Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1869

it zich bctüoiKlü Wol kon ook de oppositie niet kümeii tot eonstcnimi fhoid maar dit verorj du d positii lunr uu elk haror hoofden voor zicli om eigen protest iu de wereld zond Daarin worden nu breeile eischcn gesteld die het volk nl sterker ontroeren De advocaat Oamhettii ook te Parijs gelwzen maar die optrad voor Marseille heeft zich allerhevigst uitgelaten en zijne overspannen woorden hebben Hopen indruk gemaakt In het eng lagerhuis heeft men hevig gediscussieerd over do groote kosten der diplomatie en ceno poging aangewend ter inkrimping anderen betoogden do geheele nutteloosheid van de instelling dor gezantschappen Maar de diplomatie is nog niet rijp voor grondige hervorming die onbloedige strijd is slechts geldvei spilling en dan nog onbeduidend bij de ontzettende inspanning die de legers eischen en de voortdurende bedreiging zijn van de rust en welvaart der molken Pruisen tobt over oen deficit dat sledits bezwarend is omdat men het niet eens kan worden De voorgestelde nieuwe belastingen werden allen verworpen en de nu besproken scheiding van het budget iu noodzakelijke en nuttige uitgaven rindt evenmiu eene goede ontvangst Pruisen overspant zich op den duur voor zijn ontzachelijk leger Dan zijn toch de Amerikanen veel wijzer zij loezigen de overschotten van den dienst tot schulddelging en in Europa houdt men niet op met leeneu om nuttelooze legers te onderhouden De carlistische opstand in Spanje heeft volgens de officieele berichten wienig beteekenis Maar ook andere gerucliten worden verspreidt die den toestand minder gunstig voorstellen Na zoo grooten om keer zijn reien misnoegd vooral de Soogere geestelijkheid ook eeli aantal hoofdofficieren is der nieuwe orde vaii zaLen vijandig en dit boezemt ongerustheid in voor een gedeelte van het leger Men beweert dat Tristany oudgeneraal der Carliston in Catalonie aan het hoofd staat van een corps opstandelingen De kapitein generaal van Madrid luingt een treurig tafereel op van de demoralisatie des volks en dringt bij Serrano en Prim ann op bet zoo spoedig mogelijk kiezen van een koning Te Krakau hebben herhaalde ongeregeldheden plaats gegrepen over het vinden van eene half waanzinnige non in een klein douker en vunsig kloosterhok waarin zij 21 jaar gevangen werd gehouden Dit feit wekt algemeen verontwiardiging en weerzin tegen de goe stelijkheid in geheel Europa Te VVeencn zijn reeds twee leden van den gemeenteraad opgetreden en vragen 1 de opheffing van alle kloosters en genootschappen wier statuten in strijd zijn met de constitutie en 2 om de kloosters en instellingen van ziekenverpleging enz te stellen ouder liet toezicht van den staat De oostenrijkscheregeeiingwll zonder oogluiking de wet handhaven en de misbruiken uitroeijen BUITENLAND ENGELAND De 13road Airon sprwk v in een gerucht in goed omleiriclilc kringen volgen hetwelk iu de Kritsche koloniën van het zuidelijk halfrond eene agitatie wordt bewerkt tot de vorming van ecu verbonil met het doel om 7ii h van llngel ind af te si ieulcii en met de a in te gaan bepaaldelijk op het gebied des handels De Shipping üazctte is echter van oordeel dat het gerucht ongegrond is en dat in allen geval de kolonisten de zaak wel goed zouden bedenken alvorens lot zoo iets over Ie gaan Uct Journal de St Pelersbourg drukt groote voldoening uit over den uitslag van het debat dat onlangs in het huis der gemeenten plaats had met belrekking tot de mogelijkheid van een oorlog metde llusscn in Centraal Azie De britsche natie zegt het blad heeft ontdekt dat er geen land terwereld ia dat haar gezag in Indie niet goedkeurt en het niet als een werk der beschaving beschouwt zij heeft bespeurd dat er geen raeuschelijk wezenbestaat dat er aan denkt om den minsteu hinderpaalin den weg te leggeu en aldus afbreuk te doenaan haar gezag haar werk van bevrediging vanIndie tegen te houden of haar aan te vallen Itusland heeft in Centraal A zie denzelfden pligt te vervullen weikeu Engeland in Indie vervult Jtusland hce t aldaar eene missie te vervullen en Engeland is minder wanliouwend geworden jegens de russische staatkunde Het heeft den vooruitgang van Rusland zonder angst aanschouwd het heeft er de noodzakelijkheid van begrepen en ziet toe op kalme en onpartijdige wijze Hel hoofd van het britsche ministerie heeft in eene redevoering welker belangrijkheid en gematigdheiil door iede erkend moeten worden gesproken van het volmaakte vertrouwen dat tnsschen llusland en Engeland beslaat zelfs in die districten van Centraal Azie welke nog een grooten scheidsmuur tusschen de twee volken opwerpen doch welke geen zedelijke verdeeldheid of strijd en antagonisme hebben verwekt De Koln ieilung deelt mede dat het planis opgevat om uitgaande van Milford Haven inWallis graafschap Pembroke eene nieuwe telegrafische gemeenschap met Noord Amerika tot land te orengen Om verschillende redenen zooals bespaiing op de kosten van fabricatie zullen de kostenvan aanleg zoo veel minder zijn dan vroeger datde nieuwe maatschappij vour een enkelvoudig telegiam van 20 woorden niet meer zal behoeven tevorderen dan 20 sh de helft van den tcgenwoordjgen prijs ff 53 r a F B A N K R IJ K De Patrie verzekert dat de rol van hel wetgevend lichaam zeer gewichtig wordt daar iit het recht krggen zal om zgn bureau te benoemen over gemotiveerde orden van den dag te beslissen en ook het recht van initiatief verwerven zrd De raad van state zon de jimeiuUnlenteu niet met mogen afwyzeu maar zou althans in ommige omstandigheden een consultatieve stem behouden De organisatie van den Senaat zou op dit oogenblik niet gewgzigd worden maar zijne werkzaamheid zou uitbreiding ondergaan Hij zoa voortaan meer bepaald in de debatten over de wetgeving gemengd worden Ook de l resse beweert dat het Seiiatus consult volkomen overeenstemmen eal met het programma dat in de interpellatie der UU leden van het wetgevend lichaam ontwikkeld werd Het Vrijdag omgewerkte ontwerp is Zaterdag morgen door den heer de Chasseloup Laubat naar St Cloud gebracht t Schijnt evenwel dat het nogniet is goedgekeurd ïeii drie uren zijn althansalle rainislers weder samengekomen aan het bureauv in het ministerie van binnenlandsche zaken Men zegt dat rr twee redacties zijn van de memorie van toelichting de eene van Roubcr de andere van de ChasseloupLaubat t Zal dus nog wel een paar dagen duren voordat over deze zaak den laatslen miniJerrajd zal gehouden worden Men verzekert dut de leden van den bijzondcren raad des kei ers de kei erin en de presidenten van den senaat en het wetgeiend lichaam de definitieve vaststellingen vanliet consult zullen bijwonen De memorie van todiehing bij het senaatsbesluit al naar men zegt vooral doen uitkomen hoe edelmoedig het gezag heeft gehandeld door afaland te doen van een deel zijner prerogatieven ten gunsto der nationale vertegenwoordiging maar het zal tevens te kennen geven dat de cincesaifii welke thans gedaan wolden het summum zijn van hetgeen de regeering kan toestaan Het senaatsbesluit zon alioo ijii Ie couroniiement de rédifioe In de üfliciiele kringen wordt beweerd dat de hervormingen zien thans uitaluitend zullen bepalen tot de attributen van het wetgevend liuliaam iii datde andere maatregelen n imelijk die elke betrekking hebben op de uitbreiding van den weikkring des seuuals bij een tweede ontwerp zullen geregeld worden dat spoedig volgen zal Waarschijnlijk zal het scnattsbcbluit op of vóór den I5dcn Augustus worden aangenomen di regeeiiug wenscht het altiians liitnsschen verklarenvele senatoren dat dit onmogelijk zells oniloenlijkjs vóór de bijeenkomst der deparlctuentalo raden 23 Acguslus In dit geval zou men tegen dien tijd de zitting van den senaat verdagen den rapporteur inmiddels gelegenheid geven om het rapport over bet senaatsbesluit op te maken en den senaat iu het begin van October weder bijeenroepen Als compensatie kan men dan den ISden De beweging ten gunste eener uitbreiding der municipale vrijheden openbaart zich thans op eenein t oog vallende wijze in de departementen Uitde zitting der arrondissementsraden die thans geopend is zal die wensch ongetwijfeld nader blijken Ofschoon het wetgevend lichaam tegenwoordig niet bijeen is houden de afgevaardigden die zichteParys bevinden bijna dagelijks bijeenkomsten Zij ignvan meening dat eene ontbinding der Kamer alszeker kan worden beschouwd DUITSCHLAND Naar men van goederhand verneemt zullen ter vergadering van de duitsche en oostenrijksche bisschoppen bij het graf van den h Bonifacius te Fulda qusestien in verband met het aanstaande osoumenischc concilie worden behandeld Men houdt zich voorshands overtuigd dat de besluiten dienaangaande te nemen volkomen in den geest zullen vallen der roomsche curie De denkbeelden thans bij de groote meerderheid van het duitsche en oostenrijksche episcopaat heerschenae geven goeden grond aan die onderstelling Uit Bern meldt men dat door de regeeringeene enquête is ingesteld naar den arbeid der kinderen in de fabrieken het rapport is dezer dagenbij den nationalen raad ingediend Hieruit blgkt dat ruim 9500 kinderen iu de zwitsersche fabriekenwerken waarvan 488 bieden de 12 jaren zgn De werktijd klimt in verscheidene tot 14 uren daags in de meeste fabrieken van het kanton Zurich tot 1 uren In zeer vele kantona werken de kinderen die overal verplicht zgn tot hun elfde of twaalfdejaar de schooi te bezoeken nog in de fabrieken nadat zij reeds 10 uren daags in de achool hebben doorgebracht ÖOSTENRIJS De Neue Freie Presse verneemt dat graaf von Beust tengevolge der provocatien van de Pruisische en nu onlangs ook van de Saksische regeeriug voornemens is door verdere mededeeliug van dépêches het bewijs te leveren dat zgne uitingen in de vergadering der delegatien en in bet roode boek geheel rechtmatig waren De Abendpost maakt eene dépêche van denheer von Beusl dd 29 Juli aan Oostenrgks gezantte Dresden openbaar welke dépêche een antwoordis op die van den Saksischcn minister van buitenlandsche zaken van 18 Juli aan Saksens vertegenwoordiger te Weenen De heer von Beust zegt dathij het betreurt de dépêche van den heer von Friesen te moeten beantwoorden Oostenrijks dépêche van 8 Juli is ontsproten uit de noodzakelijkheid om zich tegen eene verkeerde opvatting te verdi digen Ook de heer van Friesen heeft die noodzakelijkheid dikwijls gekend en derhalve doet eerstgenoemde een beroep op het onbevangen oordeel van den Saksischen minister De heer v Beust heeft overigens in zijne dépêche van 8 Juli niet gesproken van de invloeden geschikt om iemand op het dwaalspoor te brengen maar van indrukken die daartoe geschikt zijn Toen Saksens vertegenwoordiger te Weenen de dépêchevan zgn minister voorlas werd hem een blik gegund in oHicieele stukken waaruit hem ia geblekendat te Dresden eene mededecling ontvangen is overde depêche van den heer v Beust van 7 Mei aanOostenrijks e aiii te Berlijn en deze mededeeliug was niet geschikt om voor de stappen van de Oostenrijksche regeering eene billijke beoordecling te verwachten De minister hoopt echter dat de thansdoor hem verstrekte mededeelingen ook te Berlijnop den juisten prijs nllen worden geschat BINNENLAND Bij Zr Ms besluit van 12 julij is op de voordragt van den minister van justitie de jaarwedde van den commissaris van politiële Gouda verhoogd met 100 en al oo vastgesteld op 1500 welke vcrhooging zal ingaan 1 Januarij 1870 en die vanden commissaris van politic te Tilburg verhoogdmet 200 en nlzoo vastgesteld op ƒ 1200 Z M gelet op het besluit van het stantsbewind der Bataafscho republiek van 18 December 1804 houdende de in naan verhandehul taal var dJ zal worden besluit vern voorschrevei De mi 16 dezer aa missive doei besturen en ter kennis minister iiJ heeft gebrao de gewoortj door hen enz niet di doen onderj veren dan bewijs öer niet tegen evenredig rl een vast ref nister verzd besturen cr gemeenten door de pat onderteekeiK Behal zers zijn t jopenbare sclden terwijl eenkomstig openbare onbelast Van g aanleiding v volgende m deeld is dbouwschool Wel ign onderwijs as o a op dl spruitende u en theoretiso de achool pL En ofsoho whziging ad geheele practf werd geacht eId isden d Wezen van dl memorie eenp afschrift der beeld uitgaanti school geenszl De hooglej bestuur der de memorie Het del tot nut van gadering du ben de vraaJ kinderen ben te worden io zij er daags dienen te wol ring die vraj wenscht het zien om pof aan te wonde Te simeester en bascule brug pen eener sloJwerken DaalMinste inschvoor 18 1 ij met den aanstation van d Men Voor rekeniiid dienst Schoon Santen is hed alhier te watammers die ui Jlen schEr bestaat gevolg zal wol in de lansto uf weken de mil i ligtingei ond Volgens Middelb Ct J mw K mmmmiew mt i f iff gim