Goudsche Courant, zondag 22 augustus 1869

Ie JlollmiNche hlidui dit mm iMiu binniii kort liij de welgc cndt kimirsim voorili 1 tot nfsch ilTiiig der doodsiriif al mdiincn oo vtrduijiit liiupzamerlimd dt c iraf uit d wcll oeki n li r beaciiai fdt nntiin bij cl n reeds is g kiteluk afgcs i liafl ni afwacliliiig ht ene wet du afsi liafling bckraoliligo Tot dur moet en zal la t nloni komen liet is dan ook bcdroivcnd Ic const Utren dit er nog litilon ia digbiidcn gcvoiiilLii worden dic de doodstraf lu biscliirming nimcn Voorde en vermelcb n Ht hier het oordeel van den CH en b ul vm l irijs over de doodsimf de lulitc dir Sinsnns notmt de uit voering dier btrif t Jic inisdail en tgt dit ij ml alle v ilioekin bdioort gisclirnpt tt Horden Ily besloot ijiK ge linkse linden Il I irijj i rsdientn aldus O inogt ik V ir ik inijii bj ifil neerleg ouder den pcwlnriilvlekten rifblien mijner vaderen ml oii e inslellingiii tia slraf ifn verdHunen wier uitvoering de ver uliling der e leii al cld iincr miik eene sii if de te in Ideii onicr beschiving nis het laitste ovnblijfiel te bcseliouvvcn is vmdi blo Jige mil schenolli IS dor barbaren Mogen in Cl lie uiibij ijnde toe oni t iij die le e bhdcn leien liet boek sluiten Ie iii luejien Dit is het tistamcnt der doodsli if dier Jen lauts cn beul De Gautte voegt er bij Zict gij den beul biildende voor do arscliiiiniig der doodstraf Wie kan hiar na hem nog verdedigen Men schrijft uit Lollerdam dd 19 ang Hoe onaangenaam ook is het ein feit dat de bekinde kiekte in A a rd ippeleii lu de laatste tnce digrn rich meer onrustbirmd liMft vcrl lond In lev ui leldeilaud alliicr aangeucide a irdippeleii ijn pirtijfD nclke voor het gcbiuik zdfs on jesehikt ziju Ook uit het OveiniaiSsclio yeruiemt ram d il de zichtbare sporen van belirf in het loof zich Oük na bepnllelijk in il ii knol hebben vertoond ni de vele phsiigens der I i ilole dag U Uroogle meent iDcn oude eer gewensclit ijn d i ir men im i r i vreest dat do opbrengst vin vele akkers onbruikbiii zal Horden voor de consumptie Men aehnjft int Hoora vao gistPren In onzen gelirelon ointi k wirr zeer iccl nnhppdt n erboaw l norden hoort men tot dusverre ntels vau de air I ipp i7ick Oe pnj en d ilen ook dagclyka i soort 13 ailerkeurigst cii de liocvcdl tul is groot Itj I bt jraitu lil M üisLhilk tl artti lOÜUU mtm 1 h 1 I IpCll II Üt puut m mol l i kte ondor hU vcc neemt m Siiiie CU Kuit op hclirikb uondo vmjzo toe Tü Shclikld word ceuc meeimg gehouden lan 4 1 5 duirLiid Dl opitaiid dor Kirgi cn in Rusland ih gchcd onderdrukt Guluiüidi lic 5 ccrbte innaudcn in Grant s picsideotbchip 7tjn U niilliiiun dulhrs nf cloHt Op de Aiioküus fustcu unicn 500 000 vreemdelingen te Pirij ifltme ig uUiriiilu IM 7 7ijn m ïtiiliu 2G2I moorden geploegd dat H U üj do iüu nuo lUcn Au vt Ii jo uUui Milittn Oostenrijk cu richten hunno H t Jlii II ur Pu ut 1 Ni a 19 15 nug met t l ilochti hcid onthuld het st indbuld in den maarsdulk Viasacua htrtog van Kivoli prins vm 1 Iiii jtu Ja het bc iu 111 aepli v ordt lo lloidbaux fcopend ccno netiuü htuüinb loldicu t naar Z Amerika geopend niLt vcila piif van uu dcido dtr vi 1it liHis Uuiduk beeft tt lu hng 111 Tu cmbing 2000 fra cgovcu ain du maatschappij van laidbuuu Burgerlijke Stand fitiioiiiN IS OvHiiLiJLN Ib Augustus I Ü Itabouft 5 j ADV ERTENTIEN Getrouwd J J IE FÈVllE DE MONTIGNY EN P M BISDOM AN VLIET ITnaotinhf 20 Auglistub 1869 Omli rtrouwd PIEÏER SIMON AN Dill STAAL eu ALIDA BLOED Gount 19 Augustus ISG die gedurende de afgeloojicii kermis wederom ioo ruiiüschoots deelen mocht m de begunstiging van het publiek en vooral van zyne stpdgenont in bcncht dat bij hem nog slechts heden Zatorda jen morgen Zondag avond gelegenheid zal zi u tot het bezoeken ijner Kraam op de Markt en betuigt tevens zijnen dank voor het vertrouwen en de gunst hem betoond en hoopt hij zich ook die in liet vervolg waardig te maken CHIR DENTISTE Dubbelde Buurt Gouda Door nieuwe vinding worden de pijnljjkste tanden en kiezen verwgderd Hj zot kunsttanden en gebitten m op goud zilver en caoutchouc die op het ziekelijksto tandvleesch geplaatst worden zouder het uitnemen der iianwe igc wortels Ook repareert hg stukken van andere meesters Al de e bewerkingen geschieden volgens de laatste verbeteringen 3000 stuks versch van Petersburg aangevoerde VUREN PBTERSBUROER gekant en ongekant REGTE DEELEN ter dikte van V 1 l s en 2 duim en lengte van 10 24 voet zullen publiek worden verkocht op Maandag den 23 Augustus 1869 des morgens ten 10 ure aan het VEEBSTAL te Gouda Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den dturftaaidtr B II m dü VVERVE te Gouda L aatste Berichten Tripoli IJ Augustus Ue Hollandschc rcizigBlcr freule Xiixiiu nne riiiiie is door het volk van Jen stam der louaregs pcdooil M dtld 20 Porpignan 20 Augustus I c prefect alhier heeft Tristany en tien aii lere ailistisc ic opperli lof den die zieli gereed nniLten om Spinjc binnen fe dringen in irrest doen ii im ii Parijs 0 Auguslu l i lei er n gisteren op het knstcd te St Gloinl den kei erlgken prins tot a in het pirkhik te gemoi t gi komen Z i I sdieeii van ijne oiigcstcl lliu I gdieel bekomen te ijn De kn r en de kii erlijki prins nllen den 24en naar orsici veiliekken eu den 2 september op St loud Kingkiciin tieniciiArte IJcrIclilen ïn Steitin hoblrn 800 korcmlnpOra lut utrk hcnnt en cenigo vcrfant g rig bekoinrn III tlo rrptibhck Coata Üico 13 ilo aftrciloiiiln prLsident Ji menpE lirrkozco fo cGra PuIiflgo is men rrcds bn ip mot het Irukkoii der O 1 bepnoting voor hot dici iIjTir 1S70 De hazeiuii I t bbtin op do kermis to liocrmoad grooto ougcrof ldb d n bcdroveo Het Jip ifisdiü ouvtrncmciit heeft Sl l OOD frs uitbctnnld nis fici iililuu Ulliig VüOi dn 11 rbltvtui n der 11 schcjpolm prn VMï lit liiiMho mlvn i lit dir in iiKi CS iri dt Japïiiflilc 1 iviii iKu d iv htt pfpeiiprl zjin vcrmooid Ciindifi V i 1 r hr ï ouwen vnn bhikliii en en bet imnlepgen van militmre laiidwi en aU hcrf thapm m ciiio grooto vmting Do jongelieden Tfto Frankfort die ZwitBcrscho bprpcra werden tjn ml Pru aen verwezen Kapt Ilobnrt thnns Hobavt Pacha is to londcn voor kwnJc betaling veimrdctld Te Philflddphia heeft ftiig een ho m brand gewoed nnrbij 400flO vaten bninde ijn leniirld zijn l e omkrkoiurig Min 1 ic ia 1p ni nn iant komen To Ch l i8 lö ten do gn rooveri ter diKtd gibracht en te Ath De dritmiiil ootol Pt cngdsrbL te i uirtn zullen dooi het M ncrtirps bediend w orden Iti rniidcrpist innnkt lu uteiwil vn nl inntrr ilm gn l ui klingen 111 tlt tii unuiK V isdiiiii Huik luui a ill Si VS Iki 8 PrloriteUs Obügaticn EERSTE Wi PüTHEEK AN D1 N Alabjuiia Cha üanooga Spoorwos K ipitaal eu Ecnteii lu goud betaalbaar Obliijatuii gioot 1000 DOLLARS tot don koers van SSVü o 1 doH = 2 50 InaLhrijvinc en op deze leenmg worden aanoi nomen tot 24 AUGÜSTLS lts namiddagst Il J uu bij JAN PRINPE C ÖNWANGFNr 1 ene paiti nieuwe GEMBER ENG ELSCHE K l EErTEN ARl INES d hnile JAP SOIJA ENGKLSCIIE SAOUEN en ZUREN nienno VANILLE STAALWIJN UIbSrTIOPeLiMEI M IXEbbENC E REVALENTA ARABICAcn liEVALENTA of BLOEM van Meza m Ahyssinie bflzonder aan te bevelen voor zwakke personen en kmdcren Engelsclie HOESTTA BLETTEN KRUIDENen BORDEAUXAZIJN alsmede beste INMAAK AZIJN 15 et per fltseh NB Geurige wateihoudende TIIEEÈN waarvan die van 1 25 en ƒ 1 40 byzonder zijn aan te bevelen P J MELKERT Oosthaven Goud v voor 7iiiurc GARANTIE ido en Suiker He voortronilijkc lixohden vnn lilt iinis Pranz StoUworck i Aih ih ijn xriUijfeliiir liij 1 1 N DPii S N1 I N Banket bikker op de URBANUS PILLEN BEUKID VOLGENS HET aloude en oorspronkelijk Recept ij ijn een onfeilbaar middel voor GAL SLUM en IA VG ONGESrELDHEDEN SLECHTE bl MSVEIlTERING zij versterken het gestel verdrijven de HUID UITSLAGEN verwekken EETI UST im eren het BLOED verdrijven IIOOÏOPIJN enz enz Ieder i orJt genraarschund om op te letten de ECHTE te koopen llcele doozen 150 halve dooien 0 75 k irt düoron O S Zij die de OChtO on van OUdS beroemdO verliingen luien dezelve liij Ip ondtr ü undo Ileeren te no h J C ZELDLNIiUK Markt S Oiavtiihuje i vvN KOGGEN iii Droogcrijen Westeindi 2 Ihtdrecht J KKIM Jr Zoon JAC MARKUS Rulteidam S J G WULFP C J W SNABILLÉ A SCHirPEllEYN ï taardmgen Van dfr KOP Vfncht T P N nvs BERGIl vS f Ieder wordt gcmarschnwd oor de vele nnmaakscls het getal moet op de doosjes gescli reven ZIJD en de letters G C S in het lak gedrukt Hot mi rk nis bereid zyude volgens hei aloude oorspronkelyke voorschrift Mca wachte zich voor vele andere soorten ilie onder denzelfden uaam verkocht worden Tvr ivn Hol depot der echte ürbanus PlJIon oo vele pren met rncin bekend is alleen hl I I ZELDEIv JJK Mirki vcrknjgbnir bij 1 II 111 I indtra Ie Got da tl ut DA Dn l Ufu A Uiinhntn