Goudsche Courant, zondag 15 augustus 1869

II S 4i 1 tl bii dt ii lil lii i wan iiict iii fi ii wii dii tiMian MUUdon iiüiii wilde I 14nI dl aniiii slii al waehl i ii Doi li din II iiii lii P morgen 15 Aug zal niet algemeen ijn M berielit idtlmnrj dat do Ki izer n iiderdag eeno reeks bijzondere besluiten heeft i tj ekeiid Na oleon kan or niet toekomen den raad te volgen vau zjjn neef geliüol te breken met het verleden en onbosohroomd hd pad der afdoende bervormiiigen o te gaan Hij bliji tiiUijd aarzelend on ongedecideerd zoodat iiieu in liet onzekere verkeert ten aanzien van ijne wiire bedoelingen Italië kan niet tot rust komen bet g iat zelfs een moeilijken tijd te gemoet want de zamenkomst van het concilie zal do katholieke landen in ongewone beweging brengen en Italië wel niet het minst Op liet oogenblikzelfsisde toon der opposite zoo hevig Jat de ministervan justitie eoni wel niet voor openbaarheid bestemde circulaire beeft afgezonden aan do procureurs generaal waarin zij gelast worden streng toe te zien op de uitspattingen der drukpers Maar rechterlijke vervolgingen zijn nooit geschikt bevonden ora het volk te orertuigen dat de oppositie ongeli k beeft V Beust heeft zich in de delegatieu tegen velerlei aantijgingen moeten verdedigen maar hij heeft zich daarvan ook mannelijk gekweten HiJ heeft ronduit verklaard dut zijne sympathie is voor Frankrijk dat Oostenrijk met sympathie te geinoet komt maar daarom is bij geen vijand van j ruisen Toch bestaat er eeue onaangename toon in de betrekkingen der beide landen de dagbladen brengen wederzjjdsche beschuldigingen aan en lasterlgke geruchten trachten de verbittering gaande te houden Uit Spanje verneemt men dat uu de Carlist u stil zitten de Republikeinen het hoofd opsteken zoo is men te Malaga ernstig beducht voor onlusten BUITENLAND ENGELAND In liet liigcrhiiis is aan de rcgeerit frevraagd welk prbniik zy wilile maken van de bevoogdlieid die ij krachtens de nieuwe wet iip de besnietlelijke vecziekicii hce t om vet vee aaiijjevoerd uit besmette liinilt ii bij de landing in Kiigchmd te doen shichten Daarop is door d n socrelnris van het niinisirrie v m binnorlandschc akun fjcdnl woord dat biiik iilandbcli vee komende uit een l ind alwaar de vpesliipel iloor ccne of andere besinellelijke iekle is aaiijri l isl bij de ontscliepin in ile havens dadelijk moet worden geslaeht gelijk reeds eeiiigeii tijd i gei IS Zoo spoedig doenlijk zou er eciie rriadsvcrgaderini worden gehouden waarin de regecriiig zal bepalen welke landen ihaiis te beschoiuve i ijii al3 aiiigclast door besnietlelijke vee irkieii Hel was dr leitiiili e wensch der regrering dat besluit oo in Ip richlon dat het aan alle rechtmatige belangen voldoening OU geven Zoo men nnar eene of andere zijde moest overhellen dan zou het dienen te zijn naar den kant der voorzichtigheid het zon beier zijn wat Ie veel dan te weinig voorzorgsmaatregelsn tegen do insleping van bcsmeltclijkc veeziekten in het land Ie nemen In de Vereenigde Stalen is de groote en voor sommige noordwestelijke landstreken tulalo zonsverduislcring den 7 dezer zorgvuldig en onder veelal punslige omstandigheden waargenomen Acrscheiden wetenschappelijke liohamcn hadden deskundige waarnemers uilgcrnst en naar gunslig gelegen plaaNen ezondcn dc c worden gezegd met goede vrucht werkzaiin geweest te zijn De duisternis of groote verminderil g van het daglicht had onder do negers en andere onkundige li den onisleltcnis en verslagenheid veroorzaakt F R A N K R IJ K Het olIicin lc orgaan ileell de benoeming mede dn piosideiilcn en vicc prc iiltnlcn der depnrlc mentale raden De zitting dezer liohnmoa cal uiet verdaagd worden en evenmin die vnn den senaat In dcu kabinetsraiid licolt men geoordeeld dat de scualorcn die lede van nigemeenc raden zijn hun getal is IJU gedurende do zitting vau laatstgeaoeiudc lichamen bet nnar de departementen kunnen vertrekken zonder dal de zitting van don senaat behoeft vcrdiiagd te warden Alleen die senatoren welke leden zijn vun de commissie belast met het onderzoek van het acnaatsbc8luil ouden te Parijs blijven totdat hel onderzoek afgeloopen is Middelerwijl het rapport dan opgemaakt wordt kunnen zij vertrekken ICn zoo zouden do algcmecne discussiun vau den seuaat eerst den 2 September of volgens anderen iets later beginnen In den kabinetsraad die Woensdag is gehouden is de quacstie bctreireude de amnestie ten einde gebracht Kcnige ministers hebben zich tegen eenr ruime toepassing van het recht van gratie verklaard maar do verlichte raadsleden des keizers hebben de overlinud behouden ca het hoofd des staats heeft op staanden voet verscheidene decreten geteekend waarbij de personen wegena drukpers processen en staalkundige misdrijven veroordeeld amnestie bekomen Voorts krijgen een duizendtal personen door den civielen of militairen rechter veroordeeld vergill enis üf vermiudering van stmf DUITSCHLAND Te Berlijn is door een lid van de kamer van afgevaardigden den heer Harkort een brief aan de kiezers gericht waarin hg o a bet volgende scbrgft Wij leven hier iu een staat die eene som van 31 millioen th in klinkende specie in de schatkist heeft geborgen daarenboven uiet minder dan 9 millioen bij de Siehnndluug heeft gedeponeerd en toch met eibarmclijke karigheid te werk gaal omdat de regeering heivicrt dat zij tot overgroote spaarzaamheid UI het beheer van s lands penningen is gedvijiigcn En terwijl dat geschiedt worden wij ten gevolge van de ongehoorde verkwistingen ten behoeve van het ministerie van oorlog met een nieuw conflict iu 1872 bedreigd van gelijken aard als van 1863 tot 1866 het land beeft geteisterd ingeval de rijksdag met art 6U der bondsconstitutie in de baud krachtig zal aandringen op het invoeren ven bezuiuigingeu bij het ministerie ran oorlog De gewapende vrede is de kanker die aan de financieele krachten der europesche staten knaagt Bestond die kwaal niet de belastingen zouden worden verminderd de algemeene welvaart zouden wij zien stijgen Maar de manncq die zich verheven wanen boven het peil der gewone menschheid zg weten bet uiet met hoeveel moeite en bezwaren ten koste van hoevele ontberingen de mindere man zijne penningen byeengnnrt om de hem opgelegde schattingen te voldoen waarvan het beheer van staatswege ons zoo veel stof tot nuttige overwegingen geeft PORTUGAL Het nieuwe kabinet is als volgt samengesteld De hertog Loulé president en minister van buitcnlundachc zaken j Ueuerul Maldonado minister van oorlog j Braancnmp financiën Lucciano de Costro justitie Ijabrouilla Openbare Werken Mendez Leal Buitcnlandsche Zaken llebcUedo da Silva Alariue GouuA 14 Augustus Z M heeft pensioen verleend aan H Meeth gewezen adj comm Iste kl ter prov grillic van Pricslaud ten bedrage van ƒ 581 s jaars aan Maarten au den Xourn gewezen heofdonderwyzer aande optnb school te Berkel en Rodenrijs ten bedragevan ƒ liUU s j uirs aan IJ Ilijligestijn zich noemende lleiligerslein weduwe van J Kapteyn in Icveu i ijksveldwaohter 2de klasse met den rang van brigadier ten bedrage van ƒ 223 s jaars Bij kon besluit van 3Ü juli 11 is aan J l assemier Ic Middelburg kwijlsobelding verleend vande slniil e des doods waartoe bij door het prov gerechtshof van Zeeland was veroordeeld wegensdicl stnl met geweld gepleegd terwijl die slraf isverwisseld in eene tuelithuisslraf van 20 jaren Bij kon besl van den lldeii dezer zijn benoemd tot burgemeesters der geincunleu LandsmeerJ van der l laat Woubrugge V de Ridder secretaris dier gemeente j Rijnsaterwoude 1 van Sehravendijk Door het miuislerie van binnenlaudsohe zaken wordt medegedeeld dat het tarief voor de verzending van tclegrammcu naar Noord Amerika langs den lersoh Amerikaanschcn kabel via Valentia voor de kantoren op het eiland Cuba met twaalf gulden voor die in de vereenigde staten met zes gulden per enkelvoudig telegram verminderd is Boven de seiukosttn tot Londen wordt dus voor een berieht dat met inbegrip van adres en ondertcekcuing slechts 10 woorden bevat geheven naar Boston en New York ƒ 18 Baltimore en Philadelphia 111 50 San Francisco 87 en de kantoren op Cubi 37 50 Men verneemt dat bij de regeering het voornemen bestaat tot opheflïng van het gesticht voorweezen vondelingen en verlaten kinderen te Veenhuizen op grond van de gedurige afneming derbevolking van dat gesticht waardoor bet voor denstaat een lastpost is geworden terwijl bovendieniit doel dier inrichliug de opvoeding van zulke kinderen ook naar de beginselen der armenwet geen onderwerp van directe Staatszorg is Hettijdstip dier ophcBïng zal wellicht worden bepaaldop den I October nanstnnnde De zevende zitting van het Internationaal Statistisch congres zal te s Gravenhage worden gehouden van 6 tot 11 september 1869 De openingzal plaats hebben op maandag 6 september desmorgens ten 10 ure in de hofzaal op t Binnenhof Men kan zich als lid van t congres doen inschrüven aan het bureau der regelingscommissie dat geopend is vóór den 3den september eiken werkdag van I tot 4 ure na den middag aan t ministerie van Binnenlandsche zaken op 3 september van 12 tot 4 ure en 8 volgende dagen van 9 tot i ure in een der lokalen van de tweede kamer der staten gcneraa De genoodigden die zich aan dat bureau als lid van t congres doen inschrijven ontvangen kosteloos een bewijs van toegang en kunnen te gelijkertyd voor ƒ 1 50 een exemplaar bekomen van t programma der zitting Voor uiet genoodigden zijn terzelfder plaatse toegangskaarten verkrijgbaar tegen betaling van 8 waaronder de prijs van t programma is begrepen Uit s Hage schrijft men o a aan bet Jlg D u hl van Neder and Nog altgd houden bier de geruchten aan dat eene verandering van ministerie op til is In stryd met hetgeen de jimh Ct dezer dageu vermeldde verzekert men stokstijf dat de heer Van Mulkea zal aftreden Hetzelfde wordt beweerd wat den he Fock betreft Naar men wil zou hier geen verschil van gevoelen bestaan met ambtgenooteu maar andere gewichtige particuliere redenen Hoe het zij algemeen houdt men zich overtuigd dat er iets broeit De opening der nieuwe zitting belooft dan ook belangrijk te zijn Ruim twee jaren geleden werd de secretartsen ontvanger der gemeente Zwammcrdam door eenkabaal ontstaan op kerkelijk en overgeplant opburgerlijk gebied door den gemeenteraad met drietegen twee stemmen een der leden was afwezig cén hield zich buiten stemming op de meestwillekeurige wyze uit zijn betrekking ontslagen Opde vraag der toenmalige wethouders wat loch deraad tot een zoo despotisch besluit kon aanleidinggeven was hel eenvondige ontwoord de gemeentewet geeft da irtoe vrijheid Aan dit besluit werd natuurlijk evenals aan zoovele daarop volgende even billijke bcsluilcn bijv tot weder heffen van schoolgeld enz uitvoering gegeven In een gehoudenvergadering van 7 de er heeft evenwel de raad besloten met intrekking van vroeger genomen besluit 1 Bedoelden persoon alsnog op de meest eervollewijze te üi lslaan onder dankbetuiging voor zijn aaude gemeente bewezen goede diensten 2 Hiervanafschrift toe te zenden nan den belrokken persoon aan hh Gedeputeerde Sinten dezer provincie en eenen ander af te kondigen en aan te plakken waarzulks gsbruikelijk is Sinds eenige dagen verspreidde zich te Gorcum het gerucht dat iu het naburige Dalem eene nieuwesoort veeziekte zou zijn uitgebroken Een berichtvnn daar zegt thans kan ik u als gevolg mynerbemoeiingen mededeelcn dat helaas zulks maar alte waar is Het is eene soort keelziekte waardoorbij den landbouwer VV reeds drie fraaie paardengestorven zijn ook het vee van d A Igdt er aau Naar men verneemt beslaat het voornemen omde untbulling van het monument in het Willerasparkte s Hage tot herinnering nan de gebeurtenissen van 1813 den 17 November a s plechtig in deresidentie Ie vieren Bij die gelegenheid zal er een groot feestmaal worden gehouden dat door vertegenwoordigers vnn de hoofd en sub commissien zal worden bggewa meeue iilumiual Volgeus verbruik vau schat de hoeveel wordt op vyfdl ongeveer twee men uit het ZJ Nederland 40 i J 28 000 uaar zl bruik wordt gq van Europa ge liters in ürooi op 104 in Bel Thuringcn op land op 20 iij in Zweden en Italië op il het indien eef onttroond wori klagen over al de bierbrouwei Men leej Als gij de dud en in de plaati nisstraf iv t zit die zich in de I van een der bl Langer dan vl opsluiten en gestraft bljjveJ en het pleit nf gradatie toelala neid geene zon twee wedervn eeue besliste worden door plaats der dol twintig of de is opgelost behoudt en meur te veriieij den die er tenuitvoerleggil genis hetzij ii schavot een doen Twee toch even on zijn leven ofj de doodstraf btyft volkomel derhalve te iS Door iel algemeene veri den Javaan bef den toestand is een uitvoerl daags te houJ schappij in bl rapport is del ongunstig scholen en v i ruim 50Ü0 cel scholen Op gelden aangi i verbetering commissie vnö landsche voR het inlaudscii wege de maiud en schoolprciitl ïlluslreerde suil reeds bestaniid danige middel onder den iiill hel bereik dirj overleg met teur van het De 84 i schappij Tot iu de Doopsgcd den voorzitter spraak waarva der maatschapi gevolg van sel der mnatsd het beginsel dl rede was de hem naiionnU ging tegen departementeiil gezonden De secretnrl slag vit aniijT hare UeparUB durende het parteinenteu IMüll