Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1869

Algeraccn Ovcrzlflit OornA 27 Juli Hel eiiK s lit conflict tussclion hoogcr cu lagcrliiiiH Int ceu zoo droigi nd aunzien had bekomen is eindelijk ten beste afgeloopeii 1o zegepraal van Gladstone is volkomen De lords hebben zich tevreden gestold met eene wijüigiiig van den considerans dor kerkbill hetroffeude het overschot na het voldoen aan alle verkregen rechten en billjjke aanspraken To dezen aanzien zal nu gelezen worden vermits het verder dienstig is dat de opbrengsten van het gemelde vermogen vooral tot leniging van onvermijdelijk ongeluk en Ijjdon worden besieliid altoos zonder vernietiging of inkorting der verpligtiugen die thans krachtens de wetten betreffende de openbare armverzorging op de onroerende goederen liggen zoo wordt bepaald dat de gezegde opbrcpgsten dien overeenkomstig zullen worden aangewend op de wyze yvelke het parlement later zal vaststellen Het is duidelijk dat de lords zjjn teruggedeinsd voor de gevolgen van hun verzet Wel hebben zjj in den loop der discussie al hun gal uitgestort op de togenparty maa ten slottte de geringste gelegenheid aangegrepen om to ontkomen aan het gevaar dat hen aan alle kanten begrimde Nu was op eens alle bitter heid geweken de hartstochtelijke vjjanden in opgewonden vrienden herschapen de gewenschte maatregel door beide huizen aangenomen en door de koningin bekrachtigd liet ministerie heeft zjjn hoofdwerk volbracht hot volk ziet ziJn billjjken eisch bevredigd aan Ierland is recht geschied en eindelijk is de grond gelegd voor de scheiding van kerk en staat wier verceniging nog alt d een zoo middeleemvsch vooi4onien geeft aan de engelsche staatsinrichting In Frankrijk is de vertooning eene geheele andere lïet dreigend gevaar voor de rust van Engeland is afgewend door de krachtige houding van het door het volk gesteunde ministerie en in Frankrijk is de volkswil die zich in de verkiezingen duidelijk had geopenbaard afgdeid door sohoone woorden en stuit af op een ministerie dat niemand bevredigt Het is den keizer geen ernst afstand te doen van zgno willekeur do ontslagen ministers treden Op in den senaat en men zal beproeven op de goedkoopste wijze af te komen van de keizerlijke dffaillanre Als hjj to Chalons in het midden zijner krijgers staat kon hjj wel weder een geheel anderen toon aanslaan Maar hjj zoude zich zeer kunnen vergissen Frankrijk hééft achttien jaar gezwegen en gebukt men begint te ontwaken en te herleven de keizer heeft ziJne zwakheid verraden zal het mogelijk zjjn terug te gaan zonder den storm te doen losbarsten De vertegenwoordigers zjjn besloten te volharden en den strijd vol te houden tot dat het onverantwoordelijk bewind een constitntionneelen vorm heeft oangenoraen En dan is het prestige van Napoleon vernietigd Waar de wet ter heerschappij i verheven doet denaam van het hoofd weinig af en het begin is daar van het einde In Spanje is de strjjd begonnen De carlistische opstand verwacht on aangekondigd komt tot uitvoering het is een lang vooraf berfiomd plan on er is in Spaifjo genoeg brrmübare stof h t i ollo t iiidv olk en de licht en vrijheiil icliuwendc priestor ic hafir kunnen den liberalen groote moeieijjkheilcu bereiden De strijd kan langdurig zjjii on bloedig maar er is veel grond om te verwachten dat do zege blijven zal aan do voorstanders van vrijheid on vooruitgang en dat Spanjo uit deze verwarring herboren zal worden tot vroegere zelfstandigheid ENGELAND Do lersclio kcrkquaestie is eindelijk opgelost en het groolschc werk van rcgtvaardigheid door Gladstone begonnen is nagenoeg voltooid In het huis der lords vcrkla irdc lord Granville dat het ministerie besloten had de verdere bespreking der amendementen in het hoogerhuis uiet e beletten omdat het hoop had door deze couciliante houding en conflict tusbchen de twee wetgevende vergaderingen te voorkomen Hierop stond lord Cairns de leider der Tories op en vroeg verschoning aan zijne parly dat hij voor haar gchundeld had zonder hare toestemming doch lat hij den vorigen dag eene schikking getroffen had met lord Granville tot regeling der kerkquacstitj welke hg z jue parlij dringend verzocht goed te keuren Al de amendemenlcn welke do Protcstantsche kerk in Ierland bijzonder begnnetigilen zijn door de lords prijs gegeven en aan Gladstone s wet is dus weder de oorsproukelyke bedoeling en strekking terug gcjjleven De consideraifs der wet zal blijven zoo als door de Pairs was vastgesteld maar bij het fiSstc artikel zallen eenigc woorden gevoegd worden verklarende dat het wcnschelgk was hevoiulcn om lc eigendommen der lersche kerk Ic gebruiken tot het oudersleunen van licrdadige iiisiclliiigeu krankzinnigengestichten gasthuizen iloch ilat het parlement eerst later bepalen zon hoe dit geld besteed moest worden Lord Russell sprak deze merkwaardige woorden liet huis dci lords heeft op zeer eervolle wijze gehandeld looi overeenkomstig den volkwbnsch eene wot aan te nemen ofschoon de moorderhcid der pairs haar beginsel haatte en wantrouwde Ik besehouw de wet zooals zij 1 0 is nangcnomen zeidc de oude whig premier alt een uiterst rcgtviiardigen eu weldadigen maatregel en ik geloof dat jdric eeuwen van onreohtvaardiglicid jegens Ierland eindelijk gevolgd zullen worden door eene eeuw van rechtvaardigheid en verzoening De sluiting van de parlementaire zitting magmen volgens den Morning Star legen den l of 7 Augustus tegemoet zien lieden Maandag zal in beide huizen van het I a 1 ment worden medegedeeld dat de koning in de Icrtiche kerkwet bekrachtigd heeft F B A N E B IJ E Men wil dat een der eerste wyzigingen die uit het Srnatus consult zullen voortvloeien deze zal wezen dat de maircs door de gemeenteraden zullen worden benoemd Viilgens de geruchten die in minislcrieelc kringen in omloop zijn 7ou de gemeenteraad eene dubbele candidaluur opmaken waaruit de regcering de definitieve ken o zou ilocn Alzoo al weder een halve maatregel Men schrijft uit Dresden dat men in 1 ruii eaden heer Rouhcr betrcurl omdat men ijii vreilelievendcn invloed op den keizer waardeerde Menis bevreesd voor den raadsman welken de kei or nu wclligt zal kiezen en de Nationale Zeiiung zoowel als andere Uuitsche dagbladen hebben op eriisligon toon de bewecring van het Fransche gouvernement besproken dat namelyk de Pranseh Belgisclie spoorwcgregeling eene groote slaalkundige en stratcgiBchc overwinning op Pruissen is De heer de Sarliges beijvert zich om ondcrteekeningen bijeen Ie verzamelen voor eene interpellatie in liberalen zin betrciTcndo de uitbreiding der bevoegdheid van den senaat Deze interpellatie zalingediend worden naar aanleiding van het Senalusconsult en het voorstel bevatten van openbaarheid der beraadslagingen vermeerdering van het aantal senatoren verkicsbaarheid van een dorde der vergadering door de nigomoene raden en de bepalingendat deze gekozeu loden geene bezoldiging als II Jenvan den senaat zullen genieten De Monitour behelst ecu nrlikei waarin gezegd wordt dat zoo dn keizer hel oogcublik gekomen acht om aan het wetgevend lichaam hetrecht te verzekeren zgn eigen bureau te benoemen er dan geene eukele reden is om dit recht aan andere staatkundige lichamen te onthouden Dezehervormimg kan te eer ingevoerd worden omdtt ergeen senaatsbesluit voor noodig i anngc ien deconstitutie ten deze niets bepaald vouibchryft at Ifi rcgprriiif bij do prorogatie van de rilling der kamer gewonnen hoeft zegt do heerKeiler duidelijk Indien de keizer gowichtigo concessieii nan het land gedaan had dus leest menin zijn brief dan zouden wij te zijnen aanzien douiterste gematigdheid hebben moeten in acht nemen Doch nu hij van deielfdo staatsmaunou omringdblijfi geeft hij ons het bewijs dat hij denzelfdenweg nis vroeger wil volgen en alzoo stelt hg onsin de 1100 1 ikolijkhcid om zijne handelwijze openlijk te boslrijdcn De algeraccne raden zijn den 23 Augustustot het houden hunner gtwone zitting bijeengeroepen De keizer heeft op voordracht van den maarschalk Nial een decreet gctoekend strekkende tot vermeerdering van het nuntal kweckelingcn bij den staf DÜIT CHLAND In de onderwijsHo die in de aanstaande zitting van den pruis landdag zal worden ingediend worden alle onderd elcn van het onderwijs behandeld Het ontwerp is geheel gereed en bg het ministerie ingediend Aanvankelijk was het plan omhet ontwerp voordat het door het ministerie collectief zou zijn goedgekeurd aan hot gevoelen van de provincialeen ondcrwijs autorilciten te onderwerpen Doch aangezien le landdag reeds voor demaand O tober zal worden bijeengeroepen eu hetwcnschclijk is om het ontwerp alsdan dadelijk inte dienen heeft men het oorspronkelijke plan laten varen ooTt e n b ij Er De commissie uit den rijksraad tot het onderzoeken van het budget nam den post betrelTcndc do geheime fondsen voor het ministerie van buiteiilandsche zaken onveranderd aan zij verwierp do voorgestelde vermindering van het traclement van den gezant te Parijs verwierp tevens de opheffing van de gezantschapsposten in Rome on nnilere kleine Europciche hoven en ia die staten die tot den NoordDuitschen bond behoorcn Daarentegen werd goedgekeurd om do gezantschapsposlen en do Ilaiisestedcu in Oldenburg en firunswijk op te heffen u j j i na B ew i C t ITALIË De l ransehe gezant te Rome de heer de Banncvillc moet zich aldus uilgclalcii hebbon f De keizer deukt er niet nnn zijn systeem te veranderen Ecnige ministers zijn slechts afgetreden die ver zekeringen en beloften gegeven hebben wier vcrvuUing corns lastig zoude orden Men heelt hierbij natuurlijk aan Ilouhcr en zijn vermaard jamais met betiekkir g ic do terugroeping van het Fraiischc garnizoen gedacht Do Curie zoekt zooveel mogelijk don keizer te overtuigen dat het aanstaand concilie geen politisch karakter hebben en niet gevaarlp zijn zal Do toelating van vreemde gezanten zou ecu eerste gevolg zijn van hel streven der pauselijke regeering om de gunst dos keizers te behouden Tc Napels heeft volgons de Parijsclie Prosse een mot stokken en revolvers gewapende troep vaii omstreeks zes honderd knapen van twaalf lot zestien jiren onder het aanheffen van de kreten Weg met Xeiiophon Geene Grieksche thema s meer Weg metdo Cainorrii eene schromelijke verwoesting in eenpiar Ucciu en iii ecnr daarmede verbonden of daaraan grenzende kapel aangericht en de professoren en andere persoiie i dif hot oproer te keer wilden gaan met hunne wapoiun verscheiden tamelijk ernstige wondon toegebracht Du nationale garde on do karabinicrs zijn volgons do berichten dor Press in de wapenen gekomen toen het kwaad reeds geschied was BÜ s lanIdT De Wilnaör Rote bevat oen lijst van Poolscho landgoederen indertijd door de Russische regeering in beslag genomen en die thans in het openbaar en tusschen 13 Juli en lö Angustuso k aan de meestbiedendon zullen worden verkocht Van deze eigendommen 39 in getal behooren 13 tot Wilna 4 tot Kowno 4 tot Grodno 4 tot Wilebsk 3 tot Minsk en U tot Mohiiew De koopprijs zooala hü door de regcering worilt getaxeerd bedraagt fi a 8 R per morgen B ü M E N I E Uit Bucharest wordt geschrcvon dat do regeering op eene klacht van Frankrijk over vervolging van Israëlieten in Moldavië dezer dagen een antwoord heeft gegeven hetwelk Frankrijk zeker niet verwaoht heeft Daarin zou gezegd zijn d it aan do joden in Moldavië vcrbodon was ten platten lande het beroep van krocghouder uit te oelcijcn dat deze maatregel niet mocht worden ingetiokkon dat ile jooilschc krooghondi den uocrenstand wartii maar ccnc hdvo cent en in IS 12 door keiz gelen van cxoeplioncel den Elzas en in Lotha ii einde hunnen verderfeli i der bevolking te brekc handeling der joodscbe i wendigc nangclegcnhel inmenging van buiten m toelaten BINNB Goud Wij herinneren bel nj einde loopen vnn de i herijk op 31 juli a a Men verneemt Lilast heeft gegeven omiUlvan 1868 bij de troep n jnog ruim ccn jaar ont cijven en dmarom gedure Ï en in den loop ijei of naar hunne haarslt eg Naar men v rntivan state aanhangige v ctlkeu van leening de pidier inrichtingen tol g aq Gelijk recda vrc gJ het zesde algemeen evi og feest op Woensdag 4 luI daohterheuvelwoud wc df zullen zijn Ds Bargmus Meijjca Rz van vd van Zotten Ds llapp iid groote wandeling ter punten ten 2Vs ure p fl Ds Schouw Santvoort Brussel de heer K B af Dr A Capadose van Zegers van Rolterdaiu van Siralen van Aulw rpl aM Ilantum Ds Moleia iiiclkamp van KarapeM Ds Buytendijk van HfdJ lilt Noorden sohrijftko Bij uiincmcndheid i vau eiken dwang De i van onze munten v rd on er aloude grootheid icll vonden in ons hart veel dwang vcrdrageuf v ons dien opleggen ma of blijkt uit de zorgvnldigh idJ te vermijden Wie oi i kan wordt zelden sold it Maar juiat daarom tv if nationale militie zoo Cibl niet in staat zijn omiziq verschaffen zoodat dei cd velen met groote wodrdJ voorgesteld een last ird betrekkelijk het minstejbc heid van hun geboorte rol Vooral in Nederlan il gerijmdheid in den 8 k A etellingen LAATSTE Madrid 26 Juli i opgewondenheid In 2W I De Imporcial zegt t la Manclia tolaal verti De beriohleu uit de n vredigend Volgens de Corresf iiiJ en Nnvarre eene zeket teekenen van een opi ail gearresteerd in den i In do brieven uit Tem hcd n nacht eene algei l PartJB 26 Juli I d de heer Bencdctti Kr i St Petersburg zal vertit wordt dit evenuel bep nel verklaring dat er geer maticko verlegeiiHüord t l üc hoer Itaudin I zich over Pruisen naa if il IBP liii iHKN iiiii nSt MIWMHHnMWi I i