Goudsche Courant, zondag 22 augustus 1869

Xd 1869 WoMisdii 23 Aiigiistiis N 780 lojien kennis wederom pccht in de begunsti vooral van zijno stpd ii in nog slechts heden loudag avond gelegen oeken zijner Kraam Ie ens z nen dank voor ïiiiist hem betoond en liet vervolg waardig GOUDSCHE COURANT Nieuws m Adverlciilieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advortentien kan geschieden tot éön uur des namiddags op den dag der uitgave 9 elde Buurt Gouda nvorden de pijnlijkste Ëerd Hjj zet kunst oud zilver en caoutnksto tandvleesch geet uitnemen dtr aancert hjj stukken van Ibowerkingeu geschieroateringen In Petersburg oangeIBURGER gekant en LBN ter dikte van lengte van 10 24 In verkocht op Maan des morgens ten T ü te Gouda te bekomen bjj den VVERVE te Gomhi PlïiLËH7 lEXS HET Ikolük Recept dil voor GAL SLIJM UI EDEN SLECHTE Istcrken het gestel ver kN verwekken EET verdrgven IIOOFD om op te letten de h ilfc doü en ƒ 0 7 ouds berooimde oiidcrsinaiiilo Heeren ic Markt KN in Droogcrijen LJ É itnn iliiiwd voor Ie vele lp de doosjes gesclire s in bet lak gedrukt D jeaa het aloude oor cn wachte zich vopr denzeirden uaam ver 11 ochte ürbanus It i in bokeiid is alleen tukt verKriJ ba ir bij Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 De vruchten der afschaffing van het daghladxegcl Het kan wel niemand bevreemden dat conservatieve bladen die de afschaffing van het dagbladzegel bestreden en daarvan de schroraelijkste gevolgen voorsjwlden nu lust vinden in het hatelijk beoordeelen van de aanvankelijke uitkomsten en na oene ondervinding van zes weken de zaak als geheel mislukt voorstellen die de schatkist benadeelt het volk bedriegt en slechts enkelen bevoordeelt ten nadeele van het algemeen Dit is in elk geval een voorhangen daarom onjuist oordeel Wacht op mijne daden mag met het meeste recht dien haastigen vitters worden toegeroepen Zes weken is te kortom een oordeel uit te brengen Het is geene revolutie die kan in drie dagen veel omverwerpen dat jaren noodig heeft om weder te worden opgebouwd maar eene hervorming der journalistiek kan onder de gunstigste omstandigheden slechts het werk zijn van jaren De dagbladen zjjn daar om kennis te verspreidoi het tegenwoordige te leeren beoordeelen volkswaan en vooroordeel t lieHtrjjtlen Zij deelen de gebeurtenissen mede van don dag maar zij bepalen zich niet bij eene dorre kronijkinatigc opgave van feiten geruchten en verwachtingen zij willen het volk voorlichten en helpen oordeelen zjj doen dat in eene bepaalde richting Daarom heeft elk wezenlijk blad eene eigene kleur ook dan wanneer het zijne richting niet duideljjk uitspreekt verbloemt of ontveinst zijn doel omsluiort of onbewimpeld voordraagt De woardevanhet blad is afhankelijk wel in de eerste plaats van de beginselen die het verdedigt maar vooral ook van de bekwaamheid waarmede dit geschiedt Als nu do belemmeringen verminderd worden als de uiting der gedachte wordt bevorderd doorocuigou maatregel als de uitzichten beter worden om zich te wjjden aan de journalistiek dan ontbreken op dat oogoublik nog altijd do uuioiiing en do ervaring waarvoor tijd noodig is en al zoude tal van uitstekende uuumen worden gevonden diclustcn moed liiuMon icli iian die tuiik tiMV ijdeJi dun nog on men coir r fcdnld moeten oelenen eer men de rijpe Nj iuiiten Kon a iiiseiionwen De ontheffing van de onreehtvaarüige belasting werd geboden door de overtuiging dat het ongeoorloofd is de uiting van den geest te belennneren Elke regeering moet de ontwikkeling des volks bevorderen en raag in geen geval die door beperkende wetten tegengaan De afschaffing der zegelbelasting was plicht voor de regeering want zij was het herstel cener onregtvaardighoid De gevolgen van het goede kunnen niet uitblijven maar geen berekening van het te verwaihten voordeel mag hetmotief zjjn van de opheffing eener onregtvaardigheid De betere journalistiek zal zich slechts in den tijd ontwikkelen Wie toch eisfbi den oogst op den dag dat het koren wordt iiitgo aaid Wat wjj aanvankeljjk kouden verwachten is in ruime mate gegeven eerst prijsrenntitderinff don vergrootintj eindelijk de poging om door verhoogden ijver en door toevoeging van kracht verhctcriug van inhoud te verzekeren Prijsverminderinff is niet onverschillig goedkoopte is de voorwaarde van grooter verspreiding Dit is eene zaak van bloote berekening Elk handelt te dezen aanzien naar eigen inzicht die te veel eischt zal do gevolgen moeten dragen en aan concnrwmtio zal het niet ontbreken Het is dwaas hierover te twisten het publiek is vrij in zijne keus imi zal dit geschil beslechten Nieuwe bl iden verrijzen maar sommigen zullen teleurstelling ondervinden en den strijd niet kunnen volhouden Reeds bij herhaling heeft de ondervinding bewezen dat de nauwkeurigste berekeningen lillen en de schoonste verwachtingen teleurgesteld worden Verijrootbiij van formaat was de algemeene wensch reeds waren vele bladen van tijd tot tyd vergroot Men Mg op het Ijuitenlaud De men cli is sterk in het navolgen In alles hoorscht mode Maar alles heeft zijne grenzen En niet weinigen meenen dat die reeds overschreden zijn Hoe lastig en onhandelbaar zijn sommige bladen geworden waartoe is het noodig is het om alles en alles in de courant op te nemen Ilet is verkeerd gezien en misvalt aan velen die toch niet alles of alleen uit de courant willen leeren Mij werd eens een zeer klein blaadje iiit iiii riKa gi oiiden liet bevatte de eerste tijihiiuder iniianie van li ieliiiiond en lati r vi niaiii lic uit den iiiiuid aii een ADVBRTENTIIN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Noumers VIJF CENTEN werd gelezen Zoo iets zou ook hier kunnen slagen maar het zou eene moeielijke onderneming zijn die groote opofferingen zou vorderen Wien heugt de afkeurende kreet niet toen de eerzame Haarlemmer de mode huldigde en in grooter formaat verscheen Dat was ook verkeerd gezien De Haarlemmer had zich moeten houden aan het wezen boven den vonn Verbetering van inhoud zal toch wel het cardinale punt zjjn Eenvoudig en beknopt steunende op goede en uitgebreide correspondentie bekwame medewerkers onpartijdige en uitstekende redactie bij keurige uitvoering en goodkoopen prjjs dot is wel bijna onmogcljjk te beginnen maar de Haarlemmer had het kunnen volbrengen dat is nu voorbij Zjj deelt in de algemeene kwaal en kan niet terug De verbetering van den Inhoud zal wel de algemeene poging zijn man het is gelijk wjj reeds aanmerkten een werk van tijd De directie der Nieuwe Rotterdamsche Courant zeker niet het minste onzer dagbladen is uitmuntend geslaagd in de poging om nieuwe krachten toe te voegen aan de zamenstelling van het blad dat do zaak der echte vrijzinnigheid sedert zoo vele jaren onwankelbaar voorstaat Het Vaderland is met eere opgetreden onder onze dagbladen de goede pogingen van vele kleinere bladen zullen meer en meer een edelen naijver wekken en onze journalistiek verbeteren en veredelen den strjjd der partjjen binnen do perjcen van betamelijkheid dwingen en krachtig medewerken tot de verlichting des volks Algemeen Overzicht Gouda 24 Augustus Jn Oostenrijk is een eerste stap gedaan tot ophefllng der militaire grenzen eenige districten die afgescheiden zijn van Hongarjjeen afzonderlijk bestuurd worden Het is eene nieuwe concessie aan de Hongaren die langs hoc meer overwegenden invloed krjjgen op do golieelo monarchie Do kibbelarijen van von Beust met Pruisen zullen wel tot geen iimiger betrekking leiden maar zijn in don tegenwoordigen stand van aken weinig gevaarlijk De diplomaten wt ten veel met een blij gelaat te verkroppen ma ir ij vergeten weinig en weten later geIniiiK Ie iinlken van hetgeen lang voorbij scheen