Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1869

i viiulm pescluirsl dncli 4 M lioopt d it dit lulsld il strrkkcn tot IhukIIi iviiij der büstiiiiiido betrekkingen op ciMi liMMVjijnen ijronilslag v in vriendschap liet overig gcdiflte lur rede betreft do door het parlement afged iiic werk uumlicden Madrid n Auguatus Do Oarota meldt dat eene Carlistiachn bende gisicren ontdekt is nabij Vioh ij i door generaal Jtnidricch uiteengedreven zonder dat er ecu gcveolit plaats had Eene bende van 30 personen dic slecht gewapend waren is gezien in do provincio iuudalaitara Zy wordt achternagezet l e bende onder bevel van l olo is gchf 1 in de bergstreken van Toledo ingesloten Overigens valt er geen nieuws te melden uil Sjianjc NOW York 11 Augustus In Alabamii zijn 4 democr ilen en 2 republikeinen tot loden van het congres gcko ell Men zegt dat het kabiiiet besloten heeft om do Spaansche kanonneerbooten die in beslag ijii genomen niet vrij te geven Blijkens nadere berichten omtrent het vergaan van het Hamburgschc stoomschip jerraania is het soliip door mistig weer aan den grond geloopon De mails en lading zijn totaal verloren Madrid U Augustus Generaal Prim heeft het plan ontworpen om de kroon ann koning hodejvük vin Portugal aan te bieden Spanje en Portugal zouden dai vereeiiig i zijn onder dcnzelfden aouverein even ah Oostenrijk en Hongarije De sOHverein zou het grootst gedeelte des jaars in Madrid verblijven Te Rircelona zijn negen Carlistcn gefusilleerd Florence lU Augustus Het officieele Dighlad bericht Zoodra het gebeurde te Sebenico bekend was geworden zijn tusschen de Italiiiansche en Oostenrijksehe regeeringen verklaringen gewisseld ten einde de juiste toedracht der zaak te leereu kennen opdat de schuldigen gestraft zonden worden Bovendien heeft het Oostenrijksehe gouvernement zijn leedwezen over het gebeurde aan het Italiaansche betuigd Weenen ll Augustus De delegatie uit den Rijksdag heeft de begrootiug der deparlemcnlen van buitenlaodsche zaken en financiën goedgekeurd overeenkomstig het voorstel der commissie De heer Pipitz heeft eene resolutie voorgesteld inhoudende eene uitnoodiging aan de regering om van de wederzijdschc miuislerien te verkrijgen eene spoedige regeling der valuta Het voorstel zal worden gedrukt Gcmeiiiüde Hcriciiten llritschc ofTicurrn op Mnltn hnJdtii bij gcli grtihciil van n lladounafi ft t ecnigu lichtun afgcstaüii tliu gebezigd Qrden om de hnvciin to vcrlirhten llij vt igÏBsing aruD het bommen wnarvnii cenigcii oiitploftcu iiinar du uiccstcn werden kloekmocdig üoor du oflicieren iii zee geworpen Met 1 aug 13 do Poulsclio taal ingpvotrd Itij de gouv Tiiemcata en puUtie burcaux tot groot ongerief van du v lo duitsche nmbtenarcn To Colïsbiirp in Zuid Afrika zijn wrdrr dtamautcii aangebrocUt waaronder een ter waarde van ƒ 24000 Van de 8ÜÜ0 kiezers zijn to loreuco imauwlijka 800 opgekomen Niet ver van licrn io Zwitserland ia ppiip strcngrocvo ingestort waaronder 18 werklieden wn bedolven Zeven zijn zwaar geuoiid Ho overigen orngckuinen De Deensehe r geciing wil verschillende tclrgmaflijnen afibkoopen De onderanrdache fl oorwcg te T onden heeft in de eerste zes iDaauJi n van dit jaar 10 087 809 pasRagicra vervoerd zonder dat do vermindering der drukte in de atrnlen nas op to merken Eene Eng maalscliappij wil De onderkoning van ïlpjpte heeft voor een duihltrtje van den snltan ecu pop gekocht met diamanten oorbillen die alleen 52000 frs kosten Te Frankfort is een congres na tandinpcsters vergadrrd Ëcne vcrceniging tot afachaöïng van de doodstraf ordt iu Duitschland gestirht Het £ ng lage huis heeft 126 duizend gnldens toegestaan voor aanstalten ter waarneming vnu den overgang der planeet Veuus over de zou in 18 4 De bekende kliinincr KlHul lid der Tondeuf chc Alpenclub is op dtD Schiekhorn in ZuiUtrland oirigckomen hij atortte van een 7000 voet hoogcn mtswand in de diepte De stad how no met 40000 tieleii telt daaronder 25 30 dui endUinelicten dio iu do uijpendslc nrmocdü verkeereo Ho PooUrhe dagbladen worden door de fensunr to Varschaii ernstig beknord over het niet aanmn eu van ItussiH hc aangclegpuheden Te Buiirg Argental hebben de uietaclaars en do schujnwcrkcrB het werk gebtnakt Zestien gevaiignu n waaroddcr vijf pjirstei s zijn bij hunne aankomfit te Madrid dwir het gemeen aangevullen t M o gevangenen aijn daarbij outgrkoineu Tc Heidelberg zijn vrijwillig bijeengebr u bt 12000 II voor do oprichting ct ncr gemengde school Te Gent is do bruod ettiiig iifgefiehnft Do spaansche enrtcs komen weder bijten in oetobrr Do mruwe npelling ici t d it het voor ooj en Vu f dat vóór een T de G veran liTt in 11 ïit Kirtufïfeschr pairs lifbhen met 20 ui n str mmcn u tUtnu l v hun uii lna IiL U iu ha mu i Unu Gciii enkele ailiiti chc bcmlt bestaat meer iit ipanj jceuenkel soldaat i ovcigelonpeii I Kniigruiileii worden an New üik naai San l ianecHCo vcrvuurd voor liJr pr persoon Te burgos en te Madrid zijn velu HameuzwLcrdcrs gevQugcu genomen De l Vanschc Menageries Imperiale willen aan het Huezkanaal oen dépót opnehtcn vrn zeelieden om op de stuombooton do Iiidiseho stokers of te lossen dio om godsdionstigü bezwaren niet naar Kurupa willeu Burgerlijke Stand GEUoithN 7 Ang Adiiana Gccitruida ouders G Klaren en It van der KleijU 10 Anthonius Ariioldus ouders Q van Vuuren en F Mouchou Sara ouders F G Tijbout on G J Snel Jacobus Johannes ouders G F C Giias en A J Kruisheer 11 Johanues Tennis ouders J T Frijiuan en A Verrijde OvcHi EüRN 10 Aug J llooaendaal 8 w Gnirwi II Aug L van Oudheusden en M Koorts A Buunis en G Sotfrec A en Heli on W M Lugthnrt P Sonll ré en A de Gruil G van Eyk en J C Kok MARKTBERICHTEN Gouda 12 Aug Door het voortdurend natte we ler werd de tarwe merkelijk hooger betaald roolsche per 2400 kilo S65 Roede KI ƒ 3t 0 Zoeuwsclie permud 10 50 a ƒ 12 25 Poldertnrwc 10 a 11 75 Rogge hooger ƒ 7 80 u ƒ 9 30 Gerst vooral iu de beste soorten bijna niet ter markt daardoor ruim prijshoudend winter ƒ C fiO a J 7 50 zomer ƒ 6 a 7 50 Van nieuwe 5 25a Ö 56 Haver onveranderd korte ƒ 4 20 a 5 30 lange ƒ 3 3 5 a ƒ 4 50 Boekweit Fransche per 2100 kilo 2 0jV225 Noordbr 2 55 a ƒ 280 Bruine en witte hoonen zonder handel Paardeboonen ƒ 7 60 a 8 40 DuivL boonen 9 ü lü Hcnnop a id prijshoudend ƒ 7 80 a 8 De aanvoer ter veemarkt was gering en de liiindcl ten gevolge der heerschende tongblaar zeer lusteloos varkens en biggen gingen ook moeilijkweg schapen ving te vcrkoopen Kaas aangevoerd 37 partijen 21 a ƒ 25 Goebotcr 1 24 ïi 1 34 Weibotcr 0 96a ƒ 1 06 H Woensdag 18 dezer groote kaasmarkt ADVERTENTIEN V Hedon overleed onze GEERTRUIDA CATIIARINA slecliis drie weken mogten wij ous in liaar bezit verheugen D ItUIJTEE C J RUUTERWaller Gouda 11 Augustus 1869 Eenige kennisgeving V Dè Hoer eu Mevrouw L KaLOSI betuigen bij deze hunnen Jank voor de vele bewijzen vim deehieming bij de voltrekHng van hun huwelijk ondervonden Gouda 7 Aug 1869 Do Veiling van het HUIS ERF en KLEIN GARENBAAN aan de Wachterstraat te GouiJa aangekondigd als 17 AUGUSTUS 1869 zullende plaats hebben zal GEEN VOORTGANG hebhen als zijnde uit de hand verkocht Zullende de Veilingen tegen 16 en 18 AUGUSTUS 1809 aangekondigd geschieden Ondergoteekendo beveelt zich minzaam aan tot het leveren van KOEKJES KAAKJES liOLUSSEN en al hetgeen verder tot hot vak behoort Hopende door eene zindelijke en civiele bediening door hare geëerde Stadgenooten begunstigd te worden Wed B X HEN Groentemarkt hoek Lange Groonondaal U 14 Radei stoomboüt rt l JSSEL Van Gouda Maanilag cii liingsilag sinorfjrns i uren ic overige werkiliifroii sniurgciis 7 iireii Zondag e morgens 6 j uur Van Rotterdam op gelijke I if eii siiiiniidilngs 2 nren Zondag s nvoiiiU 1 nicn Dnpcl ijk s Ri touriaarlen Ter COUR ANTI RUKKER 1 1 van A BRINKMAN wordt een bekwaam Letterzetter gevraagd togcu goed loon en vast werk Dubbelde Buurt Gouda CniR UENTISTE Door nieuwe vinding worden de pjjnljjkste tnuden en kiezen verwijderd Hjj zet kunsttanden en gebitten in op goud ziher en caoutchouc die op het ziekelijkste tandvloeseh geplaatst worden zonder het uitnemen der aanwezige wortels Ook repareert hg stukken van andere meesters Al deze hewerkingen geschieden volgens de laatste verbeteringen E NGELSCHE Gezondheids Pillen beroemd onder den naam van BNGELSCHE GAL SLIJM en MAAGPILLEN Door eene meer dan 25jarige ondervinding worden deze Pillen veel gebruikt daar dezelve boven velen de voorkeur verdienen dagelyka ontvangen wij er de bewijzen van Hare werking is zacht zij drijven de Gal en Sljjm af versterken de Maag en bevorderen de Gezondheid Doosjes van 26 Cis dubbele voor 40 Cis verkrijgbaar te Gouda S H Boers Apoth Wijdstraat Gravenhage 3 v Iloggen in Drogerijen Westeindc 26 Rotterdam C J W Suabilié Apotheker Dordrecht J Kuns Jr Zoon II Jac Markus Vlaardingen Van der Kop Utrecht 1 P van den Bergh Wie wil niet gaarne zijne haren zoolang mogelijk in hunne oorspronkelijke kleur glans en schoonheid bewaren Wie schrikt niet by de ontdekking dat zijue haren beginnen uit te vallen en ziel angstig om naar een middel om bet tvreeledige doel Ie bereiken of liever wie staat niet verlegen om eene keus ie loeu uit de talrijke Pomades Haar Oliën enz die dagelijks worden aangeboden P Hoewel nog niet lang bekend is er evenwel onder den naam Oud Carthagena s BER6PLANTEN 0LIE eene llaar Olie in den handel gibragt die zich door vele vooraf genomen proeven als een krachtig geneesmiddel heeft doen kennen legen hel vroegtijdig uitvallen en grijs worden van het hanr Zonder eenige schadelijke minerale zelfstandigheid die veeltijds een langzaam maar zeker werkend vergif voor het haar zijn verlevendigt bet de verdroogende haarwortels doet dezen op nieuw ontkiemen en houdt het uiivallen der er nakte haren tc en zoodot hel een piobaal miiMcl is tegen vroi tijdige knal hoofdigheid en grijsheid Hetzelve is a 60 cents per fleschje verkrijgbaaraan het Hoofd Depol bij A BREETVELT Az teDelft en verder bg Mej de Wed BOSMAN Gouda J II KELLER Èütterdiim Wcslewageslraal A KEIJNARI Oostpoort WlMIKl MUS iroerdeii A PRINS Zevu hihen W BARES Ooriiichem J J GRÜENHUIZEN Utrecht V L AN DE I H Dordrecht En meer bekende dépóls in ons Pvijk C U i J iid lat A llii lin ii 1869 6 NIJ De nitgave d WOENSi geschiedt DINSDAi DAG De franco ped Ke De BURGI deze ter kenniJ den Heer Coml cie Zuid Hollal executoir Tctkla over het diensl Dat Tooriticïl i haoden van i voorkomendt de wet bepaaidd gaal de temijl de reolsmei GOl In de neg hebben wfl o verschillende hebben geem nen geen pai woord en gb van eerzucht I eigene indivïï mand opdnnl gelukt is onj ten aanzien maar zooverll dat wfl de k overtuiging vooroordeel bebtrjjden od den grondsla broederlijke werking tot kan slechts vorming dod sluiting vari of geweld Deze vreec onwrikban welk geval de onschadcll van de uiterj borgt tegen het wacht j overtuiging onderzoek de wetten tid