Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1869

o VVüciisdas 11 Augustus 1869 N 774 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrlenüelilad voor fioiida en linslrcken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Do mensch in zijn natuurstaat is een dier vatbaar voor volmaking Het dier weert zich doodt den tegenstander en voedt zich van den verdagen vijand Zoo doen do Cannibalen en zij doelen geen eereteokonen uit maar sieren zich niet de bekkeneelen hunner vyandon maar den Christenen was het bewaard den krijgsman to verhoogen en den voorstander der liefde als oen lafaard en een droomor te beschimpen en te verachten Waar men een verdelgenden dondergod aanbidt waar hot uitroeien dor vijanden als godsdienstige verplichting wordt aanbevolen waar geweld en willekeur als do hoogste macht geëerbiedigd worden daar behoort de krijgsdeugd t huis daar is zij de deugd de hooghte waarde muur christelijke deugd is de zachtmoedigheid van den weerlooze Van waar dan nu die tegensti ijdighoid dat wjj allen een afschuw hebben van den oorlog en van het krijgsbedrijf en toch zoo lijdelyli dien vloek ondergaan en onvoorwaardelijk overtuigd zijn dac het niet anders kun Is het niet omdat wij beginselloos zijn Wij pronken mot een heilig beginsel on sieren ons met een geleondon tooi dan trekken wij op oiu te doeden en als do tijgorwoede gekoeld is dan gaan wg met christelijke liefde do kwetsuren non do bespotte vrienden van den vrede veld der verminkten genezen die do belijders van do onziniiigo ultijddareiidp toorustingon dehet evangelie elkander toeliruchten ongeleoielijke geldverspilling on do stilstandWij zijn heidenen en ougeloovigen in do van handel en nijverheid brengen velen tot nadiepte van ons hart het wordt ons als kindedenken en de iijd nadert dat do stem derren geleerd sltel is zoet te sterven voor het meii elielijkheid kvueht zal verkrijgen ter beVaderland Dat klinkt goed in het afgodische t ugeling van den overmoed der liefdeloozo iriekeuland en in het werelddwingend Rome maar het heeft geen iu voer hen wier vaderland do licniel is eu die op aarde slechts kinderen van denzelfden vader zien V uderlandslieldo is in don gewonen zin des woords oen hoidensiho deugd Men kan al hot goede dat men geniet dankliuiir erkennen zonder te luecnen dut men zijn broeder voor het behoud mag doeden Muur die lieideucu huddeu ileii moed hiiniier overtuiging i ij trokken li uni eii hlijiuoedig rn strijile lu uir oiittii Ivki 11 on iiiui den pni M Il t i i iliii 1 l i 11 Po nil li il i iii I 11 tie i 1111 elii Ij ii li mi hII nipi hl 1 I I tl l iuuii 1 il 11 oiiti lil hl I 1 Ki i iH I ih kiijns K LOSI bevoer de vele voltrekking van iOOGLEEVER hunnen dank li eming ontvan eliefde zuster Inn belangstelling EN TWINTIG ïtj ondervonden ük namens hun dank UW V VAN Heek re tNGEN JUSTUS 1869 des let kofBjhulT Ml ou la van SN ERVEN en ide bfl elkander ai te GowrfoiWflk roeden 74 ellen a eene Fabriek N in de Drapier 9 en 262 LOODS en ERGouda Wflk H LGUSTUS 1869 m HET SüHAAK 9ouda van een TUIN daarÏBAAN met PAKs staande en ligte Qonda vvflk P dien 18 AUGUSTUS lel f ure in de her k a d IJisel van ING en eenige peril staande en lig k te Oouderah wijk 76 roeden 34 el s jaars de Bouw70 en de Landerijen te bekomen ton V J FORTUIJN 3Ulen over dergflijk ItJii pi tilles eu i piiamiddel oubepatlde nop i Terbreiil en be30 et iit bij J H f ip Schooiilioven i Loterij l iCrsle Klasse lnfi uslHSl8 0 Ilntihuan De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG eu ZATERDAG De pr js per drie maanden is L75 franco per post ƒ 2 IX Het koloniaal beheer is eene particuliere uoderlandscho voortreffelijkheid Geen volk ter wereld heeft ooit meer van eene kolonie weten te trekken dan wjj van Java En wij meenen puur en onnoozel te zyn terwijl wjj volhouden dat alles ten beste geschiedt van onze schatkist neen in het welbegrepen belang der Javanen V ij zjjn door hebzucht verblind doof voor de stem der waarheid en gevoelloos voor elk besef onzer mensclielijke verplichting Het geld verraadt door den reuk zjjn oorsprong niet Het geld vertroost ons over den vloek en de verachting der wereld Maar er is eon erger gmwel die de geheele menschheid verpest het verderf der wereld dat dagtoekent van de vroegste geslachten en dat wg ongeschonden overbrengen op onze nakomelingen Het is du algemeenc schuld de onnatuurIjjkste overtreding de oorlog De moord de broedermoord gewettigd aangeprezen verheerlykt en geheiligd Van den eersten kreet dor tot hooger besef ontwakende menschheid gij zult niet doeden tot do uitspraak der heiligste wiJHlieid die zijn broeder haat is een doodslager is de geschiedenis het eentoonig relaas van den altjjd herhaalden broedermoord Maar dat is een noodzakelijk kwaad het is wel treurig maar het kan onmogolyk anders Dit is en was en zal zjjn En toch o zonderlinge verdwazing do afschuw van den oorlog is algemeen geworden niemand wil dien verdedigen goodkturen of aanmoedigen dat moordend geweld is in strijd met ons beter gevoel met onze heiligste betuigingen met onze hoog ite vorplielitiiig 1mIl II Is er voracliteljjker wezen dan eeu hiiielielaar maar hoe kun men zich een maatseliappij van huichelaars donken Zjj staan gereed do opgesiordo slachtoffers hot leger der gedwongen slaven dat uitgaat om broeders te denden die zji niet kennen die hun niets misdeden Maar eerst willen zij zich heili j eii tot den broedermoord zij rnepeii aan den NeuK i M iulen God van di u nnrloff oC den rniiinijieii w re 11 hil rmK keilden IchiiMi iieiMi een e iiiijj elieclic niuii ui dieii ui i een iiulililn is ni lnil i i rii l ii lol den iiid iii iiii np li der helde ili ii iilei ullei iiieiisc lieil Zi l l is uiu ki aul iJiiiiii te wiirdiii ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 3enten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN dienst Daar vond men uit knechten te huren voor den moord en nu do vooruitgaande beschaving ook zelfs dit lokaas krachteloos maakt nu vult men de legers aan door gedwongen lichtingen Wat hoert men kermen over ingerijmde en gehuichelde gemocdsbezwaren hier moet de christen zjjn kind aan den duivel des gewelds ten offer brengen dat hfl den God der lietde wenschte te heiligen Dat zijn gemoedsbezwaren die zoo zelden worden geuit omdat de christen weerloos is en zwjjgend gehoorzaanit aan de wet Zie dat is de nieuwe slavernij die wel in staat is den juichtoon te overschreeuwen die nl onze voorregton en vrijheden verkondigt liet strekt H i uije tot eer dat daar een kreet is opgegaan tegen de conscriptie Als ons leger liij iu geheel bestaat uit gedwongen lotclingeii dan moesten wij die krachteloozo vaderlandsliefde afschaffen on slechts spreken van de lijdelijke gehoerzaainlieid van een vredelievend volk dat zich zwijgend onderwerpt aan dü dwingende wet Do oegeii zullen langzamerhand opengaan en men zul zich vereenigeu om den last dragelijker te maken want wij zullen het einde van den gruwel niet aunscliouwen Toch win heersdiziielit Alpnu cu Ovcrziclit oi i 10 Augustus Het voor al te Krakau hoeft in Oostenrijk reeds auiileidiiig gegeven tot verschillende liel i ikerile maatregelen tegen do geestelijkheid I ij lie behtaando twisten over hot concin daut I ll lietgene is veorgovallen met den bisschop vuil Linz kan het wel niet anders ut OostenI k 7iil Ook ten aun ien ili iini irthie lo eiii ial orili ii vun de shiMruij wiuiioiiiler lul ooiuilg l i lltl De hiinlil inni Ivoiiieii uelih i bijeen ii i ini i ii ilr kirkelijke liekiiigen de lioolilzauU i