Goudsche Courant, zondag 22 augustus 1869

MM WIMi IMIjlMMHM mmm t amrmm em mf Sf V Do groote looi sver ekrring raanlschappij de IllitrI f ife Assuraurt Vvuijmiiy heeft zooals reeds gemeld is voorloopig haar betalingen gestaakt J c oorzaken die haar na een dertigjarigen bloei ten val brachten zijn zegt de Mornimj S ar dezelfde welk elk lichaam van dien aard te duchten heeft indien het niet van den beginne af zijne fondsen met de meest mogelijke spaarzaamheid beheert immers terwijl een brjudwaarborg maatschappg telken jare zijne rekening sluit voelt eeno levcnsverzekeringmaatsehappij immer hare geldelijke verplichtingen zwaarder wegen en slechts eene onberispelijke administratie kan haar voor den ramp behoeden om na een zeker tijdsverloop onder den druk barer lasten te bezwijken Het bericht van de Athenaeum dat het dagboek van lord l almerston wns ontdekt heeft zoolis te begrijpen is een hoogst angenaroen indruk gemaakt Intusschen deelt thans the Uecord mede dat die blgdsehap wel wat voorbarig is aangezienin het dagboek geene aanteekeningcn uit den lateren tijd worden gevonden Lord l almersion legde op zestienjarigen leeftyd dit dagboek aan en vervolgde het slechts tot aan 1830 toen hg aU minister van buitenlandschc zaken optrad Op het congres der liritsche vereeniging voor sopialc wetenschappen dat den 39sten september te Bristol bijeen komt zullen onder anderen de navolgende quacstien behandeld worden 1 welke moeten de constitutioneele beliekkingen zijn tusschen Engeland en do koloniën 2 kan kindermoord door wettige maatregelen verminderd worden 3 op welke wijze kan de staal het best voorzien in hetondcuijs van de behoeftige en veronachtzaamdevolksklasse Het oiïieioele Id id gcffl hoog op van de geestdrift waarmede overal in Ki ankrgk kuzers jaarfeest en hel eeuwfeest van iS apolcon 1 is gevierd waartoe het amnestie besluit zoo gcreedclijk aanleiding gaf Volgens dat blad heeft dal besluit overal diepen indruk gemaakt Dat blad bericht mode dat ter uitvoering der wet van 5 mei 18 9 die oen pensioen van 250 frs nau do gewezen onder officieren en soldaten van do republiek eu het eerste keizerrgk heeft verleend door den minister van s keizers huis ruim 30 000 peiibiocu ncten aan do deparlements prefeolen zijn gezonden en dat deze aan do laatste nog levende strijders der groote oorlogen uitgereikt zgn op den dag van het nationale feest on vau het eouwfecst van Napoleon I Aan do nagedachtenis van den maarschalk Niol wordt door het olTiciecIo blad eeno warme hulde gebracht Het zegt u a In januarij 1867 werd hij door den keizer belast roet de leiding der reorganisatie van ons krijgswezen die groote taak heeft hg in twee jaren volbracht on ceu onoplosbaar schgnend vraagstuk ia s keizers geest opgelost dat vraagstuk was Frankryks strgdkraohton te verdubbelen on tevens den last van bet krijgswezen voor de huisgezinnen en voor de schotkist te verlichten De uitkomst is een leger van 750 000 man linietroepen beschikbaar voor den oorlog benevens eene mobiele nationale garde van bgna 600 000 man de vervaardiging van 1 200 000 aohterlaadgoweren in minder dan 18 maanden tijds onze vestingen gewapend de arsenalen gevuld een ontzaglijke voorraad krijgsmalerieel toereikend voor alle gebeurlijkheden en daarbij Frankrijk bezield met het vertrouwen op zijne kracht waarin een hechte waarborg voor het behoud des vredes ligt F K A N K R U K Voens l g ochtend is weer een kabinetsraad te St Cloud gehouden De beraadslaging heeft laug geduurd Ten negen uur kwam men bijeen en eiTst ten twee ure soheiddeM de ministers van den kcircr Donderdag zouilen de leden der commissie eeno vergadering houden met de ministers De laataten zullen dan zeker ophelderingen geven en het is te hoopen dal du moeilgkhedon betreffende artt 2 en B uit den neg zullen geniimd worden Wat art 2 betreft or is geene andere opvatting mogelijk dan dal do ministers in zoover van den keizer ifhaugen dat h j hen naar welgevallen benoemt en ontslaat maar dat zij voor hunne regecringsdadrn alleen aan 4 erteg nwoordiging verantwoordelijk zijn Wil men art 2 op andere wijze intcrprctceren dan zou bet ofitwerp senaatsbesluil biiter H ciiiig beloekenon want de ministericele verantwoordelijkheid zuiver opgevat is de grondslag van den paricmentairou regeeringsvorm Omtrent art 5 bepalende dat de senaat zich bij ecu gt motiveerd besluit tegen de uitvaardiging vati wetten kan verzetten z n de commissie en do ministers overeen gekomen dat hierop geeue beperkende wijziging mag toegelaten worden De gezondheidstoestand des keizers biieft zich verbeterd De i aWj c zegt dat de keizer in zoover hcrsicid is dat hij thans niets meer dan eenige vooizorgcn behoeft te nemen tegen de plotselinge verandering der weersgesteldheid die zich in de laatste dngcn zoozeer geopenbaard hooft Het hoofil des staats kan alzoo thans de zorgen ontberen van doctor Cheiius eeue specialiteit uii Duitschlund die naar St Cloud outbodeu was De keizer zal waarschyulgk nu weldra naar het kamp van Chillons vertrekken le midden der groote militaire familie gelijk hg zich heeft uitgedrukt in eene dépêche die hij dinsdag naar het hoofd kwartier v in hot kamp heeft gezonden en waarin hij het leger dank zegt voor de ontvangst aan den keizerlijken prins ten deel gevallen Men wil welen dat hij er eene week zal blgvcn De Peuple Fruufais behelst een artikel over de amnestie dat eene bgzondere aandacht verdient De lieer Duvernois de hoofdredacteur heeft dit irtihel geteekend maar hel is aan geen twijfel onderhevig dut een veel hooger personage het geiu spirecrd hcjft Thans aldus leest men in het artikel heeft de regeering het recht te zeggen Hot land heeft mij eene volledige volmacht gegeven i maar ik heb vrijwillig afstand gedaan van nlles wat niet strikt noodzakelgk is tot handhaving der orde Op de eerste roepstem der volksvertegeu wooidigei 3 heb ik gehoor gege cn aan de nensehen des lands ik heb op die wgze geloond dat ik geen gouvernement van wederstand hen eu dat men langs wettigen weg alles vau mg kan verkrijgen Vervolgens heb ik mij gewend tol ullo wolge inden en heb ik al mijne giieven vergelen Ik htb hierdoor bewezen dat ik geen guuverneiiiciil v m raii iniie ben Lilcn wc thans in gi ijiicii i Ii ippLlijk oi rleg het welzijn des lands b li irli i n ondu i eiii e anilcrc geil ii hte dan de giuotheid en de vüüiapoi d v iii l i iiikrgk DUITSCHLAND De Badensehe Gustaaf Adolf Verccniging heeft bij gelegenheid der viering van haar 25jarig beslaan eene vergadeiing gehouden waarin hui voorstel crd godaan om 1 met alle krachten den bouw ecnnr l roteslanischo kerk te Madrid Ie bevorderen en 2 daartoe ook eene bijdrage vast te stellen liet voorstel is met algemeene stemmen angenoinen dooli speciaal met betrekking tot hel laatste punt is de nitvooring afhankelijk gesteld van den loop van zaken in Spanje Volgens de Karlsr Zeit zal aan den Badenschen h nddag in zijne aanslaande zitting een wetsonlwet p worden voorgelegd waarbij het houden der registers van den burgerlijken stand aan de geesteIgkeu ontnomen en aan de hur irlijkc overheid overgedragen en alleen de burgerlijke liuwelgks iieie voor rjehtsgeldig bewijs van de sluiting des huwelijks verklaard wordt terwijl de ge slelgkcn welke tol kerkelgke inzegening van een huwelijk overgaan dvorcns het voor den burgorlgkeu ambtenaar gei sloten is met zware strnlfen worden bedreigd liezer dagen is te Mainz de vergadering van Duitsehc drukkers gehouden Het meerendeel der aanw zigen was in de onmiddellijke nabghcid van Mainz gevestigd uit Oostcnrgk was niemmnd tegenwoordig uit Berign waren twee leden opgekomen liet lezen der presentielijst gaf aanleiding tot vela en langdurige besprekingen daar men wilde verhoeden dat onbevoegden de vergadering bijwoonden Ruim een uur ging daarmede verloren Oc verlcgenwoordigors van dagbladen werden gerangschikt onder de onbevoegden en uit de zaal verwijderd Het doel der vereeniging is o a om door onderlinge medewerking met beter uitzicht op goed gevolg dan vroeger de eisehen te bestrijden der drukkers ezellen indien deze heizy door verkeerde inzichten geleid of door misleiding opgezet de grenzen van hetgeen billijk mag lieelcn oversohrijden thans nit niea trachten den matericelcn toestand van den ngveren en bescheiden werkman naar behooren te verbeteren Er zal een centraal orgaan door de vereeniging opgericht worden Aan bet hoofd daarvan staat eene commissie van negen leden nan welke do samenstelling der statuten is opgedragen Men llioopl de verccniging op de Leipziger mis in 1870 defiuilief te constitueeren OOSTENRIJK liet Tmjhlult zegt dat graaf von Boust reeds op do bekende dépêche van den l ruisischcn minister van bnileulandsche zaken heeft geantwoord Volgens dat bla4 zou hij de daarin vcrvalte bewering omtrent zgne houdi ig tegenover Pruisen ontkend en het verlangen te kennen gegeven hebben om loet Pruisen in eene goede verstandhouding to sta n mits daartoe vnn O iali iirijk geene opoiroringen worden gevorderd ilic iiiii de waardigheid en positie des rijks niet i ijii overeen lo brengen lit Wecncn wordt gemeld dat door den hoor J u oi iv iufiniiiin Aisor Ie Keulen medeoprichter der Uu3lcnrijka li Nederlaiiil elie bank in verbinding iiist de b iiikiii t linizen M i Springer en l Vidin ind l igdor l i i P vrndc hij iiiiit iiid Diiil sciiliuiil 1i i iik ci I cii is JangmocdiK je i ns Oostenrijk Unsland ia onvcriniHïid om do Poli u Lijf Iftnders Fiunoii lx doem dccilon in do ofrcningnn der rnssischo IxiRcliavinf on do sultan is niet alleen woder bovrcdij d met den onderkoning maaa do gehocle Oostorsclio quifOHtio is in een diepen slaap vor onken Wat ontbreekt er aan dien gulden toestand Niets dan dat de volkon ontwaken en dankende voor dien zegen don eeLstcmmigen kreet slaken dio al dat heil moet bevestigen Tiet klinko van oost tot west vim noord tot zuid in de ooren der machtliobljcrs nt wapen ing Wie weet wat er gebeurde Napoleon lioort wel naar de stem des volks mochten de vorsten hooron en doti vredo verzekeren door de opheiBng der benreigonde wapeningen BUITENLAND ENGELAND De Morning PoU bevat ccnij e bgzondorhedrn omtrent de opinicu bij het Japansche parlcmorii len aanzien van de bctrrlwkingen met de vreemdelingen Volgens die bcriclilen liicft do minister van builenInndsche zaken bij liet pnrlcmcnt 21 punten ingediend betreflVndede politiek tegenover vreemdelingen e is de vergadering te dien opzichte zeer viirdeeM Ve eone partij wil iille aanraking met hen vcrhieilcn en maken dat Japan hoe eer hoe beier van hen ontslagen wordt Een ander deel der vcr r ijeiiiig wilde wel vooreerst nog van de anriweziKheid der Europeanen zooveel mogelijk partij trekken in het belang van Japan mits zij langzamerhand nit het land worden verdreven Ëene derde pnriij daarojilepen gaf het verlangen te kennen om Japan de peheelo bcsehaving der buitenlanders deelachtig te doen worden en dtis hun onderwgs hunne wctensehappen hunne nrtdlerie hunne marine enz in Japan in Ie voeren en hen daartoe in het rijk toe te laten maar als Japan dat nlloü eenmaal zal bezitten ja dan kan men de vreemdelingen ook wel missen en dan ook weg met hen I Do dorde partij zon dus slofilils in zoover van de tweede verschillen dat zij de inlanders moer van de vrcnmdelingcn wible doen loeren en de c laatsie dus wat langer wilde veroorloven in Japan te hlijven Hierbij werden deze vrapcn gesteld Als het land voor de vreemdelinge open hiijfl moeten dan de beslaande trael ilen gehiindliaifd worden Of zal men tot do oude Japansche politiek terngkeeren en dus weer het rijk van het buitenland iiolfercn Zoo ja moeten de vreemdelingen dan om het leven gebracht of eenvoudig het land uitgezet worden In dit laatste gev d zou men tot gewelddadige maatregelen de locvlueht moeien nemenj doch men achtle dit nog al gevaarlgk tegenover eeno Kngelsche strydmncht van 3ü l man eeno Fransohe militaire macht en de verschillende buiicniandsehc oorlogsehcpen in de havens Berichten uit Ierland maken gewag van voortdurende beweging onder het protestantseheon meest gegoede deel der bevolking en tevens van eenenieuwe beweging die ondtr den boerenstand aangestookt wordt Ken bericht uit Dublin zegt Inllillonpark een landgoed nabij Clones in het noorden des eilande is eene groote demonstratie van orangisten gehouden er waren 30 000 personen vereenigd welke 10 ornnjo loges vertegenwoordigden De vergadering besloot te protcstieren tegen de opheffing der lersche staatskerk tegen het wettelijk verbod van parlij procrssien en tegen de partijdige handhiTving daarvan alsmede tegen de afzetting van den opperb djuw van Monaghan wegons beweerde partijdigheid voor oranjclieden In de nabijheid inn iiallyb iy viel eene kleine botsing tusschen eranjolieden en personen van andere denkwijze voor dochde demonstratie is zonder ernstige storing der openbare orde afgelonpci Dezer dagen heeft een rgk fabiiekant te lürmingham de heer Alason dcu eigendom van een door hem gesticht weeshuis voor i 0 kinderen benevens van eene groote nitgestr ktheid grond aan do voor de helft door hem voi r de helft door de ledclijke regecring benoemd rctdiim dier slichliiig overgedragen De gift vorlepeniuidnligt ei n kapitaal vmi L 10 l 00 t Dl gronili i ciidii n nni lirenyii aan ile sliehlin lil iiHI I m li jnr op en hartue behoort hot li iimhlijl v m ckn jnir Mason zelveii te Woeneni hoeve der Voot d langen tgd nu eindeli Zoo als bei hg in den niet enkel kundige J kerkers df Modeensel beslaande nan tegen te erlangel ineompoteif het hof v rechtbank daagden v de hcrtoj voor de ol zg geduurd waarop liif den troon Te den verjadoor deren gevon om tieh barricades ping void De in 18 deerde hei viudt niei aangaande in 1860 eskader in zoodanig te ondersll tigheid te geven ziel waar a KE Men leclj van 15 d te zeggen in den laa bezig gcho druk heeft zaak ten bisschop VI rapport no onze regeel onderricht keuren Zl heeft laten I en in elk om het soM gebracht z tracht zij ten einde bij het pu Zoowel Lini nigr l om de god en het Oo Men begin sohgnlgke dorf als van eene malieke Men ver dat de inh nieuwe hoi Poolscbe leerstoel a innamen zal hun zaam te bl sische taal verklaren tiiten hetw aanstoot ispcn Tl cssoren del teilen dergl andere faeif juridische uisatie dir 30IK I l