Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1869

3 mémiimt iMMMl d n nuguatus nlijk op gezag gewichtige rbereid Voor oiiderdnneu n geering be tegelijk met 11 t EngeUcho lol reeds bevel Luhama of et l8l isschop van Il van den gelliioii moet do voor bet mispaus niettefccr regeeriog kring om de liaansche spel Vlaamscbe regeerings llet is echter Ireenigingen en streven naar leii schrijfwijze do beleekenis iehe woorden D oo vele deser chappcn der I leze desertien ng heeft door Jgekregen vau l root P ittan ilnutB hebbende Idvloot thans voren zoo bhcn geen gC tot het bui ben jaar waren Ische zeelieden cp deBritsche men de na len Pruisischen liet anders over leden en Noren kocraten van de nd belooft io cliener Zeitung ie eene noch ische party iets Veyen wanneer It hoofd werpen tndheid niet te fcvea veel De nu tien heer Ihurle beweging buiikt om Eiolt t hij altyd ia houdt er eene Irsle rangen in JdÜOafiUOü th l eigenen aan rrfd te hebben Is ieder niet heer Schweizer M zijne aanIf itsoenlijke so liij dan anders trocgen de inde drie eerste l f 32 772 th liet vorige jaar lat dit resultaat wanneer men IN aanmerking nog altijd te Ir ian risico verder bevolking der levensmidu te krimpen K i i tcis van jusiiirbij bepaald ihop tot op H i gccstclyken 1 mogen worden dat vonnis passing vcr klnard op monniken en nonnen die door hunne superieuren gevangen gezet worden en een strenge controle over den duur der gevarigcns liap en de inrichting der gevangenissen ingesteld De llongnarscho delegatie heeft alle posten vanhet budget van buitcniandsche zaken aangenomen Deze stemming slaat gelijk met een votum van vertrouwen in de slaatkundc van von Benst In de Ilongaarsche delegatie hoeft Petorvayeene interpellatie gedaan over de ongeregeldhedenaan de Eumcensolie grenzen Ue rcgeeringseommissaris Orczy antwoordde dat er van de zijde derHongaren nog geen gcwejdadigheden gepleegd zijn Do Kuraenen hebben 2S man met 12 kanonnennaar de grenzen gezonden die als ij er over mochtenkomen encrgiesoh ontvangen zullen worden Uit llegensburg wordt aan de Neue Freie l ressete Wcenen geschreven dat de vroeger in beslaggenomen henlerlijke brief des bisscliops Kudigicr het stuk waarop de vervolging te Linz gegroTulwas eu welks vernietiging door e reelitbank werdbevolen in de drukkerij van J Pastel te llegensburg wordt herdru ten einde heimelijk aan degeloovigen van Oppor Ooslenrijk te worden rondgedeeld De gemeenteraad te Weenen heeft den B dezerberaadslaagd over de bekende petiti aan het ministerie om de kloosters ei andere geestelijke gestichten even als do gewone vcreenigingen aan liettoezicht van het burgerlijk gezag te ondenverpen Deze petitie eindigt aldus iloge de misdaad diete Krakau gepleegil en door een gelukkig lol trotsalle canonieke hinderpalen aan het licht gekomenis een hengelijk keerpunt in Ouslonrijks wetgevingzijn moge het martelaarschap der ongelukkige nietonvruchtbaar wezen Dit wenscht en verwacht degemeenteraad van Weenen en met hem hel geheeievolk van de mannen die de roemrijke laak en denplicht te vervullen hebben om het initiatief te nementot Oostenrijks wedergeboorte in den echt constitutionneelen zin des woords en om haar met krachtigehand door Ie zetten Deze petitie vond toon zijin den gemeenteraad werd voorgelezen een levendigen bijval ïocn men eindelijk lot stemming zouovergaan bleek het dat de vergadering niet talrijkgenoeg was om een besluit te nemen en de voorzitter verklaarde toen de zitting voor gesloten ii ö j© t ITALIË De Corresp Ital meldt dat het Engelsch eskader van Napels naar Malta gegaan is waar het zich met het smaldecl van den AUantischen Oceaan zal vereenigen Met het oog op de moeielijkheden tnsschen Turkije en Egypte ontstaan it de aanzienlijke zeemacht door Engeland in de Middellandsche Zee vcreenigd een ernstige waarborg voor de handhaving van rust en vrede in het Oosten SPANJE Het gouvernement heeft een dekreet uitgev aardigd waarby de bisschoppen vermaand worden om ten opzichte van die priesters die hunne parocbicn verlaten om legen de regeering Ie strijden zoodanige maatregelen te nemen als hot kanonieke recht voorschrijft bij herderlijke brievenen in hunne preeken moeten zij aan die priesters van hunne diocese die zich kennelijk vijandig tegen de rcgoering getoond hebben het preeken en afnemen der biecht verbieden De Correspondancc d Espagne die te Parijshoi licht ziet spreekt hel berieht legen dat devoorhoede van den generaal lialdrich tot deCarlistische benden in het gebergte van Toledo is overgeloopeu Per telegram is uit New York gemeld dat vijftienkanonneerbooten die aldaar voor rekening der spaanBcbe regcering waren gebouwd namens het gouvernement der Vereenigde Slaten in beslag w ren genomen en wel ten gevolge eener klacht van lenPeruaanschen gezant die beweerde dat deze hooienbestemd waren om tegen Peru te agecrcn Volgensde Corr d Espagne bestaat daaromtrent zoowel bijden Peruaanschen gezant als bij de regeering teWashington eone vergissing daar de bouw van debedoelde vaarlnigen volstrekt in geen vcrbaiiil sliiiil roet de politiek Spanje heeft reeds federt lang eendertigtal kanonneerbooten aldaar besteld en dat erdaarvan nu l i ter levering gereed zijn is geen bewijs dat zij juist tegen Peru moeten difiuüi Helis integendeel bekend dat zij bij liet leverantiecontract bestemd war ii en ook nog licslemd ijnter voorziening in leemten voor de efl celKjve sleikie der Spanusche marine in Europa Iedereen erkent dat generaal l riiu locllrel fciulo maalregeldi liecft genomen Ier omlcrdriilkingvan den opstiinil De benden werilcn dnileltjk vervolgd ieen rust werd haar gegund Zuniler dekrachtige nniiitregclrn des iiiiniMers on de opstand waarseliijiilijk een veel cni liger kur ikler gekregen hebben On elukkigl jk is het Siiaiinselu legerzeer gedund door de vele vrr ileikingen di naar nlia gezundcii ijn Hoven lien is de lichung van dit jaar nog niet behoorlijk ingeüjfd Van daar dat do arlistischc benden weer op vele punten konden verschijnen Doch dit neemt uiet weg dal zij veela de vlucht nemen zoodra zij de rcgccringstroepeii iien naderen liet bevestigt zich dat er met Serrano en l rim onderhandelingen plaats hebben over den verkoop van Cuba Goi u 1 0 AuQusTua Wij lezen o m in de Friescho Conrant Men verneemt dat het ministerie van Bosse voornemens is eene belangrijke wijziging in de belastingwetten voor te stellen De aard der beoogde veranderingen wordt uiet omsohreven maar elke verandering uit handen van minister van Bosse komende moet met het oog op onze kreupele belastingwetlen eene verbetering zijn Wij welen dal de minister innig is doordrongen van de ouvolkoinenheid der directe belastingen dat hij bij cenigc knus van welslagen die in liberalen zin wensoht te verbeteren dat is z j dauig dat ze meer gehjk drukken en dat niet van dien die niet heeft ook nog genomen worde hetgeen hij heeft Alle eerlijk en praktisch gezinde raensehen moeten zulk een verlangen toejnielicn liberaal toch is vooral in dit geval reglvanrdig niet anders De belasting op het personeel is gelijk meermalen van onderscheidene kanten is aangetoond op alle doelen eene bezwaring ten nadecle van de werkciulo klassen en een staat die zijne nijveren meer verdrukt dan de andere standen begaat een langzaraeu zelf Tioord De schoonschijnende maatregelen van een Colbert hebben in Frankrijk grootelijks gestrekt om dat L ooijende en rjjke land te verariueu en de groote rovcUilic uit te lokken Wanneer de heer van Bosse den moed heeft ons stelsel van belasting te herzien is de tijd en tot zulk een miatregel te besluilen bijzonder geschikt De eerste schrik legen het veranderen in het belastingstelsel is reeds voorbij sedert gebleken is dat de afschaffing der acegnsen niet den ondergang der gemeenten als een noodzakelijk gevolg na zieh sleept In de tweede kamer is eene grootere liberale meeruorhoid dan ooit te voren en is dus de kans op aanneming van Hink doortastende maatregelen grooter dan vroeger bovendien de eerste kamer is uiet meer zoo hardnekkig gestemd tol het uitspreken van een veto als voorheen de wel tot afschafiiug van het drukperszegel is daar met betrekkelijk grootere meerderheid aangenomen dan in de tweede kamer Het groote radicale middel legt de Friesche Courant om de algemeene zedelijkheid te verbeteren is bevordering van het volksonderwijs en zulks van overheidswege AVaar het aan pariiciilieren wordt overgelaten zullen zich tussclieii hel gezonde onderrigt bijoogmerken indringen welker exploitatie weer aan een anderen kant de algemeene inoralitoit tegenwerkt althans verzwakt e slaat raag hel onderwijs dat is hel verspreiden van nuttige kennis onder de jeugd der natie niet aan hel toeval eu jian den ijver van particulieren üverlalen Z jülang de partijschappen duren is die ijve dikwijls groot ja to groot doch vindt eene parij peen tegenaland de ijver vershipl Allerminst is de staat verantwoord als hij het volksondernijs overlaat aan de kerkgenootschappen de gesciiit denis van die l inden waar de kerk gcheerscht heeft leert ons dit Is de kerk heerscheres dan is zij zeer llaauw in het bevorderen der belangen van hel onderwijs en waar ij liei niet haar belang strijdig achl veel kennis a iii te kweeken daar werkt zij liel algemeen belang het belang van Aen st iat van den stoll elijkeu en zedelijken bloei der maatschappij tegen Daarom moet de slaat er voor aken dat do voorwaarde lol liet verkiijgen vmi kennis zoo gunstig mogelijk zij voor eiken loekoinstigen staalsljuiger Van de ijde der vooisl iiiders van liij onder sccleoiiderwijs wordt voorldiireiid gewezen op de zware belasting welke het uiider ijs liet algemeen verkrijgt mr neutraal onderwijs den burger oplegt Kr is il mi lid opgeslann die nitgcrekeiid liceCt ual in elke provincie vim jiia vaderland voor liet onderwijs wordt opgebracht en dan komt dit op I IS ruim per hoofd dii nog geen diialder i Is wel de niDiiie waard ini er zooveel gesclireeii uin Ie inukin De hcrv Kcikel jkc Ciiiiint ilcclt inilrciit de Ihiiiilrlingi ii der suiode v iii de nrd lurv kcik 111 li ii i jiHigsU vcrgiiilei iiig I 1 lirl volgende nu dO De viioile aeliltc icli iidi V ie d om te haii leien in akc vau onderscheidene bij haar ingekomen adressen dio belrekking hebben op hel beheer van kerkelijke goederen Zij benoemde uit haar midden lot loden van hot algemeen ooilegtc van tooziohtde hoeren Molenkamp Witkop en van Koetsveld on voor het geval dat het collegie in dubbelen getale mocht worden opgeroepen do heoren Iloitsraa Ooatcrbeek en Cerlaeli Met belangstelling uam de vergadering kennis van het ontwerp van wet tot regeling van het boogor onderwijs 16 maan jl bij de tweede kamer ingediend en hetgeen daarin voorkomt met betrekking tot du opleiding van predikanten voor het hervormde kerkgenootschap Zij nam do voorstellen der syn commissie gedaan naar aanleiding d aarvan in ernstige overwoging en besloot zich in het belang der kerk op gepaste wijze tot de regeering te wouden mede over de ncademiegelden en de vrijstelling van de militaire dienst van hen die tot de studie der godgeleerdheid werden opgeleid gelijk ook ten aanzien dor godsdienstige belangen van de kweekelingen de eventueele gymnasia en pro gymnasia ter bekoraing van bekwame gelegenheid voor deze om het godsdienstonderwijs ieder bij zijn kerkgenootschap te kunnen waarnemen 0ok werd met dankbaarheid ontv ngen het verslag omtrent den toestand der protestaiusohe kerken in NederlandsehOost eu West Indie en daarvan met belangslelling kennis genomen An hetgeen door de synodale eommissie verricht was in het belang der Indische kerken hechtte de synode hare goedkeuring terwijl zij die commissie in dezen verder diligent verklaring verleende Opdat I et duidelijk zou blijken wie al dan niet moeien gerekend worden tot de nederlandsche hervormde kerk werkelijk te behooren oordeelde de vergadering naar aanleiding van een daartoe betrekkelijk voorstel der synodale commissie het noodig art 3 van het algemeen reglement aldus te doen luiden Do e allen blijven tot de iicderlandsche hervormde kerk behooren zoolang zij niet duidelijk verklaard hebben zich van h aar af te scheidon of door haar van hunne bolrekking tot do kerk vervallen zijn verklaard Men bericht dal de heer Lamb Donderdag inden vroegen ochtend per stoomboot Dolphijn op dereede van Vlissingen is gearriveerd en ulzoo werkelijkweder op vrije voeten is gcUeld Onlangs is bij G lleuner te Berlijn als brochure verschenen hel verslag dat professor Virohow volgens opdracht van den minisier van ondenvijs ingediend heeft over zekere voor de gezondheidnadeelige invloeden der scholen Ue beroemde geleerde spreekt eerst over de bijziemllieid Behalve aan hot licht schrijft hij veel invloed toe aan de inrichting der banken en tafels Vervolgens sprcekl hij over de congesties naar t hoofd die zoo dikwijls nensbloeden en hoofdpijn veroorzaken Van het krom groeien der ruggegrantwervels geeft hij veel meer schuld aau t huis dan aan de school Dau komen borstkwalen onderbuikskwalcn vervolgens besmettelijke ziekten en spriiakbeleniraeringen ter tafel Dr Virohow dringt sterk aan op toe ichl van wcge de autoriteit op hichl licht ziileii lichaamsliewegingeu als spelon gwunaalick baden straf drinkwater de grootteder driikletters enz t Behoeft geen beloog dat zulke opmerkingen waiirnemingen en meeningen als van den grooten Virchow welke lol het karakter van onzen lijd behooren do grootste aandacht verdienen LAATSTE BERICHTEN Madrid i Augustus De Imparelal zegt dat in 8epleiuber eene versterking van 2U 0UÜ mnn naar Juba zal verliekken De eerste i uaeslie waarmede de Cpries zich zullen be ig houden al ijn de verkiezing van ecu monarch T cc sergeanten der gendarmerie zijn gearrusleord Men vond bij lien twintig brevetten van oflioier bij liet Cirli iiselie leger Een huuner gaf voor ka iileiiigrnerii il van Nieuw Uslilie te wezen en do ander kiiiiiiiiaiid int van M adrid WOOnon Augustus In hel algemeen debat bij de deleg ilie van den rijksraad over de bnitenl iiid elii langclcgculieden is het rapport dor commissie iiiigebraehl De heer Wickenburg verdedigde de politiek van von lieiisl Ook hij verklaarde zieh voor vriendschap met Pruisen wanneer die mogendheid daartoe oprecht de hand biedt De heer Weiehs criliseerde den ver oeiilijken tiion viin Oiisleiirijk tegenover Home llij weiHehte eene waak iiine en levens tegenover Duitsehlaiid verzoenende politiek De lieer Keelibiiicr vi ri iii le eene strikte iiit voe iiig van lul tr icl iat van Praag en verklaarde