Goudsche Courant, zondag 22 augustus 1869

d 11 hoog op van i c geest 1 mnkrijk s kei crs jaar Napoleon l is gevierd I oo gerecdolijk aanleiding Jcli dal besluit overal die Iblad berioht mede dnt ter pei 1809 die een pensioco en oDder ofilcierco en aol lict eerste keizerryk heeft r van s keizers huis ruim leparteTients prefecten il aan do laatste nog le oorlogcn uitgereikt zgn feest en van het eouw lis van don maarschalk f Ie blad eene warme hulde In januarij 1867 werd niet de leiding der reor f n die groote taak beeft e een onoplosbaar schy fcra geest opgelost dat Strijdkrachten te verdub la i het krygswezen voor schatkist te verlichten Ivan 750 000 man linie f Cii oorlog benevens ecne byna 00 000 man de achterlaadgeweren in onze vestingeu ge I een ontzaglijke voor pud voor alle gebeurlijk widd met het vertrouwen hechte waarborg voor LAND lolf Verccniging heeft bij haar 25jiiri bestaan cene lil hel voorstel werd gejsiiton den bouw eoner i l te bevorderen en 2 n t te stellen Het voorfiiin aangenomen doch I iet laatste punt is de IM van den loop vim I zal nan den Ruden l i incle zitting een welsi aarbij het houden der stand aan de geestebur rcrlijke overheid DrjierJijke huwclyks ncie Ie sluiting des hnwelie geestelpen welke een huwelijk o crgaan er ijken arablcnoar geworden bedreigd nz de vergadering van Het meerendeei der Idellijkc nabgheid van prijk was niemand leiwee leden opgekomen 1 f nanleidini tot vele piaar men wilde ver rgadering bijwoonden Ie verloren De vertewerden gerangschikt de 7anl verwijderd Het om door onderlinge cht op goed gevolg dan Kn der drukkersgezelien leerde inzichten geleid grenzen vnn hetgeen icicu thans ivil men Itiind van don nyveren lifhooren te verbeteren oor de vciwniging oplotd daarvan stnat eene la wi welke de samen MgeD Men hoopt de t 13 in 1870 definitief HUK kf von Beust reeds op l ruisisohen minister I Reuntwoord Volgens Lvaltc bewering omtrent lil ontkend en hot ver biicn om met Pruisen te atiurn mits daartoe Iprn worden gevorderd lüilie des rijks niet iM dat door den heer t n nicdeopriohtcr der Is in vcrbinilin met i en l Vidiii ind Figdor te Wccncn do eerste 0 millinrn aandeden ten behoeve der nieuwe instelling ullen worden uitgegeven O0 C i ITALIË Voor de Ituliaanaeho rcchlb inken is reeds sedert langen tyd een zonderling proces hangende waarin nu eindelijk eene gewichtige beslissing is gevallen Zoo als bekend is nam de hertog van Modcna toen hg in den aanvang van 18SU zijn land verliet niet enkel zijne troepen maar ook een aantal staatkundige gevnngeneu mede die hy in Oostenrijkschc kerkers deed sluiten Deze laatste slachtoll ers der Modeenschc dwingelandij vingen voor ile toen nog bestaande rechtbank van Massa Ciarrara een geding nan tegen den hertog ten einde schadevergoeding te erlangen Deze steunde zijiie verdediging op de incompetentie der rechtbank doch dezer dagen heeft het hof van appèl te Genua het vonnis van de rechtbank te M issa waarbg de verdediging des gedaagden verworpen is bevestigd en verklaard dat de hertog verplicht is schadevergoeding to vcrlecnen voor de onwettige gevangenhouding voor zoo ver zy geduurd heeft na den 20 Aug 1851 den dag waarop bij door de Modeenschc afgevaardigden van den troon vervallen werd verklaard Te Bologna heeft men den 8stcn augustus den verjaardag der verdrijving der Oostenrijkersdoor de burgers ccnige aanplakbiljetten op de muren gevonden waarin het volk aangemaand werdom zich voor te bereiden tot het opwerpen vanbarricades Uoch niemand heeft aan deze oproeping voldaan Do admiraal Persano die gelijk men weet in 18A6 de Italiannschc vloot bij Lissa komin indeeroe heeft zyne godenksohriften uitgegeven Hierinviudl men ecnige belangwekkende bijzonderheileunangnande de expeditie van Garibaldi naar Siciliëin ISfiO l ersano was toen bevelhebber van heteskader in de Middcllandschc Zee en ontving alszoodanig instructicn van de rcgecring om Garibaldite ondersteunen maar dit met de grootste omzichtigheid te doen en ten einde uieraand argwaan tegeven zich verwydcrd te houden van elk oord waar slag mocht geleverd worden KERKELIJKE STAAT Men leest in eeuc part correspondentie uit Bome vau 15 dezer het volgende Het is wel onnoodig te zeggen dat de zaak van Barbara Ubryk welke in den laalsten tyd alle dagbladen van Europa heeft bezig gehouden hier een buitengewoon diepen indruk heeft gemankt De 11 Stoel heeft zich deze zaak ten ernstigste aangetrokken en ofschoon u bisschup van Krakau mgr Galceki zijn officietl rapport nog niet herwaarts heeft opgezonden is onze regcering toch reeds genoeg door hare agen n onderricht om het gedrag van mgr Galecki af te keuren Zij is van meening dat bij zich ic veel heeft laten medeslepon door de wereldlijke overheid en in elk geval maatregelen had behooreu te nemen om het schandaal door deze gebcurtetiis te weeg gebracht zooveel mogelyk te verminderen Inmiddels tracht zij aan de zaak een znchteren glimp te geven ten einde zooveel mogelyk den indruk weg te nemen bij het publiek te weeg gebracht Zoowel deze zaak als die van den bisschop van Linz ragr Rudijier zijn natuurlijk niet geschikt om de goede verstandhouding tusschen den h stoel en het Oostenrijksche gouvernement te verbeteren Men begint dan ook reeds te spreken van de waarsobynlijke terugroeping des heercn von Trautmansdorf als Ooslenryksch gezant by ons hof eu zelfs Tap eene spoedige eu algeheele afbreking der diplomatieke betrekkingen tusschen beide hoven RUSLAND Men verneemt uil Warschau zegt do OsUee Zcitung dat de inhoud der circulaire door den curator der nieuwe hooge school te Warschan gezonden aan do I oolsohe professoren die tol voor korten tijd een leerstoel aan die inrichting vnn hooge onderwijs innamen in hnnfdtrekken hierop noderkomt Hel zal hun vergund worden aan de universiteit wukzaam te blgven op voorwaarde 1 dat zij de Knasische taal grondig kennen 2 dat zij siihrificlijk vcrkloren bij hun onderwys geen wooril te zullen uiten hetwelk uiteen staatkundig oogpunt beschouwd aanstoot zou kunnen geven of den staat vun zaken gispen Tot heden hebben alleen lo Toolsche professoren der mathematische en gcneeskuinlige faeulteiten deri elijko circnlairo ontvangen niet die van andere fiieulteiten Men maukt diiaiuit op OouuA 21 AuntbTua Met genoegen vermelden wg dat onze stadgegenoot do heer H J Steenbergen in den wedstrijd kamp bij Utrecht den eersten prijs heeft behaald in de schermkunst met den sabel zijnde 1 zilveren medaille en 2 sabels door Z K H den prins van oranje daarbij uitgeloofd alsmede viel gen heer de 2 prys ten deel in de schermkunst op de punt waarvoor aan ZEd 4 floretten toegewezen zyn Door den minister van binnmlnndsche zakenis den 18 dezer aan de commissarissen des koningsin de provinciën gericht do navolgende circulaire Het ontstaan der veepest in Pruisen mankt enkele voür ieningen noodig tegen bet overbrengen van besmelting Hot zou kunnen gebeuren dat tan die ziekte verdacht of daaraan lijdend vee op schepen of stoombooten over boord werd geworpen en aan onze kusten aanspoelde Onverwijlde begraving is in die gevallen noodzakelijk lk heb de ccr UHKg uit te noodigen de burgemeesters van kustplaatsen Ie gelasten wanneer een runder lijk mocht komen aanspoelen de begraving onmiddellijk onder politiie toezieht ter behoorlijke diepte eu met aanwending van eene genoegzame hoeveelheid chloorkalk te doen plaats hebben De miliciens die dit jaar bij de troepen tepaard regementen huzaren void en rijdende artillerie waren iegcdeeld en daarna met verlof zijnvertrjkkeu zullen naar men verneemt met primo Oct aanstaande in werkelijken dienst worden geroepen om gekleed en geoefend te worden Het getal lagere scholen in de provincie ZuidHolland wns by het einde van 1868 357 voor gewoon lager onderwijs en 181 vuor gewoon en meeruitgebreid lager onderwijs te zamcn 5138 Het oiiilerwij end personeel aan die scholen bestond uil 405 hoofdonderwijzers en HO hoofdomlerwyzeressen 740 hulponderwijzers en 205 hulponderwgzcresscn 526 mannelijke en iCJ vrouwelyke kweekelingen Het getal leerlingen 0 den 15 october was op de dagschool 40440 jongens en 374 3 meisjes Hiervan bezochten 4 9 jongens en 1050 meisjes tevens de avondschool Uitsluitend werd de avondschool bezocht door lOtlO jongens en 701 meisjes l J034 jongens en 17511 meisjes genoten kosteloos onderwys Volgens de gemeente verslagen beliepen de kosten van het onderwijs gezamenlijk 855 3G3 i waarvan ƒ 583 789 l l s jaarwedden en toelagen aan het onderwijzend personeel is uitgekeerd Door het rijk werd zooinede door de provincie een subsidie toegekend ten bedrage van ƒ iO lü Door de gewestelijke vcreeniging Noord Holland van het Ned onderw jzer3geiiooi liap is eenocirculaire aan de schoolop ieners in die provinciegezonden houdende uilnoodigiug om bij de onderscheidene gemeeutebcsinren pogingen aan te wenden ten einde de onderwijzers loor het geven van vacantie en het vergoeden van reiskosten in staatgesteld worden tot het bijwonen der gewestelijkevergadering in bet belang vau hel onderwijo Hel jongste numm van de AUgmn Deutsche Straf nchtaZeituiuj behelst ecne oproeping uu Linz van 25 April jl waarin men o a leest Den 28 Aug 1867 stierf te Heidelberg de in de meest verwijderde kringen met roem bekende gebeimraad Miitermnier Een der gewichtigste letterkundige nalatenschappen zijn zijne geschriften togen de doodstraf waarin hij zich ten tank hnd gesteld niet alleen door staatkundige godsdienstige humane en rechtsgronden maar inzonderheid ook door feiten aan de ervaring ontleend en door statistische opgaven de algemcene overtuiging van do noodwendigheid der afschaffing van die gruw arne straf in het licht te plaatsen Met zijn arbeid is eigenlijk de eerste eeuw in de wetenschap en wetgeving afgesloten waarin oonsequent en onafgebroken sedert Beccaria in 1764 naar dat doel werd gestreefd Indien men do zwarigheden in aanmerking neemt welke zieh overal legen het uil den weg ruimen van vooioordeelcn opdoen kunnen de in dezen verkregen uitkomsten over t geheel den menschenvriend niet anders dan verheugen Op wetcnschnppelijk gellied venneerderl het gotal der wurine verdedigers van de afielLiüiiig dor do nlstraf de liesclniuwing van dl iik dour de groolr menigte wordt ziiehter lie uel viiij liiil l iii iir i lieidcnc stillende duuilhii il of t ilin l ufi cli ft M dlcchls tül de zunarsle gevallen beperkt en het groot aantal gratiën alelt haar bijkans feitelyk geheel ter zijde wnnr zij naar de wet nog bestaat De mcnsebenvriend moet naar zijn wenschcn en hopen zich er zelf mede tevreden stellen dat do humaniteit van lieverlede ofschoon dan ook langzaam door kleine overwinningen het veld behoudt De tweede eeuw na Beecaria Mitlermaier mag echter niet stil blijven staan en alzoo ten opzichte van de eerate teruggaan De eerste taak waarom het thans te doen is beslaat in het verzamelen van do voorbanden bouwsloiïen in het voortzelteu der pogingen en in het brengen van t rechtsbewustzijn op den rechten weg Dat kan op de zekerste wyze door cene vcreeniging geschieden die op den eigeoaardigcn weg van onzen tyd ligt De stellers vnn de oproeping slaan dan eenige punten tot het oprichten van zoodanige vereeniging tot afsehaffing van de doodstraf in Duitschland en Oostenrijk dezerzijds de Leitha voor onder die punten behooren 1 het verzamelen van allo geschriften over do doodstraf de handelingen en besluiten van wetgevende kamers en statistieke opgaven deswege 2 invoering van ecne bepaalde enquête voor de toekomst over de oorzaken en bgomstandighcdcn der zware met doodstraf bedreigde misdaden de gevolgen der gratie en do werking van de doodstraf op hel volk 3 verspreiding van do gronden legen de doodstraf door volksschriften en de dagbladpers 4 het inslaan van den wettelyken weg tot bewerking vnn de begenadiging van ter dood veroordeelden Men verlangt dat tot de samenstelling van zulk cene veracnigiiig worde overgegaan op den 28slcn Augustus n s den jaardag van Mittermaiers overIgdeii als waniiter zich de Duilschs JuTMtcntag to Heidelberg waar t stoffelijk overschot des bcroeaiden mans rust verpideren zal Deze oproeping is door omstreeks vyftig personenvan verschillenden rangen stand meest door advocaten door hoogleeraren in de rechtsgeleerdheid en officieren onderteckend fV v h R lift Nuitnlcn schrijft in een artikel over het cniistitutiiineel koningschap o n De Engclseha monarcliie ia cimi goed uitgeriiat vaartuig maar het p irlcinenl kun liet naar zijn welbehagen op het droge zetten In theorie zij Engeland een monarchie in praktijk is het een gemccntcbest En verder De onmacht dor kroon in Engeland om haren wil over dien des volks te doen hecrsohen is een der voorrechten van dit machtig rgk I Itt dat onvermogen is de krachtigste waarborg voordo hoog geprezen vrijheden waarop elke Kngelschman zoo met recht zieh verheft Waren alle vorsten edel dan zou men dezen waarborg niet behoeven I Maar zelfs in Engeland is het nog zoo lang niet geleden dat men minder j uist op de deugd des regeerendeo vorsten zieh kon beroemen Victoria mag George III niet doen vergeten Victoria is een ideaal van een constitutioneolea vorst Z iiider zieh te verroeren neemt zij de hooge plaats in die men nu eenmaal noodig heeft maar met gaarne tot ccii voorwerp vau twist en bejag maakt Niets doende ontneemt zij an den vermaarden regel de koning kan geen kwaad doen hel schreeuwend onwnarnchtige in één woord zij verdient op ecne eerlijke wijze haar recht om te regceren door niet Ie regeereu Men verneemt dat door mr Jao van Gigcheen request aan Z M den koning ton behoeve vande negen eerste veroordeelden in de Rotterdamsehorechtsgedingen is opgezonden Door de advocaten der overige veroordeelden en van den vrygcsprokene Buys mrs van Hogendorp van Randwyck Belinfante en Thorbecke is voor al do veroordeelden ecu request van adhassie aan dat van mr van Gigch ingediend Tegen den 1 October dezes jaars is er gelegenheid lot plaatsing vnn 17 leerlingen ann de rgkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam Belanghebbenden van 20 tot 35 jaren oud wordenuitgcnoodigd vnn haar verlangen om geplaatst teworden vóór den 1 0 September e k kennis te gevenaan den voorzitter van den geneeskundigen raad derprovincie waarin zy hare woonplaats hebben voorNoordBrabant en Limburg dr A E J Ingenhouaz te Breda voor Gelderland en Utrecht dr W F P Kiehl Arnhem voor Zuid Holland ilr L f Egeliug to a Oruvenhage voor Noord Hollnnd dr J Penn te Amsterdam voor Zeeland dr A Fokker Ie Middelburg voor Vrieslond en Groningen dr L Ali Cohen te Groningen voor Overijssel en Drenthe dr D Lubnch te Kampen De Ca etle van Dendremomie zegt omtrent devoorginüiucn alsehaning der dooiWraf in Nodcrlundhit vulgendc Wij vernemen met voldoening door