Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1869

BINNENLAND G lUD v 5 Auorsii s Bij Koninklijk besluit van 1 d pr n 10 19 Ban de commissie uit de staten van ZuidHolland tot onderzoek en r pport van bet voorstel van gedep stalen betreffend de verhoüging van de subsidie uit de provinciale fondsen in de kosten vanafdamming der Kous en doorgraving der Kuige riaat voor Delfjbaven machtiging verleend tot v ortzetting hnrer werkzaamheden na de sluiting der zomervergadering dier staten L M beeft op hun verz en onder dankbetuiging een eervol ontslag verleen 1 aan H de Grcef als militie Commijsaris in bet 8 militie district der prov NoordbiMbant en aan A I Veber alp mi iitieoomm in het 4 miUtie dislr van ZuidIioUauden in hunne plaats benoemd in het 3 militiedistr van Noordbraband den gcpens kolonel laatstelijkcomm te Nijmegen L E Tiesselinek in bet 4 militiedistrict van Zuid Holland den gepins majoor laatst prov adj in Overrijbel J T Kvers io Islen Augustus zal te s Hage een vergelijkend examen worden gehouden over degenen die als onbezoldigd snrnuraer iir weneehen geplaatst ie wordtii hij de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen Zij die genegen zijn aan dit examen deel te nemen moeten zich vóór of op 10 Augustus met franco brief wenden aan den secretaris der maatschappij De candidaten die aan het cxam n zullen hebben voldaan ontvangen binnen 6 dagen daarna eene voorloo jige acte van toelating alssurnuuieiair bij de maatschappij houdende aanwijzing VBU hunne standplaats alwaar zij onmiddellijk zullen worden in dienst gesteld De surnumerairs zullen oa 6 maanden dienst een tweede examen afleggen loopende over de verschillende vakken van de spourwegditust Wanneer zij aan dit examen voldoen zullen zij eene definitieve acte van aanstelling als Sdeo klerk bg de maatschappij ontvangen en aanspraak hebben op bezoldiging indien zij evenwel blijken geveu van de gevorderde kennis niet te bezitten zal de voorloopig verleende acte ran toelBtir g worden ini etrokken in het overzicht van de baodelingen der yncde vr n da ned hervormde kerk medegedeeld doorde Kerkelpe Courant lee st meo Overgaande tot het behandelen dier voorstellen tot betere uitvoering van art 23 vni het algemeen reglement naar a inleiding van het vroeger daarover ingediende rappoi t der daartoe benoemde commissie bealüot de vergadering na rijpe beraadslaging 1 lat het facultatieve door bet aynodaal reglement op de benoeming enz aan de stemgeregtigden toegestaan die wijziging behoort te ondergaan dat waar na afloop van vier jaar de stemgeregtigden of bet kiescoUegie op nieuw worden gemachtigd die machtiging voortdurend van kraoht blijft doch waar de benoeming enz aan dca kerkeraad verblijft of tot dezen terugkeert telkens op nieuw om de vier jaar daarover zal worden gestemd Overigens werden geene veranderingen geraden of aannemelijk geacht maar besloot de synode te voorzien in de bezwaren welke kunnen ontslaan in gecombineerde gemeenten en waar fluctuatie kan ontslaan in het getal stemgeregligdeu boven en beneden 100 Bij de herstemmingen te Sohounhoven bleken woensdag uitgebracht te zijn 209 stemmen waaronder 5 blanco biljetten en 1 van onwaarde Gekozen is de lieer J J Groeneveldt burgemeester die tot de liberals kiesvereeniging behoort met 117 steromen tegen den zeer conservatieven heer G van Bwijk oud lid van den gemeenteraad die 8G stemmen bekwam Het aantal ingezonden stukken op de tentoonatelling van kunstwerken van levende meesters ts Munohen bedraagt ruim 2443 Uit Berlijn alleen telt men ongeveer 200 nummers uit Dusseldorf lüO België een honderdtal en Nederland ruim 60 Onder de Nederlandsohe schilders treft men de namen aan van Rochnssen Alma Tadema Mari Ten Kalü Springer De Haas en andereo De N Kolt Cour zegt wij vernemen dat de ziekte die in de omstreken van Gouda onder het rundvee is waargenomen by oiideriück gebleken is eene niet kwaadaardige soort van mondzeer of zoogenaamde tongblaar te zijn zoodat die ziekte niets verontrustend beeft Heden leest men in het Lcidsch Dagblad Naar wij vernemen heeft dezer dagen de stoomboot stnd Gouda tot viormalcQ toe getracht een van de Leidschc etoombootcc Volharding opzettelijk aan te varen hetgeen dun ook eindelijk gelukt is ten gevolge waarvan het galj en der Volharding n 1 to kort eu klein is Van het gedrag der benjanning van de stad Gouda is dadelijk procesverbaal opgemaakt aan H oM der stoomi not Volharding N 1 en door ecnige der aanwezige passagiers geteekend waarna vnu een eu ander kennis is gegeven aan de betrokksn autoriteiten t Schijnt dat men m dit geval eene Yankee concurreutie in het leven wil roepen waarvan het reizend publiek zeker ongaarne het slachtoffer wordt De Arnh Cl bevat een schrijven over denafloop der Koenfee len Men had zich over diefeestdagen zeer ongerust gemaakt Trouwens deautoriteiten hadden fr aan medegewerkt Benigedagen voor den eersten feestdag was er last gegeven er voor te zorgen dat huisbedienden niet gewapend liepen of met wapens op den v eg kwamen zelfs do bamboezen paggers en tockan tikars de werkers aan omheiningen en mattenmakers mochtengeen messen voor hun handwerk bij zich hebben De autoriteiten hadde een oud besluit van 1830 of 1831 opgediept Men begrijpt wat er volgde s avonds werden de revolvers geladen en een plande campagne gemaakt als er wat mocht gebeuren hoedanig te handelen In Gang Chaulan werd besloten dat de dames in een verdedigbaar buis zouden gebracht worden terwijl door diverse mannelijkebewouers patrouilles zouden gemaakt worden Eenpaar familiën hebben zelfs t schip Mina afgehuurd om bij de feesten buiten schot te zijn op de ree Het VBibod tot het dragen van wapenen werd wel ingetrokken maar de goev gen was s avouds bij t concert vergezeld van een eerewacht van 45 gewapende onderofficieren elk met 10 scherpe patronen Bij het bal costume had de goev gen nog sterkerewacht bij zich Een detachement cavalerie stondvoor de harmonie geposteerd met blanke sabels engeladen karabijnen en dito pistolen iu de holsters terwijl de overige paarden gezadeld ie Rijswijk op Mal stonden gereed voor onmiddellijken dienst ookwas eeu half bataljon infanterie in de kazerne geconsigneerd Ten spijt van dit alles liepen de zakenrustig af Nergens eenig idee of zweem van deminste kwaadwilligheid of ver et nergens zelfs nietvoor Je duizondpu eu duizenden inlanders die delaatste twe feestdagen op bet koui gsplein jij devolksfeesten waren wat een polit e oppasser noudigeu boort men uu alles tot de oude rustige rust is wedergekeerd nergens iets meer van eenig onrustverwekkend praatje Naar men verneemt beeft mevr Lamb van Bristol aaa mr D van Eek te i Hage Je behartiging opgedragen van de belangen van h iren echtgenoot die onlangs door Ëngeliche agenten teSotterdam met geweld aan boord eener Ëngelsche stoomboot gebracht is De heer Larab zal waarschijnlijk op vrije voelen worden gesteld Die vrijstelliug is echter niet het gevolg van de tusschenkomst der NeJerlanJ iche legatie maar eenvoudig een gevolg van de arrestatie zelve die voigc is Je eiigelsohe wet onwettig is De bevolking van de onderscheidene stedenJe er provincie op 31 December Jes vorigen jaarswas ais volgt Bnellc 42U Delfshavm 7liUi üorinchem 92Ö J nelle üelsluis4233 Maassluis 3S1J Schoonhoven 3 i3ü Vlaanlingen ii i Woerden H21 Delft 222SU Dordrecht 2 1 78 GouJ i lö77 J sGravciihage DOUüS Leiden 3lJ2 J4 KotlerJauj ll S37 Schiedam 19325 De bevolking der j roviucic bedroeg 692U4 Te Vrlon in Luxemburg zijn door eene sterke windhoos die in den omtrek huizen en teveljstaanJe vruchten vernield eu lelograafpalen oiuvergehaalJ heeft Je werkplaats aun het station van en spoorweg tot Jen gronJ weggenomen en onJerschcidene locomotieven beschadigj Lenige iverklieJeu werden Jaarbij gekwetst maar bekwamengelukkig geene gevaarlijke wonden D Jcimes Jireclrices van den onlangs op Zorgvliet gehouden bazai let ondersteuning van het fouJs voor Je nagelaten betrekkingen van verongelukte SchevcningscTie visschers hebben meJegeJeelJ JatJe ba iir heeft opgebracht globaal zeven Juizeudguldens hel juiste cijfer later te vermelden na aftrekvan Je nooJzakelijke onkosten Berigten uit Batavia J d 19 Juni melden Tot 3 subsi grifl cr bij den raad van jusliiic te Batavia is benoemd Je ambtcnoar VV A BrJI eu lot subst riffier by den rami van justitie te Samarang de ambtenaar mr H van Diss l Sz Alhier is i angckomen Je franeohe frcgilkapi icin CailUt door Jen ai tniraal Ohicr gouverneur van Cochin Chiua afgevaardigd om aan de nederlaiiJsche autoriteiten Je dankbetuiging van Z E over te brengen wegens de aan de frunsche marine bewezen hulp in de zaak van Je Tamaris De hoofdaan legger Jer te Tamboen plaats gehad hebbende ongeregeldheden Bapa llama is opde grenr der afdeeling Taugerang nabij het poststation Besing gevat Dit Samarang meldt reen dat reeds in devolgende week per spoor kotBc zal aangevoerd worden van een op 10 paal van Solo gelegen onderneming en dat allerwaarscbijnlgkst in de maand julide weg voldoende gereed zal zijn tot Solo zelf voorhet overbrengen van producten Het begiu van degeheele exploitatie der lyi Samarang Solo wordttegen October verwacht Naar men uit Bantam meldt ia in de districten Sadjirab Lebak en VVaroeng Goenoeng Jer afdeeüug Lebak de cholera van epidemischeu aard geworden vooral in do dessa s Sadjira n Lebak woedtZij iu hevige mate Te Bunschoten aan de Zuiderzee zijn in dit saizoeu door de aldaar gevestigde visbchers ingelegd 3500 ankers ansjovis voor binnen en buitcnlandsch verbruik Een anker bevat 33 ii 3500 ansjovis enweegt 50 kilo het vat medegerekend Te Leeuwarden is eene verocniging in hotleven geroepen welke zich ten doel stelt de belangender volksgezondheid te bevorderen Tot voorzitter dier commissie is benoemd de heer dr A Meursingc adjunctinspecteur voor hetgeneeskundig staatstoezicht iu i rieslaud en tot ondervoorzitter de heer dr P H Asman Het overzicht van de opbrengst van s lands middelen iu de afgeluopen maand en gedurende Je eerste helft van het jaar mag wel zeker als brvredigend worden beschouwd Ruim twee tonnen gouds werden boven de raming ontvangen in de eerste zes maanden Neemt men daarbij in aanmerking dat de opbrengst weder beduidend hoogcr is Jan in het vorige jaar dan kan er van geen achteruitgang sprake wezen Toch zijn er ontevredenen die nu de cijfers her wederspreken een ander middel zoeken om den toestand als zorg ekke id af te malen Alle hoofdstukken der begrooting leverden uitkomsten op boven de raming behalve de accijns op bet gedistilleerd De zes percent verhooging van dien accijns heeft dus den nadeeligen invloed gehad dat ei minder genever geJronken is en nu kan men eens zien hoe verkeerd het wa c i u zegelbelastiug af te schaffen eu het gebruik van sterk in Jrauk te belerumeren Alsof men niet gtijveri had en te regt om het verbruik van sterke di i ni tegen te gaan alsof da genever niet leregt bescloixid werd als eeue pest voor onze maatschappij b jammert men uu dat hei gebruik is afgenomen In plaats van ie zegge i ai had Je schatkist schade geleden at het geval nut i = door de verboogiug van Jezeu accijns J m bleef Jio nog allgd de eenige die uit een zeilelijk ooppunl te verJedigen is daarom moet men zich verblijden als het beste middel ooi dit misbruik tegen te fjaaii Juel getroft en heeft en als Je mindere opbrengst van dit hoofdstuk daarvoor getuigt Ondanks die minJere opbrengst van den geneveraccijiis zijn toch Je iiikoinaien geklommen en zelfs in Jie mate dat reeJs de schade door de zegelalaehiiffing ruimschoots gedekt is Er IS dus el reden iin zich te verblijden allermeest om het volk gelukkig te achten dat zich dq eere verwerfi om een kwaad ie bestrijden dat voor zijn stoffelijk en zedelijk welzijn even verderfelijk is Men lette op Je ineonseijuentie Jer gemoedelijke b liouJei s lie tegelijk beweereu Jat nfsohaffingsgenootsichappen het heil vun Jen staat beoogen en diit liet jammer is voor Je soliaikist Jat Je menschen niet meer sterken drank gebruiken Goem Cour Aan een schrijven uit Rijasel ontlecu het H anilel blad o a het volgen Je Mijn verblijf in het Jcpartement Ju NoriJ en de omgang met vele Franschen hebben mij de overtuiging gegeven dat de groc e meerderheid de dictatuur van den kei er moeJc is Zij willen hem wel behouden doch als con titutiouneel keizer als vorst rcgcerende op de wijze van de koningin van Engeland De Franschen hebben oen afschrik van den oorlog en daarom wensohen zij dat vrede of oorlog voortaan niet van eeu enkel persoon af hangej zij willen in elk geval dat geen oorlog zal gevoerd orden J in met toestemming van het wetgevenJ licbuam zooals Jit in Engeland plaals becfl sedert jaren hebben zij meer dan te goed ingezien dal de onzekerheid van den toestand het vertrouwen schok haudcl industrie eu nijverheid doodt tmr