Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1869

it unii i aii i i i i HI l ff ospr ken in nnvol eene nf de wet in fïenover de e ninislericele li tischc bef Jan toch tegengaat Ircden Zij juvernerocnt zjne daden overcen il zijn zoo i opgevolgd Éen burgerI houden is vergund Inger sinds lit elke cene l bobouwing door den net groote liepp Toron t besturen de provin te nemen enoemd In Ihten derofOfficiel was leocdhcids id was als erraad ton presideerd cn ochtend keizer te terugge bgenstrydige Duit men tot hl OU VS geen een wei Igingen der indruk op fciiige woorIsoerd Het li de berg jen alvorens laas huu onDe heer algemeene de bcraadrung zullen iiatoren of e houden Ipevolge der pilt van be zoover zjj il naar de ojwoneii der nissic welke Ir eene wijlt ten einde l jkheid der ijn geweest 7 ich nan I Moent men In Devienne It it minister foeming met ien worden er artillerie uuu vooral Bten hunner jcliooi hunne net minder was Misde keizer Jii het talent lic wij tegelecr bij onze lorlog kom D Augs uit bladen te ian de med iien waarbij ireigd wor ilingcn om eipn moeten bivochl en elkc ook de apothekers vcrpligt hij eene voortdurende xiokte alleen op vertoon van cene bicchlkivitiintic voort te gaan met de afgifte van genocsmiddcleii liet zou ons wel vrccnid aankomen in een land te wonen waar dergelijke attenties van geneesheer of apotheker ons konden bejegenen tloe het de protestanten en Israëlieten voortaan moeten maken Toch niet onbediend door drctor en apotheker sterven nis honflen in de metropolis der christenheid Van cciic welonderrichte zijde te licrlyn wordtgezegd dat het Pruisisch budget voor 1870 tochweer op den ouden voet zal worden ingericht Ofschoon nu de opening der zitting van den Landdag ianr men algemeen zeide onmogelijk vuur i October zou kunnen plaats hebben meent evenvel de Neue Fre m ZeiUmg dat de opening reeds eenigodagen vroeger zal kunnen geschieden Po werkzaamheden vnn den Noord Duitschen Bondsraad kunnen eerst laat in het nnjanr hervat worden Daarentegen zal de speciale commissie tot onderzoek derontvverpstiafwet reeds in het begin van oelober li iroN k naiivnngen De minister van justitie zal bijdeze commissie het voorzitterschap wnariienien Alleraaatrcgclen zijn genomen om het dnarlieen te leiden dat bet ontwerp nog in de eerstvolgende zittii g bij den rijksdag kan worden ingediend In Oldenburg is do ophefling der ondeelbaarheid van het grondbezit afgekondigd Bij deze invoering van het vrije bezit zal er evenwel telkenmale consent moeten worden aangevraagd om eengrondeigendom te vcrdeelen of om er een stuk vante verkoopen Deze machtiging zal eerst dan geweigerd mogen worden wanneer de gezamenlijkeeigenaars het over die verdeeliug of vervreemdingiiiet eens zijn of wel in geval daardoor derden inhunne rechten worden benadeeld Woeste gronden voor zoover zij staatseigendom zijn zullen daarentegen in geen geval mogen verileeld warden OOSTENRIJK Onder den tilel Dan junije Deidsch Oeaterreich is in VVeenen eene brochure verschenen welke nog al opuen baart omdat men haar beschouwt als een echo der mceiiingen in invloedrijke kringen verkondigd In het geschrift wordt het beginsel voorop ield en verdedigd dat Oostenrijk zijne stelling in Duitscblaud niet mag opgeven Ook uit het kamp van graaf Andrnssy is eene brochure te voorschijn gekomen die bjjzonder hevig tegen Pruisen uitvaart en zijne nederlaag voorspelt in geval van oorlog De it iener Zeitutu deelt den inhoud medevnu eene keizerlijke missie aan den minister vanoorlog tot regeling van den voorloopigen overgangvnii bet Warasdiner militair grensgebied benevensZcnïg en Sissik tot het burgerlijk bestuur enz Hierbij is gevoegd eene afzonderlijke dépc che aangraaf Taaffc en graaf Andrnssy inhou lcndo de uitnuodigiug om zich met elkander over de zaak tevcr staiin en den keizer een plan van regeling voorhet gelicclc militaire grensgebied voor te leggen e i c ae 17 2 o ZWITSERLAND Zonder vrees voor vergissing kan incn veivckereii dat er i en slaat Ier wereld wordt gevonden die betrekkelijker ij e eene begrootiiif heeft als het kanton Basel Zelfs elk iiidcr kanloii van Zwitserland staat daarbij ten achlpren Voor de werken der beschaving naar de leer van Napoleon voor eenigen lijd verkondigd de oorlog ia het middel tot uitbreiding der beschaving heeft men in het bedoelde kanton vveinig geld over want op cii budget van iV lioen francs is tot d it einde slechts uilge trokken 100 000 francs dat is 2 fr per hoofd van de bevolking Met ruimer hand daarentegen is gezorgd voor een ander middel lot uitbreiding Ier beschaving om Ie voorzien in de behoeficn van het openbaar onderwijs is op de bcgrooling uitgelrokken cene som van 407 239 fr of 47 fr per hoofd Waar is de staat die eene dergelijke begrooting kan tooneii Do IVrlijnsehe Nnüonal ZeUuny bevat het volgende telegram uit Bern dd l l Augustus De vanhier aan meer dan eene duitsche euurant ver ondenmededeeling dat do bondsraad in de Frankforteruitwijzingsnnngelegenhcden besloten heeft om bij dePruisische regering opheldering te vragen ia gelijkmen van goed onderrichte zijde verneemt onjuist De bonds iad heeft tot dusver nog in het geheelgceno aanleiding gevonden om zich niet de ii ik bezig te houden nJNENLAND GounA 24 Alüistus Bij besluit van den min viin binni iil zaken v in 17 de er hebben bij de aniblciiareii der Bliial poorwegen ondersielii idmo bevorderingen zou iii rang nis in bezoldiging pinnts gehad Tevens meldt men dat volgens s ministers voornemen dnt personeel gcene uitbreiding meer zal ondcrgmm en de bevorderingen tol adjunct en sectie ingenieurs of bouwkundigen met het oog op den tcgenwoordigen omvang der werken in aanleg voor hot vervolg zullen worden beperkt zoo niet geheel opgeheven Ook aan andere afdeclingen van het departement van binnenl zaken zouden dergelyke reorganisaticn worden verwacht De Staaü Courant bevat het verslag der commissie belast met het afnemen van de examens B volgens nrt 00 en van de examens C volgensartt il C van de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs De uitslag vnn dit examen isgeweest dat ann 15 van de 23 candidnten hetdiploma is uitgereikt en wel nnn 11 als civielingenieurs 1 als bouwkundig ingenieur of architect 1 nis werktuigkundig ingenieur en 2 als mijncningenicur Blijkene het thans aan do stntcngenernatmedegedeeld zeer uitvoerig verslag omtrent den stnatder hooge iniildelbaro en lagero seholcn over 1807 Os werd nopens den gang vaii het hoogeronderwijs meer in t algemeen opgemerkt dnt vnn versehillenile zijden gekbiagd werd over den nchteruitgang lcr klassieke studiën en de weinige kennis der lalijnscho taal bij do m cstc studenten j dereden werd door den Utrechlschen reotorraagnidcusin de gebrekkige voorbereidcndo ontwikkeling vanvelen gezocht ann eigen studie en zelfstandige welenschnppelijke onlwikkeling wordt niet genoeg gedaelit maar enkel aan mechanische voorbereidingvoor do vereisclile examina liet getal studenlen in Ie verschillende vakken aan de drie hoogcseholen bedroeg 1405 of 105 meer dan in 1866 Te Lcyilcn waren ingeschreven 044 te Ulrecht 580 to Groningen 175 en aan het ntheienm Ie Ainslerdnm 177 Latijnsche scholen en gymnnsiun wnrcn er 59 met 1107 leerlingen Op van verschillende zijden uitgedrukt verInnpeii en met het oog op het belang der zaakheeft het hoofdbesUiur der Maahchappij tot Nut van en Jai aan zich genoopt gevonden om uithoofdevan het van 6 11 sepleniber te houden St itistischCongres te s llage de algemeene vergadering derMaatschappij te houden op donderdag 10 september in plaats van op den U zoo nis lc besclirijvingsbrief luidde De Hoofdbestuursvcrgadering zal derhalve ook gehouden wordüo op woensdag deni5 september Beide op Ie bovenzaal van hetStationsgebouw te Arnhem Door het hoofdbestuur van het Nedcilandschonderwijzersgenootschap is een adres aan den minisier van binnenl zaken genelil houdende het verdoek dat door Z Exo hel besluit van den ministerHeemskerk van 7 Mei 1808 u 24 al 5 moge kunnengewijzigd worden indien zin dat voorlaan de dienstjaren door onderwijzers aan het openbaar lager onderwijs vóór 1857 vervuld en deugdelijk bewezen ook zonder dnt vnn hunne arinstelling of bczobligingdoor goineentebesturen behoeft te blijken wordengeldig verklaard voor huune aanspraak op pensioenvolgens de wet Het Journal des Jk bali wijdt ecu artikel aanhet internationaal congres voor statistiek dat vnn 11 September deze j iars te s Graveiihage zijnzevende vergndering zal houden De schrijver i de Mülinari na herinnerd to hebben dnt de vorige zittingen gehouden zijn te Brussel in 1853 te Parijsin 1855 te Wecuen in 1857 te Loiuleii in 1860 ie Berlijn in 1803 eii te Florence in J807 bespreektenkele punten van het programma on verzwijgtdaarbij met waarin hij van de regclingscommissievcibclult Zij besloot o n dat de vergadering nietzou slcininen maar dat twee dagen na de sluiting der zitting do oirioicele gci elegeerden daartoe door Ie eoiniuiasie uilgcnoodigd zullen vergaderen eneen reeks besluiten formulccron waarop alsdan deaandacht der rcgeeringcii zou worden gevestigd alszijnde beslissingen van hei congres l e heer deMolinnri zegt dat de noodzakelijkheid dezer bcheidiiigvan de leden eeiier elenschappelijkc vergaderingin twee ealegorieeii hem niet duidelijk is en datde geleerde stalisliei die hct congres organiseerden leii ihve de liefile voor elassilicalien wat al te vergedreven hebben llij brengt vervolgens hulde aanden hier Vissering voorzitter der rcgelingscommi ic voor zijne iiikidiiig op hot progrnmniii relevccitde zeer jiiisle opmerk iiigeii van den heer vuii Baumhaiicr iiv i de eiiizijdigheid der vroegere volksli lliiigen en do üurzakeii daarvan en vermeldt da irbij datde hen rni I iiiinliauer oin die reden H congreseen iii Li bi lMhu voorstell ten doel hebbende de le dini uil te iioodigi ii vunrianii bij liiire sl iiiU Jie iiiisporiiigen de belangen der ueleiibuli ip en v in de samenleving niet minder in hel oog Ie houden en te behartigen dan de behoefte der ndministrnlic Evenzeer doet de heer de Nolinnri het gewichtuitkomen der besluiten door twee andere leden derregelingscommissie de hoeren V N Muller en Verkerk Pistorins voorgesteld met betrekking tot deslntistiok van den buitenlandschen handel w iaromtreut de oflieieele cijfers in geeucn decle overeenstemmen zoodat de waarde dier statistiek zeerbetwistbaar en het wantrouwen daarin nlicszinsgerechtvaardigd is Bij voorbeeld volgens do ollicieele l rnnsche statistische opgaven bedroeg in 1800 de uitvoer ijzererts naar Engeland 12 millioeu 84 000 kilogrammen de oflieieele Kngelscbe statistiek daarcutegen geeft als de iuvoer uit Frankryk op 10 millioeu 822 000 kilogrammen Voor do kodicgeeft zy 640 000 kilo uitroer naar Engeland op Engeland daarentegen in z jne officicelo statistiekslechts 05 400 kilo invoer voor do guano uit Engeland naar Frankrijk 284 500 terwijl Frnnkrijk 531 300 kilo nis invoer opgeeft Dcrgelpc verseliillen worden evenzeer in de oflieieele cijfers nopens de hnndcisbcweging tusschen Frankrijk en doNederlanden opgemerkt De ncdorinndscho statistiekgeeft nis uitvoer vun indigo naar Frankrijk op IS 200 kilo Frankrijk echter heeft volgeus zijne oflieieelestatistiek slechts 11 100 kilo ontvangen Daarentegen heeft eene hoeveelheid 8 milliocn 872 000 kilo rogge de Franscho havens uitgevoerd op denweg naar Nederland zooveel aangewonnen dal zijbij den invoer in de Nederlandsche havens volgensde oflieieele cijfers beliep 6 milioen 850 000 kilo Derhalve zal de statistiek iels beduiden dan is hetnoodzakelijk dat de regecringen zich verstaan omtrentde beste wijze van bewerking haror hnndelstatistieken en dat zij ze zoonis de Nederlandsche commissie terecht verlangt ann eene gemeenschippelijkeherziening onderuierpen en eene on dezelfde nomenclatuur voor de statistieken der verschillendelanden aannamen Z D Men schrijft ons uit Oudenater In de vergadering van den gemeentcrand van O idewaler dd 13 aiig ji zijn benoemd tot leden der cümniissie voor de exploitatie der gasfabriek de hli J Pulinan eii O Kikkert In den morgen van 19 aug onstond er een begin van brand in een hooiberg van den landbouwer S Ie llekendorp door het krnehtcladig optreden der Oudewatorschc brandweer wicu in dit opzicht nllc eer toekomt zijn groote gevolgen voorkomen al het hooi dat uit den berg gereden werd vloog da irim onmiililelijk in brnnd De oorzaak van don brand is toe te sohrijven aan het broeien van het hooi Een aantal ingezetenen van Arnhem heeft een adres gericht aan den gemeenteraad waarin zy verzoeken dat de raad in ernstige overR oging neme de iiiibrciding van het onderwijs der vrouwelijke jeugd binnen die gemeente en zijne bijzondere aandacht wijde aan de vrnng of Arnhem gcene behoefte heeft aan eene middelbare school voor meisjes zooals Haarlem er eene bezit Het uitgebreide programma voor het eerlang Ie honden elfde Nederlnndsch tnal en leltcrkundig congres is openbaar gemaakt Deze bijeenkomst zal Ie i euven worden gehouden op fi 7 en 8 september He meest illusire nnmcn ann onzon letterkundigen hemel prijken onder de sprekers en mannen die in andere principes mijlen ver uit elkander loepen zullen zich te Leuven tot één goed doel vereenigen Roorda van Eysinga Mich Smieets O W Vrccde A de lager VV H Kirbergen M Salvador prof Sleekx mr J B bnron van Hugenpolh tol den Berenclauw J J F Noordziek J A Albcrdingk Thijm J F J Hcremans J ton Brink dr N Beets 1 van Beers J Brouwers Aug Snieders H M C van Oosleiv ce ziedaar eenige namen vnn mnnnen die of als sprekers sommige onderwerpen zullen inleiden of als rapporteurs verslag hebben te geven als leden van commission öf als bezoekers zich hebben laten inschrijven Wat al gedachten dporwarrelen ons brein wanneer we eeiiigzins bekend zijn met de bemoeiingen van vele der hier geiioetude heeren op ander terrein I Hoe gelukkig dat men toch één terrein htoft waar de hartstocht van poliliek en religie vreemd blijft nnn de debatten Daar kuuncn de mcnschen elkander loeh eens qun mcnschen outmoetcu en Iccren waarderen In hel ro W 7leest men Hel vredeverbmid Zoowel viï ir als inzimdorheid na de gronie kerkhei vorming zijn er pogingen aangewend dooi Itoomse K illiididen en rrolealaiileii om den ooilug Ie V irkiiniiii en den vrede lusseheii de bescliaalde v Ikeii