Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1869

ii itioni il liber ilpii hrt voornemen om in de volpende itliiiR van den landdag rekcnaoliap te vorderen vnii de gelden vourtspruitende uil de iiikonislcn der verdreven vorsten indertijd voor geheime politieke doeleinden ter beschikking vanden koiidtikanaelicr gesield De aanleiding hiertoe ou moeien worden gezocht in de omstandigheid dal de minister van binncnlandsclic znken den hoord commissaris van politie te Berlijn eene aom van 8000 Ihakrs uit deze gelden heeft verstrekt Of evenwel de bondskanselier het reuht tot zulk een onder oek zal erkennen wordt door den correspondent betwijfeld Voor zoover hij zich kan herinneren heeft graaf v Bismarck zich bij de discussien over de in beslagneming der goederen eenige verleidelijke woorden laten ontvallen omtrent nuttige aanwending dier gelden voor het bouwen van bruggen en wegen in Keurhesacn zonder evenwel bepaalde verplich ingoii op zich Ie nemen Dit doet er trouwens weinig toe en het komt hem voor dat de nationaalliberalen niet zeer geschikt moeten worden geacht voor het ambt van controleurs nadat zij met hunne gewone inschikkelijkheid den bondskanselier carte blanche hebben gegeven Met toestemming der meerderheid hunner party heeft het hiiis der afgev iardig lcn ook gelijk bekend is ann d provincie Hanover Toor het innerlijk bestuur eenc jaarlijksche som van 600 000 thalers toegestaau Hierover tooneu de nationaal liberalen eveneens berouw Kij vinden het onbillijk om aan eene enkele provincie ract uitsluiting aller anderen dergelijke privilegiën toe te kennen Men moet zeggen dat die faeeren nl ze r zonderling te werk gaan Kerst staan z j alles toe en later trekken zij zich terug dit geeft den bondskanselier tegenover hen een krachtig wapen in de hand dat hij wel zal weten te gebruiken men kan er verzekerd van zijn Volgens de N Freie Presse zullen de landdagen in Oostenrijk in september bijeengeroepen worden De bijeenkomst van den rijkaraad zal in november plaats hebben Op de feesten die te VVeenen gegeven zijn bij gelegenheid vno het spoorwegen congres en dat der duitsche journalisten heeft het natuurlijk niet ontbroken aan toasten waarin er op gewezen werd dat de grenzen van nuitschland bg Oostenrijk niet ophielden De pruisische bladen verbergen noode hun wrevel over die voortdurende blykcn van i ympalhie uit Noord au Kuitl UuilMbiBud voor de e 9l Hrijl iche broeders SPANJE De Imparcial bericht dat de cailistische benden die geneigd waren de wapens weer op te vatten dit plan hebben laten varen Waarschijnlijk hebben ZIJ van hare hoofden bevel ontvangen om na de nederlaag bij Ciudad Real het geluk der wapens vooralsnog niet weer te beproeven BINNENLAND Z M heeft aan de commissie uit da staten van Zuid Holland en Nuord Holl iid belast met het onderzoek van het plan tot opheft iig der ambachtenin Uijuland machtiging verleend hare werkzaamheden na de sluiting der zomervergadering vourtte zetten Z M beeft tot vice presideut van den raadvan Ned Indie benoemd de heer P N Nieutvenbuijzen lid van dien raad en als oiidsl in benoeming by besluit van den guiiv gen voorloopig enin afwachting van zijner luujesleils nadere voorziening met de waarneming van dat nnibt belast Het Staatsblad n 124 bevat de wet v m dun den Juli 18fi9 tot wij ij iu en aanvulling derwet van den Istcn Juni ISfil Slaalablad ii Bli houdende bepalingen omtrent den doortoclu en helvervoer van landvcrliui ers n l i l de wet v iiiden ISden Juli 1869 tot afschaffing van het verleenen vau uitsluileuc e rechten op uilvindingen en verbeteringen van voorwerpen van kunst en volksvlijt n 129 de et van den 15 Juli ISO J houdeude goedkeuring der brpalinfjeii aii leiie oveieenkomst door Nederlan Isclic en B lt ii hc cHininissariasen op 16 Maart IS ii aangega ni omin iil de grensacheidingtusachen de beide lijken in hi l Ziuii u 131 de wel van don 15deii Juli Ibti J lioudende goedkeuring leiier tuaachen den at iat en A T ik vanPoortvliet Middelburg gealüirn d iding over de grensscheiding van woderzijdschc eigeinlomrncn onder de gemcenic Si Aunnland Do minister v in fuiiinucn gevolg jeiendcaan cciie daaiooitiont onv uigi uc mededccliiig van de Britsc hc puetadniiniatralie verwittigt de belang hebbenden dat de dienst der pakkelbooten van Liverpool naar de westkust van Afrika nader is geregeld en in het vervolg driemaal per maand zal plaats vinden De ver ending dor bricvcnmalcn uit Luuden geschiedt den lidon 13deu en 2 listen van clko maand Op de Z tste vergadering ¥ an hrt onderwij zersgenootschap donderdag jl lu s Hagc gehouden is met 1217 tegen 150 stemmen adhaesic gesclioiikenaan de handelingen van het hoofdbestuur tol ongeschonden handhaving en verdediging van de gemengde openbare school en volmaoht verstrekt om dierichting Ie blijven volgen Uit Rotterdam wordt genjeld dat de voorbereidende verk aamheden vereisoht voor den spoorweg over en door die stad met kracht wordendoorgez ct De voornaamste opUKtingen hebben gelijk men weet reeds plaats geuad Thans wordtaan de onteigening gewerkt Het personeel der ambleuaren onder leiding van d b ingenieur Michablis aldaar werkzaam zal ecriaag eene uitbreidingondergaan Dnor den gemeenteraad fan Kampen ia lot leeraar in de scheikunde aan de hoogere burgerschool aldaar benoemd de heer Boeko van Amsterdam opeene bezoldiging va i 1800 tü tot leeraar in destaathuishoudkunde aan dia inkt lling de heer R G Philipson van Zwolle tegen eene tegemoetkomingvan ƒ BÜO Uit Assen meldt men flat weldra bij denrand der gemeente Ruide een voorstel in behandeling zal komen om grond aan te koopen opdatde touristen die de hnnnebcdden aldaar befocken die steeds gemakkelijk uilen kUnnen bereiken Thans gaat het pad iloor de Ksch n daar dat de hunncbedden soms moeijelijk bersil t kunnen worden Aan den heer S ü v n Weideren baron Rengers is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Sloten Friesland ook is op zijnverzoek eervol ontslag verleend aan den heer J van der Laan als piocurettf bij de arroiid regl bank te 1I eren veen LAATSTE BËBICHTEN Madridi iO Jnli De Asrüaten die zich in d provincie la Muiicha bevmdon kecreii lang amerhand terug In Lrrida hebben onbetcckenende rustverstoiingen ph al9 gehad l c orde is echter hersteld Lissabon O Juli De ministcrieclc crisis is voorloopig geëindigd Madrid S Jnli De Oaeela meldt dat de oproerige benden nog voorldureiid de v ijk iicinm naar do gebergten waarheen zij vervolgd urduii door de troepen wier g e3tdriri voor de zaak van het liberalisme toenecinl KiO Janeiro 8 Juli Volgens paragiiyaansche berichten heeft een corps üia ilianen in hel binnenland van Paraguay do nederlaag geleden zoodanig dat het van het centrum der oper ilien is afgesneden en de arhterhocde heeft vciloien Vuoita wordt gemeld dat de verkenningaluchlun der geallieerden n aar de linien van Lopez zonder resultaat blijven en dal Lopez Ie Ascura ecnu sicrko positie herft jienien le Hcrichlcii Ook lie wpilvitftkiiift van ii mijiMtrkiis te anmaux lUp ilti Tuiii ia tïi t iikiii ü imt Ltim ttcliikkuig lil UiiUlI litdii iiiuttiii UI ticii juai nog 7000 mijlen BjHWittPK tmugflt Wüiileii brgioot o t 84i miUioirn p st Mtii vtiiiioiiU lilt kcicd NfkjHfU uii met 15 uuguslus uiii nmiiifist All uitvannligi ii Uu iv mml uUiuiiln il in 1 70 te Ntw York wurdtu gtliuiiilni til 10 ilapcu linrcii Va riisdiiile wil uu miuul dar raadaltdcn wtllioutlcr xiju it japaiiHclu Iniaiitun zijH ni de wiir de itgieiing geeft piipifi uit de li utdLl stii it atiï dui eud m iu vuu het fiaiiiclie leger gniii mit crlül imm Iuii9 l r iM Kmcl van Uiuneiiie i naar de Kiim op ui lil tut uukii iii Finiikiijk hi liix ii vtrschi ikkelgke on De umiirkiMiuig ui llt jpli ii woiiiadaii tu Mcviimliio In lig gfkteid De iiif Isil iarH li Utilijn houdtn de IV Uome lieiradit lii ir diifi eii ecu huiti ugewoiH luUo Du beimlile Miiu 7n lul bcHtuiu nn ui zijiie akiii weder aiinuutdiii De Kapp l ts tot im ruda loruuidoeld lot 1300Ü fis boi 1 e ht dtJ fne iehe geiin eiite lïildt nju binder bloünlasop steti xuikoelit vütit J iiiii t Biniieu Dl tuil i i lu Jl ei iiiiiiii H veileiud oiii d Kniiil uiliiiopt 1 leiie pin i ln umginillfii ktdunit li v ti iii Dl Pn ilii pciv 1 bji i rtliiil üii iLa tl iuti i i l iftilijks Op lat Iilsti ilfccst in Slcptiwijk wnirn meer dun 500 1 stnjilgcnooten veiseheiirn Do Acöttrciii was con half uur lang en uut mcLi dan 100 vanndcls Do icgttuiig oiitliidd zich Tn Parij3 loopen gcrurhtm van het overbrengen der tiocuit Algiers Nederland draagt in Europa met Engeland de kroon der bedulaiij Burgerlijke Stand üvuti njiN 28 Juli J P Ondertrouwd Mr J FOKTUIJN DROOGLEEVER en J D VAN GULPEN NiJMËCEN 30 Juli 1869 Eenige kcnnisgevimj Tr pTpTl MAARSSEVEEN en Echt genoote betiiigou b duze modo namens weder zijdsche betrekkingen hartelijken dank aan vrienden en bekenden ook buiten deze stad voor de belangstelling b hun huwelijk onder vondeu A mster da m y 2g Jnlg I W HIjlis Hoogere Burgtrscliool met driejangon Cursus te GOUDA De huchrijciiirf voor liet schooljaar 1869 1870 zal plaats liebbeii Zaterdag 4 September e k des morgens van 9 12 uren in het Schoolgebouw aau den Tiendeweg Het voorafgaand examen der nieuwe leerlingen wordt Maandag 6 Sept des morgens te 9 uren terzelfder plaatse gehouden De ondergeteekende verklaart zich intnsschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De DlllECTEÜR Dii JULIUS Openbare Vrijwillige Verkoopiiig in ÉÉNE ZITTING Op VRIJDAG den 20 AUGUSTUS 1809 des voormiddngs ton 10 ure in de herborg GoudeUAKS WKt vAitKN to GOUÜERAK van 1 bunder 95 roedon WEI en IIOOILAND onder Moordrecht bunder 77 roeden 59 ellen IIOOILANDonder Gouderak in Tienviertel bunders 05 roeden 54 ellen HOUW enGRIENDLAND onder Gouderak in Kattendijkablok En 7 bunders 50 roeden 2 ellen WEI en IIOOILAND onder Ouderkerk a d IJssel in de NESSE alles bij TMljetten broeder omschreven Nadere intonnatiën ten Kantoio au dou Notaris G J Sl RUIJT te Ouderkerk a d Umi Brieven franco Zjj die iets to vorderen liebbeu van of v rflchuldigd zijn ann den Heer J B PEETERS in leven Apóthekar en Wijiihandelaar gevfoond licblicndi eu overleden te Uoud worden er oi ht daarvan vóór den 8 Aiigiistiii Hti9 upniiai of betaliiin ti doen ton Kmiior iii doii Nolarn W 1 1 0RT111 1N DROOGLKKVKl to