Goudsche Courant, zondag 8 augustus 1869

cüi IniclHi IV ii i li ti Je 5 millioeu juarlyk8 he upbri iig i de suikercultuur afataaii om do ontructïn tot i K ic doen verlengen want do sihntkist kon in d eerste 2U jaar die a a millioen üH niet raistcn t Is dua alleen het inillioeucn irgument zegt het blad ilal hier moet beslissen Men schrüft uit Muergcslcl De oogst it th ins in vollen gang men komt arbeiders te kort om iilics op zijn tijd af te kunnen werken de rogge die zijh van den beginne goed Het n inzicn tooiit nu ook wat nf te zullen schudden men dorscht hier eu in de omstreken 5 en vat van het vim De vroege aardappelen vjn zeer goed geen zweem van ziekle is er in te bekennen wel bevangenheid van de hitte en aangezien zy 2 ja soms 3 mnaiulcn vroeger gezet worden zoo zijn zij bot rijp de late soorten zijn nog in hun vollen groei en beloven mede een goeden oogst De andere zomcrvruchlen zoonis haver en boekweit zijn door den later gevallen regen zeer bijgekomen l e tuin vruchten zijn door den regen ook zeer bekomen de hooioogst is afgeloLpe i en is mede zeer goed Peren zijn er veel alsmede vroege appelen doch de latere soorten hebben in hunnen bloeitijd veel v m de nachtvorsten geleden Ofcr hctalgcmefn genomen is het een goed oogsijnar Men leest in de Friessohe Courant o m Wilt er zou geen volksgeweten ijn Durft men dat ontkennen t Is waar lang kau zoo u ding slapen ook staat het gekleed om niet te doen blijken dnt men er zoo iets op na houdt maar bij gelegenheid komt net zoo e en voor den dag vcrr nadl het zijn nnwezen en kopt het daar binnen aan zoodat het tikken daar buiten duidelijk wordt verDomen Zoo bij voorbeeld behoord ons volk zich te schamen dat het Indie behandelt op zijn Romcinsch als een wingewest waarheen de proconsuls onder den tilel van gouverneur generaal worden gezonden om er zooveel goud ten bate der Nederlandsche schuikist te distellereo als er maar kan gemaakt worden Om er de iedustne aan te moedigen kom dat staat zoo onhollandsch j oos volk is uu eenmaal een edel haudelivolk de handel is de chef van de iadusirie volgens onze begrippen de industrie moge zich lelve redden men geeft ich niet af met die gemeene industrie Met Fransche woord nijverheubhtli chevalier d industrie vertalen wy immers door gelukzoeker schooijer oplichter Wal zonden vrij de industrie in Indie toelaten Dan zouden wij geen Nederlanders moeien zijn Neen Nrdcriand is in Jndie liindboBwer maar vi oral haadehman nu is een landbouwer toch ook eenigzins industrieel niii ir daarom wordt de kolfijteelt en de Ofschoon Nederland in het algemeen den J ivaan uitstekend behandelt zijn er toch wel eens din ii gebeurd die het geweten van ons volk deden klup pea Bij voorbeeld toen in 1740 eeiiige dui cnde Chinezen te Batavia en omstreken in koelen bloede werden omgebragt zonder andere reden dan dil er vrees bestond voor hunne Ie slerke vennenigvnldlging ie Exodus zooveel hou Kirao reeds iu zijn tijd de Isr ieliten op zijn Nederinndscli pr iciisch verstandig behandelde door hunne kinderen als jonge honden in Jen Nijl ie doen werpen dal was wel een bfcijc hard I Toen op l ist der NederlandsehIndische legering de kiuidiLigelboonien op de Molukken werden omgdi ikt eenvoudig omdat de markt door de lage pnj cn gedrukt werd dat was toch niet mooi J iter deed Napoleon eens de koloniale waren verbranden en toen zeiden de Nederlanders dal het dpspo iek was Maar waar e op knmen wilden Er is in de laatste dagen van Mei een standbeeld vour Koen opgericht niet voor Koens van de kleine procnnarkt Ie s Oravenliage zuo als een hoile aan het iniMisIcrie van koloniën den zwarten lijfkiiecht van Ddnister de AVaal verzekerde maar ïuor Koen dee grondlegger vanl ila ia Icrplaalse waar eens Jaciura stond En de gou crneur gcneraal 1 Mijor zegende dat i liindheeld In en vorslen van Sulo cii ridjahs van l ucTimiija f zoo ieu waicn in ilen bcleefdslen vorm gc tUvungcu gewurden uitdo fteal ic vieren en ze deden het en stieten zich geen kris door bet lichaam neon ze loofden en prezen den grooten heer van Batavia on uutvingeo met bigdschap goede beloften van dien heer Maar toen de feestdag naderde erhaalde men te Batavia en op andere oorden van Java dat op dien grooten eouwdag door de Javanen wraak zou geoefend worden op alle Europeanen Men nam voorzorgmaatrcgelen en wees een huis aan waar de vrouwen en kinderen zouden moeten gebragt worden als de opstand uitbarstte omdat dat huis kon verdedipd worden Ook ging er een gebod uit Tan de overheid dat geen inlander licb mocht vertoonen van wapenen voorzien en zelfs ontnam men de messen aan degenen die landarbeid verrichtten De inboorlingen lachten met die geruchten en raedie vrees van Mijcr en de anderen dio geleerd hebt ben te lidden en zeggen op God te vertrouwen want zij hadden geen kwaad in den zin en wat het feest betreft zij houden wel van fraaije muziek van luisterrijke optochten en brillante vuurwerken Maar van waar nu die vrees der Europeanen Hun geweten was onïulst Zij wisten wat Nederland van Java getrokken had wat Nederland betaald had voor hot geollcrde Javanen zweet en bloed en wat loon do Nederlanders waardig waren Ie ontvangen van de inboorlingen De eeuwdag herinnerde aan dat alles het geweten des volks voor zooverre het op Java was vertegenwoordigd sprak LAATSTE BERICHTEN LOUdOIl t Auguslua In het hoogerhuia heeft lord ür invillc raedegedeeid dat de zitting van het parlement is geprorogeerd tot lï dezer Parijs Augustus Gislerea heeft er een duel plaats gehad tusschen l aul de Cassagnac eu Floureus De Figaro zegt dat deze laatste drie wonden in de borst gekregen heeft waarvan de derde van zeir ernstigen aard is Madrid 6 Augustus De heer Tnpete is alhier teruggekomen De Imparcial acht het dringend noodig dut er aanzienlijke versterkingen naar Cuba worden gezonden om de insurrectie geheel ten onder te breugen Parijs G Aug Volgens tijdingen per franschen transutlanlischcii telegraaf heeft de junta van Cuba op het bericht aangaande onderhandelingen over den verkoop van het eiland daartegen geprotesteerd NewIr Ork 5 Augustus De spaunsche gezant heeft tegen de gisteren gemelde iu beslagneming van stoomschepeii protest ingedienJ Geiiiciii de Ikrichtcii Do r kathul kerk in Hongarije bezit allrt n aan vaste goeilereti ctDe uanrito van 300 luilhücn Ti Itiü Jauoiru bcgiut do gtOc koorts af te DPmeii Iu irnguay üureu du burgvrttvistcu voort Dt stedelijke regeniip van Corfu doet cl u prachtig gcdt ukK uköii opriclUt tt r uuc vuu Capüdisti ïns vrocgur prcaiduut van inekcnhmd l diu Kolhn il iich rnndidaat sttUen to l arijs Til VVui l iii g bi uvft Q i tli iiid aan do UDiversitcit ecuige jonge russischc dames de gencfükuudc De diclilt r rruiligralli gimt te Waiicii medewerkeu ana d udttctie van de Neuc I mc Fnsse Iu het iioui dcii van tet sMjk vi reenigcn rich de dcenschgi zinden tut hut verkrijgen Liiur verhi ing van den censi llcl ui ngblL csl hi ift vvoi ii tlag in het boseh vau Midd ifliten i J uiia gehad L it alle dcelcu des lauds maar vooral uit hel iiourd n uaren talnjko decluemers opgckumin Cc iiidd lJ Lcxoekfu dagelijks 5000 persoueu dö internatiüiulu tentooniiteUuig Ie Amsterdam De frausibc afdeelmg IS iin gereed Ue I ansehe keizerin gaat deu 12 dezer vau Toulou over Curaiea op leis de kei er blijft i hiiis om toe te zien De gruute mlislieke prijs van 100 000 fra U toegekend aan dtn hr Due au hitect van het paleis van justitie Te l itersbiiig hebbeu dozcr dagen hevige btornieu gewoed Het Iraiihch gouvcrnt mi ut heeft 40 kiateii niet geweren duen auiiliuiiLleii b ilenid voor den invoer in Spanje Al dl keukiniiaidLU an Alais htbben het werk giataakt CU weigeren dienst tot d it z j meer loon en minder werk UTkujgt ii met lat richt om hare vrijers te mogen outvangen I jcn liefhebber is in zes dagrn mrt erne tweew iiligc éIniipnle van I ondim naar Kdinbur ii titiltn Burgerlijke Stand ïicdMN i iig Sijbrand lleiidiik oudt is Ü 11 van der Kiaat en J Jansen 4 Johanna Margarrlba oniler H A viin hi i H i N l Aug II A J Leeflnng b in G I C Woerlee Urn ADVERTENTIEN Bevallen viin epiicn Zdoii V WIL LFjMS IIoMlKKOKrKU Iviida Ij Allini tus ISijy De Heer on Mevrouw L KaLOSI betuigen bjj deze hunnen dank voor de vele bewijzen van deelneming bjj do voltrekking van lam huwelijk ondervonden GouD 7 Aug 18G9 d7 Heer enltfom vrDROOGLEEVEIl FÜIITUIJN Blanken betuigen hunnen dank voor de vele bewezen van deelneming ontvan en bjj het overlijden hunne geliefde zuster Mejufvrouw D BLANKEN j Voor de vele bewezen van belangsttllingbij gelegenheid van hun VIJFEN TWINTIG JARIGE ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen de onderpeteekenden ook namens hunner kinderen hunnen opregten dank H C EDAUW J EDAUW VAN Heek Gouda 7 Au gustus 1869 Openbare VERKOOPINGEN op MAANDAG deu IG AUGUSTUS 1869 des voormiddags ten elf ure in het koffijhuis dE Harmonie aan de markt te Gouda van VIJF HUIZEN SCHUREN ERVEN en een TÜEN staande en liggende bjj elkander aan den Raam of Koningstraat te öottrfa w k O n 418 tot 421 groot 12 voeden 74 ellen zeer geschikt tot oprigting van eene Fabriek TWEE HUL iBNen ERVEN in de Drapierstraat te Gourfri w k O n 259 en 262 En een HLFIS KOESTAL LOODS en ERVEN in de Vrouwesteeg ts Gouda wiJk H n 182 Op DINGSDAG den 17 AUGUSTUS 1869 des voonniddt s ten elf uro in het SckaakBOB aan den Kleiweg te Gouda van Een HUIS en ERF met een TUIN daarachter en een KLEIN GARENBAAN met PAKHUIS en LOODS daamevons staande en liggende aan de Wachterstraat te Oonda wyk P n 182 groot 7 roeden 58 ellen En op WOENSDAG den 18 AUGUSTUS 186 des voonniddags ten elf ure in de herberg DB Zwaan te Ouderkerk a d IJisel Ye n Eene BOUWMANSWONING en eenige parceelen WEI en HOOILAND staande en liggende in het blok Kattendijk te Goudcrak wijk A n 21 groot 12 bunders 76 roeden 34 ellen Verhuurd voor 900 sjaars de Bouwmanswoning tot 30 April 1870 en do Landerijen tot 24 December 1869 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Op nlle tenloon lellingeu hebben de Stoll werck schoBorst Bon Bonbons iiii den liotleveraiicier Franz stoUwerck te Keulen oyer dergelijk fabril iilcii nis stroopen exiniclen pnstilles enz fjezcpcvier l een bewijs dat dit liuis raiddel onbepaulde voorlieiir verdient 270 Staats Loterij De irclïkliis der Eerste Klasse bei liil iMnandagO Aiipslus 1800 JOL DA Diuk tan J ïirinhiian llei rlve i over geheel Europa rorhrciil en bevindt zieli in orijrinnnl pakje i i 30 eent bij J II üoers Ie Gouda en bij A Wolf Ie Schoonhoven