Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1869

liiigou door do negers gevangen genomen en zij zijn door bemiddeling van den mg gouverneur tegen losgeld vrijgegeven Dit is het al Do leugens zijn ten volle beschaamd h I f mil ii Kou oudo w ït tcgwi oproer i s wwUt ni lii t levoii goroopcii couige republikeinen iH bbcu geprotpstocnl trgeii deze beperking der biirgerlijke vrijlioid Do Carlisten ziJn overigens niet voorspoedig in hunnen eersten aanval In La Mancha worden hunne benden verstrooid en te Pampeluna is hunne samenzvvcriBg ontdekt In de provincie Cordova ouden zij 7000 man sterk zijn ja men beweert dat hot geheele allorwcge verspreide leger der oproerige Carlisten 60 h 70 duizend man bedraagt Al acht men dit zeor overdreven al zyn dje opstandelingen ten dcele niet en grootendeels slceht gewapend en weinig gedisciplineerd het is te duchten dat ook biJ de gunstigste uitkomst treurige verwarring en bloedige tooneelen zulten voorkomen en do verb tering e er partijen ten top zal voeren Waar echter de held van dit drama zich bevindt licht geheel in het onzekere Hij schijnt ook al geen krijgsheld en slechts het leven zijner volgers veil te hebben voor de zaak In Italië heeft de commissie van onderzoek rapport uitgel racht in de zaak van het tabaksmonopolie De uitkomst is onbeduidend er zijn geen schelmstukken aan den dag gebracht het ergste bepaalt zich bij eene berispelijke handeling Het is niet veel meer dan ijdel geschreeuw en loos alarm geweest Uit Pruisen verneemt m n niets dan dat men de nieuwe regeling van het onderwas voorbereidt Ook in Engeland is het stil De liberalen bewijzen groote matiging in het genot hunner zegepraal De langdurige eu ha dnokkige strijd is volstreden en de eindeljjke afloop was eene verrassing De tegenstanders doen het onmogel ke om hunne nederlaag to ontveinzen Zij bezigen de ongerijmdste drogredenen om de krachtige meerderheid in hot huis der gemeenten tot eene minderheid te doen afdalen Ook wij kennen die vermakelijke evolution zy schad n niemand dan de partij die ze bezigt De iersche staatskerk is bezweken en keert nimmer terug en de conservatieven zullen macfateloozeu spyt leereu verkroppen In Frankrijk moet do onzekerheid nog eenigen tijd duren het senatusconsult moet opgemaakt worden Dit wachten is ongunstig voor de volkstemming de verdagin der kamer was een noodlottige greep Het volk deed zijne gezindheid blijken bij de verkiezingen en nu men geen wederstand wist te bieden aan de volk icisclien zal men buiten de vertegenwoordigers om beslissen over de volksbelangen Geen wonder dat zoo velen zich in bittere protesten uitlaten en de onvergenoegdheid toeneemt Er zal een storm ontstaan als de afgevaardigden weder bijeenkomen of de concessien moesten boven verwachting ondubbelzinnig on uitgebreid zijn De manoouvres onzer conservatieven zijn te schande geworden Welke een ontroering en bekommering heeft men in het geheele land doen ontstaan door leugenachtige berichten die men als betrouwbaar opdischtu Tot in de laatsie dagen verspreidde men ufgrijselijke leugens over het lot onzer landgenooteu in handen der negers op de kust van Guinea Hij het landen zijn slechts vier behouden aan wal gekoiniii Do luitenant Zcger Veeckens is nicl tlrii scliepc ENGELAND De fonservatieve pers in Ierland zingt het vredelic l niet iue le dat gisteren door alle cngclsche dagbladen werd aangeheven Zij is out aggelijk toornig op het huis der lords en niet teer gematigd in hare uitdrukkingen IJe Dublin Mail het meest conservaticlprotestan sche orgaan dat Ierland bezit schrijft boven het eerste hoofdartikel met groote IcUers Verkocht Lord Cairns heeft de Iersche kerk verkocht ca wij begroeten met vreugde zijne verachtelijke handelwijs Zij zal voor eeuwig hopen wij een einde maken aan die zinsbegoochcling wcikc de Protestantscho Ieren heeft doen medeslepcn door eene partij ciigelsche Tories en Jacobicten l e natuurlijke bond tusschen de engelsche kolonisten iu Ierland en de engelsche Whigs moet hersteld worden het vervloekte heulen met engelsche Tories is altijd noodlottig geweest voor het protestantsche Ierland De Eitualisten de heer Disraeli en Lord Cairns dragen de grootste schuld van bet verbeurd verklaren onzer kerk F R A N E R IJ E Uit de hoofdartikcleu der half olTiciele bladen Wijkt dat de rcgcering er zich veel aan laat gelegen liggen om nan liet land elke vrees te ontnemen voor een terugtred voor eene inkrimping der k i erlykc beloften van 12 Juli Men erkent derhalve in de regceriiigskriugeu dat de partij van iKi vorining de overgroole meerderheid achter zich heeft lu deze erkentenis en in de openbare stcmuiiiig is de beste waarborg Ie zoeken voor den goeden wil des keizers De ministers en de senatoren die allengs te l arijs aankomen verklaren zich eenstemmig oor eene zeer liberale uitlegging van de boodschap Ouk prins Napoleon srhijnt van zijn pessimismus eenigermate bekomen te ijii hij heeft van zijn besluit om eene langdurige reis te ondernemen afgezien en is voornemens om aan de beraadslagingen van den senaat over de hervorm gen ijverig deel te nemen l elictan en Esquiros hebben thans ook hunmauifesl openbaar gemaakt l olletan verklaart zichzeer hevig tegen de vcrdaging van het wetgevendlichaam hij vindt bel onbehourlijk dat men hetwaagt het wetgevend lichaam ter zijde te schuiven wi iineci het de discussie geldt over zijne prerogatieven en is vdu meeniug dut indien de kamerwurc byeengebleven de regeering toch een einde had moeten maken aan hare arrestatien en druk persprocessen l elictan en Esquiros verwachten mets goeds van de nieuwe onder zoodanige omstandigheden vastgestelde liervormingcn De Presse beweert dat er slechts een enkel senaatsbesluii ingediend zal worden dat uit 24 artikelen bestaat De tekst en de memorie van toelichting zijn heden aan de goedkeuring onderworpen van den kabinetsraad nadat de grondslagen vanbet senaatsbesluit reeds in zijne drie laatste zittingenhet onderwerp van discussie uitgemaakt hadden Definitief zal de tekst echter eerst in den volgenden ministerraad worden vastgciteld Men gelooft nietdat het organiek besluit houdende de benoemingvan senatoren en de bepaling van hun aantal zalworden gewijzigd De president der kamer zal doorde afgevaardigden benoemd maar de benoemingaan de goedkeuring des keizers onderworpen worden De ministers kunnen gelijk de keizerlijke boodschap reeds te kennen gaf uit de afgevaardigden worden benoemd Do onvereenigbaarheid van eekere betrekkingen zooals die van onJer sccrctaris vanstaat met het mandaat van afgevaardigde zou vervallen Het recht van amendement zou geheel enal gewijzigd worden de amendementen van het wetgevend lichaam zullen niet meer door den trechter v in deu staatoruad loopen In dat opzicht zal het recht der vertegenwoordiging zoo volledig mogelijk zijn Voorts z il aan do kamer het recht van interpellatie en de beslissing over de gemotiveerdeorden van den dag worden teruggegeven DÜITSCHLAND Volgens mcdedeelingen uit Ilonover gaat de Pruisische regecriug voort met vervolging der democratische organen en der dagbladen vnn de partij der VVelfen M ii moet crkenntii dat mcnigiierf door die dagbladen artikelen wuidcn o H hb i ir giin iakl ilie doon vermoeden dat men vooibcdaclilelijk aan leiding tot botsingen wenseht to doen ontstaan 7 o werd dezer dagen bij voorbeeld ilc Hiiinvcrschc Landes citung door de politie in bcbl ig genomen wegens een artikel onder den titel van Ueenc ver oening en waarvan de strekking deze was dat men onwrikbaar moest zijn in het vertrouwen op het herstel van den vroegeren stand van zaken Als voorbeeld van standvastigheid en volharding te dezen opzichte werd gewezen op Hongarije en andere landen Hel bestuur van het Algemeen Verbond voor volksbcscbaving en verbetering van het lot dc vrouw heeft zich tot verschillende duitsche universiteiten gewend met de vraag of eu zoo ja onder welke voorwaarden ook dames nan de nkadcmische voorlezingen zullen kunnen deelnemen Van wege de universiteit te Koningsbergen is reeds bericht ontvangen dat daartegen geen bc waar bestaat Van de universiteiten te Breslau Freiburg Munebeo Praag en Wiirzbuig is ton antwoord gegeven dat tot de oelating van dames bij de lezingen eerst eene verandering van de statuten noodig is waaromtrent dan ook beraadslaagd zal worden Te Stettin hebben de arbeiders in de suikerraffin iderij deu 21 dezer het werk geUaakt Zijeisehten dat de werktijd per dag met twee urenverminderd eu het loon per maand met 4 thalersverhoogd zou worden Zij hebben echter hun doelniet bereikt daar de eigenaars der fabriek onmiddellijk zulk een aantal werklieden te hunner beschikking badden dat zy ongehinderd de werkzaamheden konden voortzetten Deze afloop is voor velen eene ongelukkige zaak De directeur had namelijk dearbeiders bij hunne kennisgeving van bet voornemen tot werkstaking gezegd dat allen die daaraan wilden deelnemen onvoorwaardelijk voor altoos zouden ontslagen ivorden Daar zij in weerwil dezerwaarschuwing van geene minnelijke schikking wilden hooren is het gevolg dan ook dat zeer velen die 20 ei neer jaren aldaar zijn werkzaam geweest thanste Iaat inzien dat zij hun verzekerd loon voor eenonzeker bestaan hebben opgeoiïerd z= SS e e r És= = i 008TENRIJE Nu de dclegaticn den noodigen tyd hebben ehad om de ingediende begrootiugen nauwkeurig te onderzoeken komen zaken aan het licht waarvan men vroeger geen denkbeeld had Zoo is bij voorbeeld gebleken bij het nagaan van de begrooting voor oorlog dat het aantal gepensionneerde generaals en staf officieren veel grooter isi dan dat der generaals cd itaf officierea in actieve dienst Er zijn 176 generaals ia dienst en bet aantal gepen sionneerden van dien rang ie niet minder dan 33S bij de kolonels is de verhouding 271 403 bij de luitriant kolooels is die als 303 411 bij de majoors als 616 1410 Wat Oostenrijk s stelling als dualistische monarchie in Bohemen zoo hachelijk maakt is hetfeit dat men deu Czeohen niet bewijzen kan datzij onrecht hebben Wat zij eischen eisehten vroeger de Hongaren ook wat Hongarije verkreegwenschen de Bofaemers ook te erlangen Nu kande Oostenrijksehe regeering niet neggen wg hebben in der tijd aan de Magyaren toegegeven maaraan u Czechen kunnen wij niets toestaan Datware de grootst mogelijke iuconiequciitie Watrechtvaardig is voor den een moet ook rechtva irdig zijn voor den ander Er bostaat maar eénlecht en men kan dit niet in gelijke omstandigheden verschillend uitleggen Deze waarheid wordtmeer en meer in Oostenrijk erkend en een koningrijk Bohemen is niet zoo ver verwijderd als menwel denkt De agitatie bg de Czechisfhe bevolkingis bepaald niet oppervlakkig zij is ernstig en wortelt in de overtuiging der gansche natie De heer von Beust zeide in de redevoering door hem in de commissie voor bjt budget vanbuitenlandsche zaken gehouden dat de betrekkingen van Oostenrijk tot Franklijk uitmuntend zijn Sedert Oostenrijk van zijne italiaauaohe provinciën had afgezien zijn de belangen en voornemens van beide staten omtrent de oostersshe politiek dezelfde De rijkskanselier deed tevens opinetken dat hij niethardnekkig vasthoudt aan zijn programma van 18Ö7 dut hij het aan Turkije overlaat of het zijne raadgevingen om toegevend te zijn jegens de obristelijko inwoners wil i pvolgen of niet maar dat hij nietop de naleving er van zal aandringen Ten opzichte van Pruisen verklaarde de heer von Beustdat het steeds zijn streven is om inniger betrekkingen iu het leven te roepen maar dat rlit tot nutoe niet mocht gelukken omdat Pruisen dit streven niet tegemoet kwam SPANJE De reeds vervallen of in onbruik geraakte wet van 1821 ter iiist iiidboudiiig van de opeiibaie oiile ib weder op nieuw afgekondigd Vrees voor cluu mo gelijke oiuknieming aanleiding gegeven is dat alle personen ligheid aanranden en worden gegrepen vn 1 naar het militaire rcj De republikeinen be i l in staat van beleg geJ de cortes hebben rccili der wet goprolestcenl binni Maandag avond de woning zgner oudl jaar die z ch aan tw4 schuldig gemaakt en een schep op de Lagd politie is opgespoord Bij onderijoheid van Gouda is sedert anel zich verbreidende I staan Het is te wenj verspreiding dezer ziela haren aard eeu onder In het versla spoorwegmaatschappij komt het volgende vod genomen ten einde Breukelen in tijds gere N van de wiuterdienst bruili van e maken voor meer dan de belli werk gesteld om dezel volgende zomerdienst opl te opeuen Te Oudewater i 127 stemmen uitgebra I A C van Aelst met en dr H F van Praad j caudidaten waren de hbj f met 18 en Verheul ma Z M heeft den 1 verzoek eervol ontslagel tie en domeiuen in Ovlop pensioen en met dlilge getrouwe en goeda lande bewezen Vooi tq tie eu domeinen vooreenigd met die voor Flnoemd met standplaati Ueekkerk thans directciiopgeheven de outvangkagen en accijnsen te Niingesteld ecu nieuw on lastingen te GrootAmnrinchem Mierkerk Alblben eenige veranderiiigl rend beheer van de tcf ontvanger Ie Qeldrop ilman thans te BleskciisJ Terwjjl hier overinog slechts getwist wolland leeds tot daden o duitsche vrouwen verec October een congres bulpen van bespreking zijderwijs en de positie del philosopUencongres te worden Op een artikel vjafsohalfing van de doodl 1860 feitelijk reeds lU Goudsmit geantwoord niet dadelijk tot de afsjdoor tcrzijdestelling v iJcenigen tijd de overtujnog niet geheel eeusteiiniet meer noodig is rdat men niet aan eengeeft en later genooptrug te komen De heer de Pinto prinoipiëcle vraag beha daar de bc foudsmit schafiing 1 ei achij op dit punt worden dat de doodstraf niet ging van de rechten c algemeen worden zoot il houd kunnen worden mnalBchappij tot Nut Utrcchtsch üenoütschii i P HU