Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1869

fMn mnmmiHr n lif im m i i mm m m immmmimmmimm mifi Riislus heeft Ic ckerd zyn die d ordo lei dtc van den Tens de opmerIn het cogen n denzelfden t lie zoo ge ilungen thans Ivcrieend wor lloeiset wnron loindeuse bla Vu de regee 11 icft leest Jvcrzocnlyken on verzoenen pnbcschrijte hebben viJ9 van zwakJekeloos op die pelen die het polang amncillfde wetten en onschendbare kn niet plaats pke en vtrant ng de nmb niet ruimen njheid stellen plaats heeft e Reveil itiett zyne sanctie ihul de plioht dan wat zij te brdt gewijzigd ssicn die uit Ivloeien déc aianes de znnk van tgd zoo hoog liij in dat pp jrijk woMt door de fiusuicicels govaren In legeering nog ij zijn tegen MiOO frs In gri illioeo francs J jaren ieder 1 lyst van den Q 111 Pensioenen et uitgegfcirciji iring kost ili i851 vas de 8i sOOU zielen frs tO per lO OOO en zijn Isre woorden nren e 17 jaren t illi u gulden criicment e D eene oilicieele iii cn stand der t gelijk reeds or spoortrein racht bij welke ir i t n gevolge t te Gernheim ol ens het rapi tot dien dag t gebleven Te ilgke geslelilII in elders en ichtc runderen itrck nog vcc l e reden bestaat met zijn ver tot aan den uitrek van het t Koningsberg l gedeelte het 1 icst oostelijk lo veemurli V ijl ook ovori voorzorg vcr I ricalnii j hcrfl I 1 i ing te vcr ockcii om ion gpvolgf ilor runJcrpcst m WcatPrnijcn de rooie manoeuvres der troepen niet te doen plaats hebbei cii 2 bevel te geven tot tijdelijke staking van niitrsehruules dor envallerie door die provincie en deze rorpscn te doen vervoeren per spoortrein Een naar den sehijn to oorileelen officieus artikel van de Norddeutsche AUgcmeine Zcitung komtop tegen de aanvallen der corrcspaniicnties uit Itomc tegen den miiiiater presidcut van lieijercn den prinsvon 1 ohcnlohe het verklaart dat allo regeeriiigen V Noord Puitschland even als die van Zwedenhieromtren eensgezind zijn dat zij gezamenlijk en stellig uigerstand zullen bicdop wanneer de liesliiiteii van het concilie soms den vrtJe mochten aanranden welke tnsschcn de wereldlijke en geostelyke machteii bestaat To STEN ÈiriT De delegatie van den rijksraaJ heeft o gewone en buitengewone budgets voor de marine lungenomen overeenkomst de voorstellen der commissie voor hel bi dget e Triest is het amerikaanseh fregat Frat ilin de admir ialsvlag voerende aangekomen Mc het doel om bezuinigingen in te voeren heeft de minister van oorlog een tal van geliruiken gewyz gd en misbruiken afgeschafi welke sedert onheugeyke jaren hebben bestaan Onder andcien heeft meu de kosten van begrafenis van officieren onderofficieren en manschappen aanmerkelijk verminderd De kracht der geivoontc de zucht om donouden sleur te blijvfn volgen hebben zich iiier iijechter zeer doen gelden want men verneemt datde minister van oorlog te vergeefs heeft beproefd om de middeueeuwsche gebruiken bij hel ter aardebestellen van generaals en veldmaarschalken nog in zwiuig als üuioiglveidsmHatrogol t doen afschalfiu Algemeen Vlaogt men in Oostenrijk over hotgemis aan geestkraeht bij het ministerie welk gemis zich vooral heeft doen gevoelen bij de jongste veioirdeningeo bctrelfende het opsluiten van priestersiu verbcterliuizen op hoog bevel der bisschoppen Deze besluiten meent men zgn lang niet doortastelid genoeg De minste macht aan do priesterlijke hierarchic verleend zfd aanleiding geven tot willekeur De burgers moeten gelijk djn voor de wet en zoo Kiiig men den priester uitsluit bestaat deze gelgkheid niet Meo duldt dan een staat in den staat menerkent in i n geral p ls wettig datigene wat men iaeeit Aodef gnval Teroordeell in het kort men weegt mei twee schdeu De Ooslcnrijksehe regccriugontkent dit dnn ook volstrekt niet Zij ziet den toestandduidelgk in en wenscht zoo spoedig doenlijk maatregelen te beramen om daarin verandering tg brengen Naar men van officieuse zijde verzel ert moeten de ministcr eele verordeningen to Juni en Auguclusjl als voorloopig en tijdelijk worden aangemerkt en arlieidt men than aan het ministerie aan een wetsnutwerp waarbij e kloosters zullen onderworpen worden aan de thans bestaande bepalingen omtrentde sociale en staatkundige vcrceiiigiiigcn SPANJE De minister van justitie gelastte voor eeuige dagen de bisschoppen een pastoraal edict in hunne diocesen rond Ie zenden waarin de gemeente lot gehoorzaamheid aan de ingestelde autoriteit lou worden aangemaand De bisschop van Jaen heeft nu dor regeering het recht ontken om hem tot het schrijven van een herderlijken brief te verplichten BINNENLAND Gouda 19 Augcstus Met genoegen kunnen wij mededeelen dat bij den lutionalen s diietwedstiyd aan de liildt op dinsdag door onzen stadgenoot C Groencndaal muzlekant der schutterij alhier eene prijs is behaald bestaande in een achterlaadgowccr van Haron Je onstant Bébecque Ilflt doet ons cohter leed te moeten mcdcileelcn dit de schutters die aan den wedstrijd op gisteren zoudon deelnemen niettegenstaande alle mogelijke moeite door den met het kommando over hot detachi mciit beiasten officier in het werk gcslek lici in de goleg uheid zijn geweest om te sohiitep iLi ir het ïolgni mmer dat hun door bet lot was ten deel gevallen zoo hoog was dat de tijd hun niet meer toeliet aan de beurt te komen de order en regel hicromlient schijnt zeer veel te wen cheii te hebbon overgelaten althans naar wij vei nemcn is hieromtrent door den korauiandereiHlen utlieier der sehntlenj alhier eene odii ieele klacht iiuu liet eeuliaal enmilt van den wcerbaiirlii idi iiij r i venl Hul miwiekliürji ur i iu lurij alluer was liet Willige mu iekkürpa dal mede liceft gcltampeci d en heeft de onderscheiding mogen genieten um voor de tent waar Z M de koning aan een déjcnuer deelnam op uituoodiging ecnige numuicrg te mogen nitvücreu regen geleden eehler verlangt men daarvoor sterk naar droog wcêr Do beetwortelen leveren van dit jaar over hot algemeen oen slecht gewns op De commissaris dos koninga in deze provincie heeft bekend gemaakt dat i de opeuing der jacht op klein wild opgenoemd in de 2de zinsnede van art 17 der wet van don 13dcn Juni 18 7 Stnahblad n 87 voor dit jaar in de provincie Zuid Holland is vastgesteld op Zaleidag den Men September a s met zonsopgang 2 van die opening is uilgezondeid de uitoefening van hot jachtbcdrijf vermeld in art 1 lett e der aangehaalde wet en 3 de korte j ïht dagelijks en de lange jacht slechts drie malin s weeks en wel des Woensdags Vrijdags en Zaterdags mag worden uitgeoefend a Rijks middelen hebben gedurende de zeven ecrsie maanden van IS 8 opgebracht ƒ 39 3r 0 Sfii 36 ivaicii voor ISB geraamd op ƒ il 2 9 957 08 en heh ucn werkelijk opgebracht ƒ t 395 02 38 Het gedislilleerd had over do i even ecrsie maanden van 18fi8 opgebracht 7 259 405 42 was vcor 1869 geraamd op ƒ 7 729 160 G7 en heeft in 1806 opgobrichi ƒ 7 727 618 301 3 In ceiie vergadering der maatschappij tot bevordering Jan den handel dinsdag te Amsterdamgehouden zijt de volgende besluiten genomen 1 De vergadering hecht hare goedkeuring aan het plan om te Cairo een internationaal handelscongres te houden en uit den wensch dat de Nederlandsche handel daarop worde vertegenwoordigd 20 De vergadering onrdeelciide dat onder de meest geschikte middelen om partij te trekken van de doorgraving van de landengte vuu Suez in de eerste plaats in aanmerking kamt de onmiddellijke opening van eene regtstreekjebe loojnlioc vaart lusschon Nederland en Indie beveelt deze zaak aan in de belangstellende medcwerkÏDg van den handel en in de zorg der regeering 3 De vergnderiitg uit den wensch dat deor de mogendlieden de nz jdigb id van bet t$iie kHnmd worde verzekerd en dat middelen worden gevonden om de kaliaalreChlén iiigoval aigrhpcle afSehalIing daarvan onuitvoerbaar blijkt te zijn zoo min mogelijk drukkend en te allen 1 voor alle nation gelijk te maketi v De Slaalscourant bevat het volgende verslag vau de verwachtingen omtrent den oogst in de prnvii eie ZuidHolland Tarwe slaat algemeen best te vcld s men verwacht een goed gewas zoowel in besci ot als in hoedanigheid Kogge Alhoewel dit gewas njet zulk mime oitkomsten belooft als de tarwe mag hiervan evenwel een voldoende oogst worden to gcmoet gezien Gerst staat algemeen vrij goed te veUle Vooral de op de hooge lauden geteelde belooft een goeden oogst De koude en regen in de maanden Mei en Juni oefenden op het bezaai der lage landen een ongunstigen invloed uit zoodat daa van slechts een middelmatig beschot is Ic waelilen Haver heeft door de weêrgesteldheid mede veel te lijden gehad Vrij algemeen wordt de opbrengst niet lioog geschat Meekrap is rodelyk gegroeid De opbrengst der twee en driejarige bolopft bevredigend e zijn Vlas is bijna algemeen uitmuntend gelukt Het werd voor ƒ 300 tot ƒ 600 per hectare verkocht Koolzaad Ook dit gewas is meerendeels Rocd geslaagd Het gaf bij de dorsching in den Ilockschcn Waard 28 in het land van Pul cn zelfs 44 tot 48 heololiters per hectare Hennep staat in don Alblasserwaard en de VgfIleerenlanden zeer goed te velde en zal naar het zich laat aanzien in opbrengst en hoedanigheid uiot voor die van het vorig jaar behoeven onder te doen Aardappelen De berichten hieromtrent zijn zeer uitoenloopcud Uil enkele stroken wordt gemeld dat do opbrengst voldoende belooft te zgn uit andere dat do opbrengst zeer middelmatig en de vrucht klein van stok znl zijn Ook doen zich hier en daar sporen van de gewone ziekte voor Eene goede weêrgesteldheid kan echter nog vjel ten goede ver anderen l ivten en boonen geven vr j algemeen uitzich op eene overvloedige opbrengst Boomvrucht Van appelen is vry algemeen weinig verwachting Van peren voorspelt men daarentegen een riiiiDcn oogst Hooi eii weilanden De graslanden hebben veel gr is en biiitengewoou voel en meerendeels best tiüoi opgeleverd Naar men uit Vuren meldt heeft zich in ie streken eene keelziekte onder het vee geopenboard die van kwaadaardigon aard scheen te zijn Bq een landbouwer waren rods drie paarden en even zoovele keeioii aan die ziekte beütistJten pok te Dalen had men dezelfde ziekte waargenomen De gemeenteraad van s Hertogenbosch heeft naar aanleiding van een schrijven van de kamer van koophandel en fabrieken ablaar een comilc benoemd dat zii h met riders bestiianilc eomltvs in verbinding al slellen ten einde ilc z i ik van het oprichten eeuer Stoonipakkel vaart op Noard Amerika te ondersteunen Xïat aaaUiding vin d i telé o ijuüate berichten die in vreemde en ook in lommige biniieulandsöbe bladen voorkomen omirenl het gebeurde met Lamb is de A PM Courant in staat uit goede bron liet volgende mede te deelen Volgens het NienicsUad ran den SoeHandel mag binnen kurt de iiidiiiing van een ontwerp vanwet op het kopijrecht verwacht worden Het beslunr der Ge dersoho Maatschappij van Landbouw heeft eene circulaue verspreid waarbyhet er op aandringt dat de landbouwers in Getderlaiid op dezelfde wij e zich vanden tiendcniastzullen Irachlen te ontdoen als dit te Oirschot is geschied In die gemeente toch heeft zich reeds in 1856 eene eommissio gevormd die aldaar alle tienden heeftaangekocht waartoe ƒ 180 000 tegcu lagen interest van de landbouwers vrijwillig was opgenomen Eenmaal in het bezit van al de tienden heeft de commissie zelve die ingehaald in schuren geborgen hetgraan in den winter gedorsclit hetgeen door da medewerking dor armbesturen tegen gering daghuur geschieden kon en daarna graan stroo en kaf verkocht De opbrengst strekte na aftrek der onkosten ora de lenle van do opgenomen gelden te voldoenen het kapitaal zelf af te lossen hetgeen natuurlektelkens voor een aanzienlijk bedrag kon gosobjedenHet einde van de zaak was dat na twaalf jaar in 1868 het lamste overschot van het opgenomen kapitaal was afgelost en daarmede was de tiendplichtigheid in dic gemeente voor goed verdwenen Dd bewering nog dezer dagen door den Aiusierdaraschei correspondent van do Echo de Bruxdks herhaald als zoude du arrestatie Kottcnlam door Engolsche politie ugenteu volvoerd zijii is lulilens ofliciëele rapporten geheel onjuist Na de daad van gewold waaraan zich de zoon van den gewe eii compagnon van Lamb en eeiiigo zijner vrienden hebben schuldig gemaakt beijverde ziehdan ouk de Brilsehe gezant te s Hage aan den minister ran buitenlandsche zaken de verzekering te govoii ilat de Eiigelsclie f iolitie geheel vreemd aan het gevat was en zijne loogo ontevredenheid te beluiden over eene daad waaraan zieh Britscl e onderdanen op Nederlandseheii bodem hadden Schuldig gemaiikt overigens 7ag hij zijn wij wel onderricht iu hot gebeurde eene geschikte aanleiding om het slujlen vau oen uitleveringsverdrag op nieuw ter sprake It hfengen de heer Itoest van Limburg meende na de e weUviUendo nieilcdeeliug te kuuiion volstatra Zr Mi Gezant teLonden aan te schrijven Lord Clarendon op vriendschappelijke wijze over bot gebeurde te onderhouden hieraan werd onmiddelijk gevolg gegeven en Lamb was weldra op vrije voeten en weder te Vlissingen aangekomen waar men zegt dat hij een proces tegen den Britschen consul aanhangig maakt die hem vroeger door de Nederlaadache politic deed gevangen nomen aar wij vernemen heeft ook de regeering aan het hoofd der politie te Vlissingen haar ongenoegen lietnipd over het al laar gcbenroe Er is eene openbare inschrijving geopend van 3 000 000 in a indcelen en obligation voor denspoorweg van Tilburg naar Nljmegeu langs s llertogenbosch Van het bcnoodigdo kapitaal ƒ 8 000 000 ijn reeds ƒ 5 000 000 in Enjj land geplaatst Men verneemt dat het ministerie vnn koloniën eene aan cnlijke partij vleesch exiract gekocht heeft bcreiil m de fabrieken te Fray Bentos Zuid Amerikii van de Liebig s E xtract of Meat Company limned te Lnnden Dit vlecseh cxiraet is liestemd voor Iava 1 wiirdt daarheen ge onden door lusschciikomsl der Nnl llaiHlel Maatsch ip iij De c korte uiteenzetting van feiten voor wier juibiheid wij durven inslaan zal hopen wij genoeg vijn om een einde to maken aan geruchten en berichten waarbij InfTelijkc gevoeligheid voor de eerbiediging v in ons grondgebied als vero itschuldigiiig dienen moge l it het eiland Vooriio schrijft meu De uitkomst van de vroege aardappelen zal hoogst waarschijnlijk niot aan de verwachting beai twoorden laar dt c te vioeg en tegelijk rijp zijn gcwrcit Daarentegen il het kwaad in den knol van weinig beteekenis en beloven ye goed van smaak te zullen HiMii Vuor de j imnjen vr i t men ler doornam ilct kuieji heeft bet rikki lijk lug vicinig door den m