Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1869

1869 Zondag S Aupstus N 773 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleniieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courani geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJOAG In de Stad geschiedt de uitgave in de i avond van DINSDAG DONDERDAG et ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend napr plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Het onderwijs voor meisjes Ingezonden Hoogst belangrijke discussiën zijn in den Delftschen gemeenteraad gevoerd naar aanleiding van een voorstel om een middelbare school voor meisjes op te richten De uitslag der discueaie is niet gunstig voor het voorstel geweest slechts drie stemmen verklaarden zich daarvoor de overgroote meerderheid was er tegen om het voorbeeld door Haarlem gegeven te volgen De Delftsche dametjes zullen het dus vooreerst in weerwil van de ondersteuning die het voorstel bij een gedeelte der buIger j mocht ondervinden nog zonder middelbare school moeten doen zich moeten blijven behelpen met de zoogenaamde jonge jufvrouwen scholen zooals die in de meeste steden en ook op sommige dorpen nog bestaan Hetzij men nu voor of tegen die middelbare scholen voor meisjes is het is een gelukkig verschijnsel dat de zaak van het onderwijs der meisjes nauw verwant met de groote kwestie de emancipatie der vrouw meer en meer aan de orde komt Zij die aandringen op de emancipatie der vrouw die der vrouw gelijke rechten willen ge eu op staatkundig en staathuihlioudkundig gebied zij moeten steeds aandringen op Tiiddelbare scholen voor meisjes zonder deze toch zal de vrouw nimmer in de gelegenheid zijn om te beantwoorden aan hetgene door hen van haar verlangd wordt Maar ook zij die zich geen illusie vormen van de emancipatie die hüllandscho huiselijkheid boven de moderiit eraancipatie begnppen stellen kunnende vraag niet onopgelost laten Aan het onderwijs voor meisjes ontbreekt veel wie zal het ontkennen het is slechts de vraag hoe zal dit gebrekkige verbeterd worden Vun de beantwoording dier vraag hangt voor een groot deel de toekomst der maatschappij af De vrouw toch heeft als echtgeuoüte en moeder grooten invloed zij ih de opvoedster barer kinderen niet zelden de vertroaweling van haar echtgenoot ook in andere dan alleen huishoudelijke zaken haiir ontnikkcliiig moet dus in evenwicht zijn met de out j wikkeling der gcheclo maatschappij zonder dit kan zij niet aan haar roeping bfiuit Aoorden En stelt nu het ieni uwoordif onderwijs haar daartoe in staat ntvunj t de liui i rd chter op d gewone lagere school de jonge jufvriHiw op de voor haar bestemde school onderwijs niet voor de b hool maar voor het loven Hoe wij ook met ons onderwijs zijn ingenomen wjj moeten die vraag helaas ontkennend beantwoorden De meisjes uit hei volk bezoeken meestal tot haar elfde jaar de gewone lagere school Z ontvangen daar over het algemeen hetzelfile onderwijs als de jongens en verlatende school met eenige kennis die niét onderhouden wordende spoedig weder verget en wordt omdat de volleerde burgeres het geleerde voor een groot deel spoedig als n jttelooze ballast leert beschouwen De meisjes uit de hoogere standen bezoeken gewoonlijk eenige jaren langer de zoogenaamde jonge jufvrouwenschool Het onderwijs op die scholen is overal vrij gelijk Men leert er manieren de oppervlakte der beschaving vooral merkbaar in een mondvol fransch en goede bekendheid met de fraaie handwerken Men leert er antimacassers knoopen en tabouretjes borduren maai nuttige handwerken breien naaien mazen stoppen verhtellen enz bekleedeu er slechts de tweede plaats zoo zij zelfs geduld worden Dit zijn immers geen zaken om mede te schitteren die knn iedere burgervrouw Is die vorming is dit onderwijs voldoende voor de uederlaiidsclie vrouwen V Nog eens w ij juichen het toe dat deze kwestie aan de orde komt dat men naar verandering niet alleen maar vooral naar verbetering oekt Of evtuwel de verbetering te verlivijgenisdoorliet stichten vaii middelbare scholen voor meisjes betwijfelen w ij liever zouden wij een verandering der grondslagen zien in plaats van het geld te besteden aan een conronnemeut de l édilieo Liever zagen wij de iiiricliling van een goede lagere seiiool voor de meisjes der lioogste klasse van do anncn en tiissehenschool met een ferm onderwijzer aan het hootd bijgestaan door liulponderwiJTeressen niet ge onnd op instituten niiiiu Dit moest een praetische klasse zijn en haiid erkseli i il voor nu isje waar j zich koiiileii Muirlii reidi ii tut luier roepini als echt uiMioote en moeder Wat il mi iniii st ondi r i i ii wordenV liet ant Ki M l daunji KiineenvDiulig zijn Alles wat de vrouw inliet vervolg noodig heeft Daar moest het meisje leeren rekenen niet voor de school maar voor het leven een brief schrijven de beginselen der natuurkunde en der gezondheidsleer voor zooverre zijj daarvan in haar volgend leven nut kan trekken De leesstof moest vooral met oordeel gekozen worden leer de meisjes goed en met oordeel lezen boezem haar daarvoOi lust in en ge hebt reeds genoeg gedaan zg zullen zich verder oefcuen Woidt nu het onderwas in de nuttige handwerken gc d gegeven eu niot naar den ouden vervelenden slenter dan zullen de gevolgen van zulk een klasse spoedig in de huisgezinnen merkbaar z jn en het geld daaraan Ijest ed niet nutteloos zijn uitgegeven terwijl men bovendien nog het voordeel heeft dat het onderwijs aan de jongens in de hoogste klasse meer practisch voor hen kan gemaakt worden als de onderwijzer zich alleen met hen behoeft bezig te houden Wat het onderwijs op de jonge jufvrouwen scholen betreft moeilijk zal daarin verandering komen zoolang men s cliiju boven wezen stelt De kennis die daar wordt opgedaan is over het geheel voor het practise he leven gering en toch iet doel moest zijn om onze dochters voor het leven te vormen Het onderwijs in de vi eemde talen kont veel tijd en laat geen nut achter Niet dat het op ziclizelf te misprijzen is dat een meisje een vreemde taal kan spreken maar het wordt verkeerd als die kennis verkregen wordt ten koste van zooveel dat voor haar in het vervolg onmisbaar is als die kennis ertoe leidt 0111 een fransch romannetje te verkiezen boven de meesterstukken onzer letterkunde die bij het nieerendeel onzerjonge dames onbekende zaken zijn Wij vragen van onze scholen nederlaiidsehe meisjes iiederlandsche echtgeuooten en moeders zij geven ons verfranschte dames die in de niee st gewone zaken op wetenschap elijk gebied Treemdelingen zjjn en die liever tijd eu geld verbeuzelen aan allerlei nesterijen om kamers te versieren of liefdadiglieidsloterjjen t ondersteunen Wij vriigcn van de scholen gezellinnen op onzen levensweg die met ons kunnen liid n en gevoelen wij ontvangen nuijeb die eerst door liet leven gehard moeten ordtli 11111 mm Inuir roepm te voldoen N en e ij lut iin on lang neder te zien op vele vrouwen veeleei beklagen wij haar omdat