Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1869

lot deonvcrzeUelijken van do uiterste rechterzijde der episcopale phalanx behoort tot conccssien laten overhalen tegenover de zondige sehoohvetten hoewel zij volgens liudigier do bron van al het boozo moeten worden genoemd De oppositie biaschoppcn van Brixen en Linz zijn zoo nis men weet in bet onderhevige vraagstuk eenc andere meeuing toegedaan en panselijker dan da paus SPANJE Alle bisschoppen kanunniken andere voorname gcees elijken hebben ecne circulaire van don Carlos ontvangen waarin hij hunne ijverige medewerking vraagt voor het herstel van den legitiemen troon en het aanzien van den katholieken godsdienst De pretendent doet een beroep op de vaderlandsliefde der geestelijkheid op haar godsdienstig geToel Tot de bisschoppen zegt hij dat zij als opvolgers der apostelen een heiligen plicht te vervullen Lebben die dunrin bestaat dat zij al hunnen invloed op de lage e gcestclgkheid en op hunne kudde moeten aanwenden in het belang der heilige zaak dat zg bun aan het verstand moeten brcngeu dat het oogebblik is gekomen om van hun godsdienstig en monarchaal gevoel te doen blijken om aan de katholieke wereld te toonen dat de herinnering aan den ouden roem van Spanje bjj allen nog levendig is en om aan het kettcrsche en verderfelijke werk dat de revolutionnaircn van september denken te voltooien voor goed een einue te maken De circulaire is voorzien van de authentieke handteekening van don Carlos en de deelneming der geestelijkheid aan alle pogingen tot opstand van de zgde der carlistco is daardoor voldoende opgehelderd Naar luid van tijdingen uit Madrid is eldaarecne dépêche ontvangen uit Grenada waarin berichtwordt dat het geestelijk hoofd aldaar aan de r geering zijne adhaesie en trouw aan a lands wettenheeft te kennen gegeven en zjjne afkeuring uitspreektover alle verzet daartegen hetgeen hg in strgdaclitmet den godsdienst De Jmparcial meldt dat eene ddpvohe is ontvangen uit Castellon in C atalouie waarin gemeldwordt dat de Carlistcn te San Mateo in opstandzgn gekomen maar door de burgcrgi rde uiteengejaagd zgn Oc spoorweg en de telegraaflgn werdendoor de opstandelingen op verscheidene punten vernield De spoorweg zal spoedig hersteld worden doch de telegraafiijn zal in eenige dagen niet kunnen werken RUSLAND De minister van ocrlog heeft last om na den nfloop der tegenwoordige militaire oefeningen bg onderscheidene corpsen een aantal mansicliappen met verlof naar huis te lenden Dit aantal zal evenncl niet hooger mogen zijn dan 30 man per compagnie of per escndron In de eerste plaats zullen daartoe in aanmerking komen zoodanige militairen die te huis genoegzaam in hun bestaan kunnen voorzien De manschappen der reserve die naar den gewonen regel in October moesten opkomen zullen tot het laatst van Maart 1870 worden vrg gelaten De generaal majoor Heymann chef van het district Sotikhoum heeft aan deu grootvorst Michael Nicolawiich bevelhebber der armee in deu Kaukasus gerapporteerd dat van den 10 tot den 20 Meidezes jaars in genoemd district i Mi Muselmanneo tot het christelijk geloof zijn overgegaan en dat onder hen 904 huwclgken naar deu ritus dnr orthodoxe kerk gesloten zijn Onder de 6 J 458 inwouei s van bet district telde men reeds 48 000 christenen BINNENLAND Gouda 17 Augustos De minister van binneul zaken heeft goedgevonden te bepalen dat het onderwgs in het boekhouden en de staathuishoudkunde aan de rijks hoogereburgerschool te Assen zal gegeven worden door denheer Mr M van Lier leeraar aan de ryks hoogereburgerschool te Groningen Men meldt uit Utrecht van 16 Augustus Het kamp der Weerbaarheid is in orde en de twee honderd twintig tenten versieren den grond Gisteren zondag waren reeds honderden nicuwsgierigeu aangekomen zoo per as als per spoortrein om het geheel in oogcnscbouw te nemen ümtreeks 12 ure kwam het centraal comité op het terrein en zag men eene menigte kwarliersmakcrs in verschillende uniformen aankomen om voor hunne kameraden de noüdige tenten stroo enz iu gereedheid te brengen Tcgeu ca uamidd if ujiMdikii du Gruningschc scherpschutters reeds onder het kommando van den heer Mr Sehilfcr hun hopman Dos avonds was het kamp zeer doelmatig verlicht door ecu iOtal lantaarns tcrwgl de grooto tent van do hoeren IjBgel en Ijaru doo tal van lichten schitterde Alle burgers groot en klein zgn bezig mot hunne huizen te versieren en de nationale kleuren c ontrollen Ëen rij van vlaggen wappert door de stad en van den top van den domtoren ziet men de groote vlag met den 80 ellen langen Oraiijewimpcl wapperen IleJen morgen is Z K H de prins van oranje uit a Hage alhier per spoortrein aangekomen en iu een open rijtuig naar t kamp bij de Bildt gereden Men leest in het Niouw Algemeen Effoclenblad Volgens cfficieole medeüecling blijkt dat de regeering der S van Noord Amerika in afwijkingvan de bg audv rc regeeringen gebruikelijke handelwijze zich niet verplicht rekent de eigenaren vanverloren geraakte coupons obligatien of schatkistbiljetten welke in blanco zijn uitgegeven en tentijde van het verloren gaan nog zoo gebleven waren in geval van verlies te beschermen zoodatnlle obligatien schatkistbiljettcn en coupons die aantoonder betaalbaar gesteld zijn slechts aan hem worden uitbetaald die ze volgens de gewone bepalingenaanbiedt zouder dat daartegen gemaakte bezwareniu aanmerking komen Brenzoo wordt geene vergoeding gegeven voor schuldbrieven die hetzg doorbrand hetzij door schipbreuk vernield zijn al ishet dat men hiervan genoegzaam bewijzen kan bijbrengen Eerst na den vervaltijd kunnen dergelijkeverloren gegane schuldbrieven worden uitbetaaldtegen borgstelling In het Volktblad leest men f Wanneer men aandachtig let op de onderscbeidcLC denkbeelden die geuit worden iu geschriften in dagbladen in bijeenkomsten is het niet onwaarschijnIgk dat wg weder kummnnistische en socialistische bewegingen te gemcet gaan Het gevaar daarvan vermindert echter met den vooruitgang der beschaving Het kommunisme van een goed volksonderwijs is het krachtigste middel tegenover het kommunisme der dwalingen De gezonde krachtige liefde tot alle sociale belangen ia het krachtigste middel tegen het ziekelijke socialisme ff Daarom geen vreeavoof de tbekomst maar wél aangording van de wapetieh vnn kennis en liefde bij degevaren die het i qaotscbappelgk leven bedreigen Op de onlangs gehquden Synode dor Chr Afgescheiden kerk in Nederland te Middelburg gehouden is tusschen le zich noemende OudGercfor meerde en Chr Afgescheiden gemeenten een overeenkomst getroffen wasrdooV de gemeeutcn onderhet kruis hebbeu opgehouden te bestaan Hierdoorheeft het Afgescheiden Kerkgenootschap een aanwinstgedaan van ongeveer 40 gemeenten en 20 predikanten Op die Synode is tevens besloten den naam Christ Algesch te laten varen eu zich voortaante noemen Christelgk Gereformeerde kerk alsmedeom bij den minister van Bosse aan te vragen deerkenning bg den Staat als collectief lichaam ondergeuoemden naam Ken commissie met dat doel naar s Graven hage gereisd heeft van Z Kxc de toezegging ontvimgen dat de zaak in beraad zal genomen worden en men eerlang den uitslag kan te gemoct zien Men achrgft aan de Arnh Cour uit de residentie d d 13 Aug dat de praatjes die waarachgnlijk bg gebrek aan wat beters of om Ie agitatiegaande te houden in aommige dagbladen zijn verapreid omtrent het voornemen van sommige ministersom af te treden geheel en al van grond ontblootzijn Wat de heer van Mulken betreft kan eenklein verschil van gevoelen omtrent hat eindcijferzgncr begrooting iu een ministerraad nnnleiding gegeven hebben tot de gevolgtrekking i ut hij zgueportefeuille zou nederleggcn maar voor ieder diegezond over de zaken deukt was het toch niet aannemelijk dat een minister van oorlog dicecucuet op het defensicwezen heeft toegezegd vóór de indiening daarvan zich zou terugtrekken Van debceren I ock van Lilaar en de Waal is bet eveneenspertinent onwaar dat iu het kubmet uun huuueaftreding gedacht is hoe gaarne men van een zekeren kant het ook weuscbcn zou zoo is er lot nogtoe gecnc quaestie van disharmonie onder de vcrschiliciule ministers er broeit niets in den ministerraad uitgenomen verschillende gewichtige ontHcrpcu om in de volgeiidu zitting iu te die icu Van eene zeer geachte welingelichte zijde wurdlaan het Alg D igblnd v Ncd het volgende gobchrevtii Ik kau u met ckcilicid mtldcii dat het voor nemen bestaat om ccnc medaille te doen olaan ter herinnering nnu do afsuhalllng van het dagbladzegel üozo medaille zal vervaardigd worden door den uitstekenden graveur Charles Wiener De voorzijde zal eeuc allegorischi voorstelling vertoonen terwijl de keerzgde eene inscriptie zal voeren houdendo herinnering dnt deze weldadige maatregel van vooruitgang en verlichting is genomen onder de regccring van Z M Koning Willem III dat de wet is voorgedragen en verdedigd door mr 1 P van Bosso minister van financiën en aangeuomen door do volksvertegenwoordiging met vermelding van het aantal stemmen in de beide Kamers vóór en tegen de wet uitgebracht Wijders zal op die medaille hulde worden gebracht aan het krachtig op treden van het Aiitidagbladzegel verbond en dB talentvolle bemoeiingen in deze van onzen landgenoot den heer Maurita van Lee te Brussel De Kerkelgke Courant meldt in haar overzichtvan de handelingen der synode het volgende Ten aanzien van hot bekende adres van den kerkerend te Schiedam oordeelde de synode bg rechtmatige hulde aan zijne belangstelling in do zaak van hot godsdienstonderwijs in overeenstemming met het advies der synodale commissie dat de grondwettige verhouding van kerken itaat niet gedoogde van de rogeering te vragen dat het godsdienstonderwijs ala leervak mocht worden opgenomen in de wetten op het later en middelbaar onderwijs maar besloot zij zich aau den minister van binneul zaken te adreasecren om te verkrggen dat even als reeds bg de wet op het lager onderwijs bepaald is dat buiten de schooluren de schoollokalcn voor godsdienst ondcrwgs van wege de kerkgcuootschappen kunnen worden beschikbaar gesteld de vercischte maatregelen worden genomen dat in de wet op het middelbaar onderwgs in de te dieu aaii ien bestaande leemte worde voorzien en naar het lofwaardige voorbeeld van de testiireu van een paar inrichtingen van middelbaar onderwijs overal zoodanige voldoende samenwerking plaats vinde dat de leerlingen der hoogere burgerscholen behoorlijk in staat wordeji gesteld om godsdienat onderwija vnn wege hun kerkgen otschnp te ontvangen De berichten uit het Westland luiden in veleopzichten voldoende Nadat van een zeer ruim beschot puike aardappelen verscheidene duizenden mudden wijden zijd vervoerd zijn geworden waarvoor eeneallezins voordcelige rekening is gemaakt zgn deledig geworden akkera met bieten of koot bepoot waarmede de teelt der veldvrnchten voor den winter doorgaans wonlt besloten De verzending vanaalbessen werd in den laatsten tgd steeds met goedgevolg voortgezet lerwgl ander fijn ooft voor denpluk rgpheid verkreeg Omtrent de vruchten derdriiivenlioomen koestert men er ecne goede verwachting Het vrg gunstige weder van de vorige maand heeft de vruchten aaiimerkelgk doen aan msjen endit gepaard mot de uitmuntfnd ingerigte muren waartegen de boomen zijn geleid en die voorzienzijn van gemetselde kokers welke de zonnewarmteopvangen en bewaren de hoop op een schoonen enrijpen oogst genoegzaam verzekerd tenzij het hiertoe onmisbare zomerwedcr gelgk de vorige week in volslagen herfst mocht ontaarden Het vervoer van vroege bloemkool uit Loosduinen en Venr is afgeloopcn De vroege kool slaagde overal buitengemeen De akkers zgn nu met andijvie bepoot waarvan het vervoer omstreeks October kan worden verwacht Het gcwa s dat het vorige jaar bgnn geheel mislukte staat thans gewenscht Voor 14 dngen ia men in de Veencn begonnen met deu pluk der snijbooncn Aanvankclgk was de opbrengst nog gering maar nam gaandeweg toe ten gevolge waarvan men zich nog een gunstig gewaa voorstelde De onaanzienlijke augurken planten von voor 5 weken waren niet alleen verbazentl gegroeid maar droegen verscheidene vruchten Doch indeafgeloopene week werden snijbooncn en augurken door hevigen wind regen en hagelbuien gcteisteid zoodat Ie kans op gewin hierdoor weder ia verflaauwd De eerste vcriirzen door zulk ruw weder hare beste ranken rn bloeine de laatste worden ziek en brengen greue of roestige vruchten voort Laatste Berichten Parijs 16 Augustus Bg de feestelijkheden op gisteren was ecne ontelbare menigte op de bcco Jecn cukcl incident is voor zoover men weet voorgevallen Madrid 15 Augustus In ecu telegram van den gouverneur van Cadix wordt gemeld dal den vori en dag vier lepublikeinschc afgevaardigden ic r ileiua naren aiiiigckuiucn en dal hierdoor opgc