Goudsche Courant, zondag 8 augustus 1869

ening dor a i3t met het mengesteld dei MauWie Casa er zijn thans maken der de tweede loemdc heeft llaodsche za p de regemister van a hebben heer Leun ip zijn ter ar hg voor burgerlijke jroornaamste n der libedoor Ijne iring eenigo ken Trou Ling omdat ne liberale r eene vrij Ktvan men cluen let programlojigret het ten Daarin r rmold dis VIgemeene iet toekenvan boven bg van hel Ifl 80 Op an itand Oprichting a ide legers ok tuaschen t oos onderhjklicid der alsook van ohtszaken Iht van vcr aslsteiling Jerdag 10 Afschaffing van eene I de inkom r n niet op V ordt ieder dit een en nordeelen osteiirijk eenr niet ii zond de i liile eene heer von hier heerkar is Men r von Heust het bellivicre grie I ohts eene KH ring van mie die Ie iulo aan li CM zijne BINNENLAND GOL UA 7 AVOL STL S De in het voorleden jaar zoo goed geluktekindcrkcrmis is donderdag tot lgenicc n genoegenherhaald De ruime localeu en het gunstig terreindor docieteit Oos Genoegen leencn zich uitstekenddaartoe het ia do van vele fouten gezuiverde duodecimo editie der oude kermis waarin de kleinenleeren hoe zij gemanierd kermis moeten houdeu Maar gisteren is de rcpresenlmie in belangwekkendcn vorm herhaald uu was hel eene geinviteerdeparty Nu waren het niet de kinderen der leden door hunne ouders onthaald neen het warennangenamc vriendelijk genoodigde gasten die wijin plechtigen optocht feestelijk uitgedost naar dek nderkermis ni cn opgaan het was de schaar onzer8tadsscholi rtii de bevolking onzer armen en tusschenschool Zij hadden zich vereenigd in het lokaalder armenachuol van daar ging de meer dan zevcntig jarige Keuhl met zijne kinderen op weg omhen ten feest te leiden die hij liefheeft en die hemliefhebben Die lieve blijde ordelijke en geschiktekinderen zgu hem ten sieraad zijn schat en zijn eer Het was eene edele gedachte die commissarissen bewoog de kinderen der minvermogenden en armen te doen deelcn in het genot der meer gegoeden j er werden bijdragen verzameld en men was door sigemeeue medewerking in staat de duizend kinderen ruim te onthalen Het was een lust die vreugde te aanschouwen uia r het was ons aanschoawers eene vreugde in de voorbeeldige houding en in de gulle betamelyke blijdschap der kinderen ooi de vracht te zien van het onderwijs den minderen stand in onze gemeente zoo ruimschoots aangeboden Algemeen was de belangstelling zoowel der leden als van allen die in betrekking staan tot het schoolwezen De ruim onthaalde kinderen zullen den feestdag niet vergeten de ijverige leden der feestcommissie znllen met welgevallen terugzien op de uitstekend geslaagde proeve en Goudi s ingezetenen zullen met verhoogde belangstelling blyven medewcrkeo tot den toenemccden bloei onzer schooliorichtingeo waarop onze hoop rust ter veredeling oater geheele bevolking Voor de herbesteding van den onderbouw derbrng aan den Kleiweg zijn donderdag ingekomen negenbiljetten b j de opening op gisteren bleek dat de hoogste insohryving liedroeg 21 994 terwyl de laagsteinschrijving ƒ 18 7 50 die was van S Sterkeuburg vanAmerongeu De toewijzing is ia beraad gehouden 7j M de koning heeft goedgevonden dal terekenen van den 1 januari 1870 de administratievan den rykstelegrauf en de behandeling der zakendie de telegrafie in het algemeen betrelt eu van hetdepartement van binnenl zaken overgebracht wordtnaar het departement van financiën De directeur der polytechnische school heeftbekend gemaakt dat hij tot de inschrijving voor delessen van den op September aanvangenden cursus 1869 70 zitting za houden in het gebouw derinstelling op 2 3 en 4 September van 11 tot 4 are Aan het slot van zeven artikelen over de Agrarische wet resumeert de N llotterd Ct aldus Wij hebbeu de verschillende bepalingen der Agrarische wet dooiloopen en wat is uu ons eindoordeel over het outwerp Dat het in zijne aanpassing aan art 2 van het regeering9 rti lement wat dea vorm betreft wanstaltig is Dat het ook op zich zelf beschouwd velerlei verbetering behoeft Dat het eene hoogst gebrekkige en onvolledige oplossing geeft van de koloniale queestie die met eiken dag aan eene afdoende en volledige oplossing giootcr behnofte krijgt Mair met dat al het is eene eerste wel is waar zeer zwakke schrede op een wel is waar zeer langen weg maar in elk geval eene schrede in de goede richting er worden bij alle weifeling bij alle schier tot het uiterste gedreven schroomvalligheid twee gewichtige beginselen in gehuldigd Dat aan den Kuropcaan gelegenheid moet gegeven worden om zijn kapitaal en zijne kennis aan de ontwikkeliug van Indie dienstbaar te iniikcn Dat aan den inlander meer rcclits ikiTlicid moet gegeven worden dan hij tot dusverre jjcnout Hoe gebrekkig ook de middelen uiügcii ijn voural wat hul laattie punt betreft in het clsoiitwerp aangegeven het radiceeren van die beginselen in itc wet kan toch op den duur voor Indio nicl zonder heilzauirn invloed zijn Kunm ial erkend zullen zij werken als ren vunrdeesem die allcriga hot gclicflu deeg doofiuurt Is er voorixral ijicn kans iels be ters to krijcen dan deze wet die wet is in allen gevalle boter dan niets Kn zoo komen wij tot de laai ito vraag de vraag waarmede wij deze reeks van artikelen besluiten Wat moet naar onze bescheiden raoening tegenover deze wet de houding zijn der Nederlnnuscho volksvertegenwoordiging van dat deel allhans dier vertegenwoordiging dat ook in Indie den vooruitgang huldigt Het intwoord ligt in al het voorafgaande opgesloten hot komt op het volgende neder Tracht de wet beter te maken tracht haar door amendementen te verduidelijken uit te breiden am te vullen strijdt moedig en met volharding opdet uwc beginsel ii er beter in op ruimer schaal door gehuldigd worden I Maar tevens laat de les die de geheele behandeling der koloniale vraagstukken tol dusverre gepredikt heeft niet voor u verloren gaan Versmaadt het geringe niet dat bereikbaar is omdat het meerdere voor alsnog onuereikb ar is Neemt do wet aan verbeterd wanneer het kan onverbeterd wanneer het moet neemt haar aan gelijk gij des uoods vijfen twinlig gulden op rekening zoudt aannemen van een man die u duizend gulden schuldig was De IKekhr deelt mede dat men van verschillende zijde berigt dat op vericheidcn plaatsen langsdo grenzen de Nederlandsche jeugd die n de jarenvan hel schoolgaan verkeert dagelijks op l ruisischen bodem gaat werken veelal tegen een laagloon terwijl de Pruisische jongens geregeld de schoolbezoeken Inderdaad zulke berichten of liever zulkefeiten zijn eene schande voor ons volk dat tochook gaarne onder de beschaafde nation geleld wordt De werken van de spoorwoglyn van Meppelen Groningen zijn thans in zooverre voltooid datdo opening der genoemde lyn woldra kan tegemoetgezien worden Men verzekert dat de dienst voorhet publiek verkeer tegen het a s wintersaisoen iawerking treedt De commissie door den gemeenteraad vanHarlingea afgezonden om by het ministerie aan tedringen op verbetering der haven heeft hare taakvolbracht en in den gemeenteraad medegedeeld eenzoo gunstig antwoord te hebben ontvangen dat menkan verwachten weldra den wensoh naar havenverbetering vervuld te zien De raad heeft bepaald dtt het verboden zal zyn lyken te vervocen in andere rijtuigen dan die uitsluitend voor dat doel zyu ingericht en bestemd alsmede om rijtuigen tot het vervoer van lijken bestemd tot eeuig ander doel te bezigen Uit Gelderland meldt men dat de tabak nogeen ruim gewas kan opleveren Door de droogteliet deze zich aanvankelijk slecht aatuien de planter was beducht voor misgewas Nu de grond echterdoorweekt is haalt zij bij aanhoudende warmte hareschade ruimschoots in De plant onlwikkeli ichkrachtig Dal hel blad thans binnen ii uren meerdun één duim in lengte cii naar cvcnredigheiil inomvang toeneemt is mei buitengewoon Uit Itaaften meldt men dat in die streken deregen veel goed heeft gedaan aan de te veld staandevruchten Men hoopte dan ook dat de late aardappelen veel zouden opbreugen en daardoor desleciile oogst der vroege soorten zou vergoed worden Die verwachting scheen echter niet vervuld te zul enworden daar men de ziekle die zich bgna elk jaarhcriinall ook nu weder in hel louf der aardappelenheofl opgemerkt Op sommige akkers was do knulreeds aangetast Do vroege soorten vonden gragekoopers Ueeds gedurende vele maanden heeft men teHamburg mei ijver gearbeid aon de verwezenlijkingï in een jiroolsch plan het houden van eene internationale tcntoonbiclling van tuinbouw in den meest uitgebreidcn n dea woords l e inedeweikii g aauhel plan iu liet buitenl ind geschonken is buitengewoon CU wal Uuiscliland bclrcft zoo algemeen lal de cultuur des lands in zijnc planten en bloemener in de rnimsle mate zal vertegenwoordigd zijn De opening der teiiloonslelling bepaald op 22 September zal ract buitengewone plegligheid geschieden Niets is veriuinid dat bijdragen kon om da deeliieiuing aan de tentoonstelling zoo algemeen doenlijkIe iniikeii elke poging in dien zin gedaan bevordertecu uullig werk Vele particuliere personen hebben da rloe do hand geboden door hel uitloven van premii n apoorweg maalscliappijen door het verinindcrrii der vrachtprijzen enz De duur der tcutuunslelliiig is bepaald op 10 dagen en gei ureiide dienlijd zul te Hamburg alles worden aaiigcwciul omdl II bevurilcniars van hel plan cii den lie iekera iiihet algemeen hol verblijf aangcii iam Ie m ikeu Een Duilsch blad deelt enkele bijzonderhedenmede aangaande de wijze waarop in Egypte dobelastingen worden geïnd Wee den plattclandbewoners die niet zorg drngcn dat de belasting opden bepaalden tijd wordt voldaan want do ontvangerszijn gestreng Toegevendheid schijnt hun niet bekend te wezen Wie niet goedsehiks aanzuivert dienperst men de bt astiiig nfmcl do zweep Helpt diteenvoudige middel niet dan slaat men oen anderenweg in men bindt den nalatigen schuldenaar derschatkist de armen of beencii samen en hangthem daaraan op lot dat hij het aohterstalligo heeftvoldaan Sommige hoofden van dorpen gaan daarbij nop voel verder zekere Danish licy in do provincie Behereh is gewoon om de belaslingschuldigondie niet tijdig hunne oilers ten behoeve van doschatkist storten met de ooren aan een boom tespijkeren en opdat de onderkoning geen bankroet zallijden worden de vastgenagciden niet losgelaten dannadat zij zich van hot achterstallige hebben gekweten De synode der Nederlandsche hervormde kerkheeft na hardeu tegenstand de zoogenaamde Doopformule verplichtend gemaakt Het mag bevreemdend geacht worden dat terwijl do synode de provinciale kerkbesturen de klassikale kerkbesturen en klassikale vergaderingen jn zelfs de kerkeraden omircnt do beuzelae ii Hte veranderingen in hot formuloeren van somn jo soms niets betrekende wetsartikelen raadpleegt zij thans na de diskussicn van het vorige jaar over dezelfde zaak zulk een besluit genomen heeft zonder de andere kerkelijke besturen te hooren Bij de op dinsdag 3 augustus plaats gehad hebbende herslemming te Stolwijk tussehen de hh Haas aftredend lid en L A de Vreugt president der liberale kiesverecniging aldaar is de laatste gekozen Bij kon besluit van den 4den dezer is Mn den heer J 2 Burnct op zijn verzoek met den lantsten september aanstaande eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van referendaris by het dep van Marine behoudens aanspraak op pensioen en onder dankbetuiging voor de langdurige trouwe on goede diensten door hem aan den Jandc bewezen Bij besluit van den 3den dezer heeft Z M goedgevonden te benoemen tot ridder der orde vanden nederl Leeuw den gen maj J H L Rijsterborgh lid van het hoog militair gerechtshof De commissaris des konings hoeft aan heerenburgemeesters der gemeenten in deze prov de volgende cireulaire dd 3 Augustus gericht Het heeft ilcn koning behaagd bij besluit van den S tslcn Juni 23 den minister van oorlog a te machligcn om legen den Uden Augustus a s de miliciensverlofgangers der lichtingen van 1868 en 18 i7 bij hot regiment grenadiers en jagers en de ach reginieiiteii infanterie voor zooveel zij niet langer dan vijf maanden in werkelijken dienst hebben doorgebracht onder de wapenen te roepen met bepaling dal z j viMÏr of op den Ssten September daaraanvolgende weder in het genot van onbepaald verlof zullen worden gesteld Verder behelst zij een aantal bekende voorschriften instructieii on bepalingen omtrent de wijze van oproeping en verzameling Do minister van financii n heeft bij resolutievan den 2Uslen Juli 11 bepaald dat do ontvangersop verzoek van ingczoteneii die elders beliksting versehuldigil zijn niet de gelden tot voldocniag daarvanstrekkende in ontvang mogen nemen en aim hunneamblgenoolen overmaken Deze handelwijze ligt builen de wet is met do strekking der resolutie van don Ssten September ISKi n S in strijd en kan zooals dezer dagen hcefi pl iats gehad tot moeilijkheden met de beluslingscliiildigen aanleiding geven Het raderlaiid neemt de suikerwet ehandeling Kou het blad mot de agrarische jt inslemmen omdat daarin do bogiuselen voor de ontwikkeling van landbouw en nijverheid op Javamet belrekking lot de verzekering van den grondeigcnc um aan de Javanen erkend en in theoriogehuldigd werden met de suikerwet wordt de loepiissing dierzclfdo beginselen tot een verwijderd tijdslip verschoven Het blad acht eene spoedige zij het dan ook geleidelijke opheffing van de gouverii culturen met name van de suikercultui rnoodzadel jk Do minisier erkent in de memorie van toelichting het gevaarlijke eii oiihouilbnre der gonv suikercultuur Kn toeh slelt do ministervoer do suikerconirncten lol IS KI te doen voortlooiien lerwijl in 1 71 van t nog bcstaai ilo üülal Hiiikiieinitriu leii er 33 iilloopen en in IWS3 do l iatbten De niiiiisicr wil buitendien Un bate der