Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1869

tl Lfiinn Il lil lil iimiji Millii ili ii nlli ii viiljfrii Dl iiiilinici i iiiili j i iiili ilp l lll l ll piltti u ili viilkon uit Pil 1l vri iU hi M iiiMo ri i i i rin n ii kunnoii ziili t nHrckkrn iiim lil vrnlrrl OoKtcnriJk kan nooit tol M niili niiiiK koiiicu als het pcn leger van i 0 0 0 umn moet onderhouden Maar hoe zou hel kiuiiien oiitwaiieiieii uls do pruihisoho lef ormacht steeds gereed htiiat om Ie dépêches kracht bij te zetten Napoleon zou niet slechts Frankrijk een iiiouwc wddmid bewijzen maar geheel Europa aan zich verplichten als hij een wjjs en bezadigd man tot minister benoemde Eene ongesteldheid heeft Napoleon Iwlet naar het legerkamp te Chalons te gu n Hj blijft ook beter i huis want die ijdele legervertooningen ontvlammen het gemoed tot barbaarsche ovei spanning en die oorlogspelen behooren tot rerlodene tijden onze eeuw is die der nijverheids tentoonstellingen een legerkamp vertegenwoordigt voor onzon geest de schande der mensclihejd den druk der belastingen de vernieling van allo volksgeluk het is te duur en te dreigend voor spel te onzinnig en te ongerjjmd voor erhst De dépêche van von Thilo die ad interim de jrüisischc porlogszakén dirigeert hoeft in Oostenrijk een ongunstigen indruk gemaakt Von Beust is feen ongewoon minister hij zegt wat hjj meent en hjj zal het wel zoo geheel niet mis hebbenj dat Prtdsen geen stap doet tot toenadering ïnaar het is bjj diplomaten de vaste gewoonte om nooit uit te spreken wat men denkt dit zal hij nog moeten leereu IJlt Spanje verneemt men niets stellics onrust itoé ag en geen vooruitzicht op vreedza neschik kiné H k of n bu l dd de uitbarsting van het onweder wil afwachten In Duitschland twgint men wakker te worden op het punt van hot coacilio ook Zweden voegt aich bij do duitsche staten die tijdig voomoning willen nemen togen de waarschijhlyke aanmatigingen der hiërarchie Het concilie belooft niets voor de lievredigingder wereld maar alles voor de verhooging van bitterheid strijd ei verwarring BinTONL ANPr 4 ENGELAND Gelijk de oorlog zegt de Jïm 4 naar aanleiding vnn de herdenking van Bonaparte s honderdjarig gebüoricrecst gelyk oorlog de grondslag was waarop t eerste keizerrijk steunde zoo 13 vrede ds roeping geweest Van het tweede toch heeft Napoleon lil üQOïccl fcrijgslauvereu geplukt nis de cer ucht tan eiken anderen vorst zouden bevredigd hebben en uo hij ill dit opzicht schijnt achterlijk te zijn gebleven is t slechts omdat men van dcii man die ijn ijaam draagt en over Frankrijk regeert iets meer dan van een ander verwacht Frankrijk plukt nn de vruchten van een langdurigen vrede nooit sohrceti t met sneller tred voorwaarts dan gedurende de laatste twintig jaren en voor een groot deel htfeft t dien vooruitgang te danken aan t kri rJijk bewind Varijs is als nieuw vcrrc un spoorwegen doorkruissen t rijk volgens een beier en goedkooper stclspl dan t Engelsche do landbouw hcrft groMo vor lcriiif en gemaakt Ook op t gebied ui vrijheid heeft t Fransehe volk gcwounrii en zoo 1 Napoleon de teugels siceïils l ing amerli ind slipjtn liet elkeen die de Fiaijsehc natie kdit zal de behoedzaamheid in don kci cr nici nfkeiireii Met dit al is Frankrijk nog in lang niil lot l sl iiiilpunt gerezen waarop t naar ij 11 r ol ren liiilpmiddclcn zich bevinden moest Friiikrijk km oorlog voeicn zijne inwendige belangen bch ulini n kirlonisocren n aar om te worden wat eene bnolkmg v m veirlig milliofn zielen t maken k m num umu liigcl ch üirJcH d w t uiuit i pliüinluwiili ui t hould tr at Hen van militaire Ijoivcgingcn rn ondankbare diplomatieke bomocicjiisacn Kerst dan wanneer de Franschmnn do wapenen zid niêrlcggcn en naar ploeg on hclnislok grijpen om Engeland Ie land en ter zeo op zijde te streven eerst dan zal het een waardig gebruik makeu van do krachten die t eerst sinds kon ten nutte van zich zelf en van Europa hoeft leoroii aaipwoi don De Economid wijit op de zwakheid vnii tEgyptisch gouvernement in geval de verwikkeling Diet Turkije lot een conflict mocht aanleiding geven Wij zijn er zokor van zegt t bl id dat bij t eerste gowapond treffen zelfs met Tnrkije Egjpte t onderspit zou delven Wat toch kan men verwachten van t gezag eens vreemden vasals en vuil een volk zonder eoulieid of nation iliteilsgevocl Een geniaal man als Mehemet Ali kou uit zulke onvoldoende gegevens oen kracht van eeni belangputten doch slechts een sterke arm en een ijzerenwil als do zijne was daartoe in staat zooals t nudaar ligt zou bijna elke Europeeschc macht Egyptein eene week kunnen ten onder brengen Het blad waarschuwt voorts de houders van obligatien Egypte vervolgt t staat dagelijks bloot inn t gevaar van omiveiileliiig of anarchie en elke ook de uitslag voor Turkije zijn mag eene vijandelijke botsing zou aan Egypte den genadeslag toebrengen Van do Londensche fondsenbcurs werd den 14 een decreet van de Peruaanschc regering bekend gemaakt luiileBde als volgt Hierbij wordt gedecreteerd dat van nu af aan en tot zoolang ergeen nader decreet wordt uitgevaardigd de uitvoeren van guano van de Chiniihas eilaoden en uit de Indcpendencia baai en de Maccabi eilanden uitsluitend voor de maikteu van Engeland en de Vcreenigdo Staten bes emd ia iiii en dat de opbrengst zal strekken tot de delgiog der in beide landen doori eru aangegane solnild FBAlrjKRUE U t decreet waarbg ter gelegenlifid vtm het eeuwfeest der gebuorte vaa iNBpoleop I awoeatie is verleeiul bevat de yolg fide bepalingen Geheele en volledige amnestie wo Jt verleend voor alle veroorde lingen tot op fafd a uitge prDkeii of verdiend wegens 1 misdaden ei overtredingen vaa politiekea atvrJ va rijpea en overtredingen in idrukperszakou in zake van het toezigt op het boekdrukkcrsbcdrgf cu ap dfitl bcel bandel in zake van openbare jergaderingeif 4811 jn z k Van zaeieuspaii flin ép ISO vergrypfeil fli ó l e rtiifeSin éfeio ia zake van ide invbcrl gtóil U in Üirecle belastingen ea den waarborg Voor gbtldeu en zilver n voornerpen alsmede in zake der wetgeving op de wouden de visiieherij de jagt eu bet onderhouden en gebruiken der opcnbaro wegen 4 inbreuken op de vcroidcuiugcn betrekkelijk de dienst der nationale garde liet IS Hel niet Uoodig te zeggen dat de bladen onverschillig van ivelke richting bedeu hunne aandacht vijdcn aan dd amnestie Dut de zoo vrijzinnige maatregel des keizers zeer veel tevredenheid heeft veroorzaakt is licht te begrepen De oIBciense bladen laten zijh natuurlijk op hunne eigenaardige Vuze üit De maatregelen door het hoofd des aUii A op 24 September 19 januari en 12 juli genomen aldu is hun gcdachtengang z n zooveal mgipalcn op den weg van liberale hervorming Skn de keizer steeds heeft bewandeld terwgl de thtips uitgevaardigde amnestie op roemrijke w jzc het werk voltooit De keizer schenkt vergiffenis aan Hllen zelfs aan hen die zich onverzoenigken noemen Alleen door eiken wrok lot zwijgen te brengen kan men Frankrijk groot en atcik maken met het buitenland en met zich zelf in Vrede levende De keizer licofi nu eer een beroep gedcinn op de eendracht van alle Franseheii hij sj üort hen Ui om het ver jdeue te vergeten en voortaan slechts te denken a m Frankrijk cu aan zijne herkregen vrijheid Het is aldus eindigt de France haar artikel thans duidelijk voor een ieder dat nu de regeering in de constitutioneelc orde van zaken haar gezag bevestigt door het senaaisbesluii eu in de moreele orde van zaken door de amnestie de revolutie niet meer de vrijheid maar de wanorde en de anarchie zou vcrtegoiiwoordigen De Feuple Fruiii ais neemt een zedigheid inacht elke doordi bij oiidere positie van dat bladtot den kei er geboden v ordl l c zending die N ipuleon I vervuld heeft zegt dit org i in streki gelijk men oet vuur alles oin vcr ocniiig te weeg to brengen De edel urdigo gedjohic van zijn neef onzen tegenwoordigen keizer k m dus met dan geprezen worden want hij hecfl hot eoiuifeist der geboorte van den stieli d ijner ilyu isiio door ap nscmcnt en vergiffenis vorliu rlijkt Dal de regcering egt de J nssr 10 riolil loh nu in al hare li iiideliiigcn door doii i Ifi oii geest late kidüii nciku zich in de kei criijku boudachap van Iv jiili en de nniiio stK van 1 1 augmtui heelt geopenbaard 1 In dat geval kan zij vcr ckcrd zyn dat ij allen op hare zijdo zal hebben die de orde met de vrijheid liefhebben De Tempa erkent alleszins de verdienste van dm maatregel Doch het blad maakt levens de opmerking dat de keizer aan den eisch van het oogenblik voldaan hoeft Uel Joiirual den Dchah laat zich in denzelfden geest uit Kn deze opmerking is juist I5ij cenc zoo gewichtige verandering als onze in tellingen thans ondergaan mnest wel kwijtschelding verleend worden van de straffen die het uitvloeisel waren van geheel andere toestanden De Gauhia leert even als de ofTicieuse bladen de les aan de onverzoenlijken Nu do legeering zulk eene goode daad verricht heeft leest men in dit blad moeten de onvcrzoenlyken wel zvijgen Het blad bedriegt zich echter De onverzoenlijken zwijgen niet De l mjs zegt de amnestie met een onbeschrijfelijk gevoel van droefheid vernomen e hebben Dit blad ziet in s keizers daad een bewijs van zwakheid en acht het onvoorzichtig ja roekeloos op die wijze met de weinige wapens te spelen die het gezag in handen beeft De Rappel geeft te kennen dat zoolang amnestien uitgevaardigd worden onder dezelfde wetten en onder dezelfde mannen zoolang Je onschendbare ambtenaren die de vervolging instellen niet plaata maken voor ndere voor onaf anicelijkc en verantwoordelijke magistraatspersonen zoolang de ambtenaren die veroordeeleo hunnfi plaats niet ruimen voor eene jury zoolang zal het in vrijheid stellen van personen op de wgze als thans plaats heeft slechts voorloopig zyn Dit ia nagenoeg ook de taal die de Seml voert Zoolang het recht niet erkend is en zijne sanctie ontvangen heeft blijft volgens dat blad de plicht der democraten dezelfde Zg weten dau wat z j te doen hebben wnat hunne taak wordt pewijzigd noch door amnestien üoph door concessien die uit den drang der omstandigheden voortvloeien De Avenir National wil in weerwil der amnestie dat er licht verspreid worde over de zank van het complot waarvan men in der üjA zoo hoog opgegeven heeft Dut Mnd komt dus iu dat opzicht geheel overeen met de Temps Het peraooutglc gezag in J raokrijL wordt door versoltilleude gevaren bedreigd maar do liiinnoicofs toPs and is zeker het grootste dier gevaren In 1850 bereikten de uitgaven van do regcering nog niet geheel 1 500 000 000 frs doch zij zijn tcgcnwoüidig niet minder dan 2 1 Ü0 000 000 frs In negeiilicnj are zijn zij negenhonderd milliocn francs groüter geworden derhalve gedurende 19 jaren ieder jaar 2I 000 000 grootor De civiele lyst vanden keizer bedraagt thans 35 000 000 frs Aan pensioenen wordt 1 tl millioen gulden por jaar meer uitgegeven dan in 185S Het ministerie van oorlog kost 98 millioen gulden meer dan toen Ia 1851 was de geheele bevolking van Frankrgk 35 800 000 zielen groot en waren de uitgaven ongeveer frs 40 per hoofd Nu telt de bevolking 36 500 000 en zijn de uitgaven frs 60 per hoofd Met andere woorden bet persoonlijk gouvernemsut heeft gedurende 17 Jaren aan het Frausche volk zeven duizend millioen guld n meer gekost dan eenig vroeger gouvernement gedurende ern gclgk tijdsverloop T iF Jli SS 2 2 5i T DUITSCHIAND De Prui i=rlio Slank yimeiger deelt eene oflicieclc opgave mede omtrent den tegenwoordigen stand der runilcrpost in Pruisen Daaruit blijkt gelijk reeds 19 gemeld dot er uit Miihlhauscn per spoortrein 25 runderen te Laubberg waren aangebracht bij welke zich de ziekte heeft geopenbaard Dien ten gevolge zijn er militaire afsluitingen gemaakt te Qernheim Balz Zechin Nicsohcnen Zioher Volgens het rapport gedateerd de 13den dezer was tot dien dag de ziekte binnen uic p aitsen beperkt gebleven Te Ziclier waren ten gevolge der pl iatselykc gesteldheid krachtiger miairegilcu noodig dan elders en zijn 0011 aantal v in bosmclling verdachte runderen gcduud Er io evenwel m dien omtrek nog veel onbcbinet rundvoo waaromtrent gccne roden bestaat om tol al inakiiig over te gaan IJesmet zijn verklaard hot golioelc district Lebus lot aan den jlorlijn Frankf ilcr spoorn g en den omtrek van het station IJrioseii het gehoole district Koningsberg met uitzondering van het noorjilijkst gedeelte het disirict l anshorg nitgeiiiimcu hot meest oostelijk doel r nniMi al dc c omslrckon zijn de vcemarktou 11 I vccvervoer verboden lorwijl ook overigni iiio mogelgke roaalrcgolcn van voorzorg verin 01 I jii i akaliiur v in het dialiiet Marioiiliiii heift de l iiiiaisclie tegeiiing uilgciiuudigd 1 ikii ku