Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1869

tl Fmiikriik vi rkccii vonililinviid iii iii i lioro vrrwaililiiiK du Ik IooIUi vr y f ng ni zullen vi l U t sliiud lioiuc ii mimr or is groot verschil tiisHclieii niiiiier en bekroniiicner toeimssiiif l ii dal ni gouvorucment nog nlUjd kleiuKcos ig is blijkt dimniit dat men de vroegere Ckromi onlieid niet opheft cu het op straat vcrkoopen van Honnnigo bladen blijft verbieden behalve nan Honimigo provinciale vnlt dat ten deel aan de llevoil en do Kn pol Twijlolaehtigo berichten van een opstand in llerzogowina on wol van liet district lïaryalulin on daarenboven l eweert men dat ook Bosnië gereed staat om oono omwcnt ling te b prooven Aan het hoofd der Ijeweging staat de Montenogrijn Luka Voukalovitsch een doodvjjand der Turken Hot eiudo van de Cariiatische woelingen is roods mcenualen aangekondigd maar telk ns vertoont zich hier of daar nog weder ctne bende Toch is het Txkor dat do poging van Carlos is mislukt on wel bjjvnl vonil bjj de priesters maar niet bij hot volk liet is 1 0treurenswaardig dat de regeeringspartij mot groote rookeloosheU en onmenscheljjke wreedheid te werk gaat ten gevolge van het toepassen eener oude wet die in tegenspraak is mot do beginselen der nieuwe grondwet en do verbolgenheid vooral der republikeinscho partij hoeft opgewekt Nu bericht men dat die partij stoods toeneemt en zich tracht ie organisoeron met oogmerk om zich te verzetten togen den koning die nu weldra zal gekozen worden Men beklaagt zich bitter over de houding van don Franschon keizer en beschuldigt hom dat door zijn toedoen de Carlistische woelingen mogelijk werden Latere boriohton echter gewagon van officieren die op do FrauBolie grenzen zjjn gearresteerd dit zou te kennen geven dat men van inzicht is veranderd en niet gelooft langs dien weg tot hot doel te komen Want hel is wel zeker dut noch Nai o oon noch de keizerin gunstig deuken over ilon stand van zaken dat zij niet onverschillig zjjn omtrent de kouingskeuzo en nog veel minder het uitroepen der republiek wensclusn Maar dit laatste zou stellig bevorderd worden doorFransche inmenging en de verdeelde Spanjaarden hereenigeu om den gehaten vroenuloling af te keeron De koning van Pruisen bemoeit zich ernstig met een volksoploop en ongeregoldhoden die voorkwamen ter gelegenheid der inwijding ooner kloosterkerk in Moabit buiten Uorlijn De menigte gedroeg zich zeer vijandig tegen overmoedige monniken en hot had al den schijn cencr demonstratie voortgokomeu uil het schandaal van Krakau en andere dergelijke thans besproken govallon die den oikIou afkeer doen ontwaken Do onvordrangzaamhoiil is meestal bij do mindere standen grootor dun men meent wij weten hoe gevaarljjk het is di harlslogton op te wekken der onkundige menigte BUITENLAND ENGKLAND Ken criisliK ongeluk hoeft voiirlcdcn k plants gehad op dcii jioordcUjkcti i ioi Ic B inictt lounlli ii een siiellrclri met icii j dcilcrnilrciii m hotBiiig kwiiiii Ichikkif u ui ii il luM iiliicisle igciu van lir ii iicliiciii hilig v anl inili rs ou ccnc herhaling plaats hebben pohad van het Aber golcongcluk toen de petroleum ontvlainile De rijtuigen waren echter met gaz verlicht en de gazmoler die zich in den goederen wagen bevond ontplofte door Ion schok Zes wagens verbrandden en twee conducteurs deelden hetzelfde lot Dit ongeluk zegt de Stmiduril toont al het gevaar aan van de rijtuigen met gaz te verlichten Wij schijnen in een trein tegenwoordig alle soort van gevaar te willen Ie zaraen brengen Een trein is eene wetenschappelijke vereeniging van allerlei gevaarlijke zaken geworden liet is een ontzettend denkbeeld dat mensclien rei mi met een vervaarlijken brandcnden oven met een ontzaehelijkeu stoomketel met eene groote hoeveelheid ontvl unbaar gaz en met eene clectrische batterij voor het houden van gemeenschap tusschen de rijtuigen en dit denkbeeld schijnt slechts natuurlijk wanneer ieder het toetst aan zijne eigene ondervinding Doch die een trein op zulk ecnc wetenschappel kc wijze kunnen samenvoegen behooren tevens te zorgen dat de passagiers niet nis een stukje hout verbranden Utt Ccntrinl Amerika vernoemt men nicls naders omtrent lcn alloop der revolutie tegen den president iuzmiin in Nicaragua Alleen blijkt dat het proiiunelaniento waarmede het eerste sein tot de beHCjjing gegeven was onderscheiden punten bevatte die vervolgens als programma zijn vastgesteld Indat programma werd toegezegd uitbreiding vanhet openbaar lager onderwijs ophelüng van alle monopolie invoering van eene enkele belasting verbetering der industrie door vrijen handel vermeerdering van communicatie middelen volledige solidariteit met het groot Amcrikaausche vastelaud vestigii g van eene krachtiger CcntraalAmerikaansehcUnie bevordering van landverhuizing naar de republiek oplicffiug van de doodstraf invoering vanden Jury en reehtstreeksehe verkiezingen Het stedelijk bestuur van Leon heeft dit programma aangcnumen wiiiirna de revolutie zoodanig veld won dat generaal Jerez die aan het hoofd der beweging slüiid ueliira het hoogste gezag aanvaardcle en den heer Sulva die hem in alles had gehulpen tot algemeen minister benoemde Nauwelijks had ditvuorloopig bestuur drie dagen beslaan of Jerez droeg zijne waardigheid aan l ranciseo Baca overen behield voor zich het bevclhebberschap over de armee Daarop werd onmiddclijk een iffniitief gouvernement samengesteld en nu duurde liet niet langof de revolutie was geheel tot stand gebracht De Daily News zegt dat het tekort van de Albert Life Assurauce Company hoogst aanz cniijkis en dat als er niet t n spoedigste krachtige maatregelen worden genomen de gevolgen uiterst ruïneus zullen zijn Krachieiis bepalingen in de polissen voorkouieiiile zijn de aandeelhouders slechtsten deele veranlivuordelijk voor de verpligtingender niaalschuppij Het onopgevraagde kapitaal iszeer klein vergeleken met de schulden der maatschappij zoodat de verzekerden geene zekerheid hoegenaamd hebben In de Timex is ecu schrijven opgenomen waarin wordt aangedrongen dat de slaat voortaan toezigt Zid uitoefenen op levensverzekeringmaatschappijen uin te voorkomen dat hetgeen thans met de Albert is gebeurd zich zal kunnen herhalen De cxpeililie die door den Ëngelsehcn reiziger Uaker mst bij ind en machtiging van de Kgyplische regecring is uitgerust om in Midden Afrika en aan de bronnen van den Mijl wetens chappclijkc onderzoekingen te doen den slavenhandel te stuitenen slappen tot aanknouping van regtmatig handelsverkeer met de inlanders te beproeven zal op den I der tuigende maand van Alcvindrie naar Suakim op de westkust der Koode Zee vertrekken iCen Engelsch geneeskundige doctor Gedgc zal die expeditie vcrge ellen om voorwerpen te verzamelenvoor een museum van natuurlijke hiotorie hetwelkde onderkoning te Cairo wil oprigten F R A N E B IJ K De volksvermakelijkheden te Parijs op den Nnpoleonsdag hebben D33 Ü0 fr gekost eene uitgaaf waartoe uc stad 283 JOU het budget van het huis des keizers 2Ü0 Ü0U en de civiele lijst 50 000 fr hebben bijgedragen Onder deze som zijn echter begrepen de uitdeclingen aan de armen ten bedrage van SU OUO fr Alleen de verlichting van den Iriumfboog heeft ecnc som van üO OOÜ fr gekost j die van den tuin dei tuilerien 45 000 die van het raadhuis van de schouwburgen en van aiuleie openbare gebouwen insgelijks 15 000 fr Voor het vuurwerk van het Trocadero is 40 000 voor dat op de place du Trónc 15 000 fr hetaaltl Voor de gratisïoor stellingen in de schouwburgen is ecnc tegemoetkoming van 50 000 fr verleend De Muui eiir beweert dat do heer liaroche Frankrijk op het aanstaande concilie zal vertegenwoordigen Men hecht cehlcr aan dil beiii lit weinig geloof Naar verzekerd wordt liecli de prins tic la l oiir d AuvcrRn j onlange verklaard dal hij den keizer over die zaak nog niet had gesproken maar dat hij verwachtte dat do regecring in navolging van andere katholieke mogendheden eene afwaehtenile houding zal aannemen Met de wet in de hand houdt zij zich sterk genoeg tegenover de mogclijku aanmatigingen van het concilie De beschuldiging der Spaansclic minisferieelepers dat de fi ransche regeering de Carlistische beweging indien zij die al niet begunstigt dan toch voor zoo voel van haar afhangt niet tegengaat wordt door de Talrie nadrukkelijk bestreden Zijverkl iart dat de onzijdigheid van het gouvernementzich niet tot woorden bepaalt maar dat zijne dadenen woorden in dit opzicht in volmarkte overeenstemming zijn Deinstruetien zegthet blad zijn zoo bepaald mogelijk en worden stipt opgevolgd Aan geen enkel detachement hetwelk den burgeroorlog in Spanje zou kunnen levendig houden istot nu toe het overschrijden der grenzen vergund en dit zal ook niet worden toegestaan Te Auteuil neemt zekere heer Erlanger sinds 15 augustus proeven met eene machine welke eene gehcele omkeering in de wijze vnn landbebouwingkan veroorzaken liet is een ploeg die door den wind in bcwegiug wordt gebracht en met groote regelmaiigheid en in zeer korten tijd diepe voren snijdt zonder dat iemand hem behoeft te besturen Dagelijks komen talrgke landbouwers uit de provinciën om het werktuig in oogenschouw te nemen De heer Erlanger heeft de machine genoemd laNapoléonienne In weerwil van de gunstige berichten derofficieuse bladen en van het kleine Journal Offickl was Zaterdag het gerucht in omloop dat de gezondhuidstocstantl des keizers niet zoo geruststellend was alsin de paar laatste dagen dat de ministerraad tengevolge hiervan niet door den keizer gepresideerdwerd en dat de heer Rouher die beden ochtendnaar Si Cloud was gekomen om den keizer Iespreken onverrichter zakc naar Cercey is teruggekeerd Raadpleegt men nu bij deze tegenstrijdigeberichten of geruchten de beurs dan komt men totde conclusie dat zij aan het ongunstig nieuws geengeloof sloeg want de Franscke rente is een weiiiigje gerezen Het eind resultaat van de beraadslagingen der setmatscommissie heeft een onguiiBtigcn indruk op het publiek gemaakt Men heeft met eeiiigc woorden den slaat van zaken aldus gekaraktiseerd r Het zal ceno herhaling zijn van 19 Januari de berg zal een muis baren Zij die het rapport zelf willen afwachten alvorens een oordeel uit te spreken behoeven thans hun ongeduld niet lang meer Ie bedwingen De beer Devienue zal zgn rapport heden in esnc nigemcenc zitting van den senaat voorlezen lerwyl de beraadslagingen den 30n Augustus een aanvang zullen nemen In dieu tusschenlijd zullen de senatoren of gelegenheid hebben om zich onledig te houden met de verschillende quaslicn die ten gevolge der ameisdementen bij de commissie een punt van beraadslaging hebben uitgemaakt of in zoover zy leden zijn van de algemeeno raden zich naar de departementen kunnen begeven tot het bgwoneii der zitting Men beweert dat die leden der commissie welke zich aanvnnkelgk verklaard hebben voor eene wijziging van art 2 van het senaatsbesluit ten einde Ie tegenstrijdigheid in de Yeranlwoordclgkhcid der ministers te doen verdwijnen de eersten zijn geweest om na de ophelderingen der ministers zich aan hunne zijde te scharen Onder die leden noeagt men in de eerste plaats de heereu de Maupas en üevieunc De generaal Leboeuf is benoemd tot miuister van oorlog en men meent dat zgne benoeming met welgevallen iluor het leger zal opgenomen worden De hoofdoHicicren van bet wapen der artillerie waartoe de generaal Leboeuf behoort staau vooralals wetenschappelijk te boek de meesten hunner hebben trouwens aun de PolytechDische school hunne opleiding ontvangen Leboeuf moet niet minderredenaar zijn dan de maarschalk Niel was Misschien is het hoofdzakelijk daarom dat de keizerzijne keus op hem heeft gevestigd want het talentvnn spreken is bij de veranderingen die wij tegemoet gaan geene overtollige weelde meer bij onze ministers Leboeuf was in den Krim oorlog kommandant der artillerie DÜITSCHLAND Aan de Vom Zeittimj wordt van 9 Augs uit Rome geschreven Door verscheidene bladen te dezer stede is eene politieverordening aan de med doctoren en chiriiigen gcrigt opgenomen waarbij die lieercn met de strengste slralfeii bedreigd worden wanneer zij niet de canonieke bepalingen omtroiil lic biecht observceren Do geuecsheeren moeten uaiinecr zij een patient driemaal hebben bc ocht en ile c niet wil biechten Jiiiiiiien iijslond onLuji vii Thans 13 iciie verordening ontworpen itcikc ook I de apf he ct l alleen op rtl te gaan rui I Het zoM on te wonen wal of apotlicMr prote3tanl i Toch niel oH sterven alsthod Van eciigezegd d h weer op dmschoon nu ucnaar men lgltobcr zou ui Nate l reut dagen vron c zaamhedruivnlnen eerst en tegen zu ontwerpstil fJ Hak auiivaipd deze com ml 3 maatregciei lden dat h i f ting bij dei In Qdd held van b t voering vat male consent I grondcigent d te vcrkoopei iweigerd mc a eigenaars btj niet eens zinJ hunne recht n voor zooveB tegen in gesnl Onder des is in Weent il al opzien b ia echo der mi kondigd li I ipKCsteld eit in Duitschlar van graaf Ai i gekomen dri en zijne ncd i De van eene k oorlog tot van bet i Zcngg en Jlierliij is g graiif Taaffe nuiidigiug 01 verstaan en het geliccic ni I Z V Zonder vr dat er gfcn betrekkelijker I ton Basel staat daarbij schaving naail tijd vcrkon lil breiding der i kanton wein l l s millioeiiil trokken 100 de bevolkin zorgd voor beschaving openbaar ond eene som vnn is de staat De Rcr gende telegnd hier aan mt e mcdecfeeling uitv ijzings iiaj Pruisische re men van guej De bondsra i geene aanleid bezig te honti BI Bij bes van 17 de c r spoorwegen L