Goudsche Courant, zondag 25 juli 1869

V3 0im Ê tiA§mM wr K f mmi V tof i m i vat t civtmil lt 1869 N 768 GOUDSCHE COURANT en Advcrlcnlielilad voor Gouda en Omstreken ooping Inxveen l STUS 1869 des raadhuis aan im JST VLAS len Acbterofschen IviTkrjjgen bg den ten knntoro von i add tixveen i ren EEN FAT JE van de Prot jaar om van 4 uur de vrouv met naagen en pies franco onder ar P VANOUDS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDACJ WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 VVornsdaK 28 Juli ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEES rorden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VDP CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op dea dag der uitgave oterij ïrste Klasse tu stnsl869 ILLÊÏT HET jk Becept oor GAL SLIJM DEN SLECHTE 11 het gestel ververwekken EETfdrijven HOOFD op te letten de doozen 0 75 kds beroemde lr taande Hccren to Irkt i ill Droogerijen iwd voor de vele doosjea geschrc liet lak gedrukt bs hel aloude oor rn hle tioh voor elfden naam ver hte ürbanus bckend is alleen verkrijgbaar bij IfSSKL mrloff s morgens O r ns 7 urcu liu on s namiddags Ircn f II KENüfISGEVING BURGEMEESTER en WETIIOUDEKS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat do Hekening van de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1868 voor den tijd van rportien dagen op de Secretarie ter leïing van een ieder is iietlergclcgd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot des namiddags ten één ure terwijl bovendien legen betaling van kosten afsolirift dier Rekening kan worden verkregen Gouda 23 Juljj 18 59 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester PROO JLEEVER FORTUIJN 1 E GRAVE W lo B Armverzorging Worden de deugden die de Nederlanders versieren opgenoemd dan ontbreekt nimmer do Weldadigheid Waar geleden wordt waar rampen geheeld moeten worden daar ontbreekt evenmin het penningske van do weduwe als de goudstukken van den rijkaard Zoo was het vroeger zoo is hot gelukkig nog Oproepingen om hulp en bijstand in de bladen zjjn nimmer vruchteloos de sommen jaarlijks door de liefdadigheid tot allerlei doeleinden bijeengebracht zijn hoogst aanzienljjk en deze toch vertegenwoordigen nog slechts een gering gedeelte van do gelden door Nederland aan behoeftigen uitgereikt De budgetten van alle gemeenten zijn jaarlyks met aanzienlijke sommen belast onder de rubriek armverzorging In het verslag onzer gemeente leest men volgens de laatst goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1807 bedroegen de ontvangsten dezer instellingen dio van liefd adigheid 51 8Pit 97V2 en do uitgaven 4G 795 40 Zjj werden uit de gemeentekas gesubsidieerd met 21 r ir Meer dan f 20 000 werd dus dnoi deze geiiieeiit e uitgegeven tot een liefdadig doel en in alle gemeenten is dit naar evcnvedii lieiil Is het billjjk is het ivclitvniinhj dut de gelden door do burgers oiigi brailit lie teed worden tot het onderhouden van behoeltigen Veel is daarop iif te dingen Stellen wij ons een kleine plattelniids cineente voor waar de inwoners hun onderhoud vinden in laiulliouw en veeteelt De gemeente heeft w iuij of geen behoeftigen Een enkele oude van dagen een enkele weduwe worden omdat dit zoo in het geheele land mode is omdat do wet daartoe verplicht door het armbestuur onderhouden maar misschien zouden zy het veel beter hebben als de officiee o liefdadigheid opliield om vooT de vrgwillige liefdad heid plaats te maken Een industrieel koopt in die gemeente land en richt daar een fabriek op De arbeidersgezinnen meestal arm ea behoeftig stroomen toe Het loon is dikwjjls niet instaat om in de gewone behoeften te voorzien en het armbestuur moet in alle buitengewone behoeften bijspringen Men verheft è welvaart der gemeente men prijst den induRtrieol als een philanthroop die zooveel behoeftigen werk verschaft maar intusschon moet de hoofdeljjke omslag aanzienlijk verhoogd worden ten nadeele der landbouwers die vaji de frbriek niet do minste voordeden trekken maar daarvan alle nadeelcn ondervinden Is dit billijk is dit rechtvaardig Gaat de fabriek na verloop van tijd te niet en verlaten in hot gunstigste geval de arbeiders de gemeente dan blijven de naweeën toch niet uit want do wet wijst de geboorteplaats als domicilie van onderstam aan zoodat nog jaren later de geraeentorekeuing belast blijft met posten waarbij de gomecntenaren niet het minste belang hebben Do regeling is dan ook volstrekt niet populair of wordt dit niet bewezen door de talrijke knoeicrijen die men zieh veroorlooft om zich zooveel mogeljjk do behoeftigen van den hals te schuiven en die alleen daarin verschooning vinden dat men denkt dat de kas door onrechtmatige uitgaven l iv aurd wordt en men daarom de uitgaven voor armverzorging zooveel nKif elijk wil bezuinigen Niet zelden kan men dan ook liooren dat annverznrgers het Il 11 tot een verdienste rekenen aN zij een bedeelde iiau een ander armbestuur overgedragen heblu U de middelen daartoe gebezigd verseliooneu le met liet zeggen dat ieder ander evenei ii zou geliaui old hebhen Men ir ekt wel eens van demoralisatie zou dit dord bij deze zaal nii t gejia I ijii de snuikKelliaudr l op de grenzen wordt kraeliti verocn dei ld eii ti verht de demoralisatie daanlooiveroiir naKt is ti i in i maar i lietiing niet erger dat dl liDDiferc tanden der maal eliapiiij om ecnige guldens voor de kas te spacan 2ich aan allerlei geknoei schuldig maken Met geen wetsontwerpen is in dien toestand verandering te brengen Elke verandering von het stelsel van armverzorging zal krachtig bestreden worden omdat het ontheffen van den een het bezwaren van anderen ten gevolge heeït en men algemeen tegen gedwongen hefdodigheid is ingenomen Alleen door radicale middelen is verandering en ook verbetering te verkrijgen Bemoeit de staat of liever de burgerlyke ger meonte zich volstrekt niet meer met arinverzorging wordt dit pen zaak die geheel wordt overgelaten aan den wcldadigheidszin der burgers wordt het ondersteunen van behoeftigen een vrijwillige daad waartoe men niet door de w t kan verplicht worden dan eerst is verbetering in dien toestand te wachten dan eerst zal weder een der heillooze vruchten verdwenen van het huw iljjk tusschen sta t en kerk Uit den aard der zaak is de kerk geroepen tot het ondersteunen der behoeftigen en Ijjdenden Aan haar moet die zorg geheel worden overgelaten Wil zy een gemeenschap van christenen heeten dan moet de liefde het heorschende licginsel zjjn dan moeten de armverzorgers hun vergaderzalen versieren met de aflieelding van den barmhartigen Samaritaan die ook den vjjand weldeed en niet met de art ikelen der wet dip hun de gelegenheid geven om zich een Indpbehoevendo van den hals te schuiven Wordt het tegenwoordige halfslachtige stelsel van dwang en vrijheid verlaten om voor geheelp vrjihoid plaats te maken dan eerst zal het bljjkeu of rlo weldadigheid nog tot do deugden van ons volk behoort Zoude men daarvoor vreos behoeven te koesteren Wordt de hongerige niet gespijsd do dorstige niet gelaaid do naakte niet gekleed als armbesturen zich onttndikeu y hoi vele duizenden worden vrijwillig uit ereikt en die duizenden zullen tienduizenden v hoiulenlduizenden worden als het nederlaud elie ve k weet dat de staat t meer voorzie iu h hehoeften der noodlijdenden dat t de plicht van ieder is die zich luenseh noemt iige een herziening der iinnwet tol berei iiig van dit do d krachtig medewerken en spoedig door ile intrekking dier wet gevolgd worden m t