Goudsche Courant, zondag 15 augustus 1869

1869 Zondag 15 Augustus N 776 aOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maandon is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag dor uitgave Kennisgeving Oe BURGEMEESTER van Gouda brengt b j deze ter kennis van de tielanghebbenden dat door den Heer Comoiissaris des Konings in de provinoie ZuidHollniid op den Augustus 1869 is executoir verklaard het Kohier van bet patent regt over bet dienstjaar 1869 70 i gedeelte Pat voormeld Kohier ter invordering is gesteld ia banden van den heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat hedeu ingMl de termijn van drie maanden binnen welke de reolamu behcoren te worden ingediend GOUDA den 13 Augnstus 1869 De Burgemeester voornoemd Van bergen UZEN DOORN X In de negen voorafgaande beschouwingen hebben wy onze inzichten blootgelegd over zeer verschillende en zeer betwiste vraagpunten Wij hebben geene bijzondere bedoelingen wjj dienen geen partg en luisteren naar geen wachtwoord en gehoorzamen niet aan de ingevingen van eerzucht en eigenbelang maar spreken eeue eigene individueele meening uit die wy niemand opdringen Wij weten niet of het ons gelukt is om genoegzaam licht te verspreiden ten aanzien onzer gezindheden en bedoelingen maar zooveel zal dan toch wel daaruit blijken dat wü de kennis van het ware en goede naar overtuiging wenschen te bevorderen en dat wij vooroordeel onkunde en eigenbaat open en road bestrijden om vrije en verlichte overtuiging tot den grondslag te stellen van verlichten zin en broederlijke gevoelens van verdraagzame samenwerking tot het algemeen welzijn Dit doel kan slechts bereikt worden door vreedzame hervorming door zachtmoedige werking met uitsluiting van alles wat ooit gelijkt aan dwang of geweld Deze vreedzame hervorming is onze eerste en onwrikbare voorwaarde waarvan wij nooit iii welk geval ook willen afwijken Hierin ligt de onschadelijkheid van elke paradoxe meening van de uiterste liberaliteit Dit bogiïisel waarborgt tegen iilie verderfelijke gevolgen want het wacht zijne toepassing van du algemeene overtuiging die de vrucht is van eigen vrij onder oek Want wij gehoorza ieu ludeijjk aan de wetten des lands en eerb edigen steeds de ingestelde macht Daarom noemden wij ons anti revolutionnair omdat revolutie geweld is omverwerping geweldadige omkeering van het bestaande oproer vernieling Dit is tot nu de gevolgde regel waardoor alles wankelt en men alleen vertrouwt op de wapenen des gewelds De hervorming die wy wenschen is geene tydelyke en plotselinge maar eene altijddurende langzame ont kkeling die geene grenzen kent Wfl vergenoegen ons nie met partieele verberingen en sch nscboone palliatieven Vasthoudende aan de eeuwige beginselen van waarheid en liefde w zigeu wg onze begrippen naar den vooruitgang van kennis wetenschap en overtuiging wij leeren dagelijks en verruimen onzen gezichtskring door nimmer eindigend onderzoek Dat is radicaal zijn wij willen het vooroordeel en de dwaling uitroeijeu met wortel en tak het bijgeloot rusteloos vervolgen verdraagzaamheid en broederschap altijd en allerwegen bevorderen Ons doel is medev erken tot de opheffing van alle willekeur dwau en geweld langs den weg der zachtmoedige overtuiging Dat men ons dwaas en dweeper droomer en opposant schelde het zal ons volkomen onverschillig zijn want dit oordeel vloeit als van nature voor uit de gewone beschouwing der dingen die wit on zwart zamenpaart met een zijtlgeweer omhang n naar de kerk guut om duur den zegen af te bidden over het wei k der duisternis Maar wij behooren tot geen inirtij liberaal is een treuren en wij miskennen in den orthodox geene goede trouw en inliet katholicisme geene ware voortreffelijkheid Op politiek gebied eischen wij volle vrijheid bj stipte eerbiediging der wet Daarom schromen wij niet onze republikeinsche gevoelens te uiten en de huichelende lafheid te brandmerken die ons zou willen verbieden den edelen Castelar te bewonderen omdat hiJ een republikein is Zijn dat Nederlanders zij verloochenen het verleden Het verleden is onze grootheid Het tegenwoordige kan daarmede niet worden vergeleken en het beste kenmerk van ons wezen is de zin voor burgerlijke vrijheid en ons schoonste voorregt onze vrije constitutie die de wet ten bej nsel heefir en bjjna slechts in naam verschilt van den regeeriugsvonn waarop ontaarde Nederlanders schimpend smaden Wat meent men toch te winnen als men zoo redeloos smaalt op een thesis in een dispuut ooUegie ¥ Men wekt nadenkenken en men bevordert de lierinnering die men wenschte te vernietigen De schoolquiestie zal ons nog wel dikwijls moeten bezig houden gelijk de aanleiding niet ontbreken zal om het geweten des volks wakker te schudden over onze gemeenschap met de koloniaU oiigeregtigheden De oorlog in den vrede het verderf der voortdurende oorlogswapening is een algemeen mensehelijk belang wij naderen een tijdperk van I groote hervorming want de volken znllen den j oorlog veroordeelen en eene maatschappelijke liervonning zal eene andere richting geven aan de ontwikkeling des menschdoms Algemeen Ovcrzkiit Goiun 14 Augustus De frunsche senaats conuniasie zal toch nog s oeili er gereed komen dan zich eerst liet uun icn zij heeft zich haren rapporteur gekozen Nu liet weigeren van den heer Deluiigle heelt ij huil keus gevestigd op den heer Devienne lie lui weldra met het rapport gereed zal zijn en dun 7ul het M natus eoiisiiU eerbiedig en dankhiiiir iiungenonien wordin dooi de s nfttore i dl willii e dienstknecliteii Min cleii 1111 c ler VoC i liet u etgevend lichaam moeten nog enkele Keuzen gfs liii h u Eene conumssu is niiiir Londen gegaan om l edru UoUin de coiididiituur aiin