinderen van minvermogenaen toe te laten dun zij zelve heeft kunnen vragen De ONKOSTEN der VB RT BERING voor elk kind word berekend oj 50 Ceüts de leden kunnen dien ten gevolge bij elk lid der Commis sie aau huis alsmede aan t lokaal der Sociëteit zooveel kaarten ad VIJFTIG CENTS bekomen alszjj kinderen wen schen te introduceoren mits zich uiterlgk tot Din dag 3 Augustus aanmeldende Die Kindereu worden in alias gelflk gesteld mot de door de Coraiuüssic gevraagden De leeftijd der Kinderen is bepaald van 6 tot 15 Jaar dlG B M PERK Turfmarkt II J STEENBERGEN Spieringstraat H J G PURSTNER Fluweelensingel W BEGEER Wpstraat A W RIEGKN Turfinarkt Jk B I I IsT K IwC A 35r GOUDA LANGE TIENOEWEG O n 60 tegen zeer billijke prijzen voorhanden ALLE SOORTEN ran Jllle ï flf II f II m ® ij ü f c It r i f 1 1 n ujorè ii Wniifit dtn rlsl ittojflijkf lijd qtii L fnl mflmmandwt m i m x Heeft mede II ® fi 2 2 i2 ii f 11 ¥ in alle Binnen en Buitenlandsclic COUBAIVTEIV worden ladclijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende i a LcTdsclie Stoombootdicnst fmJÏMS ffl Van af M A A N D A G den 2Ö JULI 1869 Van Leiden naav Amsterdam des maandags a morgens ton S a uur in plaats van ten 4 uur do overige dagen ten 41 2 uur in jilaata van ten 5 uur Van Amsterdam naar Leiden en Gouda nam ten V uur Van Gouda naar Leiden en Amsterdam s maandags en vrijdags s morgens ten S a uur in plaats van ten 4 uur do overige dagen ton 4 2 uur in plaats vnn ter 5 uur Van Leiden naar Gouda s namiddags ten 4 uur iu plaats van ton 4V3 uur Ter gelegenheid der INTERNATIONALE TENTOONSTELLING Retourbiljotton van alle stations naar Amsterdam tegen veel vermindenlo vrachtprijzen geldig voor één maand Retourbiljetten van Gouda tm Loeiden naar Arm terdam h kajuit f 1 60 2 kajuit f 1 Tussclien lnfttHeu in vorlioiiding Do DIRECTIE CuuUA ZirBÜ i OT A SrniniM