Goudsche Courant, zondag 25 juli 1869

I SALON DES VARIÉTÉS OMlKlt lllüI CI lK VAX p IJOAS en N JIJDFXS Voorloopig Bcrlclit Do Directie hooi t do eer te berichten dat hare Scbouwburgtont wegens de reparatie van do brug iian den Goudschen Singel dit jaar zal zijn geplaatst op de GROOTE MARKT Vertrouwende op de protectie die zij een aantal jaren van het geachte Goudsche publiek en omstreken heeft mogen genieten op nieuw te mogen rekenen BOAS EN JÜDELS JPflT De Eerste Voorstelling zal plaats hebben op Vrijdag 30 Juli GRA O TllllATÏlE CBOSSO onder Directie van PROFESSOR laiiimvi If uit LONDEN staande de kolossale Tent op de GROOTE MARKT te Gouda EERSTE VOORSTELLING op 29 JULI Koninklijk Dames en Heeron Personeel 3 Artisten in Hoogere Gymnastiek Komieke Intermèdes Engelsche Pantomimes Tableaux Antiques Zwevende Groepen en Marmeren Standbeelden opgeluisterd door Elcctrisch en Hydrioo Gaslicht De wereldberoemde Wandelof NEVELBEBLDEN TOT slot of DE KRISTALGROT DER NAYADEN DE DUIZENDELEURIGE en de daarin voorkomende WATERNYMPHEN en USREGEN Aanviinjï s avonds 8 uur Wed A C Schouten heeft do eer hare geachte Begunstigers te berigten dat zij voor de aanstaande KERMIS eene mooije sortoering KINDERSPEELGOED en GALANTERIËN ontvangen heeft Zij beveelt zich in ieders gunst minzaam aan van GOUDA maakt zijnen gecerdon Begunstigers en Stadgenooten bekend dat hij dit jaar met zijne friiaijo door Gas verlichte en versierde Püfl crjjcs en VVafelkraam is geplaatst op de GROOTE MARKT de 2 Kraam v ic af den KORTEN TIENDEWEG Daar ik door do vele gunsten in staat ben gesteld mijne Kraam te vergrootcn om groote gezelschappen fatsoeuljjk te kunnen ontvangen zoo vlei ik my de gunst welke ik een aantal jaren heb mogen genieten door een nette en zindelijke Bediening mot Zilver weder waardig to kunnen maken De prjjs per twee dozijn is 15 Cents Mijn naam is des avonds door gas verlicht Groote poffers mot boste boter en suiker IVHtellingon worden als gcNSdunliJk ten spiiodi Mli iiitgi voord eSRBESTEDZNG UllOKMKESTKR en WETIIOUDEnS vnii Couda 7iJD voornemens op VRTJUAO deii 6 AUGUSTUS ISfifl les nnmidd igs ten 1 ure in liet Itandhuia nldnar bij inschrijving AAN ÏE BESTEDEN Ilotiuaken van don ONDERBOUW eoner aan den Kleiweg te leggen DRAAIBRUG met 2 openingen van 9 00 el en verdere bjj behoorende werken met bjjlevering der noo dige materialen Waarvnn bet lieslek eu de Voornaarden dage lijlts de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter I laatselijke Scerelarie en aan de Slads Timmcrnerf ter inzage zullen liggen Het BESTEK is ad 50 en de ALGEMEENE VOOIlWAAllUEN ad 60 Cents te verkrijgen ter l lantseiijke Secretarie INLICHTINGEN vordon gegeven door den Gemeente Architect De INSCHUUVINGS BIUETTEN zullen op zegel gesclircven door den Inschrijver en zyno Borgen goteekend en behoorlijk gesloten vóór des nanoiddags 5 ure van den 5 Augustus 1869 op gei cgde Secretarie raceten zijn ingeleverd IIIR DENTISTE Dubbelde Buurt Gouda Door nieuwe vinding worden de pijnlijkste tanden eu kiezen verwijderd Hij zet kunsttanden en gebitten in op goud zilver en caoutchouc die op het ziekelijkste taudvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der aanwezige wortels Ook repareert hij stukken van andere meesters Al desse bewerkingen geschieden volgons de laatste verbeteringen MlïlliMas die GOED en VAST WERK verlangen vervoegen zich ZONDAG en MAANDAG aanstaande aan het Logement nK Paauw alhier Do STEENFABRIEK en a anbohooren onder iloMlerak do zellingen en het land in die Gemeente en de zellingen onder Moordrecht en NieuwerUrk op dm I hcl op den 10 JULI 1869 ten overstaan van den Notaris SPRUIJT aan Stolwijkersluis bij Goudo geveild zijn in bod gebragt als volgt N 1 op f 9500 4800 7 300 7500 ï 2000 1500 6G00 310 De afslag on combinatie dier perccelen bbjft bepaald op VRIJDAG den 30 JULI 1809 des voormiddags ten 10 ure Homologatie Bjj vonnis van de arr regtbank te Jiotterdam dd 21 dezer is hel accoord namens dengefailleerden J HOGE WEG Kockbakker te Gouda aan zijne crediteuren aangeboden gehomologeerd en verbindend verklaard volgensdo Wet De Curator Mr 11 J KltANENBliRd G fn 2 i Juli 1RG1 O ïonbnro V M kooping te NOORD WADDINXVEEN op DINSDAG den 3 AUGUSTUS 1809 des voormiddags 11 uur in het raadhuis aan hot Dorp van ruim drie Binidcrs BEST VLAS staande aan den Ilok in den Achterofsohen Polder aldaar Nadere information zijn te verkrjjgen bg den Bouwman J BROUWER en ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen MEN VERLANGT bü twee menschon zonder kinderen EEN FATSOENLIJK BURGER MEISJE van de Prot Godsdienst en beneden de 15 jaar om van s morgens 8 tot s namiddags 4 uur de vrouw des huizes behulpzaam te zgn met naaijen en fijne huislijke bezigheden Adres franco onder letter P bij den Boekhandelaar P van OUDSHOORN te Gouda 270 Staats Loterij De trekking der Eerste Klasse begint baandag 9 Augustus 1869 iRBANDS PILLEN BEREID VOLGENS HET aloude en oorspronkelijk Recept Zij zijn een onfeilbaar middel voor GAL SLIJM en MAAGGNGESTELDH EDEN SLECHTE SPIJSVEUÏEUINO zij versterken het gestel verdrijven de HUID UITSLAGEN verwekken EETLUST zuiveren het BLOED verdrijven HOOFDPIJN enz enz Ieder wordt gewaarschuwd om op Ie letten de ECHTE te koopcn Hcele doozen 1 50 halve doezen ƒ 0 75 kwart doozen ƒ 0 375 Zij die de OChte en van OUdS borOemdO verlangen halen dezelve bij de onderstaande Hccreu lo Gomh J C ZELDENKIJK Markt s Gramdiage J van ROtJüEN in Droogerijen Wosteiiide 20 Dordrecht J KRIM Jr Zoon JAC MARKUS Uotlerdam S J G WULFF C J W SNABILLÉ A SCHIPPEREYN I laardingen Van dek KOP Vtrecht T 1 van den ÜEKGII SP If ler wordt gewaarschuwd voor de vele iianiaukscis het getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters G C S iii het lak gedrukt Het merk als bcicid zijnde volgens hel aloude oorspronkelijke voorschrift Men wachie lich voor vele andere soorten die onder denzolfden naam verkocht worden LiiT irELi Het depot der echte Urbanus Fillen zoo vele jaren met roem bekend is alleen bij J C ZELDENRIJK Markt verkrijgbaar bij niemand anders te üovua itailerstoomboot d1JSSF L Vnn Gouda Maandag en Dingsdag s morgeus O uren Ie overige werkdagen s morgens 7 ureu Zundag s morgens G uur V m Rotterdam op gelijke dagen a namiddags 2 uren Zondag a avonils 5 uren Pagtlijks RdourlcuarteH GouuA ilini can A Bntihnm 1869 GO Piienwsl De uitgave dezer Courant WOENSDAG en VRl geschiedt de uitgave DINSDAG DONDEÏ DAG De prfls per dri franco per post ƒ 2 De inzendind EENNIS o BURGEMEESTER en WI brengen ter kennis van de kening van de INKOMST Bi Gemeente over het dienstjaar f teertko dagen op de Secretal Mtkr is uedergelcgd waartoef geiren op alle werkdagen val tot des namiddags ten éen tegen betaling van kosten kan worden vterkregen Gouda 23 Ju Burgemeester en Weth De Secretaris PROO iLEEVEE FORTÜLH = 9 II I lil II Armverzj Worden de dengdeu diej sieren opgenoemd dan o Weldadigheid Waar gele pen geheeld moeten worl evenmin het ponningsko de goudstukken van den Zoo was het vroeger zo Oproepingen om hulp en zfln nimmer vruchteJoosJ door de liefdadigheid td bijoengobracht zijn hooga toch vertegenwoordigen gedeelte van de gelden do hoeftigen uitgereikt Do budgetten van all Igks met aanzienlijke soi rubriek nrmverzorging In het verslag onzer volgens de laatst goi ilj dienstjaar 1867 bedroegi ij instellingen dio van lietil en do uitgaven 46 795 i l gemeentekas gesubsidiccnlj dan 20 000 werd du uitgegeven tot een lietdl gemeenten is dit naar cvd Is hot bill k is hol gelden door do burgcvd worden toii bot onderhoul Voel is daarop af te duJ CPU kleine plattolanda giiil inwonpr i hun ondorhou I en vcotcclt Do gemeen mmm BHVmasP m