Goudsche Courant, zondag 22 augustus 1869

Zonilas 22 Augustus 1869 N 779 GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertention kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave IIP üorlooiiig Vüor de iatimtclie iukiilcn nna de linkorztjilo dci deur lier burger avondschool on wordt kit Toor het ondenoeken der geloofa m uooinde ledeu do hh Viruly v a n urdt do veigaderiag Toor oeaige lordl ds vergadcriog roortgcfot en Ie genoemde commissie terw I elk 11 mg o er hem wordt gernpporteord 1 11 verlaat 11 dat de stukken in de beste orde Li k Intittg on wordt dlenovereeitkouutig Uug het voorstel to doeu om het 1 1 toren eene reparatie te doen oudelr CM begroot wordon op ƒ 1G0 dit Kuuomen wordt na korte diacuiaie rna eindigt do vergadering iijke Stand L iiiin Maria Magtilda ouders P Schon ili mu9 ouders L A Wilttnbnfg en Ijlk ouders O Prins en G Kwaker iuders H P de Mol en L Siton B Vlasveld 7 j 16 A Boer 19 w Overkomp en P M Frie 6 IHEKICHTEN Door het min gnnstige welp voor tarwe vry vast M kilo 370 Koode KI mud 10 60 ƒ 18 30 PoliO Kogge weder hooger bePuike Zceuwsche ƒ 10 i il 8 60 Gerut oude zeer iigebodoii Nieuwe 6 30 i fcmderd korte ƒ 4 20 a B 30 1 40 Boekweit Fransche per B9 Noordbr 2 55 ƒ 8 80 f cn zonder liandcl aangeroerd 180 partijen S5 ƒ 1 36 Weibotcr 1 ENTIEN Mecrouw PRINCE de nncn hartel ken dank aan rfgeval van hun dochtertje elling hebben doen bljjken rwMööpnïG l m het niF wijk B n 81 staande I Kuidzijde van de Hoogstraat ier sectie B n 351 groot VRIJDAG 10 SEPTEM ► da ten 6 uur in het huis Blanken te Haastrecht 1 il Notaris J G BROUWER publiek wordt bericht dat STAD GOUDA NAMIDDAGS ten 2 URE DAGS ten 1 ÜEE aal WAM DE DIRECTIE i IBAo8 jaap va siumöjj ep t omnu 3q jooa noSnajq HupAi nanflz sJD rjannSag nif napjaaoB nanftz n8 i n iiaiil q z i J iii ap do I UI B ei aq jooa pno f iia iiu8q jaa ap oeq lOO T A 1 met 1 SEPTEMBER lbin gezin 1 IE STB0DE iSCIIRIFTEN voorzien Irieven letter A bjj den tnat I ttm A litmitiittH De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG on VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden ia 1 75 franco per post ƒ 2 De doodstraf Sedert cone eeuw is de afschaffing der doodstraf niet alleen ter sprake gebracht maar ook beproefd En ofschoon men hier en daardoor omwentelinff en bostuursverandering tot het oude terugkeerde wordt de afschaffing gehandhaafd in Tdskanen en Portugal in Oldenburg Anhalt en Bremen maar blijft die straf nog voortbestaan in de grootere staten Wij verblijden ons in het uitzicht dat Nederland deelen zal in den roem om nog eens voor te gaan op den weg der beschaving De doodstraf is sedert lang veroordeeld door het geweten door het innerlijk besef van de heiligheid de onschendbaarheid van het leven van den redelijken mensch Het is een overblijfsel van vroegeren dierlijken toestand waarin het reeht der wedervergelding werd geëerbiedigd Ons is zij een monster uit eene voorwereld die andere beginselen huldigde andere begrippen erkende De doodstraf is in volkomen tegenspraak met het denken en handelen van een beschaafd mensch en eene openbare verloochening der evangelische beginselen die wij zeggen te willen volbrengen De afschuw tegen de doodstraf is in onze dagen algemeen geworden en niemand zou er gevonden i orden die het waagde het woord op te vatten ter verdediging dezer beestachtigheid indien niet enkelen zich verbijsterden door geleerden onzin tot het miskennen van de eenvoudige waarheid Wedervergelding on wraak is het beginsel van den dierlijken mensch en het invoeren der doodstraf i3 de eerste schrede op den weg der beschaving het is de regeling en de beperking der wilde aatuurdrift Die oiusclircven en beperkte wet treedt telkens terug voor de steeds voortgaande ontwikkeling van den mensch Wij zjjn allen overtuigd dat de dood triü een gruwel is en een misdrijf op verouderde wetlen op bekrompen inzicht op onwaardig bijgeloof berustende Do doodstraf is liij ons luot al v meeiie toe U iiimiiig opgelieven en uu eindehlli lUOtt sli i lil i dl if idiiifliugiil flitiL uitgespniKeu oidoii A nodsdieiisli u cdi liilvc wi iis cr keiiuen wij int i i ulodCdc mui di i wel i ii niooi d al verst ui nsclicii u uii i v nutteloosheid in vandenaitichrik die men vroeger daarvan verwachtte en ons gevoel beeft terug bij de gedachte aan de zoo dikwerf bewezone feilbaarheid der menschdyke uitspraken Het zijn slechts enkelen die opgrond van vroegere barbaarsche instellingen hot eigen gevoel doen zwijgen en op gezag van verouderde wetten het recht van de doodstraf dle i handhaven en zich beroepen op isra tische instellingen of op de spithvoudigheden eener waanwijze rechtsgeleerdheid De wetenschap dient om vormen gedaante te geven aan de waariieid die uit de menschelijke ontwikkeling voortgesproten zekerheid heeft verkregen in ons gemoed De overtuiging der eenvoudige waarheid gaat ooraf de wetenschap en hot bewjjs volgen Wij hebben goede verwachting niet vau de wijsheid der wetenschap maar van de algenieeuo volksovertuiging de tyd is r jp en de uitkomst verzekerd als de zaak met vaste hand wordt aangevat De vertegenwoordiging zal ook hier gesteund worden door den verlichten zin des volks en het zal een feestdag zijn als deze gruwel wordt weggedaan uit Nederland Wij gelooveii niet dat door vele redeneeriugeii eene overtuiging moet gevestigd worden die overtuiging Ijestaut zij moet slechts uitgesproken worden maar men achte de wetteliilce afschaffing niet uoodeloos nu de uitvoering der doodstraf zoo hoogst zeldzaam is gewordt u het geldt de zegepraal van het beginsel vnn nienschelijkheid en beschaviug de toepassing der hoogste waarheid op onze maatschappij Het zal het begin zijn van het einde des gewelds Als onze wetgeving het beginsel van de onschendbaarheid van des menschen leven erkent zal men moeten gedenken aan de onzinnigheid van den oorlog als wij hot leven van den onwaardigste eerbiedigen dan zullen wjj het doeden vau broeder s die niets tegen ons lui sdedeii uit een ander licht gaan beschouwen 11 geen roi iuzuclit zal ons bewegen de heilighte geboden moedwillig te overtreden teu guuste viiu oude vnoroordeelen en dwaze grillen Ili l luiii I alidris vMirdeii het zal anders uiird H I c iiiciiM iilieid niuleit tot ccii nieuw iijilpi rl u mil 111 williild nu liaugen strijd de M Ui hien gi iilulit uilen dideii an de m rliii UI I iiil i iliKclili van ilcii inciisju lijlvli gi csf A DVERJ ENTIEN worden geplaatst vivn 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Noinmers VIJF CENTEN Algemeen Overzicht üoi DA 21 Augustus De amnestie heeft in Frankrijk den gunstigsten indruk gemaakt en wekt vertrouwen in de verdere bedoelingen des keizers bjj de aangekondigde wijzigingen des bestuurs In dit opzicht is de amnestie een meesterstuk van politiek maar nu eischtde voorzichtigheid ook dat men een geheel anderen weg betrede ten aanzien der drukpers want indien mea op den tot nu gevolgen weg wilde voortgaan en geen meerdere vrijheid vergunnen dau liep alles op niets uit De keizer wil ahjjd nog naar Chalons de ongesteldheid die hom terughield was een aanval van een oude kwaal die men alsheupjicht beschrijft maar de aanval was zoo hevig dat de keizer een uur bewusteloos nederlag en de omstanders met groote bezorgdheid vervulde prins Napoleon werd zelfs in den nacht op het paleis geroepen Indien deze bijzonderheden nauwkeurig zijn zullen zij voorzeker niet zonder invloed zijn op de vredelievende gezindt heitl des keizers die wel bedenken mag dat de voortduring zijner dynastie geheel afhankelük i i van den toestand des rijks op het oogenhlik dat bij mocht ontbreken Frankrijk behoeftvreda naar buiten en tevredenheid van binnen Uit dit oogpunt zju men den dood van Niel den man van den oorlog als eene welkome en heugelijke gebeurtenis beschouwen als tot het mit uisterie van oorlog een man geroepen weidt die bezadigd en verstandig het gewicht zgner taak inzag Maar ach die krijgslieden nyn zoo ïeldzaam en de Franschen laboreren zoo dikwerf aan gloriezucht Zij zijn niet te vreden met een kampement een prijsschieten en een spiegelgeverlit maar houden van ernstiger spectakels als Krinioorlog Italiaansche veroveringen en Meiticaiiiischo expeditie Dit alles kost veel en levert niet op maar het vult eene bladzijde der geschiedenis en geeft voor brood on welvaart den walm der glorie Toch begint de meerderheid des volks anders te deuken en meer licliiigcii te Kcliejipen in de evolutien van landbdiiw en wijverheid Ook de pniisische vredelievende zaehtmoediglicid ordt ontzettend geprezen dekouingverKl h i l d it ijii volk liehoeite lieeit aau rust en m it3 m mi m m m 0 mttlm i t 09t i0Mllê