Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1869

znnlaeliap te Home word door drn minister bestreden Hij voerde aan dat de prolrstantscbe regoeringen hetzelfde standpunt innemen tegenover itome als do katholieke staten en s buds waardigheid in geen enkel opzieht uit het oog wordt verloren Teu slotte verklaarde de heer von Beust dat het TBcant blyven der gezantschaps posten te Weenen en te St Petersburg volstrekt geenc politieke beteekenii had De door de oojumisaic voorgestelde opbeRïng van de geznntschapeposte i te Hamburg Lubeek Bremen Oldenburg Urunswijk werd goedgekenrd AlJe overige voorstellen werden verworpen Het aangevraagde krediet voor de diplomatie en de post der buitengewone uitgaven werd vervolgens goedgekeurd ZWITSESLAND Ten gevolge van het voorstel des raadslids Joos had de Bondsvergadering een jaar geleden aan deu Bondsraad de tank opgedragen om over den arbeid van kinderen in fabrieken zoo volledig mogelyke berichten in te winnen en de resultaten aan de Bondsvergadering voer te leggen Dit is in de laatste zitting geschied doch het onderwerp zelf werd tot den winter verdaagd Onderde ingekomen kantonnale bescheiden zijn vooral die uit Bazel belangwekkend te noemen Bazel heeft door zijne fabriekwet den ptelregel toegepast dat den staat als zoodanig de plicht toekomt om het kind het toekomstige lid der maatschappij te behoeden voor geestelijke lichamelijke en zedelijke verwaarloozing en het eene opvoeding te geven welke het in staat stelt ü ne toekomstige plichten te vervullen Het 1 ericbt van den bondsraad volgens hetwelk 9540 kinderen waarvan 488 onder de 12 jaren in de Zwitsersche fabrieken arbeiden zegt o a vAlle vorderingen in den uieuweren tyd door de industrieele landen hetzij sporadisch of algemeen ter verbetering van den toestand der fabriek kinderen bewerkstelligd zijn in enkele inrichtingen van enkele kantons ingevoerd het meerendeel echter volgt nog altoos da oude methode Het ligt in de band der wetgevende magt en der fabriekanten om aan de kinderen een gelukkig lot te verzekeren wanneer de wetten en iiirigtingen der meest ontwikkelde instellingen en kantons algemeen worden ingevoerd PORTUGAL De graaf de Samosois minister van financiën is vervangen door den beer Saraoro de arvalho en de heer Veqnito minister van justitie door den heer Cortez Men hoopt dat deze wijzigingen de ministerieele crisis zullen voorkomen dit schijnt evenwel slechts eene illusie te Jjn en men gelooft algemren d t het tegen voordige ministerie niet van langen duur zal zijn In Portugal is men eeuigzins gewoon aan eene spoedige afwisseling van ministeries zoodat dit weinig verwondering kan wekken S P A N J JU De Irurac Bat zegt dat de benden in la IVIanclia en Leon zijn uiteengedreven en voegt er bij dut het welke de nieuwe plannen oer Carlisttn ook mogen i ijn het stellige vertrouwen koestert dat zij geen gnnstiger uitkomsten zullen verwerven dan lot dusver het geval is geweest sS3 £SiCS3 a = RUSLAND De keizer heeft een nieuw statuut uitgevaardigd voor de vier geestelijke araderaien namelijk te St Petersburg Moskau Kiew en Kasan De to nu toe bestaande orgauisatin dezer theologische boogescholen was van zoodanigcn anrd dat de ontwikkeling zoowel van het onderwijs als van de kweekelingen eer belemmerd dan bevorderd werd Zoo was onder anderen het gebruik van zekere oude handboeker voorgeschreven waarvan niet mocht worden afgeweken zoodat de docenten niet met den vooruitgang der wetenschap konden medegaan Daaraan is nu een einde gemaakt terwijl ook overigens vele nuttige en noodige wijzigingen zijn ingevoerd ÏÏTOËNLAND GOUUA 12 AlBUSTl S Naar wy vernemen zullen ook verscheidene ledci der dienstdounde schutterij alhier deelnemen aan den nationaleu schictwedsirijd uitgeschreven door hot centraal comité van den l jedprlandschen Wcerbnarheiil 1 nd in de volgende week aan den Bilt te houden De afdccling die nnar den vaandelprijs zal schieten bestaande iiii den kapitein D D Luiius van Goo don scrgoant majoor II Woerlcc do scrgcBsilen J T lanten en A van dei Kleyu den fouricr II lager dcii korporaal J I lpelaar en den schutler rauzicknnt C tJrocncndnal zal des maandr van hier vertrekken per Nederlandscho RijnspMMvcg terwijl de overige dcolneraers begeleid door het lorps mnziekanten onder kommnndo van den kapitein A Nortier des dinsdags namiddags zullen volgen om in den avond van woensdag met dezelfde gelegenheid gezamentlijk terug te keeren Z M heeft benoemd tot ailjuuctinspeoteurvoor het geneeskundig staatstoezicht voor NoordErabaut en Limburg H L Verspijok officier vangez 1ste klasse te s Gravenhage Z M heeft de betrekking van adviseur voor de werktuig en scheikunde bij het departement vanbinnenl zaken opgeheven en eervol ontslag uit die betrekking verleend aan Dr E H Von Baumhauer te Haarlem De minister van financiën verwittigt de belanghebbenden dat bel ive met de getloten brievenmalen die den 9 12 en 19 van elke maanduit Londen naar Brazilië Uraguay en de Argentijnsche republiek worden verzonden er mede gelegenheid bestaat tot verzending der correspondentie naa genoemde landen door middel van de Belgischt pakketbootej waarvan het vertrek uit Antwerpen op den l van elke maand plaats vindt endeze wijze van verzending met betrekking tot betport hetwelk S5 cents per 10 wichtjes bedraagt als de meest voordeelige is te beschouwen De algemeeue vergadering der maatschappijtot nut van dei Javaan zal dit jaar gehouden wordenden 9 September in de bovenzaal van het stationsgebouw te Arnhem Belangrijke onderwerpen zullenop die vergadering behandeld worden onder anderen een door het hoofdbestuur overgenomen voorstel van den heer TI de Bruyn oud directeur der burgerlijke openbare werken in Indic strekkende om de maatschappü het initiatief te doen nemen tot het aanleggen van groote irrigatiewerten in de landschappen Dem ik eu Grobogan Ook zal de vraag overwogen worden of do maatschappij die thans ongeveer 2000 ieden telt niet reeds krachtig genoeg gerekend mag worden om hare stem te doen hooren ten einde zoo mogelijk te voorkomen dat het aanhangig wetsontwerp omtrent de suikerregeling aangenomen wordt omdat daarbij is voorgesteld den Javaan op nieuw nog 20 jaren d vu gorbeid bij de suiker cultuur op te leggen idelyk zijn nog voorstellen gedaan tot wijziging van bet algemeen reglement o a om de afileelingen door afgevaardigden ter algcineene vergadoring Ie doen vertegenwoordigen en ou te bepalen dat de bestuursleden bij aftreding niet terstond weder verkiesbaar zijn Uit bel verslag van de handelingen der maatschappij blijkt dat bet getal afdeolingen en het ledental voortdurend toeneoiut en dit nu reeds 3 i met ongeveer 2000 leden bedraagt dat de fiiumeieele toestand der maatschappij in weerwil der uitgaven verbonden aan het uitgeven van voerliendaagsche geschriften gunstig is en dat de dfdeelingen steeds werkzaam zijn om de maatschappij uit te breiden en daardoor in kracht te dueu winnen Vooral bet eerste voorstel is hoogst belungrijl het beeft ten doel om na de aanneming der agrarische wet 20000 bonws woeste grond met 120 K M djatibosoh in erfpacht te vragen het benoodigde kapitaal voor de cicploitatie bijeen te brengen en daarmede die exploitatie op luuw Ie zetten Ouder de op die gronden ziel vcstigenile bevolking zou de maatschappij een stelsel van onderwijs moeten invoeren naiikweelceu en verspieiden dat tot voorbeeld voor andere streken op Java zou moeten kunnen strekken Een berekening van kosten en baten vergezelt dit iroorstel Do Javasche Courant deelt den staat mede van het rijstgewas onder ultimo april 18 9 De oogst van dit jaar nog f ork begunstigd door de laatstelijk gevalle i regens mag als goed worden aangenomen De uitvoer vau rgst naar plaatsen builen Java bedroeg gedurende de ecrsie vier maanden van het jaar pi id 250 000 picols Uit eg noorden schrijft men aan het Jlff Dagblad van Yeder atid Het journalisten congres waarvan ook uw geacht blad indertijd melding maakte schijnt wel een bloot gerncU te zijn geweest Wilde mon ocns bepropvon in hoeverre t denkbeeld weerklank viiuleii zou Wij welen l niet Maar zooveel is zeker lat het hier althans ecu uiliiemendon indruk heoft gemaakt Hel noorden is liberaal in merg en been en al wat strekken kan om eoiiheiil en iMiinoiiie ti bevurderen ontvangen wij mei open aruui Die eenheid en harmonie bi incft nu vel niet tot louii kciiJ te vocrrn ze behoeven ilu rfyc hchen wel niet te dooven doch in u n opzicht kunnen ze toch zeker krachtig mtcwerkcn nl tot hot bevorderen en handhaven var eerlijkheid goede trouw en ook bij de beït en krachtigst gevestigde overtuiging tot een fatsoenlijken toon en het weren eener polemiek ii la Dagblad van Zuid Holland e Gravenhage Het valt niet te ontkennen mynheer de redacteur dat de zegelafschafBng ook hierin reeds ten goede heelt gewerkt Ken congres echter kan dat goede algemeener mnken en banden van vriendschap strengelen tusschen de journalisten onderling Zou dal ten onzent zoo onmogelijk zijn Het Duitsche journalisten congres moge ons ook hierin tot spoorslag strekken I Ook dat had met moeilijkheden te kampen 7ac kwam bet tot standi Met dit enkele woord wensohte ik nogmaals de aandacht op dit onderwerp te vestigen Misschien vind het een eclto in de pers Men schrijft uit Gaasterland d d 9 Augustus De rogge is nagenoeg gcbeel gemaaid en valt best uit even als dit het geval is met andere landbouwproducten Boter en kaas zijn duur en wordeu ingroote hoeveelheid gemaakt terwyl het vee zeerduur is In deze artikelen ziet men geene dalingmaar rijzing te gemoet omdat de vraag uit Engeland ten gevolge der daar heersohende poot en mondziekle hoogst waarschijnlijk zal toenemen en de overvloed van hooi en gras voor het onderhoud vanhet vee zeer gunstig is zoodat dit wegens de duurtevan het voer niet iiehoeft verkocht te worden Voorden landbouwer en den zuivelbereider is hel eengulden tijd De burger kan er echter niet op roemen want hoewel hel waar is dat als het den een goedgaal dit den ander voordeel aanbrengt zoo deelen or toch weinigen in die wolvaart van den boerenstand Van longziekte ordt niets meer vernomen het vee verkeert in zeer gezonden toestand en de bevolking even zeer Er zijn zelfs aanmerkelijk minder zieken dan gemiddeld ii andere jaren Vooral geldt dit van den arbeider die dan ook in staal is in zyne behoeften behoorlijk Ie voorzien en door de niet hooge prijzen van brood en aardappelen en door de ruimte van het werk dal er is Hetzelfde kan niet gezegd worden van den amlwehtsmau Men schrijft ons uit Gorinohem Ook bior in den omtrek wordt door de hennipteelendc lliuuwers reikhalzend uitgezien naar droog weder ie gelling hcnuip di men druk bezig is te plukken bcginl tlcor den velen regen te lijden Ook voor de aardappckn ware droogte zeer gewenscht ila r de bekende ziekte die hier en daar meer of minder wordt w iargenomeii door vochtigheid van den grond wordt begunbligd De vroege soorten zijn volkomen geslaagd en de late beloven mede een ruimen oogst Voor de sleenvruchten is de regen zeer nadeelig daar de vrucht scheurt en neiging tot bederf toont Overigens geelt de gezondheidstoestand van den veestapel en de zuivelbereiding groote reden tot dankbaarheid LAATSTE BERICHTEN Konatantinopol lO Auguslus Tengevolge van Engclandh en Kuslanils bemiddeling is de voorlüopigc schikking omtrent de grensrcgeliug tusschen iurkijo en l erzie aangenomen Athene Augustus Het adres van antwoord dat in ministerieelcn zin luid is met eene groote meerderheid door de kamer aangenomen Weenen U Augustus De I resse bericht dat eene oomaiissie uit verschillende loden vnn het ministerie is gevormd om een wets ontwerp samen Ie stellen waarbij oek de kloosters worden onderworpen iiiin hel loczicht vau hel civiel gezag Lissabon lO Augustus De kamer der pairs heeft niet 25 stemmen tegen 13 een votum van wantrouwen tegen de regecring uilgcbraobt Do kiinier vaii afgovmirdigden heeft da concessie honelteiidihet aanleggen vnn den zuider spoorneg mol sleinineii tegen 40 goedgekeurd Het gerucht dat hel ministerie weldra zal aftreden uiiit veld Madrid H Augustus Nadat alle Carlislische heiulcii Huicii verilwcnen i Cabccilln over de Eriinache grenzen in Catalonio binnengedrongen en hoeft eene bende van 408 man byeengeïracht Londen ll Augustus De zittiiigeu van hel parlement zijn gesloten In de siuitingsrcdc verliluarl do koningin mot voldoening te kunnen mn ledoclon dat van alle vreemde mogendheden de liiiieliligatc verzekeringen van vriendschappelijke gezindheid worden ontvangen en dat het verlrouwen op hot behoud van den vrede gedurende het tegenwoordig jaar is versterkt De onderhandelingen met de Vurcenigile Staten zijn bij ouderling goed