Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1869

1869 Woensdiig 18 Augustus N 777 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgnve dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG Do prjja per drie maanden is 1 75 francii per post ƒ 2 ADVERTENTIEN woiden geplnotst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afoonderipe Nommors VÜF CENTEN De Inzonding van advertentien lean geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Algemeen Ovcrzlclit Gouda 17 Augustus Napoleon heeft veler verwachting overtrott en en bij gelegenheid vau den lOÖsten verjaardag der geboorte van den grooten keizereene volledige amnestie verleend voor staatkundige misdrijven persdeUcten enz en voorts bij ofeonderlijku besluiten amnestie geschonken aan militairen en deserteurs liet besluit is geteekend zaterilag toen do minister van oorlog Niel juist overleden was De keizer ia niet vertrokken naar Chalons wel waarschjjnljjk omdat hjj zich nog onwel gevoelde want het overljjdon van don maarschalk Niel is in voUeu vrede geene gelwurtenis die eenigp ongelegenheid kan veroorzaken de keizer heeft ruime keuze onder bekwame logerhoofdon waaraan het in Frankrjjk niet ontbreekt De minste ongesteldheid van den keiaer zelvcn baart onmiddellyk bekommering en nu vooral terwijl men zich op een punt van overgang bevindt en eene hervonning is aangekondifjd die de slaafscho aanbidders des keizers iu verwarring brengt en het blind vertrouwen up den autocraat in alle standen liceft geschokt De vrienden der vrjjheid scheppen nieuwen niotd en vertrouwen dat het Fransclio volk zich zal opheffen uit zjjn vernedering Velen echter kunnen zich de mogeljjkheid niet voorstellen dat Napoleon zich voegen zal naar de eisehen ecuer parlementaire regeering en voorzien derhalve weldra minder aangename botsingen met de vooruitstrevende meerderheid der vertegenwoordigers Intusschcn is de feesklag rustig olgeloopen on de stemming des volks door de verleende amnestie gunstig verschillende ballingcu koeren terug en indien du keizer in verzoenenden geest voortgaat zal hij bjj de menigte ijne populariteit zien torngkeeren en kracht k komon om zjjn invloed eenigzins te herstellen De arlistisclio beweging in Hjianje is mislukt zjj sohjjnt echttr niet zoo oiibcihiidond te zijn geweest nis do ofHciocle biiijjku dal voorst llen do geosiolijklirid hooft iil oniooii partij gi kü on tojjou di rrgoiTiiij on ilr bevolking van lirt jilntt Imi I M li t ili irirslor Hot bijf rliiof lil I ll i li ino iiinii rii n iii ill nioeiljjk oTorwimi i n Ui mii i m ilcr iin i r r lichten is wel tegen don Carlos maar het tegenwoordig bewind kan weinigen tevreden stellen die monarchaio party lUe geen koning weet te kiezen moet dagelyks van zjjn invloed veren is de voorbereiding der republiek die de waardigste mannen onder hare voorstanders telt Ofschoon de zaak niet helder is zou men toch gaan vermoeden dat het der Carlistisclie party aan eea hoofd ontbreekt Don Carlos is do man niet om de paihjj van het oude te doen zegevieren Hjj heeft geen hart en houdt zich schuil als hjj zich niet wagen durft aan den strgd kan hjj nog wel jammer brongen ovr Spanje maar nooit het vroeger geweld horatellen en aan de wenschen der heersohzuchtige priesterschaar beantwoorden Duister blijft de toekomst en de verzitmelde onweerswolken dreigen weldra los te barsten Reeds brengen de laatste tjjdingen het berigt aan dat te Patella eeuige uren van Cadix verwjjderd eene republikeinsche beweging is uitgebroken De bijzonderheden ontbreken geheel maar al gelukt het deze en andere pogingen spoedig te onderdrukken toch blijft het zuiden waar de republikeinen het talrijk it zjjn in eene gevaarljjke gisting verkeeren die hier of daar altijd aanleiding zou kunnen geven tot een opstand die het regentschap niet dau met de meeste inspanning zou kunnen beteugoleB In de gcheele katholieke wereld begon meer en meer beweging te ojitstaan bjj het naderen van het uitgeschreven concilie De wereldlijke macht van den paus in den laatsten tjjd sterk ingekrompen wordt voortdurend ernstig bedreigd door Italic dat zonder Homo nimmer komen kan tot vaste kracht Maar jiist hot gevaar waarin de pausoljjko uuu ht verkeert hooft den jjvor verdiibbeld van de vrienden der hioriircliie i n duizenden voreenigdon zich om hot iualortend gebouw voor den val te U wiiren W jj gelooveu niet aan de mogeljjkheid van het duurzaam horitol dor kerk die geheel in strijd is met ilo beginselen van don geuwoordigi 11 lijd Do wn irliodeu door de Hel iiscliiip het eiLtoudom dor mciiNelieid f eHiirilen liiv itton iinovorwiiiiioljjKo Kraeiit Wij zioii in don vorliii ii ilui ivi i Ml dl j4i iilr Ml iiiiiiniiK ilor neiulen vrui ile vn rl i ijiiiiiiile j o liiinite lier iLinliIe i H i i i lait i llikK iiiij van be wegstervend leven en verwachten van het concilie niet dan grooter verwarring heviger twist en spoedig verderf In Duitschland wordt een vrjjer geest reeds kenbaar Oostenrjjk onttrekt zich aan do eisehen der hiërarchie en het gruwzaam feit te Krakau aan het licht gekomen heeft eene zoo geweldige gisting doen ontstaan in alle landen van Europa dat de invloed daarvan zich stellig ook later zal doen gevoelen Zoo is het altijd de verkeerdheden die ieder inziet en erkent worden zwijgend verdragen en ecH enkel in het oogvallend feit brengt de doode massa in beweging en nu neemt de plotselinge woeUng zoo groote dimension aan dat men voor de gevolgen vreest Welk een hevigheid en driftvervoering in de vereeniging te Weenen Nu wil men op eens de kloosters vernietigen die men vroeger had moeten verbeteren en onschadelijk maken Zoo is het ook bg vroegere omwentelingen geweest Men verwerpt ejkn redeljjke hervorming men houdt tot het uiterste vol in het handhaven der schromeljjksto misbruiken en dan barst het onweder los met onwederstaanbare kracht en het redeloos geweld vernielt tot in zjjne grondslagen wat slechts verstandige hcrvonuing behoefde Uit Portugal verneemt men dat het ministerie tot aftreding genoopt was door de verwer ing van eene verhoogde patent belasting en dat hot nieuwe ministerie een gunstig onthaal gevonden heeft bjj do beide kamers het behield althans eene groote meerderheid bg de stemming over ccnige raotiën betreffende de samenstelling van hot kabinet Dij de discussien inde delegatien hooft do minister van Beust de begrooting voor oorlog krachtig gehandhaafd Pruisen Ix gint don minister ernstig lastig te vallen over 7ijne gezegden iM treffeude de koelheid en onverschilligheid vandie noordsche vr nden maar de oostonrjjksolie bladen honden vol dat Pruisen onvriendelijk is gezind en ond r de hond de nationalileit n opïpt om zich jet te onderwerpen aan do oost iirjjkschp wenschen Do bofmoior van Pruisen zit te Varzin te pruilen AVjj moonon altijd dat hij zjjn roem wel eens kon overleven Hij lut Tt gronte dingen tot stand gobraeht iiiiiar uioniand zalheni ilni iMuir liinkeii Hij vvlkle ilea lijdgoo jt bo wi i 4tij lil liet i i liejii in 7eKoro iMiito i i olul t