Goudsche Courant, zondag 8 augustus 1869

mi n iiiiiimmiinMiiiHimnMiMmimii D voiwaelil oi ii cc illiel en dit ou hel iiKMilend vii ii der ojhU r he quaestie op eojis woder doen on branden k u ii s f 1 lioii iilarijiiii ili i i tcbn iij cij iiiiiiiilaiii ilil om dauookopwt kki ii om ilt liuiulcii mm Icn ploc i to slaan om voor liot toi liomciido i i ii boix i cii tocstuml in het loven to roepen Hoi ondprwy uan moisjos heel t drinf oiul vci botcrinf iioodijj maar men moot op de onderste tredo van den ladder bogiiinon Eerst goedo volksacliolen waar lager onderwijs voor ineisje i gegeven wordt Zjjn die in werking dan zal er aan middelbare scholen voor meisjes kunnen gedaclit worden Aan de oprichting der middelbarescho on moet hervorming der jonge jnfvrouwenscholei voorafgaan want die scholen zullen Jioofdzal eljjk de leerlingen voor de middelbare scholen moeten leveren Zoude het te veei gevergd zijn om de aandacht van de schoolcommissie in deze genieente waar reeds zooveel voor het onderwjjs gedaanis op deze zaak te vestigen P Jf y hebben dit Jt T onderdc j morden inffekomfu stuk niet teillen tent homlen dttar het bij veel overeevsteiAmt och ook andere opmerkingen e ijezieMnptotten aanbiedt Be lied Algemeen Overzicht GoDOA 7 Augustus Groot is de verandering die Frankrijk zal ondergaan Do persoonlijke willekenr vervangen door wettelijke vormei beperking der keizerlijke macht uitbreiding van den invloed der vertegenwoordiging Elke verandering sedert 1789 rustte op geweld en werd verkregen na bloedige botsing voor het eerst betreedt Frankrijk den betoren weg der zachtmoedige overtniging Langzamerhand is de slaal sche zin geweken en het volk ontwaakt tot het besef zjjner rechten het minste oproer zou verschrikkelijke gevolgen na zich hebben gesleept men rekende er op elk verzet te smoren in het bloed der menigte en de rust ware nog eens voor eenigen tijd hersteld Maar het volk bleef bedaard het duldde zwijgend de mishandeling en provocatie en nu was de beurt aan de r g ring om terug te treden en toe te geven üe senaat zal ook nu gehoorzamen aan het bevel des keizers teruggaan is onmogelijk de vraag is slechts hoever zal do opkomende vloed alles veor zieh hoen opstuwen hoelang zullen djjken ea dammen weerstand bieden Oostenrijk en Pruisen hoe in schijn vriendschappelijk gezind kunnen elkander toch nog altjjd niet goed verdragen en dnaniit ontstaan kib jelarjjen die elke hartelijke tixinadering belettsn Hoe weinig oogenblikkelijk gevaar daarin ligt het is een naderend gevaar Pruisen is de overmoedige overwinnaar en het vernoderde Oostenrijk zoekt ich weder te verheffen Het betreedt deri alleen goeden weg dien der vrijheid om zijne kracht te hernieuwen en te sterken umar het ontmoet een geweldig bezwaar in de antipathie en de Jaloezie der verscliilleiide volksstammen Frankrijk en Rusland beide zijn het daarin eens dat zij de groote vriendschap en de nauwe aaneensluiting der beide monarchieën niet verlangen Do betrekkingen tussclien Egypte u Turkije zijn niet helder De sultan wantrouwt de bedoelingen van zijn vnsa wiens handelingen dubbelzinnig voorkomen Jenichteu zijn onderling strijdig de een bew eit dal alles is oj den weg eener vreedzame sthiKKing de ander £ N a £ Il N O De Slondarc gelooft niet i i t o het ooj enhl k de kansen vim don nrlos in Sjanje oo skc il stn n nis mon hoort bc erüii liet is ztKer dai f gumatigde en verhclUc Spanjaard ii tegen hcü zy i maai iluiterste partyen zijn zcr op zgno h d I e oude adel met al zijn blinden haat legen i derie denkbeelden en uimwe instellingen is vnor hem De roumsche kerk zal al het gewicht viin haa Xroot en bedrijvig lo er van een kwart millioen priesters in d 3 weegschaal werpen ten gunste van don Carlos die belooft dat onder zijne regeering de roomsche godsdienst alleen iu Spanje iil worden toegelaten De spaansche vrouwen die met tranen en gebeden het gouvernement smeekten om toch geen edict van godsdienstige verdriagzaamheid uit te vaardigen die dreigden met bare blanke tcedere vingers de eerste prolcslaiilsche kerk ivelke in Madrid zou gebouwd worden af te breken zouden don Carlos met geestdrift als een verlosser ontvangen En wat zul en hunne echtgenooten doen hoe liberaal zij ook mogen zijn Tegen den adel de priesters en de vrouwen is het moeielijk strijden vooral wanneer eenmaal de reactie komt Nog nooit is er eenc omwenteling geweest die niet gevolgd werd door eene zekere reactie ter gunste viin do vorige toestanden en de eb is dikwgls krachtiger dan de vloed Ue liberalen in Spanje befaooien derhalve met alle kracht alle verdeeldheden te hestiyden en zich zoo innig mogelijk aan het volk te verbinden voor de eb komi die de Bourbons mi schisn weder asn de voeten des iroons zou brengen De ministers hebben verstandig gedaan door in de tegenwoordige onis nndighedeu eeoe soort van krijgswet af te kondigen Lord Granville heeft in het H ojerhuis gezegd dat bet purlemeut U of 12 Aug verdaagd zou worden De ztt ik van den hr Lamb moest dingsdagdienen voor de recblbank van Bristol Hij stondterecht aU beklaagd pan de firma Morris Lamb £ 945 te hebben ontvreemd De aanklacht werdevenwel ingetrokken en de gevangene zou op vrijevoeten zyii gestold ware hy niet tevens in hechtenis genomen op bevel Van de Bankruptcy Court Men meldt uit New York van 4 augustus Vijftien kannonneerbooteu die gebouwd zijn voor rekening van Spanje zijn Risteren op klacht van den l ruuansclien gezant die verklaarde dat die schepen bestemd waren om Peru aan te vallen door den regcerin suii irschalk in beslag genomen wegens schending der neutralitcits wetten Omtrent de beweerde onderhandelingen met Spanje tot aankoop van Cuba is niets officieel bekend F R A N K R IJ K De algemecne opmerkzaamheid is gevestigd op de scnaalsvergudcring waar allerbelangrijkste discussien zullen plaats grypcn De afdeelingen van dit lichaam zijn s imengesleld Onder de senatoren die geacht worden gunstig voor het ontwerp te zijn worden genoemd de hec en Bonjean Brenier de Sartiges Michel Chevalier Monnicr de la Sizeranne en prins Napoleon Ziedaar eene zeer kleine minderheid en velen willen uit dit geringe aantal afleiden dat de vergadering een ongunstig votum over het ontwerp zal uitbrengen Wie zou willen beweren dat i n vergadering gunstig over het ontwerp denkt Maar iets anders is het wanneer men verder giiat eu inccnt dat aan het senoalsbesluit een ongelukkig lot zal te beurt vallen Zij die er dus over denken ktniien het volgzame karakter der senatoren niet Hel senaatsbesluit zal aangenomen orden omdat de keizer het verlangt Zelfs is op dit oopenblik geen sprake roi cr van eene inlcrpellalie of van een amendement De scn itoren zullen zich in hunne welsprekendheid oefenen door alleen over de duislure redactie van sommige artikilci ic spreken Want zoowel in het palais du I iivOiiibourg als overal elders is men van oordcel dat klaarheid niet lot de deiiffdi ii van het senaaUbi sluit behoort en 111 ilat op n ht l Mt het aitiki l bcircirfndc cc verautwoorilelykhiid der ramistors liet meest te v enschcn over Mun gelooft d in ook d it de ickst hiervan gewijzigd z il worden Jlen gjloofl dat het rapport der commissie iii VucJr den J4 augustus by den sen iat kan ingpilieiid worden De lieer Kouher wciisclit den heer l ol iiigle tot rapporteur bciiocnul lo zien Dciidi dat vcilangcii van den e vice kci er schijni met goed opgenomen te ijii de heer Del inglc zuu duj wel eens gcpassf crd kuiincn worden Vf Prcisc i vnn meening dat do ipening dor zilliiig vin i e dcpancn i iilule raden tot i a Augustus verdaa l zal worden ii dien hc sonantsbeslnit nietvóór ili I 2l8ten dczei mocht nai genomen zyn Ditblad n I kan kwaiyk geloovi i dat men de discusbieii 11 den sti aat zal afbr kcn om de deparlenicnii li raien byei 3 l3 doen comei Zij gelooft daiireiit jni vel deg lyk dat d zit ing van den 5 naat zal w rilen vi rdi ag inen zijne disoussien ufer het at erp nioi vóoi dn ijeenkomit dir dnpirtemcu Ie ladcn gceinüifil zi n De r iiidhoudingtuisciiei de P Jrte en Fgyptebat no iltijd te wmnchuii vi r I ca zegt dat Hassan Ifendi ndjudan var din grofclvizier naartairo Ls vurtrokkon nicl een tri vi i den sultan iiarin d i Khcdivo ophelderiiige i weidtn gevraagd cr 11 ii oidcntcn van zjjn jcnga e mIs in Eufoba Aten ond tslel dat hij op kracht go wijze laii zjjne vcrplic itiiigen zal worden herinnerd Toch gelooftmen niet dat de quaestic eene ernstige wendingzal nemen De Khedive zal de moeilykbedta welte boven weten te komen De commissie van senaatsleden belast met bet onderzoek van het Senatr s Consult is samengestelduit de hecrcn Dcvienne Delanglo Boudet Maupas Lagiieronnicre Bouchard Laoaze Bébic Casablanca en Suin DUITSCHLAND Graaf Ëuicnbnrg en de heer von Mühlerziju thans alle dagen ijverig bezig met het gereed maken der voorstellen en andere stukken die zij b j de tweede kamer zullen moeten indienen Eerstgenoemde heeft in zijne dualiteit als minister van binuenlaDdsche zaken inzonderheid te zorgen voor de wet op de regeling der districten terwijl de ander als ministervan eeredienst ea onderwijs de banden vol zal hebben met de schoolwet Inmiddels toont de heer Leunfaardtr minister van justitie dat ook hij op zijn terrein flink voor den dag wil komen daar hy voor den noordduitscheu bond eene wet op de burgerlijke processen heeft bewerkt waarin hij op de voornaamste punten te gemoet komt aan de wensohen der liberale partij Over t algemeen scbijnt bij door zyne productiviteit in den ministerieelen werkkring cen ge jaloezie bij zijne collega s gaanue te maken Trouwens het verdient ook te meer opmerking omdat het by een conservatief ministerie eene liberale tweede en eene stutionnaire eerste kamer eene vrg lastige zaak moet zyn iets te doen waarvan men met grond eenige voldoening kan verwachten Het democratisch weekblad deelt het p Ogramma mede van het sociaal democratisch congres hetwelk den 7 11 te Eisenach zal geopend worden Daarin worden onder anderen de volgende punten vermeld die ter sprake gebracht zullen worden V Algemeene rechtstreeksche geheime verkiezingen met toekenning van het stemrecht aan alle mannen van bovenden twintigjarigen iceftyd Invoering van hetreferendum wetgeving door het volk zelQ 3 Opheffing van alle voorrechten verbonden aan atand bezit geboorte en geloofsbelydenis 4 Oprichtingeener volksweerbaariieid in plaats der staande legers 5 Scheiding tusschi n kerk en staat alsook tnsschen kerk en school IJ Verplicht en kosteloos onderwys op openbare scholen 7 Onaf hankeUjkheid der rechtbanken roet invoering van een jury alsook van openb ire mondelinge behandeling van rechtszaken X Volledige vrylieid van drukpers recht van verciniging vergadering en coalitie 9 Vaststellingvaneen normaal bedrag van werkuren per dag 10 Verbod van arbeid door kinderen 11 Afschaffing van alle indirecte belasting en invoering van eeneiDclilstreeksclic opklimmende belasting op de inkomsten Ook voor voor zoover die punten niet ophet congres mochten worden behandeld wordt iederlid aangemaand lot de bereiking van dit een enander mede te werken Moge rruiscii naar het uiterlyk te oordeelen op goeden voel slaan met zyn nabuur Oostenrijk toch heerseht er in de regeeringskringen eene niet zeer nelHillcnde slemmiiig Deer dagen zond do onder irchivarit van st ial de heer vmi Thile eene ic u lic aan den ge aiit ic Weeiien den heer von Werllicr waaruit de eincnlijke geest der hier heerscheiide slcmming zeer duidelyk zichtbaar is Menheeft hier nog niet vergelen dat de heer von Beust gelu cl oiigi roepen zich heeft gemengd in het bel gischfr iiische spoorncg i onllicl om van andere grieven niet te spreken SPANJE De Oacela zPjjt dat in La iMancha slechts eene enkele weinig tairyke bende onder aanvoering van oio is üvcrijebloven liet hoofd der bende die Ie Vglcsciela is verslagen heeft bij den alcade aanzoek gedaan om amnestie voor zich en zyne manschappen BINN Houiu De in het vool kindcrkcrmis is don tiorhonld De ruim der 6 joieteit Out ji daartoe het is du ndeoimieditie der o leorcn boe vy ge Maar gistereu is uo den Tnrm lierhaalil party Nu waren l door hunne ouder aangename vriendcllin plechtigen upioi kinderkermis zagen atadsscbolieren de schcnschool Zy naddj der armenacbool vventigjarige Beuhlhen ten feest te leidlliefhebben Die holkinderen zyn hem ta Het was eene edel bewoog de kinderen te doen deelcn er werden bydragcnl algemecne medewerkf ruim te onthalen te aanschouwen m eene vreugde in del gulle belamelyke bl vracht te zien van hd in onze gemeente zol AlgLineen was de als van allen die in wezen De raim feestdag niet vergetel commissie zullen ml uitstekend geslaagde zullen mot verhoog werken tot den te inrichtingen wftarop onzer geheele bevolk Voor de herbj brug san den Kleiweg biljetten bij de openii ste inschryving bedro in8chry ing I8 75 iAiierongeu De too Z M de koni rekenen van den 1 1 van den rijkitelegraa die de telegrafie in departement van bind naar hel departemcn De directeur bekend gemaakt dut lessen van den op 1869 70 zittinginstelling op 2 3 Aan het slotrische wet resumeer Wy hebben de rische wet doorloop over het out erp Dat bet in zyne regeeringsreglemei t staltig is Dat het ook op betering behoeft Dat bet ene ho oplossing geeft van eiken dag aan eencl grooter iiehoofte krl Maar met dat il f zeer zwakke schrei weg maar in elk rieli ing er wordi il tot bet uiterste g gewichtige beginseld Dat aan den Eur worden om zyn Vi wikkeliug van Ini il Dat aan den inla gegeven worden i Jloo gebrekkig i wat het laalMe p aangegeven het i wet kan toch op dl heilzauien invloed werken als een zuur deeg doorzuurt Iil n TT