Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1869

i wmmmi j i l I Il II 1 1 hlllt clll ll Hlil it U Uil jk I I I v MlIllg lniiM In il lil Dü liJT ll lll ll i rcnc ulllailii i l i i büvrn milt If i li i jl Oosti iirijk iill ii door recht don ireil I Ik I I Il liiiii lli ivcii en p i iin nlliiintio mui t niii K i iii lil biiiu iiliincl zou btoreii t i leei AriMilli bescli zoonlijv llij wci 3 op I von Wortli r cu U di pi ol in anUvoc il op di vcr i IVust ter iko villi de den milil iiii ii staf n ieiili Gr i if lUi libcr m hIv imI II j uiii ilil l il liy iiicl vooi iiiiiliit l riiiscn niuolit i in de Truiscn als verc loiulirij Villi den urron L van den heer von Jsedoin üciiilc nola van gra it von UMeliB di p clie die door ir il gemaakt ile ijiio politiek len opzicbto van Slei iwijk llul U in De liccr Suinn wees op di identiteit der bel iiigcn vaii de beide liilfien deb iijkb tcj eiiiner bet IhuIoulaiid II IJ u rdediude de lioiiiliiif der DniUcbo ü islennjkei die el vrede m uir feeene nansluit ng met Diiiiselilaml verlaiijjcii De heer Kaiser uei3 op de onver ocnlijkbcid van Pruisen alsook ip liit vei eliil van belangen v jor Pruisen en üosieimjk en pr ik verder ten gui sto van een Zuid Puilseliin bund in ovirccnstcmming met de sirikie uitvoeung van het Trager truetaat Do zitting duurt vuort Weenon J Angualus Hij de voortzetting der discusbien in de delegalieii oier de bnileiilandselie nangelegcnheden heeft de hier llelferstorfei als iijiie mceiiing te kennen gcgeien dat Oostenrijk l iiikraoedig jegens Home behoort te zijn Pruisen heeft volgens hem iiiminer eeiio eerlijke politiek ten aanzien van Oostenrijk gevoerd l e üuslenrijksehc staat nu moet ieh vreedzaam ontnikkclen en dan len prijs voor zijne alliantie slellen De heer von Beust verkliiaide dat bij ieh zijner venintHOordelijkheid bewust was en beatreed de mcening dat sommige stukken in bet lloode Buek voorkomende onrust moesten wekken De ver imeling stukken is veeleer geschikt om veel misverstand uit den weg te ruimen Vele onaangen ime nanrakingen met Pruisen zijn ook voorkomen door het lloode Boek en de Pruisische gf anttc Ween is geen hinderpaal tot bet voorbereiden van cenc betere verstandhouding met Pruisen De minister moet dit ter eere van den gezant erkennen Verder ontkende de miuister dat h j zieb in düitsehe aangelegenheden heeft gemengd of eenige pressie heeft vvillcn uitoefenen tot vorming van een Znid Duitsclien bond ïusschcn Oostenrijk en andere landen bestaat gccne alliantie Oostenrijk heeft in Fr inkrijk een goeden vriend Ook kan men de vraag slellen of Duilsehland niet Oostenrijk zou helpen als laalsigenoemd hulp noodig had Doch dit daargelaten de Fransehe regeering heeft zieb tot iin toe steeds De minister eindigde zijne reile mei te zeggen dat Oostenrijks politiek beslaat iii eenc alliantie mei zijne eigen volken In de zitting der llonga irsclie delegatie is op de bcgrooting van builenlandsehe zaken de post loor de consulaten in China en Japan geschrapt De regeering heeftop eene interpellatie geantwoord ddt zijde Hongaarbchc protestanten in Uumenie zal beschermen St Etienne S jVngnslus Do correelionnccle rechtbank heeft ui sprnak gedaan in de zaak der mijnwerkers van de Loire 13 personen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf variecrende van 1 tot 15 maanden Laatstgenoemde siraf is slechlb op een persoon toegepast Tien der beklaagden zijn vrijgesproken Parijn 9 Augustus De toestand van den maarschalk Nicl is zorgbareud Ma drid i Augustus Vele cailististisohe samenzweerders zijn te Madrid en te Uurgoi gearresteerd De Oaeeta bericht dal Delanzalei iii bet hoofd eoner CarLslisene bende den Uden dezer te Vnlcobeno gefusilleerd is De Carlistiaclie benden in de provincie Leon zijn geheel ontbondin POLI T I K Gevonden voorwerpen aan het burein van politie Ie Gouda in bewaring Drie porte monnaies met geld oen schippers hank twee tonueijcs en ren omslagdoek Genieiij dc ikricIHcü ÏH iui imIu 111 11 111 ooiln latft til II 1 uL mU M l Mil a iu iliiui h l lal ll o Hiiiil i iiL ui wil lh i lii tutid II l H ii in OostiiiitjU 7 1 iiiiiiiiiiiiKluo lir i mt Ui dU iiiüimiiI mi en 1S viuuuc liUuiihli IS liitl fi JS imiilii n lilt viifilu nilcrnntioiiulc cungri B tol Li aclitriiiiiig der dieren vtrf iidi il til Mts tl 1 11 II Mui IiMctit lit ini werkelijk ccii iTdr i U tot slmul gi kuimu lu 4iln n l i tikrijK Ualic en Oohtotirijk llüt oiiU Tp Jtiui nitiiivM constitutie voo Algiers ligt Tced ütio in euii jirolis fiiitsrh dagblad ojigcricht lil viui 1 4 ycplembcr evti stuuthuishoudkuri tho idc ii uorduu uit Üjwiiju uug niocf foopeu ïcndeu naar Cuba tiiüd tlvcrplctttren iiidcib uUuii 111 iiug en ecptr v 1870 tu Nüi n ji ii eoiic teiitooiiBlelliug lioudon bu de iicu d r htrck i oi vau de mdiistric der bc l u liaru Te Mnii dig ougi Muu V i om dun u De Lnp TrüiUïü in nn c prodi woiH r s l c Fublii Opinion rgt Mnlninmitdaiien laten hunne schüi ucn staan Wüt do drnr van het bedehuis de clericalen onder du chn l iimi Iict veistaiid Aan de Kaap de o de Hoop het ft cene paniek gtliccrscht ten gcxolgü van h gerucht dat een oorlog was uitgebrokeu tubschcn Engeland en Amerika De iroiungcr Cournut ineeut dat uy 3 il i gercchtfihovcii en inuihitMib cell bial rcchibaiikcu kunnen luibscD cu 150 dui Liid gulden bezuinigen Ken dtr oncu vau diinbaldi is te liostou tot protebtantsch zeiiildiuf gcoiilind iV i rtsluii in Laucasliire zijn nog alechta 34 fabrieken i tn het wtik til loopen 140Ü wevers leeg Kiigcland betaalt thans jaailijka i ji inilliocn guldcu voor Katoen a tii Indic Posterijen De directeur v in het postkantoor te Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat op den slaat van brieven geadresseerd aan oubehmle personen over de maand junij 130 J voorkomen de navolgende adressen Afge ondeii van Gouda aan van Belterink J U ICnenbergeii Breuk Tromp Naatje Kloek allen te tiiisterilain A Oskamp te Elshout van l lieth te jouderak II de IJruin te s llage van de Xugteren Ie Jla irlem D de Jo g 1 te Krimpen a d Lek J Uraf te Iitijdrecht L Snijders te Nijmegen J V Straalen c i apendrecht J van Data te llietveld wed au liaerle te Hotlerdam H van den Heuvel te Sshellingwoude Neeltje Slingerland te Veenhuizen Kooyman te Waarder van der Zijden te VVaddingsveeii 0 v Beusckom te Willeskop L Smolders te Zevenhuizen Afgezonden van Boskoop aan Snel adres D Schreader te Amsterdam J Kaveiisteijn te Wavcrveen Afgezonden van Moordrecht A Vos te Mijdrecht II II y cdwyXvJ Stoffels te Vmsterdam II II Ifaddingsixen Gielard te Hotler dam Aafien Kranenborg te VVinsehotcrzijl Eegthebbenden kunnen deze brieven legen betaling der port terug bekomen door middel van hel postkantoor te Gouda GoLU De Directeur voornoemd 7 Aug 18Cy KOEl SVELD Burger lijke Stand Ohiokun i Aug Janaigje oaders G van Eijk en 1 C IJuoguulijk Wilhelm ilcndnk ouders G U Willi iiib tu V Uüiidrkocter 7 Jokobus en Geertje oudLia C Almce cu A Zuitwijk 8 Jobauues lieiuardus uudfrs LI Itosiuuu eu J liiuikmftu OVLItl Ull N 7 Aug 8 H de Joug 18 S lii znm 3 w O NievelJ 19 ni m P Nieveld 7 w ADV ERTE NTIEN Mt u vraagt ten spoedigste EEN VERWERSKNEGHT Adres onder letter F bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Ter CüURANTDRUKKERIJ van A BRINKMAN wordt een bekwaam Letterzetter gevraagd tegen goed loon en vast werk Hadei slooinbüüt d SJSSKL Van Gouda Maandaij en IHiii sdaff sniorgiMs 6 uren de oviige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens i j uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags J nrcij Zondag s avonds 1 uien Dagcl ijks lii loiirli iiot U ii penl ai i koo ing VAN EliNi SGHEEPSTIHMERWERF met Woonhuis c a ouder LiMerhrl op WOENSDAG 25 AUGUSTUS IStJli h voormiJdags 10 ure in de herberg ijk Giiooik Boeu aldaar P M Montijn Notaris te GouJa zal als daartoe last hebbende ten tijde en plaatse bovengemeld in liet openbaar volgens plaatselijk gebruik doen veilen en ver koop en Eene sedert een aantal jaren en thans nog in volle werking zijnde SCHEEPSTIMMERWERP met 3 SLEEPHELLINGEN SCHUUR LUIFEL eu KRAAN alles aan de Rivier de Lek onder Lekkerkerk zjjnde gedeelte en wel ter grootte van 18 Roeden 30 Ellen van het kadastraal perceel Sectie C n 3G35 benevens een hecht sterk en wel doortimmerd WOONHUIS met annexe SCHUUR TUIN en ERVE tegenover genoemde Scheepstimmerwerf kadastraal Soetie C n = 3111 3112 en 3113 ter grootte vau 9 Roeden 99 Ellen Te aanvaarden 15 November 1869 en informatiën te bekomen bij den Notaris MONTIJN ten wiejis kantore grooter of kleiner kapitalen op solide hypotheek tegen billjjke rente verkrijgbaar zijn Slijm en MaagplUcn Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sUjm en als JXxJi gVGTSterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 32V2 ceot het doosje met berigt van hel gebruiic verkrijgbaar bij de ravolgende Uecren te Aarlanderveen J F AUart Amsterdam M Clcbnu C Droogisten Heilige weg Dn S21eQ Huidenstr KK 278 bodegraven B Versloot Bommel Zalt J v d Vcgle Delft E Wilschut Delfshaven J Kooh Deventer Gebroed ïiman Diiksland D de Vries Dordrecht II J Gillay Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Hnge Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidanus Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgh llaarlommerstr Mnonlicoht G 11 Vost Oiidewater II Knijper Ilüi erd ini v S iiiii ii KollV korte Hootdsleeg Sehiediini v d llneien en Nnman Sehoüiihoven A Wollf Tiel A 1 li aasscn Ulrei hl l Allen i op den Steenweg over de Donkerslr iat 11 3 2 Vlaariliiigen J M LagerwcrB Zevenhuizen A Prins De SLLIiVl ni MAAGl lLLEN bereid volgons hel echte recept zijn door mij Ie Gouda nUcen en uihhiilend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de HoogMraat LET WEL Om elk doo jp der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet vüor ien met de haiidceekening van J J SCUllKUDER apotheker welke handteekening zich ook Lc vindt op hel zegcllak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve laar wel attent op te zijn en zieh te wachten voor bet gebruik van ecu ii ima ik el dat men liMclit in oininiip Ie brengen 31 imin y n UI A Uiinhmm 1869 G m De uitgave dei i WOENSDAC geschiedt d DINSDAG DAG De pr franco per ii De it PAl EEN BURGEMEESTJ meente Oouda bri plujtige ingezeteneiil dienstjaar 1869 7o dezer Gemeente vol zij zich daartoe pel Mttiinda den ISrfêT turdag den iSstail voormiddags van Zondag uitgezonde besluit van 17 Ooi door de belanghebb door den Detirwnal hunne huizen lego uitgereikt terwijl boete van vijftien wordende hun P v1 niet kunnen vcrtool Gouda De Secretarie DROOGLEEVER FORl s Bij besluit vnn ning ingetrokki bewind der Batal ce nberl804 houj aangeprezen in bewind uitgegeve der Nederlandse hoogleeraar SiegQ en gevolgd in schriften In een tjjd va er niets zoo out geven iot tegeu kingen en wie kan zich overtul onbeduidende bei voorschrijft ni t spreekt wat is vergeten voorsclijj dat sedert lang opheft Wjj zien liifn te verbiyden eii kommeren lid wii worden uic sleoh ts enkelen tl V 5 I im fm rf m rt i mit m m i W tippw WÊmmmm