Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1869

wmiiloiiliaid uMiltT Il Im volkinp h onUl inii i hiif lie krrlcn imn l i li Rcpiibliuk iveg met Monarchie J rie prii Plers ilic bilroklcn wore i iii do Jarlisli8choiainenz eriiig iyii giatert te Madrid gearresteerd Lissabon 15 Augustus De zitting der kamers is gcprorogeerd tot 25 de i r liet nieuwe kabiuet werd in debeule kame s door eeiie grooie meerderheid gesteund bij gelegenheid dat eene molie voorgcateid nerd over de vonning ran het nieuwe ministerie St Etienne 18 Augustus De 56 veroordeelden ter tuke van da laiitste ongeregeldheden zgn tl i VoIge der amnrstie op vrije voeten gesteld Zij hieven den kreet ann leve de keizer Onder du norklieden en patroons hecrscht eene algemeena levrcHeuheid Parijs 16 Augustus 153 personen die gevangen wareu negens staatkundige misdaden hebben ten gevolge der amnestie hunne vrijheid teruggekregen Hciiri Bochefort is alhier gearriveerd Parijs 16 Augustus In alle gemeenten vnu bet land is bet amnestie decreet aangeplakt Overal heeft men de tijding met groote voldoening vernomen Parijs 16 Augustus De keizer is heden nog niet naar Chaloos vertrokken wegens zijne rbumatische pijnen Allo dagbladen juichen de amnestie toe Gemengde Berichte In de fiteeiihouwenj te Stockern bij Bern zijd door eeuo aardstortiiig IS werklicdm levend bcgiavcn 8 ucrdcu levculoo 7 zwaar gewoud oiJgegiapcn Vii bisschop vaa BrJxun is veroorde ld tot 1000 fl boftu wegens weigering der ofgiftu vau huwehjksacicn monseigntur betaalde en verscheurde de acteu Ve Tiiest liebbeu weder ernstige rustier tounpco plaals gthad ter geligenheid van do lotiug voor de uiititic IV Glasgow h bben 12ü0 katoenververs htt wuk hervat zoiidtr dat hunne eischen werdm lugewiUiyl In floDgarge verlangt men nlgemeeu de iDvoeimg au het burgeiiijk huwelijk door den rijksraad Te iuicmburg waar sinds 50 jaren geen schavot werd opgeiicnt i eeu mihciea ter dood veruordctld wegens hot gruwthjk vermuorden vaa een 70 jangtu pas oor De bibscbop van Lmz heeft in eene luittnig verklaard dit hot Iniigeilijk huwelijk nog onder de prostitutie alunt Tü Gevu e bestaat sinds eemgen tijd een w rrbureRu ten behoese vnn dco oudorkonmg van Lg pte fouder verlof van de regccruig Te Mursiille is het huwelijk van twte katholiiktn open hnnr Ingezegend door den president otucr vrijmi tSLlaaislug De tutksche rcgeeriug hc ft do luvoinug vau htt kadaster bevolen De tiituwc ttirksche leening van 141 milliocn guldens is gtsioten De Eng Iiliiiülen achten de hitvorming vati het hoogcrhnis ouMruiijdWijk Aan de hongaarsch iuoienische grenzen is op uituw een cuiiflit t ontaïaau In de Piutsioche provincie ÜraiuUnburg ib de veepest Uitgtbrokeu Mi jnfviouw bilbert te T yun is toegelaten iils kaudidüat in de letteren Ook lil OIthuulbcrtaQd is hit klaauw cii luuudzecr uitgebroken oitdrr dt rundcien Thans h oUicierl bekend gemaakt dat de üitplolHng iii de raijueu bij Oicdt U het leven heeft gekost aim 2fiy ntfklieden Üie luun lOÜO weduwen £ u wctzeu ualnteu In lejdiidorp en omstreken heerscht dt bekende varkensziektt oor eJ en en Scbutlnud zijn lu gcioeenbclup gebracht door ctn ondei eiVhen knbi 1 vau EkersunJ en I tterhaad De konnv tan Pruisen heeft bij zijii vdtrtk uit Eius lOOOö tliulers geathonken voor dtu bouw eeucr katholieke kcik flldunr De weikstnkiiig der milsclaarskncchtb te Ucrtiju bhjft voortduren eu bioidt zich nog uit tot tiendnigeis kalk crkuh enz Te Chersüu ia ten Lutheistho kerk i jewijd In de 4paan ehe proviunc Ijeon hebben iU piiibtera liet geestelijk gintad vurwis eld inct het zwaard om don atloö te dienen In Ilüugmijc tcokeut mcu petitie om aiui te dringen op de ophetliiig dl t kluoütci i Burgerlijke Stand lEBOUFN U ug Willem UU 11 i 5 de Joug OH C vnn J ceuHcn ïcriijeit ouders A Uioulmi N Meuoirel 1 l tti jiidh Miriu Mdglilila onder I 1 1 iigcrwuj en M Jan uil OvhRihDfN 11 Aug c 1 M Ko eiis r itni 2 j 6 iii U J J C Tebbenhülf 8 w Grindel w ADVERTENTIEN V 1 llt i 1 Mevrouw PKIXCE Di JONG bptui i ii liunuiMi lmrtcli koii iliiiiK aan iiUi ii ilir lil lii t stn lu V ii im liiin ildtlitcrtic van hunne lu luiinstcllinu in IiIm ii dnMi l li K ii vniiiastlsch Oaderwljs He oudi r ctoi ki iuli hooit de oer to Iwrigtoii dat op MAANDAG ilcu Zli dozor do niouwc CURSUS van privaat oiulomgt aonvougt Voor meisjes MAANDAG eu DONDERDAG Voor jongens ÜINGSDAG en VRIJDAG van 1 2 uur Prijs per 3 maanden voor één kind f 2 voor ieder kind moer uit hetzelfde gezin 1 II J STEENBERGEN Huugheeiiiraadschap Rijnland Openbare Besteding DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vm Rijnland zullen op Zaturdag den 28 Augustus 1809 des middags ten 12 ure op het Gemeenelandshuis te Leiden bij enkele inschryving besteden overeenkomstig het bestek en de algemeenc voorwaarden 1 het verplanten van 120 000 bos helmgegewas onder Bloemendaal Zandvoortea Velaen 2 van 94 000 bos onder Noordioijk en Katwijk 3 van 71 000 bos ondor Waiaenaar 4 het bökrammen van 9000 vierk meter dljksgloojjing met rietmat 5 idem van 6000 meter ö idem van 11 000 meter T het bekrammen met bladriet van 12 000 vierk meter van dü buitenglooijing en bennen van den Sjmirndamnclien dijk 8 levering van petroleum 9 idem van Gallipoli olie 10 van Petersburgscho talk naar monster 11 idem vanrijshout en bladriet 12 het verdiepen van een gedeelte van de ifomve enl lS het afdammenvau de Vuilenbrassluis biJ Gouda j De aanwijzing geschiedt des morgens ten ö ure van perceel 1 op den 23 en 24 Augustus beginnende den 1 dag op de scheiding Van Rijnland en de Ilondshoskche en den 2 dag langs het Zandvoortsche Visehpad genaamd Kootjes blinkert van perceel 2 op don 25 en 20 Augustus den 1 dag te Noordioijk on den 2 dag tusschen deStrandpakn 75 en 76 van perceel 3 op den 27 Augustus aanvangende van de scheiding van Rijnland en Delfland heemden het Strooioerk Het 12 perceel don 24 Augustus des morgens ten 10 ure aanvangende aan de Bleekersbruy Het 13 perceel den 24 Augustus des morgens ten 12 ure op du Viiilenbrasslms v Het bestek zal van den 17 Augustus af voor 25 centen de algcmoeiie voorwaarden voor 25 centen en de gezegelde inschrjjvuigs billetten voor 21 centen verkrijgbaar zijn ter Secretarie van Rünhmd te Leiden bjj den opzigter te Spaariidam do onderopzigters te Haljweg Katwijk en Gouda en den bode te Haarlem De inschrijvings billetten zullen ten 11 ure van den bestedingsdag in de bus op het Genieenelandshuis gestoken oi franco aldaar bezorgd moeten zijn volgens g 72 der alg voorwaarden Nadere inlii liting is te verkrijgen bjj den üpzigter G A df GEUS te Leiden bjj den Opzigter P VAN AMPEN te Spaamdam bjj de onderopzigters te Ilalfwey en Katwijk en bjj de tKjezieiiers over de helmljeplanting te Katwijk Waxsenuar en Zandvoort voor zooveel de helmboplantiug aangaat Dijkgraaf on Hoogheemraden vnn Hjjnlund H C J HOOG Dijkgraaf W i DE I3RU1JN KOPS Seiretans Li im N Icji 7 Augnitus 1809 f V URGER Avondschool Do DIRECTEUR der Durger Avondschool brengt tor kennis van belanghebbenden dat op DONDERDAG VRIJDAG en ZATURDAG don 19 20 eu 21 AUGUSTUS te zjjnen huize fl morgens tusschen 8 en 9 uur nog golegenbcid bestaat om ingeschreven te worden voor do Buiger Avondschool terwjjl na dien tjjd niet dan bjj zeer gunstige uitzondoring leerlingen zullen toegelaten worden De Directeur voornoemd MARS 3000 stuks versch van Petersburg ongevoerde VUREN PETERSBURGER gekant en ongekant REGTE DEELEN ter dikte van V4 1 IV2 en 2 duim en lengte van 10 24 voet zullen publiek worden verkocht op Maandag den 23 Augv stu8 1869 des morgens ten 10 ure aan het VEERSTAL te Gouda Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj den deurwaarder B H van de WERVE te Gouda Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kna het beste oordeelen over dea last het ongerief en tydverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven z ja dien te uoeten gebruiken welnu er bestaat een middel illen vier oogen nog niet tot in den hoogsten gr iad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr ChantOUielanUS Oogenwater Bij elke wassching der oogleden znl men de herstellende kracht der afgematte en ver akte oogcii voelen wederkeeren zoodat men in vele gevnllen de bril weder zal kunnen vaarwel roggen eer ccii flacon ia opgebruikt Maar vooral ook zy die nog geen bril behoefden te gebruiken is dat het middel om voor altijd daarvan bevryd te blyven bij velen ja Bg oneindig velen is toch reedi het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette mnnr op dat men voortdurend verpligt is op vorderen afstand te zien dat letters ich dubbel vertoonen lat sehel licht hindeiljjk is dat de oogen beginnen Ie steken enz enz Welnu gebruikt Dr Cliantomclanus OOGENWATER en gij zult u beier bevinden Het IS verkrijgbaar a 60 et per flacon bij T A O VAN DETH Oouda J J BKUZEMAKER leyden J H KELLEl wesle wagenstraat RoHerdam Wcj L A StIIOl TENS ScilLUTER Oostmolenstraat J 1 GROEVIIUIZEN C Vlreekt en meer hekcmle Pépfils in ons rijk Een geschikte LOOPKNECHT wordt gevraagd Adres onder letier C by den Boekhandelaar A TtlUNKMAN alhier Raderstoonibooi d iJSSEL Van Gouda Maandag en Dingsiia j s morgens ö uren de o erige werkdagen 3 morgens 7 uren Znnthe morgens C a uur III Kottordam op geUke dagen s namiddags 2 iin II Zondag s avonds 6 uren Dagelijks Betourkaarten Gomk Druk im A Bnnlmm Vóór 1 land kol en tid T van tgd heen gin kwamen bezit van verder Alles wa sluier bed Na 184 Bchrjjvers die koloiii ten gemn nis gehe openl derlandsch quasstie Na 184 ionien ve beproefd maar tot geweest langen v te brenge het batig geven wat baar spoo lendige w verheffen men tegen en meer slachtige oplossing lang Tim van den ook omdat lottig wer derland De kolo alle politie een gevesti bezitten 7 heeft een a maar men om het kw men verais