Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1869

1 I lUiiiir diivi llili ijilf ci I Mi l lii iii iivci licl hoiifJ HiJ licrfl ill iiiiisi ilii lilii nili H cciiini jarctl laiii in bwhviui folumdcii toen licei t hjj ze jTeëx iloito rcl voor zijiii grootMcho jilaunon on iiu zul hij gudwongen wurdoii oni medo to gaaii uiut Ion stroom of iiulicn lijj zicli los nikt zal lioiu do kracht ontbreken om zich wodar moflstor to maken van du teugels en andoren zullen in andoren zin hot werk volbrongen dat hy met zooveel schranderheid voor andere bedoelingen had aangevangen BUITENLAND ENGELAND Da jRconomiKt ia van gevoelen dat üet voor Engeliind v Iittrcift geeue bezwaren oplevert indien Cuba aaii Amerika wordt verkocht Hot verlies zoo er al van verlies sprake knn zijn wordt ruimschoots vergoed door hetgeen er zou worden gewonnen Het Spannsclio tarief vnn iiigiiando reehten is uog bezwarcnder dan dat vnn Amerika Het gouvernemint vnn Washington zal ontegenzeggelijk in het be it komen van 20U0 vierkante mglen goed land met mijnen eeuige havens en een miUiocn zielen van allerlei kleur Generaal Grant zou als gouverneur van Cuba beter in de gelegenheid zijn om de Ëngcische West Indische eilanden te bedreigen die nogthans de minste waarde hebben van alle Ëngelsuhe bezittingen maar aan den anderm kant zou en gedeelte van zijn grondgebied tucer onder het bereik zijn gebrneht van de kanonnen der Engelschen Koodnt het Amcrikaanscbe gouvernement veeleer op verdediging an op nanv dlen bedacht zou mücicn zijn Oük de Morning Fost koestert de hoop diit Amerika zal slagen in de pogingen tot het oankoopen van Cuba F R A N K B IJ K Ill de Libcrtc leest mea bet volgende Iniernatiouaal iu dat woord li t de toekomst vnn de miuitsehnppij opgesloten Nitionaliteit verbrokkelt I menschdom in kleinere en grootere groepjes die vijnndigofbevooroordeeld elkander tegenoverstaan Jnternatioiinliteit ferm toegepast zou den genadeslag fcven aan dlc nationale pri jugeeljes om van Krinsehcn Engelschen en Kussen wcrkelyk te mnkeu wat zij zyn broeders van gelijke bewegingen Kene iniernationnle tnnl Ken iuternalionanl vrcdobond I In afnachting stellen ive ons met internnli inalc Icntoonsiclliugen tevreden Doch ook in andere opzichten wint de interuationnlitcit veld Meeren meer begint men de wenschelijkhcid in te zien om aan ICuropn een zelfde munt manten gewichtstelset te schenken Ui l urijs wordt dd 14 dezer gcme d Mnnrtchatk Nicl is in den nfgcloopcn unchl overleden Men Verzekert dat de keizer ten gevolge van den dood van maarschalk Niel de milituire feesten in bet kamp van Chnlons niet zal bijwonen De commissie belast met het onderzoek derwetgeving regelende het beroep van uitgever enboekdrukker heeft den heer Girandeau een publicist de taak opgedragen ora cene schets samen te stellen vnn de vernnileringcn die de wetgeving regelendede beide takken van nyverheid in den loop derlijden ondergaan beeft De tijdingen uit Konstantinopcl ontvangenbevestigen dat de l orle tot verzoening is geneigd ea zoodra de adjudant van den grootvizier van zyue zending bij den onderkoning teruggekeerd is tal delaatste door den sultan uitgenoodigd worden naarKonstantiiiopel te komen Do si room vun amendementen op hel senaatsbesluit neemt steeds toe l c Wmcc heeft in hoofdzaftk doen icii hoc het mot diii arbeid der coramissic staal Dit blad was goed ingelicht Iteedsheeft de coininiBsie do drie nmcndeinenlen üiidtr ocht die ingediend zijn door de hccrcn Hubert Delisic deScgur d Agiiffsau en Lnrabit tot wcderinvoeringvan hel niliea vnn antwoord De o amcndemciiieuzijn door de commissie verworpen doch slechts metde meerderheid vnn éi no stem daar zich vier Ic ener tegen en drie voor verklaard hadden De commissie hecfl overigens haar besluit gemotiveerd doorte verklaren dat op de wederinvoering van hetadres hetwelk do hoer de M iiip is als liet noodzakelijk complement beschouwt i m de p iricmentiureprerogatieven gezinspeeld wui ijt iii ile boodschapvan het hoofd drs staats uelkc i frl dal bij keizerlijk decnct ile betr kkiiii cn tu eiicii den Keizeren du kamers geregeld iillrn ttoideji kuiert lie verzoening van prins Napoleon met den keizer is van diens arnrndemcnt geen sprake moer Do Itn ypel beweert dal de keizer den prins het verlangen heoft te kennen gegeven om zich niet te zeer to mengen iu do discuesien over die amendementen welke veel verder gaan dan s keizers concessieu Dit zal den prins ovenwei niet beletIon om bij de olgemeeno beraadslagingen ccne rede l houden vnn radicale etrckking Zoo althans wordt in het paleis lloynl beweerd Intusschen moet meu aan de rede niet do bcteekenis hechten die s keizers ueuf weleer Ie Ajaccio heeft uitgesproken Daar was do prins de vertegenwoordiger der regeering in den senaat spreekt hy sleohts zyn persoonlyk gevoelen uit De commissie hoeft ook eeu amendement vnn den heer Michel Chevalier onderzocht dat zeer belangrijk is Deze senator heefi namelyk voorgesteld om art 4 vnn het senaatsbesluit waarby in beginsel de openbaarheid der zitangcn wordt aangenomen los te maken van de ovsrigo artikelen en bet afzonderlyk in discussie te biepgen ten einde die openbaarheid ook van toepassing ts maken op de discussien over het senaatsbesluit Dit amendement heeft de goedkeuring van de meerderheid der commissie verworven Men zegt nu dat arl 4 tot een afzonderlijk senaatsbesluit zal gemaakt worden wa irin bepaald wordt dat de zittingen des senaatfi van stonden af openbaar zyn Devcstigt zich dit gerjcht dan zal het publiek reeds getuige kunnen zyn van de belangrijke debatten die in de eerste dagen dor volgende maaud in den senaat zullen plaats hebben Zaterdag zouden de ministers gehoord zijn over dü beide artikelen die iu reserve ziji gehouden Maar de ministers moesten toon te St Cloud wezen om een kabinetsraad bij te woQcn die ten gevolge van het overlydeo vnn maarschalk Niel plaat hnd zij hebben nlzoo aan de commissie doen weten dat zy Maandag do verlangde inlichtingen zullen geven Men gelooft dat de heer Devienne die in de cummisiie zich verklaard heeft tegen bet herstot van hel adres van antwoord den 21 dezer zijn ruj port zal indieuci De seoatoreu die leden zijn van departementii le raden zuUeu dan tydig genoeg kunnen vertrekken ojn de opening der zitting dier lichamen by te wonen Nadttt bat rapport zal zijn voorgelezen zal de algemeche discussie bepaald worden op 3 of 4 September In gewoonlijk goed ingelichte kringen gelooft men d ft dealgomeeoe beraadslagingen niet lang zullen duren hoogstens 14 dagen De keiï r Iie C i ttterdi g een decreet uitgevaardigd dat geconlrajigneerd i door alle ministers en waarbij te j legeiineld van dun honderdjarigengedenkdag van Napoleons geboorte algeheelc amnestie wordt vcrlecri aan veroordeelden wegens politieke overtredingen drukpers delicten overtredingenvan de wet regelende hel beroep van uitgever envan de wet op de openbare bijeenkomsten en caalilicn Krachtens een ande decreet is amnestie verleend aan militairen ei maWniers die deserteerden Het Jofi iat Ojpdet zegt dat de keizer Zaterdag van plan w a om naar Chnlons te gaan maar dat een aanval van rheumatisme zyn verlrek heeft doen uitstellen De begrafenis van het ïtodelyk overschot van Maarschalk Nicl is op 17 Aug vastgesteld Aan tairyke leden der ticrs pary zyn decoratiCn toegekend Zalerdig hebbep vgf academiën van het Franscheinstituut de vercenigdé pleglige joarlyksche vergadering gehouden Claude Dernard presideerde Degeschiedschrijver Henri Martin heeft don prijs van2 l üü francs bekomen welke alle twee jaren v ordttoegekend voor bet beste geschiedkundige werk D ü ITSCHL AN D Terwyl men in Pruisen op verschillende plaat sen de landverhuizing heeft te baat genomen ala een middel om de krygsdieiist te ontgaan heeft men het nu te Frankfort op ecne andere wijze beproefd namelyk door de jongens lot Zwitsersche onderdanen te maken Veten dezer kiiupen hebben nu in de Zwitsersche kantons li izel Solothurn en Scbafhauseu het burgerrecht verkregen zonder dat zy nog ooit aldaar een voet gezet hadden Naar uaiiIciiMng ilanrvan heeft do Pruisische regccring de noodige mnalregelcn verordend om dit zooveel mogelijk krachteloos te maken Het is algcinecu erkend dat men by den nood die gedurende do laatste twee j ircn in Oost Pruisenheorschte niet alleen bedacht moest zijn om te voorzien iu gebrek aaii levensbehoeften brandstof enz maar dat er ook moest gelet warden op eeue voorname oorzaak v in al die ellende namelyk den ongelukkigeu lociand van zedelijke en veriuindelijkeontwikkeling aldaar Om die reden liecli do rcgeeiiiig l i iii3 liet alleen hare a iiidnclil f ijd aan dn iiitlireiiling van den laiidbuuw on iiiduitnc by diebevolking uiu ir ouk iian eeue groolc vorbcloriiig v Tii het onderwijs De iiiiiiiiler van cored lenat beeft hicftor aan het provinciaal bestuur de noodige voorBoliriflcn lot cene niciwe regeling omtrent de aoholon gezonden De rnuderpest is ook in do Pruisische provinc e llraiidcnburg uitgebroken De ziekte ia verspreiddoor ccii transport ossen uit Miihlhausen in OostPruisen die by het stotion Viez ten noorden van KuBtrin afgeladen eu nnar verschillende plaatsenverzonden zijn Op die wijze is de besmetting inde districten Landsberg en Lebus ecnige mijlen iahet rond verspreid De regccring heeft voor hetdistriet BovcnIJarnim den handel in en het vervoervan vee en veevoeder verboden Ook uit Warschauzijn berichten ontvangen waaruit blijkt dat zichaldaar gevallen van rnuderpest hebben voorgedaan Het provinciaal coUcgie van sohooltoezicht eBreslau heeft protest aangetoekcnd tegen hel voorstelvan bet stedclyk bestuur aan de regeering tot devestiging eeiier instelling voor hooger onder vys iuzoodanigcn geest dat deze bepaaldclyk eeu godsdienstigkarakter zon hebben en toch voor iedereen zouopenstaan Het genoemd coUcgic verkluart dat hetde voorstellen tot vestiging van zulk ne godsdienstige in ichting bestemd voor leerlingen die totverschillende kerkgenootschappen behooren slechtskan beschouwen als een ijdel woordenspel hetwelkgcene ernstige behandeling waardig ia Het collegioverzoekt mitsdien dat die voorstellen eenvoudigter zijde gelegd zullen worden Sedert eenigen tyd heeft men in Hnnover hetgebruik van vtilocipèdes bij de postboden ten platten lande hier en daar ingevoerd De snelheid derdienst heeft daarby zooveel gewonnen dat de postdircolic van den uoord duitscben bond de vraagthans overweegt of de toepassing van dit middelbehoort te geschieden Het eerste voorbeeld vanbet aanwenden van den vulocipide in dergelijk geval is gegeven iloor den poalbode tusaciieu Cellaen Eergen in Hanover Ó 0 STEN rIjkT De bisschop van Linz heeft in de Katholieke byeenkomst te Gmiiude bet woord gevoerd Hij erkende het recht van vereeniging als iets goeds mits alleen in zoover als de Katholieken daardoor in staat gesteld worden om door coalitie de aanyallon eener verderfelijke parlij te keer te gaan Hij veroordeelde het schoolwezen en het burgerlyk huwolyk en maande de Katholieken aan niet Ic rusten vóórdat zyceoe herziening hadden verkregen van de zyne inziens zondige wetten van Mei en December des voiigwi jaar Hy was van oordeel dat wanneer er van de andere zyde werd aangedrongen op de afschaffing van het concordaat da Katholieken wedcrkeerig alle recht hadden om de afscbainng van beide gtnoeuidc wetten te eischen Inzonderheid trok hij te velde tegen het valsche liberalisme en waarschuwde daartegen als zijude dat liberalisme een middel om de Katholieke godsdienst ten onder te brengen en de Kepubliek te proclameeren Hy wenschle dat de Katholieken het hunne zouden doen om den keizer te doen omringen van echte Katholieken als raadsmannen Hy wenscht vooral de litteratuur van Aen dag die hij bcst mpelde met de benaming vnn gi tieier uit de publieke plaatsen te doen verdwijnen Lag er in den tegenwoordigen toestand voor hem veel hinderlyks zoo wus bet hem intusschen niet minder aanstootelijk geweest onlangs van graiif von Beust te moeten hooren dat een constitutioneel gezind Oostenrijker zyn weg kan gaan zonder zich te bekommcreu over de dogma s der Katholieke kerk In de zitting der delegatie van den ryksraadzijn de debaiieii over het budget van oorlog voortgezet De minister heeft de organisatie der armeeverdedigd uit een staalkundig grondwettig militairen economisch oogpunt Zijns inziens was in denalgemecnen toestand nog geeiie vermindering derarmee aan te raden doch hij achtte het ook nietdienstig hel aantal bataillons tot op 90 te brengen De tegenwoordige organisatie is zoodanig dat ersteeds JUU a 600 000 man strijdvaardig kunnen zyn In Boberaeu hebben de Prager aartsbisschopen de vorige Boheemschc bisschoppen cene instructie uitgevaardigd aan de geestelijkheid omlrentdeverscherping van het slaatsloezicht op de scholen Id deze iustruclic verklaren zij het voor hun plichtte beblien gehouden om den paus hunne gemeenschappe ijke meeningen ten aanzien van do strekking dor nieuwe scboolvictlen en de daarover bekendgeworden bedenkingen mede te deelen en hem omraad te vragen Op grond der hun geworden apoatolischo machtiging besloten de bisschoppen om aande jieesielijkheid en aan de geloovigen de deelneming iiiii liet nieuwe schooltoezicht van den kantder kerk toe te etnan lic Wiener Presse zegt over deze gewiglige inbliiulii het volt eiide De kardinaal nartsbiaschop v in Praag heeft zich onlangs ofschoon hy niidurs tot deonv cpiscopitHi overhalen hoewel i booze moe bitschoppel weet in hl ning tocf d Alle bi geestelijke ontvnngcnl vraagt vod en het De preten liefde deJ Tccl ïotl volgers dof ücbben diJ op de loga ten aauwci BJj hun aa oogenblik monarch a tbolieke den oud is en om dat de rel voltooien De ciroi teckening gecstelijkh de zyde gebolderd Naa eene dépüd wordt dal geering zl heeft te k over alle met den De vangen uil wordt da zijn gekon joagd zijnl door de nield Dd doch de t nen werke De mini afloop dcrl oiiderscheiq verlof na i niet hoog of per escaj in aanmerli huis genoJ De manschr regel in lr atst van De district Sol Nicolawiicl gerapportea jaara in het Christel hen 904 kerk geslolJ bet districtj BÉ Devonden te 1 houden en I burgerschojheer Mr burgeraoaol Mcn Het kaa twee bond Oistereii gierigeu om bet geq 12 ure kw en zag ini sohiUende mcraden beid te brol Tcgeu i = n0 a