Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1869

igen den rap om het rapport en den senaat lijeenroepen llm den ISUen a de Fransche ktogeabanger der klimp van Chilons Kr beurze zeide Idrukpers deliotea der muuicipale uitbreiding der thans op eeno lartementen Uit die thans g leid nader b yken lam tegenwoordig lin die zich te Parijs busten Zü cü der Kamer als N D ïneemt zullen ter loatenrijksche bistrifacius te Eulda Ituande oecumeni Men houdt zich Jesluiten dienaanIden geest zalle leiikbeelden thans Juitache en oost geven goeden Joor de regeering arbeid der kin is dezer dagen Hi rnit blijkt litsersohe fabrieken Ie 12 ja sQ z n Ttiit 14 uren dangs lantOD Zurioh tot Vken de kinderen elfde bi twaalfde Ig in de fahrieken de scboil u bbea IJK Ut grraf von Beast de Iruisisclie Mi ie regeering vo j tliug van dépêci Hingen in de ve roode boek geheel dépêche van den I Oostenrijks gezant Jcbe een antwoord Inister van buitenSaksens vertegenIvan Bsustzegt dat Itpi den heer von I tostenryks dépêche c noodzakelijkheid Itiuigte verdedigen fcio uoüdziikehjkheid ki eerstgenoemde een Il van den Saksischen Ifi overigens in zijne en van de invloeden lulspoor te brengen Igeschikt zijn ïoen Veenen de dcpoohe liem een blik geluit hem is gebleken ontvangen is over lust van 7 Mei aan deze mededeeling iipm van de Oosleii bioordcoling te verIe hter diit de thans liiKen ook te Berlijn Icii geschat iAND I JU y is op de voorstitie de jaarwedde Il 10 Gondn verhoogd 1 1 op 1500 welke Jiij 1870 en die van rilburg verhoogd d op ƒ 1200 uit van het slaatsbe18 December 1804 houdende bepaling dat de spelling aangeprezen in de in naam en op last van dat bewind uitgegeven verhandeling over de spelling der Nedorlandscho taal van den Leidsohcn hooglceraar M Siegeubeek zal worden aangenomen en gevolgd in de bij dat besluit vermelde geschriften heeft goedgevonden liet voorschreven besluit in te trekken De minister vnn óinnenlandsche zaken heeft den 16 dezer aan de commissarissen des konings eenemissive doen toekomen die deze aan de gemeentebesturen en de besturen der waterschappen Lebbenter kennis gebracht waarin wordt gezegd dat deminister van Financien hem onder zijne aandachtlieeft gebracht dat vele gemeenie en polderbesturende gewoonte hebben om de processen verbaal vandoor hen gehouden verpachtingen aanbestedingenenz niet door de pachters aannemers en borgen tedoen onderteekenen Dergelijke processen verbiiul Ieveren dan ook tegen de pachters euz volstrekt geenbewijs der overeenkomst op en zij worden dan ookniet tegen het voor dergelijke overeenkomsten bepaaldevenredig reobt maar slechts tegen betaling vaneen vast recht geregietreerd Daarom heeft de minister verzocht de gemeente en andere openbarebesturen er op te wijzen dat het in het belang dergemeenten of instellingen is dat de processenverbaaldoor de pachters aannemers borgen enz wordenonderteekend Behalve de drie kweekscholen voor onderwijzers zijn ter opleiding van kweekclingen aan 28 openbare scholen in ons land norraaallessen verbonden terwijl daarenboven van regeringswege overeenkomstig het 2de lid van art 12 der wet COopenbare onderwijzers tevens met die opleiding zijnbelast Van goederhand wordt aan Het Noorden naaraanleiding van een vroeger bericht dier courant hetvolgende medegedeeld onvoorwaardelijk veroordeeld is de thans bestaande inrichting der lardbouwschool te Groningen in de bewuste memorie niet Wel z n een aantal gebreken het daar gegeven onderwijs aanklevende in het licht gesteld en is o a op de schadelijke gevolgen gewezen voortspruitende uit zoodanige vereeuiging van practisch en theoretisob laudbauwooderw ja ais tot dusver aan de school plaats bad En ofsohooD door enkele leden der commissie eene wijziging andera dan door de opbeRing vai het geheele practisch ODderwyi bezwaarlijk uitvoei iaar werd geacht en voornemens lot wijziging in dien Sio iadertyü door het bestuur der tohool i ja gewezen van de hand hebben de onderleekenaarader memorie eenparig besloten aan het bestuur der school afschrift der memorie toe te zenden van het denkbeeld uitgaande dat zoodanige wijziging der bestaande school geenszins onmogelijk nezen zou De hoogleeraar van Hal heeft als lid van het bestuur der school aan de beraadslagingen omtrent de memorie geen deel genomen Het departement Almelo van de maatschappijtot nut van t algemeen wil op de algemeene vergadering die 10 aug e Amsterdam zal plaats hebben de vrang doen uitmaken of de leeftijd dienkinderen bereikt moeten hebben om op fabriekenIe worden toegelaten en het getal werkuren datzij er daags mogen doorbrengen niet bij de wetdienen te worden vastgesteld Mocht de vergadering die vraag toestemmend beantwoorden danwensoht het dep het hoofdbcsiuur gemachtigd tezien om pogingen in dien geest bij de regoeringaan te wenden Te sGravenhage werd vrijdag door burgemeester en wethouders aanbesteed het maken eeuerbascule brug over de Zutduost Singelgi achl het dempen eener sloot en de verdere daarbij behooreudewerken Daarvoor waren negen billetten ingekomen Minste inschrijvei w s de heer van Malsem aldaar voor 13 100 Deze besteding staat in verbandmet den aan te leggen weg die zal leiden naar hetstation van den spoorweg s Gravenbage üouda Men schrijft van den Kinderdijk dd 30 juli Voor rekening van de directie van den stoombootdienst SchoonhovenRotterdam directeur J II vanSanten is heden van de werf des heeren J K Sraitalhier te water gelaten de schroefstoomlioot jroolammers die uitsluitend bestemd is tot vervo r vn vee Men schrijft uit s Ilage aan het Hiiiidelsblad Er beslaat aanleiding om te betwijfelen of wel gevolg zal worden gegeven aan het voornemen om iu de aanslaande ma i d voor den tijd vun vier weken de milicicnb infanteristcn van de drie laatste ligtiugen onder de wapenen te doen komen Volgens een Ilaagschen correspondent van deMidde b Ct ia een nieuw wetsontwrp betreffende de organisatie der schutterijen door de ministers van binnenlandsche zaken eu oorlog aan den raad van state ingezonden LAATSTE BERICHTEN Madrid 2 Aug De kapitein generaal der hoofdstad heeft bij Serrano en l rim eene verklaring ingediend inhoudende dat er veel meer misbruiken plaats hebben en dat er meer immoraliteit en anarchie heerscht dan vóór de revolutie en dat hij dus moet aandringen op eene spoedige regeling van de usestie betreffende de keuze van een vorst De Gaeeta deelt eene circulaire mede van denminister van staat aan de diplomatieke agenten desrijks Daarin worden de resultaten der omwentelingopgesoLid onder betuiging dat er nu zoolang cccorles gecne zitting houden op het gouvernementgroote verplichtingen ruslen en dat in de eersteplaats Ie anarchie moet worden te keer gegaan diebewerkt wordt door de voorstanders eener legilimiteil welke louter in hunne verbeelding bestaat Parijs 2 Aug Door het senatus consnlt zijn de volgende punten aangenomen De tarieven van in eu uitgaande rechten alsook de intcriialionale iractafn zullen voortaan alleen verplichtend zijn als zij bij eene wet zijn vastgesteld De betrekkingen tusschen den senaat het wetgevend licluiara en den staatsraad met den keizer onderling znllen bij keizerlijk decreet geregeld worden Het initiatief tot de weiten berust bij den keizer en het wetgevend lichaam De ministers zijn nlleen vanden keizer afhankelijk Zij delibereereu in den miiiisterraad onder zijn voorzitterschap Zij zijn verantwoordelijk doch zij kunnen alleen door den senaat iu staal v ui beschuUKging worden gesteld Zij kunnen senatoren of afgevaardigden zijn en hebben het recht van toegang tot elke vergadering vnn bet wetgevend lichaim en elke openbare zitting van d n senaat l e senaiit maakt zijn reglement van orde Hij kon zoodanige wijzigingen aangeven als waarloe de wetten vatbaar zijn llij k iii be slissen omtrent de verzending van die wellen aan het wetgevend lichaam ter nadere overweging en kan bij een gemotiveerd besluit opkomen tegen de afkondiging eener wet Het wetgevend lichaam maakt zijl reglement vnn orde Het benoemt zijn president vice president en secretarissen De enaat en het wetgevendj lichaam hebben het recht van interpellatie aan het gonvernement en kunnen een gemotiveerde orde van den dag ainnemen tot verzending der interpellatie aau de bureaux De gemotiveerde orde van den dag zal worden toegelaten wanneer het gouvernement dit verlangt Seen amendement kan in behandeling worden genomen wanneer het niet verzonden is geweest aan eene commissie en uicl medegedeeld is a iu liet gouvernement Wanneer het gouvernement het niet aanneemt kan hot wetg lichaam vervolgens d aromtrent beslissen Voor de begrooting van uitgaven zal over elk hoofdstuk afzonderlijk gestemd worden De heer Koulier heeft in den senaat eene redegehouden waarin liij zeide d it die vergaileringthans was bijeengekomen tot onderzoek van belangrijke wijzigingen in de constiuitie des rijks welkewijzigingen waren voorbereid tengevolge eener gelukkige overeenslemming tussehen hel gouveriiemeien het i eigevend lichaam Geen aouverein zeide hij verder heeft meer dcUi de keizer den loop der openbare opinie gevolgd llij heeft altoos de maclit beschouwd ils een eigendom der natie De voortga inde beweging tot lierscbcpping van het anlorileils keizerrijk m een liberaül keizerrijk heeft hij altoos aangewezen doorzijn inilialief NeW York 2 Aug De minister van financiën heefi liisi gegeven tot en wokclijkseheii aankoop van 2 luilliüeii aan bonds Een iniJlioe n zal om de andere week in augusUis worde i ai ng k joht in overeenslemming inet de wet op de ainnrtisalie Men begroot de vermindering der openbare schuld gedurende de maand juli op 7 millioen jieiuengde Berichten Do Paus heeft een npostüliachcu prtifcct benoemd voor Noorng ju Hut griekiïche niinistenc Zaimia hti ft de meerderheid der kamer up zijno band In Servio zijn olgcii i e iiiein c grondwet allu burgrrb gelijk voor dl wet mnai ueii vi idur artikel slu t de Joden uit IJe oostcni ijknelie miiiistD van liiianticu erkende ui de deiegatiai c n te kort van 2ö niillioeiun over 1S70 iu Amerika ïou ccne probate vliignmehine uitgevonden ijii ïiiuds 1 jnu is in Liaguay het tiendeehg fitrlsel ingcvuurd liet onderzoek der giloufsbncveu der uicuwo deM van hot wetgevend licheotn heeft in 12 zittingen nan Frankrijk gekoat 1 120 000 frs Hakodadi is werkelijk bcrnomcn door de troepen van len Mikado Do paus beeft grotio verleend aan drio veroordeelde staatkundige gevangenen co hen verbannen Kumenic zal bij cue inkomst van V5 miUioeu nou t einde des jaars 50 milliooncn te kurt komen Te Athene worden nog altijd geruchten van eeue ministcricele crisis verspicid Do beiersche icgeering wil bij den landdag op nieuw 5 700 000 aanvragen om zoo mogelijk de infanterie te voorlien vnn betere uapencn Vnn 3 tot Ö september zal te Dusseldorf gehouden worden do alg vergadering dor R Kathol vereenigiugeu in Duitschlnnd Krcuzburg aau dp Werra is grootendeeU door ceu brnna vernield Üij Gratz is dezer dagen eeno meeting gehouden donr meer dan 4000 pe soneo om to protestereu tegen de strekking van het oecumenisch concilie Het aantal studcuteu aan do Wcouer universiteit bedraagt thans 4800 Voor de landengte van Suez zijn nog 32 millioenen frs Uüödig Te Vienno Isère Kive de Gier en St Cbamand hebben de mctaalwerkcrb dtMi arbeid gescaakt te Niraes en te Marseille dreigen de bakkers daarmede liet kasteel an Itosiny het voormalig verblijf dor hertogen van Ucrri zal ingericht worden tot eene suikerraffinaderij Een nieuwe bank genaamd eredit general Ottoman heeft liare o er tien to l cra bcgouneu met eeu kapitaal van 2 millioen pond sterling Men verwacht te Parijs eene amnestie voor staatkundige misdrijven op den dag der afkondiging van het seuatuscousult Iu de bad inrichting te Enghicn zijn vier werklieden omgekomen die eeno hcrbtelliug zouden verrichten en door den zvsaveldamp bedwelmd met zes anderen in den put waren gevallen Maifori intendant der koningin Isabella wil trappist worden De koningin vnn Etigeluud heeft den prediker van hare kapt l een zandlooper geschonken die afloopt in 18 minuten De gemeentt vand te Gonnchcra heeft eeno verordening gemaakt op de trapwagens velocipedes Het italiaauhchc parlement zal weldra gesloten worden Te AIcxaudrie is ceu nieuw kabinet samengesteld de troonopvolger is minisier van binnenl zaken geworden In Estliland ziju uitgcsti tkte lagen guano ontdekt zes voet ouder den gruud over ccne uitgestrektheid van 180 000 kub voeten Burgerlijke Stand GutoKKN 1 Augustus Comclis Hubertus ouders J Jougeneel eu W S Sparnaaij 2 LeonarduB ouders il Rijkelijkhuizcn en J tan den Nïcuwendijk OvkiiiADEN iSOJuli li H A de Groot m 31 H J ïilom 9 m J H de lïruijn 15 d 1 Aug C Hartman hui vr van L M Post 52 j ADVERTENTIEN Heden overleed in den ouderdom van 71 jaar onze geliefde Moeder en Behuwd Moeder GEERTEUIDA vak der Z WALM weduwe van wjjlen den Heer D van der LAAR Dz W ed F LAFEBER Az VAN DER LaAE Gouda Wed D van der LAAR Dz 2 Aug 1869 Schenk Oj verdoek van de overledene zullen geene uiterlijke teekenen van rouw worden aangenomen Acin drd Heer Dr J ü POPP Tandheelkundige Bognergasse N 2 te Weeuen LEIPZIG 2 November 1866 WclEdele Heer Ik neem de vrijheid UEd mijn innigen dank toe Ie biTiigin voor de voortrelFelijke ANATHERIN mONDSPOELING door UEd vervaardi d Sedert vele j iren was mijn ïandvlctsch derwijze aiingediian dat het voortdurend bloedde Nieilegensiaiiude ik den niad der bekwaamsle Gcnc sheeren en ï inil ivtseii bleef inroepen leed ik vooridureiid vrceselijke pijnen Naanwelijks had ik ge lev nde eeiiiue eken Uwe ANATHEBINMONDSPOELINÖ gebruikt of ik was geheel hcrsU ld Tol lioil der nienschheid verzoek ik UEd mijn liriel opi iib uiite maken Er zijn zoo vele lijders aan de kwaal dio mij heeft geteisterd en thans kan hun een geneesuiiiJdel worden aanbevolen dal vüurtrdlelijk ia namelijk uwe Jlondspoeling Met de meeste hoogachting noem ik mij L DJORI Boek louumi Rriihl N 26 I e verkrijgen te Gouda bij L Schonk winkelier op Ie Hoogstraat wijk A 123 Ie Kollerdam bij 1 E v iii S iiiten Xolff apoth en A Sehippei cijn C bl inuMe por ieinwinkil te s ll ige Uij J L 1 C Snabilii apoi i te Le den bij E Nuordijk te Utrecht bij h Alteiia i polh i te Amsterdam bij E van Windheim verkoophuis Ie Oudevvater bij i J van Vreuraingen te Schoonhoven bij A Wolfl mm