Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1869

ADV£RT£NTIEN OeirouHd MAKTINÜH SPHUIJT M JEWiNETTK MARIE BiiClINKR pp gp GoWff Ml Juli 18611 fja Heden ontsliep kalm in den ouderdom van ruim 47 jai en mijn geliefde Echtgenoot JOHANxNTIS BAPTIST PEETERS na tijdig voorzien to ziju vau de ienade middelen der H Kerk V ed J B PEETERS Jzn Oouüt 27 Jnhj 1800 Vi f k Op vertuiiiji II ruH den overledene zxdlen geene uiterlijke ieelmen van rouw aangenomev u orden Schouwburg l okinl Nll t on VERMAAK op de üosthaven te Gouda BuiïEsnLwoN i Toqneei vooiistelunü te geven door het Vlaamsch Nationaal Tooneelftezelschap VAN ANTWERPEN onder Directie van den Heer ELOY IjEMAIRE met medewerking van Mw BEERsMANS De gvoote bijval welke dit Gezelschap steeds bjj het kunstminnend Publiek van Gouda irenoten heeft deed het Bestuur besluiten om gedurende de KERMTH eenige Voorhtelüngen te geven in de hoop dat deze met denzelfUen bijval als do vorigen zullen vereerd worden De beste stukkeu van het Repertorium zullen beurtelings worden opgevoerd Eerste Voorstelling Zondng 1 Augustus of DE VllOUW UIT DE LKSKLASSE Praim in I Brtliijun Aanvang ten MMT URE iRii hv nut n A nsiN l Rang 1 25 2 Itang f 1 S Rang 50 tt Plaatsen te l tspreken van de morgens 10 tot des namiddags o uur De ondergi fc ekende geeft hiermede kennis aan zijnen geëerdon Stadgennoten en verdere Begunsligers dat hij tot tegen vaste en lage Prijzen H BEGEER GRAND TllÉATIlE CHOSSO onder Directie vau PROFEbÖOK iiit LONDEN staande de kolo sale Teut op de GROÜTE MARKT te tfouda Kojiinklijk Dames en Hoeren Personeel n j Artiston m Hoogere Gjmnastiek Komieke Intermèdea Engelsche Paritouumes Tableaux Antiques Zwevende Groepen en Marnien n Standbeelden opgeluift rd door Electriseh en Hydrioo Gaslicht De wereldberoemde Wandclof NEVELBEELDEX of DE KRIÖTALGROT DER NAYADEN DE DÜIZENDKLEURIGE WATERVALLEN e de dniui voorkomendo VA n KN Ml llEX en i iapi i Aan ai s iivoiuK rf uiii SALON DES VARIÉTÉS OMlER DIKKTIl VAN P BOAS en N JÜDELS De Direotie heeft de eer te berichten dat wegens reparatie aan de brug van den Goudsclipii Singel liare Schouwburgtent dit jaar zal ijii gejilnatst op hare oude staanplaats op de GROOTE MARKT De Eerste Voorstelling zal plaats liebben op Vrijdag 30 Juli bestaande in fllST mSÏTAfS uit te voeren door het geheelo personeel ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan vui bovongeu Directie Gevolgd door Een Zonderlinge Rentenier of hoe een Oude Vrijer aan een lief vrouwtje kwam Nieuw kliichtspel met zang in 8 tafercolen naar t hoogduitscli met nieuwe coupletten Qiiodlibets enz Op de voornaamste tooneelenvan Duitseliland en nu laatstelijk te Amsterdam en elders met algemeeuen bijval opgevoerd Aanvang 8 uur CIROOTE HENA6ERIE van den lieer KIIE UTZBEKG WILDE DIEEEN door den dierentemnier den lieer KREÜTZBBR j en verrass nde exercilien van den ge iiv seerdeu WITTEN OLIPHANT Tot slot Voeding van al de dieren Zie verder de groote aanplak en strooibillotten 1 Rang 09 et 2 Rang 50 et i Rnng 25 et Van dit jaar weder gearriveerd het wi d beroemd Theatre laridnie écaniqiie VA N DJ Met medeweiking van den Heer Loi is FisdiEit beroemdste Artist van hetH3rpodrómete Parijs werkende op de hangende Trajièze en bewerker der stoel vnii Davenport in het opfiibaar PRI IZEN DER PLAATSEN lo Rang 60 Cts 2e Rang 30 Cts 3e Rang 15 Cts Lokald NUTe VERMAAK ilTden Tuin op de Oosthavcn te Gouda V rjjdag 30 Juhj Soiree de Fantaisie te geven door den lieer GELLERT en den geleerden Hond MOUSTAPHA AANVANG namiddag van 2 1 uur en des avonds van 6 8 uur Entree 25 et por persoon Kinderen de halve entrw Deze F orfb lliageu ïijn ook voor Kinderen zeer aan u b n üoi n Druk uni i BnuLwan De ondevgetei l eiidi beiigt bij deze dat hij gedurende de Kermis ruim gesorteerd is vun GEROOKTE ZALM PALING HAARLEMSCHE SCHAR on PUIK NIEUWE MAATJES HARING alles tot civiele Prijzen UEd Bw Dienaar K VAN DER BURG Co tiüUHi over do Vischmarkt F C PÏNKSE van GOUDA maakt aan v ijne geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dut hij weder is gearriveerd met zijne POFFERTJES KRAAI staande de 1 van af den Korten Tiendeweg iegenover Mej de Wed SCHOUTEN Hij legt zich niet toe op alle fraaiheden ot sieraden maar alleen op GOEDE WAAR en ZINDELIJKE BEDIENING met ZILVER zoo een ieder bekend is van vorige jaren dat GOEDE WAAR zich zelve recommandeert Tevens herinnert hjj het geëerde publiek dat hij ruim voorzien is van de alom beroemde Bred asche Koek Verkooping van HEDBILAIRE GOEDEREN OM CONTANT GELD op MAANDAG den 2 AUGUSTUS 1869 des voomiiddag s ten 10 ure ten sterf huizo van Mej de Wed Van dek POORT aan de Brug te Zlid Waddinxvben Alles te bezichtigen ZATURDAG den 31 JULIJ I860 van des namiddags 4 tot 6 ure L j flörïjnT niSTII LATEUK rri L I K fc UK STOKER Gouwe wjjk C n 172 te Gouda heeft de eer te berigten dat hij door aankoop eigenaar is geworden van de Distdleerder van Mej de Wed P KOEVER dat hjj voornemens is dio op ruimer schaal uit to oefenen waarvoor hij zich op het vriendelijkst bij rtijne Stadgenooten en verdere Begunstigers van de vorige flrma aanbeveelt onder belofte van eene allesints prompte en civiele bediening NB Van heden af is zijne shjtorfl bij minstens j flesch geopend GoüDA 26 Juljj 1869 Men vraagt te huur tegen November EEN HUIS groot ZEVEN KAMERS liefst met Tuin Hefleeteeri ndpn gelieven zich schrifteli k onder de letter II te wenden tot den Uitgever dezer iiirant 27Ö Staats Loterïj fk 1 rek Kins der Eerste Kiass bw InL laandai O Aufi nstiis 1 8fi £ VOORZEKER con middel mo nmipcinam en pemakkclijk iii net gebrnik en daarbij vnn eene mo snel gunstige weikinjT nis de p lut slijmoplossciide bcfliuuldeelen en den ijnslen Suiker peprepsreerdo BONBONS vnu 191 r ANN HOFF te Berlijn liij du o ien clif ecmnniil ract dc e MalzBünbons kcniiii gemn ikt hd ien a eene verdere nanbevchnp overbodig en pleit do in den ladlslen lyj zoo pcr toenemendeconsmitie ten sterkste voor de liPilziinienerkinfC ï in dit min koetbare middel l rija i er Vakje 1 20 Stiika in Blauw Papier met mijiic liandteekeninp SO ents Centraal Ui pot Smalle Bloommnrkt bij de Stilsteeg r 151 Ie JuisUrdaM Mcil echt lo vrrkiijgon te Cumla bij J C AN ViiriMiNciN en te Vmnlni bij lliNiii J VA 111 BrKf ii 1869 GO Meuwi De uitgave dezer Coura WOENSDAG en geschiedt de nitgnv DINSDAG DOND DAG De prijs per franco per post ƒ i De iniend Java heeft feest geviil voorwaar Het vijfde h 1 van deu man die op J Nederlanders vestigde e gon die wjj na twee lu terend in het onltuurs voeren Het ia moeili Java eèn rijk en vruc talrijke bevolking over door baatzuchtige vreen van menschelgkheid heb Ijjkhcid on godsdienstig is moeilpk om de sclii schuld 1 an geheel het 1 ringe uitzondering de kJ slot aanbidt Wfl mogef Yankee die den dollar biedigt h werkt zelf vJ wjj laten den Javaan in hi werken en werpen he ii toe voor zyn afgedwong over Java is onaangena is boter de naakte waa do oogen Ontkennen regt on de gruwelijke baar maar wy kunnen 1 wij kunnen het batu moeten onze geldversji spoorwegen en wat al Indische baten d i uit dat wij den arbeider on Is het niet ondragel telkens weder begint nier bevangen geweten Men ziet met medelij die te goeder trouw jni len bij voortduring oji zouder kennis van zake standen op Java T d schrijven een reeks i iiJ derc geesten ouiv erpi i Java nog gelukkiger t gend bestuur dar Nedc vau hct elfde beginsel tief zijn Java moot tl behoeften van Nederl i Zelfs liberalen darvi i stellen Zij willen den MiHHiiiüapil g mx immimmt W L