Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1869

Ö Vrijdag 20 Augustas 1869 N 778 GOÜDSCHE COURAWT Nieuws eD Advertentieblad voor Gouda en Omstrelien De inzending van advertentien kan goscliieden tot één uur des namiddags op den dag der aitgave er C by den ISSFX mj s niorgena O n 7 uren CU aiiamiddiigs HOOL 5r Avondscliool Ihcnden dat op I ATÜRDAG S to zynen 9 tiur nog Iron te worden rw jl na dien uitzondering en voornoemd f shurg sangejlR gekant en ex dikte van vau 10 24 pi ht op Maanmorgens ten Gouda komen bij den kVB te Gouda ril te t octen Ir den last bet aei en zoude moeten gepel allen wier gi md zijn verlorcien door liet itomelanus Inl men de herler wakte oogiii teic gevallen de ccr écu flacon I die nog geen Itict midilel om Ircn bg reien Is het beginsel linen lette manr lib op verderen bbel vertooncn bcgeo beginnen t Ie lODn bij I iMMcriam De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Do prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 De koloniale duscstlc Vóór 1848 wisten véle Nederlanders dat ons land koloniën bezat dat deze ons koffie suiker en tal van andere voorwerpen opleverden dat van tjjd tot tgi troepen en ambtenaren daarheen gingen waarvan de meesten niet terugkwamen doch de terugkeerenden zich in het bezit van schatten mochten verheugen maar verder strekte zich de wetenschap dan ook niet Alles wat ludio betrof was met een dichten sluier bedekt Na 1848 is die toestand veranderd Tal van schripvers hebben met meer of minder succes die koloniën tit een onderwerp hunner geschriften gemaakt er is licht gekomen in de duisterui geheimen z n ontsluierd schandalen zgn openbaar geworden het geweten van het Nederlandsche volk is ontwaakt de koloniale quagst ie behetrscht onzen politieken toestand No 1848 hebben reeds vele ministers van koloniën verschillend in richting en zienswijze beproefd om de koloniale queostie op te lossen maar tot nog toe zgn die pogingen vruchteloos geweest Het is toch hoogst moeilijk de belangen van de Nederlandsche schatkist overeen te brengen met de belangen van den inlander het botig slot te behouden en uen Javaan te geven wat hem toekomt ona land van een kostbaar spoorwegnet te voorzien en Java met ellendige wegen tevreden ie stellen Intusschen verheffen zich in Nederland meer en meer stemmen tegen het regeeringsbeleid men wordt meer en meer d e vruohtelooze pogingen die halfslachtige maatregelen moede men wenscht de oplossing der qusstie niet slechts in het belang vau den inlander niet slechts voor de eer van den Nederlandschen naam maar vooral ook omdat die voortdurende strijd hoogst noodlottig werkt op het regeringsbeleid in het niopderland Do koloniale qucestie is het zwakke punt van alle politieke partjjen omdat nog zoo weinigen een gevestigde overtuiging omtrent deze zaak bezitten zoo weinig weten wat zjj willen Men hoeft een afkeer van hetgene op Java gebeurt maar nipu aarzelt de middelen anti te wenden om het kwaad met wortnl en tak nit in nicit ii men veralscluiwl li ii JHiiiif iiiaar iiii n KniiH neder voor het batig saldo men betreurt deij tegenwoordigen toestand maar men wil dien vreder voor twintig jaren bestendigen men is overtuigd dat het bestuur der kolonie in vorkeerde hadden is en men doet niets om daarin te voorzien integendeel men versterkt de halfheid door de benoeming van mannen tot aanzienlijke betrekkingen van nier stjaatkundige beginselen men niet zeker is met voorb gaan van hen die als het ware tot die betrekkingen waren aangewezen De tfld is gekomen om met het verledenete breken Het zoude voorzeker feest een waar feest geweest z u voor allen die het wel meenen met moederland en kolonie als de regeering zoo gedachtenis had willen vieren van de tweehonderd ijlligste verjaring van do Nederlandsche heerschappij over het schoone rjjk van Insidiude wanneer de regcering met al het verledene had willen breken en een nieuwe toekomst voor Java had willen openen Maar daartoe zijn geen halve maatregelen in staat dit is met geen wettenen wetjes te doen de geest op Java moet geheel anders worden Door nieuwe mannen kan Java herleven de terugroeping van den gouverneur generaal alleen is daartoe yelfs niet voldoende Misschieu was de beste maatregel nog om iemand met onbepaalde volmacht naar Indie te enden om den Augias stal te reinigen ten minste indien er een Hercules te vinden is die deze verantwoording op zich zoude willen nemen De liberale partjj is tot die oplossin j verplicht Heeft de conservatieve partjj toen zjj aan het bewind was vruchteloos getracht tot een oplossing te geraken is de koloniale quasstie steeds het groote struikelblok voor haar geweest hetzelfde heeft de liberale partij te wachten als ook zjj zich met halve cl k vart maatregelen MTf onoegt Reeds eenmaal is door de koloniën verdeeldheid in haar geit deren ontstaan dit zal weder gebeuren als men zich met halflicid tevreden stelt de bijzaken zullen de hoofdzaak doen vergeten over punten van ondergeschikt belang zal weder verdeeldheid ontstaan en do Nederlandsciie naam zal nog vele jaren geschand iteuiid do ir een Vdldoeiiile iiieerleilieid lu liet piiilemejil oude hel li i held ven ideii in ADVERTENT IBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN dien nu door deze regeering geen krachtige maatregelen genomen werden om tot de oplossing der koloniale qutestie te geraken Spoedig wordt het parlement weder geopend in het belang van Nederland en koloniën is het te hopen dat de qusestie onmiddellök aan de orde wordt gesteld niet door suikerwetjoa of ani ere speciale regelingen maar door htè indienen vau voorstellen die tot de oplossing der quajstie kunnen leiden De minister moet in zijn voorsteller niet slechts liberaal zijn wij hebben radicale i oiv vonningen noodig een veroud rdo kw nl TOtdert gewoonlijk harde middelt Is deze minister niet in staat die toe te passen hij volge dan hoe e jr hoe liever het voorbeeld zjjner voorgangers en ga m vrede Moge de regeeriiig zich de les van de sybille der oudheid herinneren besluiteloosheid voert altijd verder van den weg en zal het behoud der koloniën duurder maken indien zjj onder het bespreken niet geheel verloren gaan Het ministdrie zij wijsheid en vooral kracht toegewenscht om in het waarachtig belang van koloniën en moederland te handelen I Algcmcc Overzicht Gouda 19 Augustus De amnestie wordt in Frankrjjk bjjna algemeen beschouwd als eene bevestiging der keizerlijke beloften ter hervorming van zjjn bestuur Eene enkele uitzondering maken de zoogenocmde Arcadiers de fanatieke vrienden dor autocratie die slechts op willekeur bouwen De betoonde zachtmoedigheid is ongetw feld de goede weg en als de uitkomst niet beantwoordt aan die verwachting kan de schuld alleen liggen aan de te lang volgehouden willekeur en de daaruit voortgekomen te groote verbittering Henri Ilochefort de schijver der Laiiterne ï ou to Parijs reeds tenig zjjn en volgens de Siècle de weg ook openstaaa voor Led i Rollin dat anderen betwijfelen De dood van den oorlogsminister maarschalk Niel den lievigsten voorstander der oorlogspolitiek zou van zeer gunstige gevolgen kunnen Zjiu indien ijii ipvolger vredelievender was en uit iclit liood o i hel anniieinen van een gematigder slelsel l raiikn k toch liehoeil sleihts voor