Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1869

V3 Hij kon Iji sluu van ilcn lün divtr is met inminff van 1 seplcmlicr niiiisl uiiiiiu bij lc ryksbüOüiic liiirgerschoül VVMIciii II ie Tilburg op uyri ver ork i irvol onl liig vcrIfcnJ min dcu heer mr F 1 A Klc uit lc biliekking viin Iccraar en ïijn bciii finil tot Icürarcn naii voorioeUlo school do lu ercn A 1 T Sussen Ie Meersson en Th II Miic iilliivfv ilns vcrro locraar aan de Twentscho In jiislrie dl llaudclschool lo Ensohedó Het ccntiaal oomiló i an du Liffiie pour la f air d la iitier J heeft het programma vailfjealeld voor het jaarlijkseh eoiigres dat van 1 1 tot IS September te Limsanne zal gahonden itordcri Do liigno sloll yich oicis minder voor dan op hot voorbeeld van NoordAuierika roe jjniotc confederatie te voriiicn van de ver chillen In staten in Kuropa Do middelen lot ver e cnlijl inj van dit plan zijn de driikpoi coMgressen enz De IJi iie verlangt opWing der itaande legers insleiling van milities selieiding vaa kerk en stnat gelijkstelling in het burgerlijke en siail bnrgerlijke van mannen en vroniven en op ossing van de sociale quncstie over verbelering en nlgenieenu uitbreiding van de opvoeding en licl onderiMJa door bevordering der produc tiefvcreeuigingcn en door de nlgcinoeuc erkenning van het beginsel oat liet eigendom zijn grond vindt in individueclen of coöperatieven arbeid De vragen die ep het congres aan de orde komen ijn Ifi volgende i Onilerz ie der grondslagen van een federatieren Kiiropeeschen jiaat 80 Hoe moeien de fwbtersche on Poolsche quaesItén naar de beginselen van de X ym opgelost worden 3 Welke zijn de middolen om elk economisch en sociaal aningonismc tiisschcn de burgers onderling uit te sluiten 4 Herziening van de organisatie der IJi iu en Wederoplreding van liet orgaan nies Etats Unü h VSurapi 1869 is liet ten oonslelling jaar by uitncmnnllieid voor Amsterdam Nauwelijks zal in de eerste dagen van Oclobor de inlcriiationale tentoonslelling geciudigJ zijn of het palcis voor volksvlijt ordt in gcri edliPid gebracht voor een nieuwen wcdstryd Van lot 17 October tiamelijk tiordt door de direciie van het paleis eenc lentoonstclling gehouden van vmeliten bloomcn en plniten met medciverking ï in tie Kon ed tuinboniv maatseliappij Linnaeus onder toezicht van do heercn Groencwegen en C en 1 C Krorik Wal deze herfst tentoonstelling zal onderscheiden van die in de lente gehouden is natsiorlijk de aanwezigheid van vruchlen en laalbloeicnde planten Een groot aantal prijzen is uitgeloofd en gedurenile do tenloonstellingsneek zal de beer de lieueker leeraar aan de school van Linnaeus ccnige voordrachten houden over de kweeking van vruchten Wij wcnsclnn aan dce lentoonslelling die men als het dessert kan besehnuneu van den zeker niet karigen m iallijd dezes jaars het beste succes toe Laa tste Berichten New York 17 Augustus l e opbrengst der binuenl inkomsten over het jaar v m 1 juli 18S8 lot 30 juni 1SÖ9 bedraagt 158 millioen dollars Parijs 18 Augustus De keiler heeft heden voormiddig den ministerraad gejiresideerd ConstaUtiaopel is Augustus Men verzekert dat bet antwoord van den onderkoning op de nota vau den sultan is ontvangen en dat het als geheel bevredigend wordt beschouivd Ma drid is Augustus De kapitein generaal van Valencia heeft bericht dat heden aldaar 5S gevangen genomen Carlisten zullen aankomen ivaaroinlcr drie priesters Er zijn geene berichten omtrent de bende van Poli die elke oatinoeting met de trorjien vermijdt LondOU 18 Augustus Uit Teheran is bericht ontvangeji lat aldaar eenc bende der Babi sectc was gevangen genomen die uit Konstantinopcl was aangckomeii om con aanslag op het leven Tan den schaeh te ondernemen Men zegt dat vele hooggeplaatste periionen in dit complot gewikkeld üijn A oorts wordt nog gemeld dat do Perzische troepen eene overivinning op de Turcomannen behaald en de vesting Gariecole op 400 wersten afstand van Astrabad hebben ingenomen Brussel 18 Angustui De Eoho du Parlement meldt de koning en de koningin zijn heden ochtend naar Zwitserland vertrokken Zij zullen heden avond dineercn te Coblenli by de koningin Tan Pruisen BuOb reSt is Augustus De verkiezingen van scnaatsleden zijn ten gunste van het gouvernement uitgevallen Onder de gekozenen behoort de luinislerprcaident prins Deineler jliika Calcutta 17 Angiuslua liet bericht alj ou Sherc Ali gewond zijn wordt tegengesproken NOW York is Augustus Volgens berichten uit Virginia en Noord Carolina beeft het graan veel geleden door de droogte Gcnieii lc Berichten T c graaf vnn Chnmbord rrkent in een brief aan dou Carlus iiiMiB heilig reclit op du spoauscho kroon Op Cüii gcdcultü van den sjwurwcg Goudo 6 Ilngo worden ijzcrcu in plaats van eikenhouten ggers gebezigd Ken houtvester Iiecft jn Podolic ryko zilvernignon ontdekt dio zieh nitstrukken tot aan den Doiostcr Op Haiti duurt de burgt roorlog voort In Dcmtirary wil men de immigratie uit Afrika bevorderen Tu Santiago is con protestautscliu kerk do ccrstu in Chili ingewijd Jii juli zijn meer dan 15000 emigranttu uit Liverpool vertrokken Tü liruasel il men zich verceiiigcn om alle inkwartiering van militairen to weigeren JU de vcrceuigdo Bt itou klaagt men zeer over do buitenge uono hitte In het zuiden staan het grmn en do katoen zeer goed Op du huogfo van Hastings liecft de stoomboot wDcutschlaud vau Itreinen naar Ijüutlianiptuii de schooner Mary Hotuootli van Oiejijic aangevaren die in tweeen brak en onmiddellijk ztink Alleen de kaptcin is gered c tVanstli Aiiaiitisehc tclegrant maatschappij ia gemogtigd een kabe te li ggon van Brest ntiar de engulsche kust To Glina ecu stadje in Croatie zijn 50 buizen afgebrand Lcdru Küllin 19 niet in do amnestie begrepen omdat hij veroordeeld is als medepligfig aan het ür i ui complot en niet voor staatkundig mibdrijf Do dccoratien zgti te I arijs dezer dagen met voorbeeldelood ktviütige himd uitgestrooid Jn het jaar 18 13 ziju door de nooid duitscho posteryen aan do abunneuten Ix zurgd 863 554 r x van couranten tijdschriftcu enz wolku binnen den kring der noordduilsohe posterijen verschenen 16 738 die in Zuid Duitschluid Oostenrijk Zwitserland ïtalio 16414 welke elders u i cHeucii Zwitserland Jtnlio en 16 414 welke elders ver ehi iien iu summa 800 706 px waaronder SS3 215 poüiieke bladuu het gotul dor verzoudcuo afzoidcrlijke nummers bnlro g M5 Ü6 961 tuks l e itfnid hebben zich een honderdtal ei onaars van bockdiukkcrijLM voreenigd ter vestiging van oen genoolschap waarii ook de Zwitsers zaUeu tuegelatcn or m Men vorv acht dat do stoom boo tdionst tuaschou Stettin en Ncw York zal doorgaan Te Rome nordt eeno algohcelo wyziging voorbereid vau het bestuur eu zuUcd niet moer dan tweo miuisterïen overbiyveu Uit Cuba verneemt men over Amerika gunstigct facfiehten van d i iosurrcctie De maaiM Ualk Niol wordt voor s loods rekening begraven I fo voi t vau Kumcnic is op reis naar tivadio diusdag te Odessa aangekomen Jn do katocnfabriekcQ te Itarcclonn is het werk gestaakt Te ifrcjtden is een congres van homecopathen vereenigd Te Ikriijn I8 eene schikking getrodbn tusscbon de metselaarsbazen on hunne gezellen Do l ruisisctio landdag zal zich wederom bozig houden met het dagbladzegel VKUGAÜERÏNG van den GEMEBNTJEBAAi Woensdag 18 Augustus Tegenwoordig do hh mr van Bergen IJzendoorn de Orau Vüruly Lnyten Prince Üraggaar Remy llucbner van Gennep Kist cd van Straaten De iiutulen der vorige vergadering worden gelezen en geanifitceid 1 üoi7ilter acht het noodig ook do notulen der laatste b rilütüit vergadering te resumceron als iu verband staande met zakeu nu lu behandelen Üc vergadering wordt dien ten gevolge eenigc oogenblikken gesuhurst en weder gtsopend zijnde wordt medegedeeld eenc diajwsitio van gudeput staten houdende goedkeuring van de rekening van de dd sohuttery over l OS iiatificatic eene missive von den scbuttersraad houdende verzoek ter wijziging der begrooting nn kosten der d d schutterij dienstjaar 1 860 boewei aan de orde gesteld doen H en W het voorstel dit verzoek aan to bonden tot eene volgende vergadering waarin word bernst Ingekomea eene missive van den scbuttersraad inzendende de begrooting van den scbuttersraad over IS die in handen wordt gesteld van do bh Jlemy Bachner cu van Straaten Vüurtii zijn ingekomen verschillende missiven van comiuissien van weldadigheid enz houdeTido inzending der opgemaakte begrootingen over het volgende dienstjaar en worden die gesteld in handen van de hh Prince Uraggaar on Kist eeu adres van KI Treur te Alphen daarbij vergunning verzoekende om do hom in erfpacht grgeren grond tö mogen beplanten met boomcn il on W achten con nader onderzoek noodig en stellen datrom voor do zaak onn te houden en wordt dit gofdgi keurd Door don Burgemeester wordt medegedeeld dut het tractcment van den commissaris vau politie door Z M is verhoogd met 100 ingaande 1 januari 1870 notificatie Unarop wordt gelezen eenc missive van den hr commissniia van politic zijn inuigeu dauk bt tuigende voor de medewerking hem bij deze gilegenheid betoond A g wordt medegedeeld door deu heer voorzitter dat de onderbouw der br ig aon don Meiweg is gegund nan den minntou inschrijvers Sterkenburg voor 18750 notificntie Eciic missive vaa hh gedop staten houdende voorstel tot wijziging der verordening op het openen en sluiten der kuk Ts onder de huizen op do Haven n van die op liet berijden van de noodbrug i e wgziging betreft ecu ondergeschikt punt di te Igemecup oanduiding der bevoegdheid tot het dom nn bi keuring en lanriii wordt voorzien iloor ecuc beperkende bepaliug waaiuude men iieli ulgtuitdi verecnigt H UI W stillen uüi om Mjorloupifï ï t or de LafynSchc school m te ruimen twco loknlen aan de linkcrzijdo dor deur van bet nicuwo gebouw der burger avondschool on trordC dit voorstel aongcDomeu Do vergadering benoemt voor het onderzoeken der geloofsbrieven van de nieuw banoemdo leden do hh Viruly vao Straaten en Luytcn en wordt do vergadering voor oeoigo üogcnblikken geschorst Nn korto tuaschen K oa wordt do vorgndcriog voortgezet on rnpjiort oitgcbrnrlit door de genoemde commissie terw l elk der betrokkeu leden zoolang over hem wordt gcrapportoord en beblufri Je vergadering verlaat I e rapporteurs verklaren dot do stukken in de boste orde zijn en advisceren tot de toelating cu wordt dienovereoDkomatig besloten U en W weiischen nog het voorstel io doen om het speelwerk in den grooten toren eeno reparatie te doen ondetr gaan waarvan do kosten begroot wordon op ƒ 150 1 dit voorstel in behandeling genomen wordt na korto discuasfo goedgekeurd Ooarna eindigt do vergadering Burgerlijke Stand GtiioKKN 10 4iig Anna Miiria Magtitda ouders P Sctioaten CD II Boerc Stcjjliinma ouders L A Wiltenbnrg en W C de Lange Dirk ouders G Prins en G Kwakernaat 17 C atharina ouders H P de Mol en L Siton OvEBLEDEN H Aug E Vlasveld 7 j 10 A Boere 23 m J A J Ucij 19 w GEirt wD 18 Aug J Overkamp u P M Frie G W Zoet en M E Bedijs MAEKTBEEICHTEN Gouda 19 Ang Door het min gunstige weder bleef de stemming voor tarwe vry vast Poolsche per 2400 kilo 870 Boode KI ƒ 366 Zeeuwsche per mud 10 60 ft ƒ 12 80 Poldertarwe 10 b 11 80 Kogge weder booger betaald ƒ 8 40 ii ƒ 9 60 Puike Zeeuwsche 10 a 10 80 Nieuwe Suf 8 50 Gerst oude zeer gezocht doch niet aangeboden Nieuwe ƒ 6 30 i ƒ 6 50 Haver onveranderd korte 4 20 a ƒ B 30 dito lange 3 35 ii 4 40 Boekweit Fiansche per 2100kilo 2 10ri 2 2 Noordbr ƒ 2 55 ft 2 80 Bruine en witte boonen zonder handel 18 Aug Kaas aangevoerd 180 partyen 26 a 3J Goeboler 1 26 a 1 36 Weibotcr ƒ 1 ft ƒ 1 12 ADVERTE WTIEN V De Heer en Mevrouw PRINCE de JONG betuigen hunnen harteijjken dank aan allen die bjj het sterfgevnl van hun dochtertje van hunne belangstelling hebben doen blijken OPEHBMB VERKÖÖPnfG van het WINKELHUIS en ERF wjjk B n 81 staande en liggende aan de zuidzijde van de Hoogstraat te Haastrecht kadaster sectie B n 351 groot 1 roede 51 ellen op VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1869 des avondu ten 6 uur in het huis Den Hoek bjj L = Blanken te Haastrecht ten overstaan van den Notaris J 6 BROÜWEB NUHOFF aldaar Aan het geëerd Publiek wordt bericht dat dc Stoomboot STAD GOUDA in plaats van des NAMIDDAGS ten 2 URBvoortaan des NAMIDDi GS ten 1 URE aalafvaren van AMSTElLiAM DE DIRECTIE a3 IttAo8 laap a sinwojj op apuDjnpS laaq jjaozoq oninu 8i jooa naSaoK 0 00 jjuop H9pii9uaaui 0Ai vav i 8wSi fsnn8ag iuspisA uo u8 oouaSpi g uapjagaS nsnflz na ni u ijsm Bq inj3 snaAaij ina q pjz iBi ep do ratisjjjsapjjcigoj anttz m s w aq jooa S Bpnog ua Snpani e ftq i np uaijSuaq a jaa ap f aaq vanoo ïi A ® WORDT GEVRAAGD met 1 SEPTEMBER IN EEN KLEIN GEZIN een burger DIE STBODE vau fOEDE GETUIGSCHRIFTEN voorzien Adrc f luet franco Brieven letter A bfl den Uitgever dezer Conraut GüUljA Drttk van A iinnlrwaH 186 De uitgf WO gescb DINS DAl francl Seder straf nio beproefd omwentel oude terd haafd in Anhalt voortbesti ons in h in den den we De dool het gewc beiliglieid van deu Het is ken toestj gelding monster selen huid doodstraf denken ei en eene op beginselcul De afscl dagen alga gevonden te vatten indien niel leerden onl voudige vrë Wedervq van den doodstraf il beschaving der wilde perkte wi tl voortgaamlj zgn allen wel is en op bekroiJi berustendi meeiiu tot moet slecltl worden konnon i niooixl lil i Wf ii