Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1869

I I W Vrijdag O Augustus 1869 N 772 GOUDSCHE COURANT I ieuws en Advcrleiilieblad voor Gouda en Omstreken De inzeuding van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave IIOSSO Bf l lfi MARKT 5 AUGUS lE VOOR Fetenschap do onover rking dea chting der EEP FF bij de Stil by J C by Henhi rriour Baron m e overtuifOPP scHK roornnoieOezelfde President J j uornnlien 9 ilanrotn de der huid rrlting der Iteilcsle aan stuk 17 Va 0 Len eu echte bijzonder er MAAG IKRING Zij HERPTE in ID zy zjjn baUJVEND en dubbele In heilige weg Ir hoclt Balt Irillen sinds In 2 emeen geIn en UitSCHKNK N G h I attrnt te l anders ii J 1 en echte llil in de hier lij de liierlonsjc is een linnilcekciiiiip OON Apo irviiidl op r cfKi M ijn Iiiiir wel 3e te zien Alleen die l iiiilirelieiiiiiu hleii vdiir De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en ViüJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 7 1 franco per post ƒ 2 De lioogcre burgerscliool voor meisjes De wet op het niddelbaar onderwijs werd door velen met zeker wantrouwen be schouwd Bij de steeds voortgaande ontwikkeling van het lager onderwjjs onder de hoede des bcstuurs was het middelbaar onderwijs niet eens bjj dien naam bekend overgelaten aan particuliere exploitatie en concurrentie Het kwijnde voort in ziekeljjken toestand en hier vooral deed zich het gemis gevoelen van pffidagogische studiën dat minder in het oog liep bij de lagere onderwflzers die onder geregeld toezicht steeds welwillende raadslieden nevens zich hadden De voortrelfelijke wet op het middelbaar onderwijs opende een nieuw tjjdr rk en kenmerkte zich alras door een geheelen omkeer de oogen gingen open de belangstelling werd algemeen men begint te begrijpen dat do weg is gevonden en dat de hoogere burgerschool weldra b lissenden invloed zal verkrijgen op de beschaving onzer jongeling scliap Geen wonder dat deze gunstige gezindheid een ander verlangen wekte en dat men er aan dacht om onze meisjes te doen deelon in het groot © voordeel den jongelingen aangeboden Van daar cene eerste p oevc mi s schien door bijzondere mstaniligheden in het leven geroepen en nu laiitsteljjk het voorstel te Delft gedaan maar afgewezen door den gemeenteraad om aldaar op te richten eene hoogere burgerschool voor mci sjes Dit Delfsohe debat uitvoerig medegedeeld is tene merkwaardige bijdrage tot do bcoordeeliiig der paedagogi sclic kennis en der appreciatie van het onderwijs in den gemeenteraad eener aanzienlijke stad van Zuid Holland Wij meenen niet dat men to Delft fdlecn zoo bijzonder snugger is om op zulke gronden zoodanig vocn stel to verwerpen met M togen li slcrnmi ii i n daaronder die van den ijvervollcii en edi lgc inden voorsteller mr H Haitogli ilc van Zoutevecn Do Doll tsciio scliooiwij shoid is reeds in hare waarde elders erkend en wij weten genoeg lioo li l ninai iil to diKuerf ook in andofc raadsvi r iilerni i n i V leld om oii niet id eerlc verli i i ii i lclii ki oni nlieid der li iogu ij ead viezen Doch don voorstanders van den ntaatregel don aanzienlijkon aanprijzers en voorstandere 3sen wensohen wij enkele bedenkingen tegen te stellen Wat belemmert het moest de ontwikkeling der hoogere burgerscholen Is het niet vooral de ongosohiktlieid der aangeboden leerlingen Dit is ijene voorbijgaande zwarigheid dio niettemin degelijk is g voold Maar bij do meisjes is dit li zv aar veel grooter en onoverkomelijker Wat men ook beweren moge en hoe gunstige uitzonderingen opgeteld eu aangewezen worden het is treurig gesteld mot de ontwikkeling en de waarachtige beschaving onzer vrouwen en toch hebben allen jaren lang die voortreffelijke jongejiffvrouwen school bezocht waar men alles en nog wat loert eu waarvan weldra niets overblijft dan een weinig horribel verminkt fransch Kennis smaak en geestbeschaving zijn zoo zelden te ontmoeten Wij zullen dit niet breed uitnictcn en liever erkennen dat het dikwijls ook sober gesteld is met de hoeren dio toch beter in de gelegenheid waren kennis op te doen en hun smaak te vormen Erkennen wij liever dat de sclioleu voor juffors van alle schoolinricli tingeii de sloclitste waren Kn dit getuigt niet tegen de onderwijzere sNcn die dikwerf uitstek ii gaven bi zaton miiar legen de vcrwaarloDzing dier scholen waarviior niets gedaan is Hier kwam pH d i ogie te pus maar die is in Nederland onboKend De ontwikKeüjig vun het moisjü belio n t anders 1c zijn dan die van den jongeling rn liicni in is jiiet gedacht de mei sjessclioleii volgi ii den gewonen looj en ine i oudiTWijsl d iav op dezelide wij e Jhj het eer ste onderricht i dit liet luiiiht schadelijk op arm mi tn ischen sclioleii valt het niet zoo zeer in liet oog maar zoodra het verder gaal mi st het vrucht en doel De iiictliode moet een geheel andere zijn en daaraan denkt men niet daaraan isiiie gedacht bij de wet op hel lager indcrujj s in i jics wordt het meije ids eeii jongen beselimiwil en vergeet men nel groot eu we enlijk jiliy sihc i on psyclüscli i erhcliil Mijne liedi iiking ti ocn de ii n ii lilnii4 vau lioogei i hiiigri X hdlen oc r nii isji s is de ontijdiglield V f moet ecin l ri Mn miii ï Mmfil giia i K wnuicii de iiiiigTn i iil in lii hm i 11 ijs bi dl nu j i lul mi l i ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN meiajesscholen zijn Ie gebrekkig ingericht Men moet de scholen voor uitgebreid lager onderwijs voor meisjes eerst verbeteren eene andere methode invoeren en het onderwijs in overeenstemming brengen met den hoogen geestelijken aanleg der vrouw en hare maatschappelijke roeping liet zou immers ongerijmd zijn te bouwen van boven naar beuedon Is de verbetering van ons schoohvezen niet opgegaan van de hervorming der volksscliool i Dan moet het beoogde doel ernstig worden overwogen algemeen iiienscliehjke ontwikkeling is de eiscli die als eerste voorwaarde moet gesteld worden geen onderwijs mag opleiding zijn tot broodwinning Dit is geene vrouwelijke roeping echtgenoot on moeder zal zjj worden Wjj voldoen aan de wet der natuui en zorgen niet voor de uitzondering eener gebrekkige maatschappij Die toestand moet veranderd worden als wjj ons voegen naar die verkeerdheid dan vofergeren en bestendigen v ij de dwaasheid En zoo kan men dan ook wel eenigc consequentie vinden bij doDelftsche raadsleden die bij herhaling de voortrellolijkheid der bestaande meisjesscliolen prijzen dan is er immers geene hoogere noodig en wjj adviseeren tegen do oprichting züülung men niet overtuigd is dat de bestaande meisjesscholen in eene verkeerde richting werken en ecue grondige herziening het verilergnan moet wettigen De meisjesscholen zullen komen maar naar onzen weiLscli niet voor dat het speciale onderwijs der mci sjes op ernen beteren weg is gf briiclil die ons inet gnmd een beter resultaat kan doen verwachten Algeiiiecii Overziclit Gouda 5 Augustus In Frankrijk wordt alleen het seuatus coiisult besproken Zijn er velen die zoo overdreven ingenomon zijn met het tot nu gevoerde böstuur dat zij de dwaasheid liejiimmeren die toegeeft aan den ondankbaren volkswil het ontbreekt ook niet aan onvergeiM egden en oincrzoeuliiken die met geene ccmee sien I M edcn te stellen zijn en die dei li l e den iliijd willen iHii l e li il lel imii i e iiM ii Mi oiuwi ideÜl De nHite iiieerile i lil diiikl Kei T iLoer be 1