Goudsche Courant, zondag 25 juli 1869

TSEsr iaroche wonlt van e biasclioppen mtin van cercilienst I oral by gelcgeng nan Frankrijk een en kunnen erschafgulyk dat hg daar it die belast zal worlicawe SenatuBoon eUngle rapporteur Maupas Eouland Igt dat de meerder é is om veel herhebben op hunne It zg bij de gevoe ukt zouilen blijven bn tot de aanstaande Indien dus ds reis chgn conoessien te d der ministers weitegenover zich vingelukt eenige leJigen f dat het nieuwe mi le klenr heeft De ut te Kome bij de den heer Armand f tot chef van zijn ii taaasche beginselen dü béte noire der lar staat tegenover T wereldlgke macht o genblik het groots man DEast zich te Il onderviodiug om pden in welke eene al gaan maken van Dit zou zelfs een geven Het iioodIrugeering is dm de bbnre leven wgden de klIie alleen door het Qrden gegeven zcodat ementairen regeringshout ontbreekt waarirlementairc ministers ne wezenlijke vclksIciden Keizer Napoen man die hem in ijdo staan hij lieeft Franlttijk dft redejbetta s en Olliviers de sr s tegen zich in het lerie dat hij na eene um zgne plannen uit iiitellectueele krachten alle oplettende toeUet tnakeo dat geene I ministers van grooie d kamer de regering eene zeker hevige en tie te matigen te be31 V red i gen t di bgeenkomst derlinaitaat heeft opgeleverd echts toe heeft geleid Jonken tuischen de leden staan en die welke de P gen 1 der inachtneming van Ie Pargs meer en meer ut zgn aldaar tegentnder uitzondering gefiden beiden verklaren Thans wordcu door j vleeschhouwerskueChts kn om dezelfde gunst ferie wiukels te verwer houdeu talrgke bijJ bedienden is door een iionden te kennen gcI winkels in dat vak gevooreerst ouinogelijt J t de patroons bereid la twee ure des iiami lfcorstol is mat erkentedenkbeeld om den arhet gewenichte doel te afgekeurd De elciiandrang den wensoh ist wat de maatsohapVI Idra zoo algeroeeu in K lit genomen dat ook n als die in de mecstt n hunner drukkerijen op lU de bekende pater Hy om ophelUeriug t geven over de redo welke liij bij gelegenheid der vergadering van de ligiie de la I aix in de Salie Iterz heeft gehouden en waarin hij met eerbied had gesproken over de protestnnischo eu isniélitischu godsdiensten g g ig aJ j 3 gy DÜITSCHLAND De bondskanselier ad interim Delbrück te Berlijn heeft bg publicatie herinneiu drt de wet betretfende de invoering van tolegiaafzegels ten eindetelegrammen te frankereen met 1 Auj e k in werking treedt Zulke gefrankeerde dépöches kunnennaar alle landen behoorcnde tot het DcutschOester reichische TelegraphenYerein waarin ook de ZuidDu itsche staten en Nederland opgenomen zgn worden verzonden alleen aan de stations der spoorwegen zullen zij voorloopig niet kunnen worden gebezigd De telegraafzegels van Vs 2 4 5 8 en 10 groschen znllcn onmiddellijk na 1 Aug overal verkrijgbaar zijn die van grosscheii daarentegenvoorloopig alleen in het diitrict licrlgn en die van 30 grosseben enkel aan de groote stations i I ot ITALIË Men zal zich herinneren dat te Bologma enParma onlusten hebben plaats gehad bg de invoering der belasting op het gemaal en dat een aantal personen te dier zake werd gearresteerd Hetproces dezer lieden is thand geëindigd De rechtbank heeft hen allen vrijgesproken Ook te Milaan heeft de rechtbank eenige personen die bg de jongste ongeregeldheden aldaar in hechtenis waren genomen vrggesproken en te Ferrara is een politie agent veroordeeld omdat hij bij d ongeregeldheden in de vorige maand eenige personen had gearresteerd naar het gevoelen der rechtbank op arbitraire wgze SPANJE Kr houden zich tegenwoordig vele Carlistischebeoden iu de noordelijke pruvincien des lands op waarschijnlijï is dit een gevolg van de verschgniog van 1 Carlos op Spanje s grondgebied Te Madrid Vnlladolid Cordova eu Barcelona zijn verscheidene hoofdofficieren in verzekerde bewaring gei omen zooals de geLeraalmajoor Vega Inclan de brigadiers luestal en Olons de kolonels Albuni en Carbonel Hunne arrestatie staat misschien in verband met de ontdekte samenzwering tegen den Begent generaal Prim en den heer Bivcro Het beslnit van den heer Hsrrera den afgetreden Biini et van justitie belreffeude da gevallen waarin de rechterlgke ambtenaren kunnen wordenontslagen is docr een besluit van diens opvolgerden heer Zorilla buiten werking gesteld BINNENLAND GoüDA ii Juli Naar wg vernemen is gisteren in de vergadering van d n gemeenteraad waarvan het verslag in ons volgend nummer zal opgenomen ivordeo aan den laagsten inschrgver Steenhoven van Dordrecht ontslag verleend vau zgne aanneming van den onderbouw der draaibrug aan den kleiweg waartoe bg verzoek had ingediend op grond eener misrekening Donderdag morgen ten elf ure is alhier brand ontstaan iu de werkplaats van de beeren Kortenoever en C in de Lazarus Kade die verwonderlijk is ontstaan omdat een der knechts een lucifer waarmede hg zijn pgp had aangestoken in het vi is heeft geworpen de schade wordt uegroot op p m 1500 de werkplaats enz was tegen brandschade verzekerd Naar men vernoemt heeft de heer E Baschhet voornemen met 7gn Cagliodro Theater deGoudsche kermis weder te bezoeken de drie door hemte geven voorstellingen zullen in de nakcrmis plaatshebben de juiste dag en plaats zal nader door ditblad worden bekend gemaakt Aan den heer D Hoytema vroeger secretarisgeneraal bg het departement van financiën ia eenpensioen verleend van 3413 In een hoofdartikel van het Vaderland overde opvoeding der oed vrouw leest men Voor het hnisgezi allereerst worde de vrouw opgevoed n bet huisgezin In het h isgezin niet in de kostschool De moeder moet de opvoedster zgn van baar dochter niet de schooljufvrouw I De liefde voedt beter op dnn het eigenbelang De moeder ziet beter dun de vrouw die nooit moedor is geweest demoeder gevoelt be ter met hair kind dnn de vreemde met de vreemde gevoelen kun Diep verdorven moet do dochter zijn voordat ze haar moeder bedriegen wil een punt van eer maakt het onder kostmoisjes uit wie de jufvrouw bet best vcrschniken kan l c jufvrouw wordt er voor betaald daarom gelooft men aan haar liefde niet ook als ze werkelgk liefde heeft In het huisgezin hecrscht de macht der persoonlijkheid de geest der geliefde moeder in de kostschool het reglement van orde en nooit hebben reglementeu iemand zedelijk gemaakt hoogstens kunnen ze de uiting van het kwade beperken meestal doen ze heel wat anders goede beginselen opwekken dat vermogen ze nooit Eu verder Hoe langer hoc zeldzamer worden de dochters vun goeden huize die zelve de wasch opdoen en de blanke handjes durven uitsteken in keukenen kelder hoe langer hoe talrijker worden de moeders die de opvoeding barer dochters aanbesteden aan vieemden Maar meer ontwikkeld van verstand is daarom de nederlandsohe vrouw niet geworden in breedte en diepte heeft haar kennis weinig gewonnen Kousen stoppen zo niet meer aur ze maken tapisserie offrivolilu ze verslinden fransche ram ns nmuseeren zich zonder blozen bij fransche vaudevilles en maken figuur op de pantolfelparade Moe mo iig jongeling versmoort zgn harteweuscb omdnl hg zich zoo n weeldcartikel niet veroorloven knn Lamartinc kennen onze dames en Victor Hugo en Dumos en als ze t bekennen wilden nog wel anderen ook Maar vraagt ze naar Hooft en Vondel naar Geel en Bilderdijk och hebben we t niet met eigen oorcn gehoord toen Beets in een uitgelezen kring mei zijn fijnen glimlach verzekerde dat hij nog altijd op een goeden voet stond met Hildebrand met eigen ooren gehoord dat een keurig getoiletteerde dame vroeg Hildebrand hé wie is dat Spotternij met die armen is goedkoop Medelijden ware beter geplaatst de ki lal in den wortel aantasten nog wel bei beste Hoe staat het met bet onderwijs der nederlandsohe vrouw We hebben voor ons de lijst der werkzaamheden van een aantal meisjesscholen bijzondere eu openbare 2 3 Hoor eens hoe daar een gebeelo murgeii wordt besteed de lijst der werkzaamheden v n een nederlandsche meisjesschool is naluurigk in het franscb I Grammaire Franijaise Dictee Franifaise 1 div leot Fronij 2 div Traduction de Franf en Hull lect Franp 4 Traduction de Fran en Holl Zoo voedt men nederliindsche vrouwen op Die meisjes moeders straks zullen vaderlaudschen geest aankwecken bg hare kinderen en hareu echtgenoot steunen bg zgn strgd voor nederlandsche beginselen Bekennen wij het de vloek der verfranscliiug drukt loodzwaar op onze vrouwelijke jeugd vandaar haar wuftheii haar ondegelgkheid haar onhuiselijkheid haar verslaafdheid aan deu roman haar zwakheid tegenover de buitensporigheden der mades vandaar haar gebrek aan zelfstandig persooulgk leven Aan wie de schuld P Zeker aan haar t allerminst In IIet Noorden leest men Hadden wg eene conscriptie in hel heldentgdpcrk van Nederiand in onzen tachtigjarigen strgd tegen Spanje Beslaat er eene conscriptie in Engeland ca behoefthet engelsche volk voor eenige natie ter wereldouder te doen in vaderlandsliefde Is zelfs niet zooals wg reeds gezegd hebbeo iu Spanje devolkskreet opgegaan ter afschiiffiog van die gebateinstelling Vaderlandsliefde is een edel gevoel dat ons met heilige geestdrift vervult waar zg bestaat is geen dwang iioodig om de strgdbare mannen tot verdediging van den geboortegrond aan te sporen Waar dwang vereischt wordt om de burgers tot bescherming van hun land op te wekkeii daar bestaat geene vaderlandsliefde en waar deze niet gehuldigd wordt is het ongeoorloofd de burgers te noodzaken om huu bloed te offeren op het altaar van eene door hen verworpene godin I O L I ï I E Aan het politie bureau zgn gedeponeerd twee vaatjes en een schippershaak Regtbebbende moet zich ter torugbekomiag aanmelden bg den heer commissaris van politic LAATSTE BERICHTEN Weenen 23 Juli De Neue Presse van heden meldt in een hoofdartikel dat de onderkoning van Egypte te l args met den bankier Oppeuhcim eene lecning van 60 inillioen heeft gesloten ten behoeve van oorlogstocruslingon dat Mustapha Fazis Paiha de nieuw benoemde op den l J II hier ter stede naar Constanliuopel is doorgetrokken en dnt de afzetting van Ismacl l acha ile onderkoning niet onwaar hijnlyk is Mau id S3 Juli Het ministerie beeft geen nieuwe berichten ontvangen omtrent bewegingen der Carlisten ontvangen De maatregelen noodig tot verzekering der orde zgn genomen Londen 23 Juli Gladstone stelde in het lagerhuis voor dat dit niet zou volharden in zijne Madrid 22 Juli Men verzekert dat het bericht als zou Don Carios in Spanje zijd teruggekeerd onjuist is Men verzekert dat hg zich tegenwoordig te Fontainebleau bevindt Londen 23 Juli De geruchten als zou er een nieuwe Egyptische loening van 60 millioen zijn gesloten worden categorisch tegengesproken Toulon 23 Juli De onderkoning van Egypte is beden ochtend alhier aangekomen Heden avond ver rekt hij naar Egypte aan boord van het fregat Marossa Stockholm 28 Jull De koning van Denemarken is met familie en gevolg aangekomen Hg werd plechtig ontvangen ook de Engelsche schepen vlagden Gemengde Rerlchten De door den kouing Tan Hanover met deu kenrrorst van Hessen opgerichte Weeoeibauk heeft voor 7 en een half millioen fl eene gewcerfabriek aangekocht in Stiarmarken Van 6000 metselaars cu andere glooners e Berlijn werken nog slerhts SOO en zij bleven zelfs weg van de ba 2eu die al hunne eischen toestaan De meerderheid der Servische synode te Karlowitz heeft de minderheid tut xwijgen gebracht door weg te gaan en de vergadering alzou fustel jk gesloten De keizerlijke aeademit van wetenschappen te Petersburg hoeft zich verklaard voor du invoering dor eenheid van maten en gewichten De Kirgisen zgn oprocrig en belenmeren de communicatie New Foundiniid mat 130 000 zielen is met Canada verceuigd zouder de iuwLai s te raadplegen Frankrijk heeft te houstautiuopel geprotesteerd tegen de afsrhalTiDg der capitulatitn Te Madrid ib uen luit generaal twee brigade generaals en t ee koloiitils gearresteerd en zullen overgebracht worden naar do canarische eilniidei Te Home i mcu niet gebeel gerust over de p annen van Napoleon tn Virlor ilmanuel Do gewone rcceptieu op St Cloud zullen vooreerst geen plaats grijpen Op Sicilië is de veestapel door den typhus vcrmiodcrd ïiift 300 000 fctuks Op Vè juli hebbon de unitariërs te Pcsth hunne eorsto openbare goil liuuatuefeniüg gehouden De iersi hü bladen beweren dat koningin Victoria binnen eukcio maanden het groene Kriu zal bezoeken en daar eentgun tijd vertoeven Te Chicago in Illinois hebben do Fenians eeue meeting gehouden eu hevige bealotteu genomen Ongeveer 300 bisschoppen hebbon zich reeds wegens ou derdom lichaam gebreken enz van de bijwoning van het concilie gecxcuseerd Tc Lyon ducht mcu eene nieuwe werkstaking onder de werklieden der ijiorsnieltergen De italiaauBcho minister van finantïen wil de reateerende kerkelgko goederen verkoopen Men verneemt uit Japan dat de troepen van den Mikado Hakodadi hebben ingenomen Do gemeenteraad van Delft heeft verworpen het voorstel om in beginsel vast to stellen de oprichting eener openbare middelbare school voor meisjes Te Genèvc worden groote toebereidsclen gomaakt tot dn viering van een feest ter herdenking der vereeniging van Geuèvo met Zwitserland Bij die gelegenheid zal onthuld worden een monument waarvoor 124 000 fr vrywillig zijn bijeengebracht Volgens de nieuuate telling betfl Noorwogco 1 727 273 inwoners De fransche afgevaardigden zijn roet hunne 2500 fr voor reisen verblijfkosien n ar huis gezonden Burgerlijke Stand Gebokln 21 Juli Geertruida Catharina ouders D Ku ter en C J Waller 23 Ijimbertus ouders A Polet en J Kabout OvsHLmhN i Juli P Nicuwenhuijien 31 j 22 J A M Thicr 4 w ADV ERTEWTIEN t De ondergeteekendo bedankt ook namens 7 ijne Echtgenoote voor de vele bewijzen van bolnng stelling ondervonden bij de geboorte hunner dochter T P VIRÜLY OoimA 24 Tuli 1869 ï