Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1869

h i ft f V IJoliiMiHii Uil divillilc n lit ii lil ll iiij iiiri vitKiti I ll iillii l iiil ilivilMc i iisclii li fi Imm sIcivii AKiih ii 1111 lm ilii i i ii 41 s iiuMicii s rliiiiiiKiiu ro iov r rniisiMi dan Kun inr izii lm MC MKirsfcIliiin iiinkcii van den 11 1 lil ip dl iliiiiiili i lii iilil van li ii iiiiiii tcr vou l i ii ll 1 i 11 rciizcnwcrl do licr solll ppi l der Ooslrnrijk cln nioiiaivliio en de lMivi cdii inK der hirijdiMidc jiai tijoii Uit l i anlcrijk zal men wol voinvorst iiioi veel andovs vornoiiioii als lKN iioH oliii ii over felieurlijko aken wani do vcniidodolijKe aaiinoniin van liot M iiatii ooiisult zal ons niet Wijzer maken do iiitv ieiin f 011 loopassin der eomes ioii ut eor l Inlor i oliiiio oii of het ernut i met do p of evon bolof toii Als het wetf evend li liaam weder bijoenkonit zal men ontwaren of het ernst is mot don vooniitflang of dat het den keizer goliikkou zal do opifokomoii liewei ius düor zijne palliatieven te stuiten en do wufte Franscheii weder to doen iiisluiiiioreii Waarschijnlijk ia dit erliler niet on als do oppositie na liet eerste ueces hedaard en krachtig volhondt dan is de willekeur verbroken Zelfs in Ifoieren lietfint men tegen do geestelijkheid op te komen do Jczuitenschool te Ucgcusburg is opgohovon In Kpaiije wil men do oproerige jiriesters door do bisschoppen bedwingen Eene ininistorieele wijziging in Portugal zal naar men meent do bezwaren niet overwinnen liet Eiigelacho parlement gaat niet uiteen zonder dat voor do volgende zitting reeds het vervolg i j aangekondigd der Icrsche kerkhervorming De opheffing der staatskerk in het graafschap Wallis zal voorgesteld wordi ii Waar het begin is daar ziet men de voltooiing in het versdiiet BUITENLAND ENGELAND l p rngeUolic dagbladen kl i cn over de lueiioluende hevigheid en verbittcriii met welke kardinaal Cullen van de protestanten spreekt JIij hecfl oen nieuwen herdeilijkcii brief nit reva irdig l waaiiii liij zijne oude bcschuUlignijjcn herhaill legen de ongelüovigheid der protesuinlcn liet geloof uonl ioderen diig aangevallen egt de kardinaal Van alle ijdeii 01 den pogingen gedaan om liet geloof van liet jaiikomondc geslacht to ondermijnen iloor ncutr ile iciiulen Ie slichten door de kalholieke jeugd te verleiden prutesl mtsohe of godsdienstloo e scholen te be oeki r en haar dal kostbare aroma der godsdienst ie unihuudcii heiwelk de wetenschap vrijwaart van aardsch zinnelijk en dnivclsch te worden Ken der Engelsche bladen merkt niet onaardig op dat de kardinaal alleen vergeet aan Ie toom 11 hoeveel kwaad aan het geloof wordt ged lan door zijne onregtvaardige beschuldiging dat prolesMiilen eu ongeloovigcn m zijn Er is een Nationale Biind tot slanil gebracht waarmede nitn beoogt om zood inige maalregelen icberamen en toe Ie passen dat aan elk kind 111 hetVereen Koninklijk voortaanonder ij uonlt verslrrkt Ken der aainleelhuiiders van de Anierikaaiisehe tclcgraafniaalsehappij ICngclsidic kabel komt r legenop datde cuiicuircntie met de Fransclie m ialseh ip ijzo ó ver gedreven wordt dat de kosten voor 1 elseinen belachelijk gering worden J e Eng mnilschappij is langzamerhand gekomen op een prijs 11 10 shilling oor elk enkelvomlig biriehl Ditschunnis miuiraum beslemd te wezen De li ransche maatschappij heeft cvem el dien pi ijs verminderd tot op 82 shillings waarop de Kngelsehe cunipagnic denprijs op aO shillings heefi vastgesleld Wen verwacht im dal de l ianseho eumpipnii eerexermindering zal aaiiLiindigtn en lir iKi uordl er op HM AU dal l lal üi unil ii li aaiiiUilhon I Iri u i i Ki l i 1 11 1 I 111 t i 1 lei 11 1 LiM Tc iVfvi ork Innpt een gerucht dat ecnigc invloedrijke leileii van Int congres bij het gcuvornenicnt slerk i iniliingeii p ib loekenniiig der rechten van oorlogvoeiuiido patlij aan ie msurgenten op nba De conservatieve meerderheid in TcnnesM C is D OUD slenimeii Do benoeming van Andrew lohnfon tot lid van den senaat wordt als zeker besch iuwd In 1 ondcii is het gerucht verspreid ilal deEngclseho rcgecring aan hot l arijsclio kabiiiat inovciweging liteft gegeven of het niet wcnsi helijkzou zijn om ge iinenlijk te trachten het tusschin den ullan en den Klieilive gerezen geschil te vereifeneii Velen zijn van gevoelen dat het antwoord va 1 hetkabinet ilerTuilerien in toestemmenden zin zalliidcn F R A N K R IJ K De Constitutionnel zegt Donderdag wrs bij de senaatsleden in de afdeelingen ccne andere taal en houding op te merken dan in de zitting van den 2den waarin de voordracht ingediend werd Ecuige dagen nadenkens hadden de meerderheid onzer eerste kamer doen inzien dat alle tegenkanting tegen de liberale begiippcn voortaan nutteloos zou zijn De stroom S een stortvloed geworden die alles medesleept Lennelijk ademde men gisteren een nieuwen geest ilde ïcrg idering en de richting der gemoederen was gunstig voorde constitutionneele hervormingen Onder de leden der commissie ziet men met blijdschap de heeren Delangle Maupas Quentin üauchanl en de la jücronniore De senaatsleden beijverden zich erkentelijkheid te betuigen voor den slap waarmede de keizer is voorgegaan Wij vroegen de toep issiiig van het ons thans voorgedragen stelsel niet zeiden zij doch wij nemen het vau harte aan dewijl het land dat stelsel schijnt Ie verlangen Alzoo hebben wij nu reeds de verklaring en reehtvaariligiiig van de e woorden door den voorzitter des eii uis in de zitting van 2 augustus gesproken Du is hel eiiiile van het autocratische keizerrijk en 1 et begin van het liberale keizerrijk De l atrie i van oordeel dat het scnatusoonsult in den boezem der commissie belast methet onderzoek geen oppositie zal ontmoeten Uetblad meent dat hel rapport niet voor 15 dezer gereed zal zijn 1e verkiezing vanden rapporteur lietvoorlezen v n het rapport het onderzoek ler araendemenieu zullen waarschijnlijk nog 8 dagen vereischen zood t men het tijdstip Zal hebben bereikt waarop de algeracene raden zullen vergaderen Dediscussie zal dus niet eerder kunnen plaats hebben dan in de idc helft van september De heerUouher voorzitter van den senaat is rechtens president dercommissie De commissie belast met het uitbrengen vanrapport over het senaatsbesluit is onmiddellijk nahare benoeming onder voorzitterschap van den heerllouhcr bijeengekomen om over de beginselen diein het rapport besproken behoorcn te worden teberaadslagen Elk lid heeft nan de discussie deelgenomen Indien men gelooven kan w it verh ialdwordt dan hebben de heeren Bchic Boudet Lacazeen de Lagucronnière op de noodzakelijkheid vanliervoi mingen gewezen en hebbeu met uitzonderingv iu 0 11 twee of drietal leden allen zich voor deaaniieniing van het ontwerp verklaard Deze algeluceiic discussie van de leden heeft hare onmiskenbare beteekcnia Indien toch de commissie die deverschillende gevoelens Van de senatoren vertegenwoordigt tol de aanneming van het ontwerp concludeert dau mag men er uit alleiden dat de grootemeerderheid van den senaat niet aarzelen zal devoordracht aan te iiemeu Het r ipport zal waarschijnlijk niet voor den l i dezer ingediend worden Men kan dus begrijpen liat bet senaatsbesluit met v6ót den Ti de cr aangenomen zal ijn In deii ministerraad is reeds de vr ug 111 overweging genomen of men de zitiing der clep irtemenialo raden lol den yOsten de er zou verdagen ten einde den senaat gdegenliciil te geven om vijijr liül bijeeukonien der deparlcmenlale vertegenwoordiging de regcenngsvoordracht aan te nemen liet ol cieele orgaan maakt een besluit openba u d it wellicht van groote beictkeiiis is Bij dat besluit wordt namelijk eene commissie benoemd om lie wetgeving betrcffeude het uitoefenen van heti eio p van boekhandelaar en boekdrukker te onder iikci Onderde lil leden waaruit deze commissieIS s inieiigesti ld zijn twee uitgeven de hli l aul lliipoiit en h iriiiiii l i ot Men vcr ekert d it de com nissie uit di n senaat z iterdag 11 het eerste artikel vm het ontwerpscnatusconsult hcefl aangenomen D bciiücniiiig van een rappuiteur zal waarschijnlijk duisd ig plaatshebben Als zeker wordt verhaal I dat de keizer deu minister van jic tilic Int s iim nstellen v in een ontwti i van amnestie op bui lu i iail l i 1 fl opgedragen Ikt dl ii et al iiaaiuu 1 i l iluor 1 n Aiizir gLti tk nd wüulcu vi ui iji VLilak n iar het kamp van Chfilons om dan den IBilcn ntiguatuB Ie worden uilgevaardigd Volgens do Erancc die waarschijnlijk op gezngvan den Morning Tost spreekt worden gowiohtigogebenrlcnissen in het verre Oosten voorbereid Voorlic vele beleedigingcn den Engclscbon onderdanenin Japan nangcdaan zou de Britsche regeering besloten hebben voldoening te oischen tegelijk metbetere waarborgen voor do toekomst Ilot Engelscheeskader in de watoren van China moot reeds bevelhebuen outv ingen om zich naar Yokohama of elders in Japan te begeven De heeren llouhcr en do aartsbisschop vanParijs zullen op lt augustus tot leden van den geheimen raad worden benoemd Misschien moet delaatste daarin ccno vergoeding vinden voor het missen van den kardinaalshoed dien de paus niettegenstaande het dringend aanzoek onzer regeering hem vroeger geweigerd heeft BELGIË liet besluit der nedcrlandscbe regeering om de voorschriften betreffende de siegenbeekiaansche spelling in te trekken wordt ook door de Vlaamsche pers toegejuicht De spelling is geene regeeringsza ik maar eene zaak der wetenschan Het is echter te wcusehen dat wetenschappelijke vereenigingen en taalkundige congressen thans ztllen streven naar het verkrijgen vai eenheid in de taal en schiijfwyze en het eens zullen worden omtrent de beteekenis het gebruik on de vertaling van uitheomsche woorden DUITSCHLAND Men klaagt in Pruisen zeer dat zoo vele deserteurs gevonden wordeu onder de manschappen dot marine Vooral in Engeland vinden deze desertien op groote schaal plants De regeering heeft door tusschcnkomst d r diplomatie kennis gekregen vau de oorzaken c ezer ontvluchtingen in GrootBrittan uie Engeland heeft bij de telkens plaats hebbende belangrijke uitbreiding zijner handelsvloot thans veel meer zeelieden noodig dan ooit to voren zoo veel zelfs dat het onder de Euf elsohcn geen genoegzaam aantal vinden kan en zich tot het buitenland moet we iden In het afgeloopen jaar waren niet minder dan 28 pCt der Engelsche zeelieden vreemdelingen In het hoogere loon op de Britsche schepen dan op de Pruisische vindt men de natuurlijke verklaring der desertien Den Pruisischen en noordduitschen vaartuigen blijft niet anders over dau om de herhaalde leemteu door Zweden en Noren aan te vullen Het congres vau de sociaal democraten van deverschillende richtingen in üuitschland belooft interessant to worden voorol zegt de AoLhener Zeitung voor de toeschouwers die noch met de eene nochmet de andere richting der socialistische part j ietste maken hebben en kalm kunnen wezen wanneerde socialisten elk inder woorden naar het hoofd werpen die in een handboek ever de wellevendheid niet tevinden zijn De toebcreidselen beloven veel Deheeren Bebel en Liebkueoht leggen nu den heerSchwei er ten laste dat hij de geheele bewegingcorrumpeert eu haar als middel gebruikt om EÏchalle aisances te verschaffen Zoo reist hij altgd in Ie eerste klasse op den spoortrein houdt er eenefraaie eipiipagc op na zit op de eerste rangen inden schouwburg en verleert jaarlijks 5000 a iüOO th welke hij zich toch moet weten toe te eigenen aangezien het vermogen dat hij beweert geërfd te hebben reeds lang bcwe en is nihil te zijn Is ieder nietdeniocr ial die wil En wanneer de heer Sohweizerhet soci ilismus zóó opvat dat hij van zijne aanhangers vcrlaiiKl lat ze hem eene fatsoenlijke sociale positie verschaffen waarom zou hij dan andershandelen Volgens ccii odieieelcn staat bedroegen de inkomsten der lolverecniging gedurende do drie eerstemaanden vau dit jaar 5 1 2 0S4 th of 532 772 th minder dan in hetzelfde tijdvak van het vorige janr In het algemeen wordt opgemerkt dat dit resultaatniet onganstig kan orden enoeind wanneer men behalve anderore ongunslige oorzaken in aanmerkingneemt 1 dat de vrees voor oorlog nog altijd terughoudt van handelsspeenlatien waaraan risico verbonden is en i d ii een groot deel der bevolking ten gevolge van de meerdere duurte der levensmiddelen genoopt is zijne verteringen in te krimpen OOSTENRIJK Er is eene verordening van de ministers van justilic en van eercilienst afgekondigd waarbij bepaald wordt dat priesters die door ecu bisschop tot opsluiting in een vcrbeleringsgestieht voor geestelyken veroordeeld zijn daarin nictopgenumcn mogen worden dan wanneer zij leh vrijwillig aan dat vonnis oiiilerwerpcii Deze vtiuriU iiing wordt ook van tüfpassing vcr klnnrd op nu perieuron gi controle o vel inrichting d Do lloil het budget Deze Btemminl trouwen in In deeene interpellaan de Kuralmissaris Ütc iHongaren nolDe RumenenJnaar de greitkomen energ Uit HeIe Weenen ggenomen hcrtlhet stuk waswas en welklbevolen in d burg wordtgeloovigen vdgedeeld De geberaadslaagdnislerie om stichten oventoezicht vanDeze petitiete Krakau gelalle cnnoniekqis een heugel z jn moge h onvrnohtbnnrgemeenteraadvolk van deplicht te verdtot Oosten rij kjtionneelen zinlhand door t in den geme digen bijval overgaan blcelgenoeg was onzitter verklaar De Corresji van Napels nij met bet smald vereen igen tnsschen Turk ij lijke zeemacht 1 Zee vorcenigd having van rul Het gouverJ waarbij de bisi opzichte van I laten om legef maatregehm tel schrijft bij li moeten zij a 1 zich kennelijL hebben het pi De Coirihet licht zii rvoorhoede vaii tische benden geloopen Per telegkanonneerbootdBche regcerinjtloement der Vlnomen en we Peruaanschenbeslemd wareii de Corr d Ls den PeruaansWashington eel bedoelde vaartinet de politicidertigtal kancidaarvan nuwijs dat zij jii is integendeelcontract besieter voorzieniii f der Spann ohi Iedereen fendo niaalrcf van den opsi ii volgd jcen rl krachtige ma nrl waarschijnlijk jf hebbeu Oiigill mtm mtm m