Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1869

Ö1 Sociëteit Ons Ociiocgcn KINOEKKKUMlh op ÜÜNDERDAG en VUIJDAG 5 en C AUGUSTUS 18Ü9 t Programma voor do beide dagcu wordt bjj de Leden aan huis bezorgd DE C OMM ISSIE gJi i teïtVRÊDE BEST op de Markt Gouba Op WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1869 Soiree de Fantaisie te aeven door den Heer GELLBRT en den geleerden Hond MOUSTAPHA Aanvang des avonds ten 8 luron ENTHÉE 25 Cta p Persoon HH LEDEN vrijen toegang mm MENAGERIE van den Heer KREUTZBERG op Woensdag 4 Augustus zeker de LAATSTE VOORSTELLING wnarin eene jonge Zweed ïche DAME zal optreden en met de WILDE DIEREN op het Tocneel werkzaam zijn In deze voorstelling zal op VEELVULDIG VERLANGEN voor de eerste maal alhier Ic Voeding der Slangen plaats hebben PKI IZBV DER P ATSK l Rang 99 et 2 Rang 50 et S Rang 25 et Aanvang om 8 uur L J FLORIJN DISTILLATEUR en L I K E UllSÏOKEU Gouwe wijk C n 17 te Gouda heeft de eer te berigten dat hij door aankoop eigenaar is geworden van de Distillei rderij van Mej de Wed P KORVER dat liij voornemens is die op ruimor schaal uit te oefenen waarvoor hjj zich op het vriendelijkst bjj zjjne Stadgenooten en verdere Begunstigers van de vorige firma aanbeveelt onder belofte van eene allesints prompte en civiele bediening NB Van heden af is zijne slijterij bij minstens Vj fiesch geopend Gouda 26 Julij 1869 DIËNSTBOUK gevraagd Tegen primo November of vroeger wordt voor buiten gevraagd EEN FATSOENLIJK DIENSTMEI E als tweede meid voornamelijk om behalpzaam te zjjn in kamerwerk en het opdoen der natte en droogc wasch zindcli kheid en bewijzen van goed gedrag zyn vereischten Salaris naar bekwaamheden Adies franco onder letter B bij de Boekhandelaren G 3 VAN GOOR ONEN ie Gouda Onfeilbaar Middel TKC KN Wandgedierte fieveslipl als IVpfilliouder van bovon ipnopm middel der Oebrs L 1 inii llAl l Ie Oiiderieii i i IJsid lifb ik de eer niij door di e gelegenliei i a m te be e pn tol het niveien vnn pahdcri meubelen en ngcviil I leii ook cir iels dngilijks i ii illen reinigen ijn de middolon pi r k ui uf pei Inlvo km niet gebrnik niiwij inf liij nuj M rl iijfin ir esli lil HolnnpthcblieniliMi pelievui iidi iil ilm Ic idusoi icii per brief onder hi 1 niollii SECRET bij den l ockbiiidili ir IMIINKNi Uliiii Iip t i il ml III iif II I II II I il ijii Oponbaro Vorkooping VAN r lNK SGHEEPSTHIERWERF met Woonhuis c a ouder LekkerUrk op WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1869 s voormiddags 10 ure in de herberg de Guooik Boer aldaar P M MontijHy Notaris te Gouda zal als daartoe last hebbende ten tijde en plaatse bovengemeld in het openbaar volgens plaatseljjk gebruik doen veilen en verkoopen Eene sedert een aantal jaren en thans nog in volle werking zijnde SCHEEPSTIMMERWERF met 3 SLEEPHELLINGEN SCHUUR LUIFEL en KRAAN alles aan de Rivier do Lek onder Lekkerkerk zijnde gedeelte en wel ter grootte van 18 Roeden 30 Ellen van het kadastraal perceel Sectie C n 3635 benevens een hecht sterk on wel doortimmerd WOONHUIS met annexe SCHUUR TUIN en ERVE tegenover genoemde Scheepstimmerwerf kadastraal S8 tie O n 3111 3112 en 3113 ter grootte aii 9 Roeden 99 Ellen Te aanvaarden 15 November 1869 en informatiëu te bekomen b den Notaris MONTIJN ten wiens kantore grooter of kleiner kapitalen op solide hypotheek tegen billijke rente verkrijgbaar zijn Openbare VriJAvillige VERKOOPING ten overstaan vun den Notaris G J SPRUlJ P residerende te Ouderkerk a d IJsêtt by veiling CU verhooging op VRIJDAG den 6 August is 1869 en bij of dag en combinatie op VRIJDAG den 1 Vugustus 1869 beide dagen des vocrmiddaj ten 10 ure ten huize van den Heer C F VAN DEN BERGII logementhouder ai in Stolwijkersluis bjj Gouda van Eene kapitale BOUWMANSWONING met ruim 32 bunders uitmuntend WEI HOOI BOUW en GRIENDLAND benevens ni g circa 5 bunders extra best WEILAND alles staande en gelegen in do gemeente JJerijamhai ht in Bovenberg biJ biljetten breeder omschrevc n Verhuurd als volgt De Bouwmaiiswoning tot don 1 Mei en lo daarbij behoorende Landerijen tot den 1 J inuarij beide des jaars 1871 tegen 1420 n het jaar en de 5 bunders Weiland tot den 22 Fsbruarij 1870 tegen 400 iu het jaar Betaling der kooppenningen 1 November 1869 Nadere informatien zjjn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris Brieven franco TIIR DENTISÏE Dubbelde Buurt Gouda S A Door nieuwe vinding worden de pijuUikste tiiuden en kiezen verwijderd Hij zet ki nsttiiiiden en gebitt n in op goud yilver on ciioutclunic die op liet ziekelijksto tandvleesch geplaivist wo den zcmder het uitiicmeii dur aa iwezige wortels Ook ropnrcert Inj stukken vun andere meesters Al deze bcwiTKiii cii gesdiiedcn volgens de laatste oibct iiiig ii 270 Staats Loterlj 1 0 Irelililng dei Eerste Ivlas ie iH ginl laandagO Augustus 1 HiW ViUm TliÉATRE CROSSO BiffilTSBItS uit LONDEN staande op de GROOTE MARKT WOENSDAG 4 en DONDERDAG 5 AUGUSTUS BUITENGEWONE GROOTE VOORSTELLIN itEN Door de goheele Medicinale Wetenschap is het MALZ aanbevolen als zijnde onovertretfelijk in het Bad tot versterking des lichaaifis alsmede ook tot verzachting der huid lALZ KRDIDEN ZEEP MALZ TOILET ZEEP EN MALZBAD ZEEi VAN JOHANN HOFF Centraal Dcpót Snaalle Bloemmarkt bg de Stilsteeg V 154 te Amsterdam Mede echt te verkrijgen te Gouda bg J C VAN Vheu iinqen eu te J Boerden by Henki J VAN DEN BeBQ Z Exc K K Generaal en Gouverneur Baron V GABLENZ in Weeuen Persoonlijke overtuiging van de geneeskracht van de HOFF sciiE MALZ FABRIEKATEN en Toomamelijk VBU de MALZ KHUIDENZEEP Dezelfde overtuiging van Z Exc den Minister President Graaf voN BISMARCK Dit zijn guarantien zoo als ze zelden worden geboden en is daarom de MALZTOILETZEEP tot veriuehting der huid en de MALZ BADZEEP tot versterking der spieren beenderen en zenuwen ten sterkste nan te bevelen Frys der allerfijnsle Toilei Zeep 1 stuk 17 Vs c 6 stuks 95 c 35 c 50 c 70 c Bad Zeep 35 o en 70 c per stuk Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men In het bijzonder attent maakt Zyn zeer nuttig in ongesteldlieden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTEEING Zij zyn uitmuntend tegen de GAL SCHERFfE in het BLOED en UITSLAG der HUID zi zyn ZACHT LAXEllEND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozcn van 37Vs Cent en dubbele doozen zyc vcrLrygbaar bij de bh Aarlanderveen J F AUarl Alblasterdam M Punt Wz Alphen a d Rhijn C van Arkel Amsterdam M Cléban C droogislen heilige weg D 321 en huidensir KK n 278 Bodegraven B Veraloot üelji H W de Kruijff Dei shaien J Koch Dcrenter Gebroed Timan üirkslaiid D de Vries Gouda Ij Sclienk op de Hoogstraat Haastrecht K Oosterling Uyden i T Tcrburgh L aarlemmersir hoek Bak kersteeg Moordrecht O 11 Post Nieuwkoop A Bots Het depot de er echtO Urbanus Pillen sinds zoovele j ircu met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons e Gouda alleen e uitsluitend pepl iiitst by den heer L SCHENK op de lloogslniat WAARSCHUWING Men wordt instinilelijk verzocht 1 attent te willen zyn dat door on by niemanil niulers de UrbanusPillen bcreip volgens het oude en echte Recept in IVpot zyn verkrypb i ir gesteld in de hurlioitm opr effeven Steden e plaaticn dan hij de hierIjomiffenoiDide JVput io iden In elk doosje is een biljet vüoi irii met de iir nliandiije nn initcekciiiiii viin de vcr 1 iiilifiors V ed Kmni n k Zoo Apnthikeii Re II iiiiltei ki iiiiii zich ook bcvindi op hol Zcpoll ik H iiriiicilc Ic l oo jcii verzegeld zyn V ij veizockcii de gebiuikcra nislanfdijk daar wel op Ic icinii lil i iiion luMi 1 111 wel toe te zion by iin men de Doosjes l illcii linall Alleen dieDoosjes wa inn ccn biljet met on e H i idlerkeniiii is zii h inn Ic idi in iMi en zich te niicliteii mkit w jiibrnik viin de vde namimksels H i loniA Ihiil vult A Bniilm 1869 G Ml De uitgave dca WOENSI geschiedt DINSDAG DAG Do franco perj Del De lioo £ De wet op door velen mei Bij de steed het lager ondd stuurs was heil bij dien uaain culiere exploita voort in jdek deed zich het studiën dat m gore onderwjjz steeds welwilleJ den De voorn onderwijs opeuJ merkte zich air de oogen giuga algemeen meul is gevonden weldra beslis el de beschaving I Geen wondel ecu ander vcill dacht om on f groote voord Van daar eeiii bijzondere on is pen en nu laai daan maar ati om aldaar op school voor ni Dit Delfsc feene merkwn iil derpaedugogii het onderwijs zienlijke stad uict dat lui I snugger is oi ii stel te vervvoi j daaronder dn den voorstel lo Zouteveeii Do Delftscl waarde elders het iiiiinr al vprgftderMif ui verbazen o oi Mm i l I ilWITi HI UWC