Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1869

nind to vor70tkcn om ion govulgc dor luiidorpcst in WcstPriiiacn de groolo mnnocuvros der troopcn niet te doen plaats hebbon en 2 bevel Ie geven tot tijdelijke staking van mnrschroutea der cavallerie door die proviooic en dezo corpsen te doen vervoeren per spoortrein Een naar den sehgn lo oordeclen olTieieus artikel van de Nordik utsvhf AUgnneine ZcHimp komt op tegen do aanvallen der correspondenties uit Itomc tegen den minister president van licijercn den prins von Ilohcnlohc het verklaart dat iiile regecringen van NoordPnilschland even als die van Ziveden hieromtrent eensgezind zijn dat zij gezamenlijk en stellig tegenstand zullen bieden wanneer de beshiilon van het concilie soms den vrede muehtcn aanranden we 0 tnsschcu de wereldlijke en geestelijke mochten bestaat De doleg Uie van don rijksraad heeft de gen one on buitengewone bndgels voor de marine ii ingonomcn overeenkomstig le voorstellen der commissie voor het budget Tc Triest ia het nmerikaansch fregat Franklin de admiraalsving voerende aangekomen Met hot doel om bezuinigingen in te voeren heeft de minislcr van oorlog een tal van gebrnikongewijzigd en misbrniken afgeschaft welke sedert onheugelijke jaren hebben bestaan Onder anderenheeft men de kostcu van begrafenis van onicieren onJerolficieren en manschappen aanmerkelijk verminderd De kracht der gewoonte de zucht om denouden sleur te blijver volgen hebben ifich hierbijechter zeer doen gelden want men verneemt datde minister van oorlog te vergeefs heeft beproefd om de middcueeuwsclie gebruiken by hel ter aardebestellen van generaals en veldmaarschalken uog inzwang als zuioigheidsmHatrcgel te doen afschafleu Algemeen klacgt men in Oostenrijk over helgemis aan geestkracht bij het ministerie welk gemiszich vooral heeft doen gevoelen by de jongste verordeningen betreffende het opsluiten van priestersiu verboterhuizen op hoog bcvet der bisschoppen Deze besluiten meeat men zgn lang niet doortastendgenoeg De minste macht san de priesterlijke biernrohic verleend zal aanleiding geven tot willekeur De burgers moeten gclgk zijn voor de wet en zoolang men den priester uitsluit bestaat deze gelykbeidniet Men duldt dan een staat in den staat menerkent in 6Éa geral als wettig datgene wat men incw onder geval Teroordeelt in het kort men eegtmet twee schalen De Oostcnnjksche regccriug ontkentdit dan ook volstrekt niet Zij riet den toestandduitjrluk in en wenscht zoo spoedig doenlijk maatregelen te beramen om daarin verandering te brengen Naar men van oRïcicuse zijdu verzel ert moeten ieministerieele verordeningen van Juni en AugiJdtusjl als voorloopig en tijdelijk worden anngcnierktjen arbeidt men thans aan het ministerie ntn eenwetsontwerp waarbij de kloosters zullen ond rworponworden aan de thans bestaande bepalingen omtrentde sociale en staatkundige verccnigingci SPANJE De minister van justitie gelastte voor eenige dagen de bisschoppen een pastoraal edict in hunne diocesen rond te enden waarin de gemeente tot gehoorzaamheid aan de ingestelde autoriteit zou worden nnngeniaand De bisschop van Jacn heeft nu der regeering net reebl ontkend om hem tot het schrijven van een herderlijken brief te verplichten Binnenland Gouda 19 Axjgistl s Met genoegen kunnen wij mededeelen dat bij den uationalen schielvvedstrijd aan de iiildt op dinsdag door onzen stadgenoot C Groencndaal mu lekant der schutterij alhier eenc prijs is bohaalil bestaande in een achterlandgcwcor van Haron de onstant Uebecquc Hot doet ons ohter leed te moeten mcdedoclon dat do schutters die aan den wedstrijd op giatcron zoudon deelnemen niellegcnslaniide alle mogolijki moeite door den mot het kommando over hot dotachemcnt belasten officirr in hot werk Rosteld nioi in de gelcfjcuheid zgn geweest oui to ohiilon d iar het volgnummer dat hun duor bol lol was ion dool gevallen zoo hoog was dat de lijil hnii iiiot meor toeliet aan do beurt te komen de order on logcl hicromtiont tchijnt zoor veel Ic wenschoii te hebbon ovcrgelalen althans naar wij voniomtii i s hioniintrenl door den konimandoromlon odioior dor solmilcnj alhier cone ollioioclo klacht luiu hot odiliaal oi mili van den weorbar ilii iJi iiii flovord Het muziekkurps i i mm lui ij ailiii r w is hel ounige mn iokkürpa dal luedo hooft gekampeerd on hoefl do onderscheiding mogen genieten om voor de tent waar Z M de koning aan een dójenner deelnam op uitnoodiging eenige nummers te mogen uitvoeren De commissaris des konings in deze provincieheeft bekend gemaakt dat 1 de opening dor jnch op klein wild opgenoemd in de 2de zinsnede va iart 17 der wet van don 13dcn Juni 1S57 StaattUad n 87 voor dit jaar in de provincie Zuid 1 lollendis vastgesteld op Zaterd ig den 4den September u s met zonsopgang 2 von die opening is u tgezonderd de uitoefeninf van hot jnchtbcdrijf vCrmeliiin art Ifi lelt c der aangehaalde wet en i dokorte jacht dagelijks en de Innge jacht slechts driemalen s weeks on wel dos Woensdags Vrijdags onZaterdags mag worden nitgeoefond s Rijks middelen hebben gedurende de zevinoorsto maanden van ISfiS opgebracht ƒ 39 jr 0 80 J t5 ivaiou voor ISB J gcMainil op ll 25 957 üh enhobboii werkelijk opgebracht ƒ 41 395 0 i i 38 liet gedistilleerd had over de zeven crste maandci van 186R opgebracht 7 259 405 42 was voor 13fi9 poraamd op ƒ 7 729 iRC 07 on heeft iu 180 i opgebr iohi 7 727 01 S 30Va In cenc vergadering der maatschappij to bevordering van den handel dinsdag te Amsterdamgehouden zijn de volgende beduiten genomen 1 De vergadering hecht nare goedkeurinj aan het plan om te C aiTo een internationaal handelscongres te houden en uit den wensch dal cie Nederlandsebc handel daarop worde verlegenwoordigd 20 De vergadering oonlcelciide d tt onder de meest geschikte middelen om party te trekken van de doorgraving van t e landengte vau Sue in de eerste plaats in aanrjerking Icoml do onmiddellijke opening van eeno registreekjelie taom l ootviart tusschcn Nederland eu Indie beveelt dc zaak aan in de belaugstellend i medewerking van den landel en in de zorg der regeering 3 De vergrideriiig uit den wrnsch df t door demogondbeden de nzydig leid van bet fitiezkaiimdworde er c crd on dal middelen worden gevondenom de V i walrechti n ingovai nlgohrolti afschallingdaarvan iiuilvuerbanr blijkt Ie zgn zoc min mogeIgk drukkend en te allen de oor alle natiën gelyk ie muketi f II li Ntut r iuiiikiding vtodlfiVelÉ DnjiifStc berichten dio in vrccindc en ook iu sommige jiuneiitandsËhebladen voorkomen omircnt het gebeurde rad amb is de N Polt Courant in slaat uit goede bron lietvolgende mede te dtelen De bewerh uog dezer dagen door den Aiusierdamschon oorrespondont van de E ho de Urvxelh herhaald als oude do arrestatie ie Kollerdam door Engelschc polilieagenten vofvocrd zijn is luidens ofliciëele rapporion geheol onjuist Na de daad van geweld waaraan zich de zoon van don gewezen compagnon van Lamb en eenige zijner vriemloi hebben schuldig gemaakt beijverde zigh dan ook de Driische gezant te s Hage ann den mintster van buitenlandsche zaken de verzekering te geven dat de Engelsche f iolitie geheel vreemd aan he ge nl was en zijne looge ontevredenheid Ie beluiden over eene daad waaraan isieh Britsche onderdanen op NedcrI uidschen bodem hadden schuldig gemsiikt overigens zag hg zgn wij wel onderricht in tiet gebeurde tcne geschikte aanleiding om het slujlen vau oen uitleveringsverdrag op nieuw ter sprake ie brengen de heor Koest vnn Ijimburg meende na doj e woliviUende niodcdceling te kunnen volstaftn Zr M Ciezant teLonden aan to schrijven Lord Clarendon op vriendschappelijke wijze over het gebeurde te onderhouden hieraan werd onmiddelijk gevolg gegeven en Lamb was weldra op vrije voelen en weder te Vhasingcn aangekomen waar men zegt dat hij oen procos legen don Britschen consul aanhangig maakt die hom vroeger door de Nedorlandaohe politie deed gevangen neraon Ivaar wy vernemen heeft nok de rogecring aan het hoofd der politie te A lissingon haar üiigonocgen betuigd over hot aldaar gebennlo 1 070 korte litoonzelling van feiten voor wier jiilsiheid wij durven instaan zal hopen wij genoeg 7ijn om een einde ie maken aan geruchten en berichten waarbij loffolijke gevoeligheid voor de eerbiodigiiig van ons grcuidgebicd als verontschuldiging dienen moge lil het eiland Voorne schrijft meu De uitkomst van du vroege aardappelen zal hoogst waarsüliijnlyk niot aan do verHachling beantwoorden daar do c lo vroog en tegolijk rijp zijn gewoojl llaarontcpon is het kwaad in don knol van weinig bi loekeiiih OM beloven zo goed van smaak te zullen HO lil oui lo jiiinnioii vrii l men wier doornas l cl koKü liul t liolrckkdijk nog eiiiig door don regen geleden ochler verlangt mon daarvoor sterk naar droog weer Do beetwortelen leveren van dit jaar over bet algemeen een slecht gewas op De SlaatHcourant bevat het volgende verslag van de verwachtingen omtrent den oogst in de pmvincie ZuidHolland Tarwo staat algemeen best ta velde men verwacht een goed gewas zoowel in beschot als in hoedanigheid Kogge Alhoewel dit gewas niet zulke ruime uitkomsten belooft als de tarwe mag hiervan evenwel een voldoende oogst vvorden te gcmoet gezien Gerst staat algemeen vrij goed te vcUle Vooral de op de hooge lauden geteelde belooft een goeden oogst De koude en regen in de maanden Mei en Juni oefenden op het bezaai der lage landen een ongnnstigen invloed uit zocdat daarvan slochls een middelmatig beschot ia te wnehlen Haver heeft door de weèrgeslcldhcid mede veel te lijden gehad Vrij algemeen wordt de opbrengst niet hoog geschat Meekrap is redelijk gegroeid De opbrengst der twee en driejarige beloQft bevredigend te i ijn Vlas is bijna algemeen uitmuntend gelukl Hot werd voor ƒ 300 tot ƒ 600 per hectare verkocht Koolzaad Ook dit gewas is mcorcndeols goed geslaagd liet gaf bij de dorbihing in den Hockschen Waard 28 in het land van Putten zelfs 44 lot 48 hcclolilcrs per hectare Hennep staat in den Alblasserwaard en de VgfHeereiilanden zeer gord te velde en zal naar het zich laaï aanzien In opbrengst en hoedanigheid niet voor die an het vorig jaar behoeven onder te doen i Aarilappelen De berichten hieromtrent zyn zeer niteenloopond Uit enkele streken wordt gemeld dat de opbrengst i oldoeiide belooft te zgn uit andere dat de opbrengst zeer middelmatig en de vrucht klein van stuk zal zgn Ook doen zich hier en daar sporen van de gewone ziekte voor Ëene goede wcèrgestcldheid kan echter nog veel ten goede ver anderen Erwten en boonen geven vrjj algemeen nitziohi op ceno ovorvloedigc opbrengt Boomvruchten Van appcU n is vry algcmoen weinig verwachting Van peren voorspelt men laarenlegen een riiiinen oogst Hooi en weilanden De graslanden hebben veel gras en bniicngewoou veel ea meerendecls best hooi opgeleverd Naar mon nil Vuren meldt heeft zich in diestroken eene koolziekte onder het vee geopenbaard die van kw i idaardigen aard scheen te zijn By ealandliouucr waren feds drie paarden en even zoovelekoeien aan die ziekte beïl v Dalen hadmen dezelfde ziekte waargenomen De gcraeenloraad van s Hertogcnbosch hooft naar aanleiding van oen schryven van do kamor vankoophandel en fabrieken aldaar een comité benooind dal zich mot oldors bostnandc comilós in verbinding al siellen ton einde de z iak van het oprichten eeuer Stoonipakketvaart op Nonrd Amerika te ondersteunen Volgens het N miushlad van den Boekhandel mag binnen Kurt de iniliening van een ontwerp van wet op hel kopijrceht venvacht worden Hel bestuur der Gciderschc Maatschappij van Lanilbouw heeft eene circulaire verspreid waarbyhot er op aandringt dat de landbouwers in Gelderland op dezelfde uy e zich vanden ticndenlast zullenIr ichlon te ontdoen nis dit Ie Oirschot is geschied In lie gemeente toch heeft zich reeds in 1S66 eenecommissie gevormd die aldaar alle tienden heeftaangekocht waartoe ƒ 180 000 legen lagen interestvan de landbouwers vrijwillig was opgenomen Eenmaal in hot bezit van al do tiendon heeft de commissie zelve die ingehaald in schuren geborgen hetgraan in den winter gcdorsolit hetgeen door damedewerking dcf armbesturen tegen gering daghunrgeschieden kon en daarna graan stroo en kaf verkocht De opbrengst strekte na aftrek der onkosten om de rente van do opgenomen gelden te voldoenen het kapitaal zelf af te lossen hetgeen natuurlyktelkens voor een nonzieulijk bedrag kon gesohjedenHet einde van de zaak was dat na twaalf jaar in 1808 het laatste overschot van het opgenomen kapitaal was afgelost en daarmede was de tiendplichtighcid lil die gomcenlc voor goed verdwenen Er is eene openbare inschrgving geopend van 3 000 000 in aandeelcn en obligation voor deuspoorvveg van Tilburg naar N megen langs sIIer tognnbosch Van het benoodigde kapitaal 8 000 000 ijn reeds ƒ 5 000 000 in Engeland geplaatst Men verneemt dal het ministerie vnn koloniën crno aanzienlijke parlij vleesch extract gekocht heeft bcroiil 111 de fabrieken te Eray Bentos Zuid Amerika van de Liebig s Evtract of Moat iJompany limited te London Dit vlocscli cx raet is beatomd voor lava on wordt daarhcon po onden door Insschcnkomst dor Ncd llandul Manlscli ippij