Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1869

xb ii frium cri lil ilr MiiitïClIillii ili ll lillen Vttïrri n i MiniiiiiM iiiilif fiiilc Hiipciiini i ii piittfu o volken uit en ilo vnulolicvoniJHtü rc i ooriiig n kunnon ii li wvt oultroKkciJ n aii dit vcinlorf Oostenrijk kan nooit tot vormk niing komen ah liet een leger van 000 000 man moot onderhouden Maar hoc zou liol kunnen ontwapenen als do prui si che legermacht steeds gereed staat om do dépêches kracht bij te zetten Napoleon zou niot slechts Frankrijk een nieuwe weldaad bewijzen maar geheel Europa aan zich verplichten als hij oen wjjs en bezadigd man tot minister benoemde Eene ongesteklheid heeft Napoleon belet naar het legerkamp te Chalons te gaan Hfl blijft ook beter t huis want die ijdele legervertooningen ontvlammen het gemoed tot barbaarsche overspanning en die oorlogspelen behooren tot verledene tijdon onzo eeuw ia die der nijvcrheids tentoonstellingen een legerkamp vertegenwoordigt voor onzen geest de schande der mensclihcid den druk der belastingen de vernieling van allo volksgtluk het is te duur en te dreigend voor spel to onzinnig en te ongerijmd voor ernst De dépöcho vain yon Thïlo die ad intürim de prnisischc oorlogszakén dirigeert heeft in Oostenrijk een ongunstigeu indruk gemaakt Von Beust is t en ongewoon minister hij zegt wat hjj meent en hg zal het wel zoo geheel niet mis hebben ddt Pittisen geen stap doet tot toenadering inaar het is bjj diplomaten do vaste gewoonte om nooit uit to spreken wali men denkt dit zal hjj nog moeten leereu pit Spanje verneemt men niets stelligs onrust Wo ng en geen vooruitzicht op vreedzame schikMné t is pf rnen J td fe nitb rstjjjg van het onweder wil afwafthteh In Duitschlond begint men wakker te wonlen Op het punt van het concilie ook Zweden voegt ach bij de duitsche staten die tijdig voorziening willen nemen tegen de waarschijnlijke aanmatigingen der hiërarchie Het concilie belooft niets voor de bevrediging der wereld luaar alles voor de verhooging van bitterheid strijd en verwarring BUITENLAND j E N G E L A N D Gelijk de oorlog zegt de TiMos naar aanleiding vnn de herdenking van Bonaparte s honderdjarig gebooricfeest gelijk oorlog de grondslag was waarop t eerste keizerrijk steunde zoo is vrede da roeping geweest Van het tweede toch heeft Napoleon 111 zooveel krijgslamrereu geplukt als de eerzucht v in eiken amleren vorst zouden bevredigd hebben en üO hij iii dit opzicht schijnt achlerlijk te ziju gebleveH ia t slechts omdat men van den man die ïijn naam draagt en over Frankrijk regeert iets meer dan van een ander venvacht l rankrijk plukt ntr de vruchten van een iangdiirigen vrede nooit schreed t met sneller tred voorwaarts dan gedurende de laatste twintig jaren en voor een groot deel hdeft t dien vooruitgang te danken aan t keizerlijk bewind Parijs is als nieuw verre cn spoorwegen doorkruisson t rijk volgens een beier en goedkoopcr stelsel dan t Engelsche do landbouw heeft groble vorderingen gemaakt Ook op t gebied ui vrijheid heeft t Fran che volk gewonnen epi zoo 1 Napoleon de teugels sicehta lang amerli inil slipjrn liet elkeen die de I lMiischc nalie kdit zal Je behoedzaamlieiJ in den kei er niel nfkeuren te stellen van niiiitaire bewegingen en ondankbare diplomatieke boniocicjiisscn Eerst dan wanneer de Franschman de wapenen zal niêrlcggcn en naar ploeg en liclnistok grijpen om Kngeland te land en ter zee op zijdo to streven eerst dan zal het een waardig gebruik maken van de krachten die teerst sinds kon ten nutte van zich zelf en van Kuropa heeft loeren aanwenden De Mconomid ijst op de zwakheid vari tKgyptisch goiivernoment in geval de verwikkelingniet Turkije lot een conflict mocht aanleiding geven Wij zijn er zeker van zegt l bl iil dat bij t eerste gewapend treilen zelfs met Tnrkije Egjpte t onderspit zon delven Wat toch kan men verwachten van t gezag eens vreemden vasals envan een volk zonder eenheid of iiationaliteitsgcvocl Een geniaal man als Mehemet Ali kon uit zulkeonvoldoende gegevens een kracht van eenig belang puttcu doch slechts eeu sterke arm en een ij erenwil als de i ijne was daartoe in slaat zooals t nudaar ligt zou bijna elke Europeesche macht Egyptein eene wees kunnen ten onder brengen Het blad waarschuwt voorts de houders van obligation Egypte vervolgt t staal dagelijks bloot aan l gevaar van oiïwenle iiig of anarchie en welke ook de uitslag voor Turkije zijn mag eene vijaadelijkc botsing zou aan Egypte den genadeslag toebrengen Kaa do Londensche fondsenbeurs werd den 14 een decreet van de Peruaansche regering bekend gemaakt luiilewdo als volgt Hierb j wordt gedecrcteerd dat van nu af aan en tot zoolang ergeen nader decreet wordt uitgevaardigd do uitvoeren van guano van de Cbinchas eilaoden en uil de Independeucia baai en de Maccabi eilanden uitsluitend voor de niaikten van Engeland en de Vereenigdo Staten bestemd iZÜ eu dat de opbrengst zal strekken tot de delging der in beide landen doorPeru aangegauo solnild FRAJTJKRUK liet decreet waarby ter gelegeoJwid vtui bet eeuwfeest der geboorte van iNapoleop I aomwlie is verleend b vat de volgepde b lingen Gehsele en vol cdige amnestie wordt reiloend voor alle reroordeeUugen tot op b$d n uitga proken of verdiend wegens 1 misdaden ea overtreilingen van politiekeu aard 2 vej rijpen eu overtredingen iu idrukpcrszakon in zake van het toezigt op het böekdrukkcrsbedrijf cu ap d£U bu£l haudel in zake van opeubare vergadcringei iu jn zalf Van zameuspan nia ep s o vergrijf eii éii ó ertA in giÈifl in zake van itle invocrregfti n ö in üirecte belastingen en den waarborg voor gouden en zilveren voorwerpen alsmede in zake der wetgeving op de wouden de visscberij do j igt cu bet onderhouden en gebruiken der openbare uegcn ëi inbreuken op de verordeningen betrekkelijk de dienst der nationale garde Hel IS wel niet Aoodig te zeggeu dat de bladen onverschillig van iveike richting heden hunne aanduclit wijden aan Aé ainncsi o Dut Ie zoo vrijzinnige maatregel des keizers zeer veel teviedenbeid beeft veroorzaakt is licht te begrepen De ofüviense bladen laten zich natuurlijk op hunne eigenaardige Vü ze ült De maatregelen door bet hoofd des starts op 24 September 19 januari en 12 juli genomnn aldus is hun gedachtengang zijn zooveel mijlpalen op den weg van liberale hervorming dt de keizer steeds heeft bewandeld tcrivijl de tbltiia uitgevaardigde amnestie op roemrijke wijze het Werk voltooit De keizer schenkt vergiffenis aan itllen zelfs aan hen die zich onverzoenlijken noemen Alleen door eiken wrok tot zwijgen te brengen kan men Frankrijk groot en stcik maken met het buitenland en met zich zelf in viede levende De kcfzer heeft nn weer een beroep gedaan op de eeiulraobl van aU Franbchen hij spoort hen aan om het verledene te vergeten en voortaan slechts te deuken aan Frankrijk en aan zyne herkregen vrijheid Het is oldus eindigt de France haor artikel thans duidelyk voor een ieder dat nu de regeering in de eonstitutioneela ordo van zaken haar geziig bevestigt door hot scnaaisbesiLil eu in do moreele orde van zaken door de amnestie de revolutie niet meer de vrijheid maar do a jrde en lc an u chie zou vertegenwouriligon De Pe ji f i ruiii ah neemt ccn zedigheid iuacht welke door do by onder positie van dat bladtot den kei er geboden ordl De zending die N ipi leon I virvnld heeft zegt dit org ian strekt f olijk men oot vóór alles om vcT üoning lo Hocg te broogen De eilcl ianlige god ichie van ijn neef onzen ttgeimoordi en keizer k in dus niet dan geprezen worden w iiil hij heefi het coimfotsl dor geboorte van don stielitor ijncr dyii iBiie door ni aisemcnt en vergill onis voiliccrlijkt Dal de rcgeeriiig zegl de Pnssr ie rulil leh nu in al liaro hanilelingcn door ili m i Id cii gecjt l ilo kidoii welke zioh in do koi xrlijku boüdauhap van I Jiili en de imiie tie van 1 nuguilui heeft geopciibaard I In dat geval kan zij vcr ckcrd zyn dat zij allen op hare zijde zal hebben die do orde met de vrijheid liefhebben Do Temjia erkent alleszins do verdienste van den maatregel Doch het blad mankt tevens de opmerking dat de keizer non den oisch vnu het oogonblik voldaan heeft liet Jvurital lies Dchali laat zich in denzelfden geest uit En de e opmerking is juist Kg eene zoo gewichtige verandering als onze instellingen thans ondergaan moest wel kivijtschelding verleend worden van de straffen die het uitvloeisel waren van geheel andere toestanilen Do Gauloia leert even als de oflïcieuse bladen de les aan de onverzoenlijken Nu de regeering zulk eene goede d iad verricht beeft leest men iu dit blad moeten de Onverzocnlijken wel zwijgen Het blad bedriegt zich echter Do onverzoenlijken zwijgen niet De J oys zegt de amnestie met een onbeschrijfelijk gevoel van droefheid veruomen Ie hebben Dit blad ziet in s keizers daad een bewijs van zwakheid en acht het onvoorzichtig ja roekeloos op die wij e met do weinige wapens te spelen die het gezag in handen beeft De Rappel geeft te kennen dal zoolang aranestien uitgevaardigd worden onder dezelfde weiten en onder dezelfde mannen j zoolang de onschendbare ambtenaren die de vervolging instellen niet plaats maken voor indere voor onafhankelijke en verantwoordelijke magistraatspersonen zoolang de ambtenaren die veroordeelcn hunne plants niet ruimen voor eene jury zoolang zal het in vrijheid stellen van personen op de wijze als thans plaats beeft slechts voorloopig zyn Dit ia nagenoeg ook de teal die de Reveil voert Zoolang het recht niet erkend is eu zjjne sanctie ontvangen heeft blijft volgens dal blad de plicht der demoeraten dezelfde Zy weten dau wat zy t doen hebben want hunne taak wordt gewijzigd noch door amneatien nogh door coocessien die uit düD drang der omstandigheden voortvloeien De A oenir NatuMid wil in weerwil der amncatic dat er licht verspreid worde over de zaak van bet complot waarvan men in der tyd zoo hoog opgegeven heeft Dut blad koml dus iu dat opiZicht geheel overeen met de Temps f Het persoonlijk gezdgin J rankryk wofdtdoor Jverscbilleude raren bedreigd maar Io financieel toestand is zeker het grootste dier gevaren In 1850 bereikten de uitgaven van do regeering nog niet geheel 1 500 000 000 frs doch zij zijn tegenwoordig niet minder dan 2 100 000 0tJ0 frs In negentien j aren zijn zij negen liondcrd millioen francs grooter geworden derhalve gedurende 19 jaren ieder jaar 21 000 000 grooter De civiele lijst vanden keizer bedraagt thans 35 000 000 frs Aa pensioenen wordt 144 millioen gulden por jaar meei uitgegeven d m in 185S Het ministerie van oorlog kost 96 millioen gulden meer dan loen Ia 1851 was de geheele bevolking van Frankrijk 35 800 000 zielen groot en waren de uitgaven ongeveer frs 40 per hoofd Nu telt de bevolking 36 500 000 en zijn de uitgaven frs 60 per hoofd Met andere woorden bet persoonlijk gouvernement heeft gedurende 17 jaren aan het Frauscbe volk zeven duizend millioen gulden meer gekost dan eenig vroeger gouvernement gedurende een gelijk tijdsverloop DUITSCHLAND De PruL ii iehe Staats Jmeii er deelt eene officieole opgave mode omtrent den tegenwoordigon stand der runilcrpcst in Pruisen Daaruit blijkt gelijk reeds 13 gemeld dat er uit Miihlhansen per spoortrein 25 runderen te Laubberg wareu aangebracht bij welke zich de ziekte heeft geopenbaard Dien ten gevolge zijn er militaire afsluitingen gemaakt te Oeruheim Balz Zcchin Nieschcn en Zicher Volgens het rapport gedateerd den 13den dezer was tot dien dag de ziekte binnen die plaatsen beperkt gebleven Te Zichcr waren ten gevolge der plaatselykc gesteldheid kmehtiger maatregelen noodig dan elders en zijn een aantal v in besmotling verd aohtc runderen gedood Er is evenwel iu dien omtrek nog veel onbesmet rundvee waaromtrent gecne reden bestaat om tot al making over te gaan Besmet zijn verklaard het gelieele dislriet Lebus lot aan den Hcrlijn Frankfi itcr spoorwegen den omtrek van het station liricsen het geheele district Koningsberg met uitzondering van hel noordelijkst gedeelte het district Kansbeig nitgcnoincu hel meest oostelijk doel niiiiieii ill deze onislrckeu zijn do veemarkten lil I i vccvcrvoer verboden terwijl ook overigrir ihi mogelijke maatregelen vau voorzorg verin m I IJM i ül bestuur van liet dial iiet Mariciiliiirg heeft do Piuibisolio rogoeiing uilgeiiuodigd I dm ko niiio in niel I tot doni voor artikf op tegeij von van hicrd steil van f weik bcstd D4 en men voori frega konij hecftJ gemi zich orden iu v4 Deze I genoa nrchiej De bij lang niet crkentl eeiK ai met lil dit ilal duiilell regeleli Naar minist4 jl als en nrbl wetsoul wordeiJ de socl De de bisd rond tj heid a maand het red een hel bij dej dinsd ij ziekaii bestnanJ C onstaiil Het dat dl zoudci moeite tachctiicl in de g het voifl gevalli i toeliet hierom irl ben ov ra trcntdoof alhier c van dl I Hot