Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1869

I i tr liiH irrii l lkc cciiw ji hijiia rlk j i ir wordoii ilii pogingen tni i ij M ulc ij i i in ci nnmiil zidlcn zij I kcr nuH cell gocilcii uilskiy liokrooiid uordcn M innfct do Mcik vuidli ul door dc publifke opinie Viin Kurup i uidt ondcrbteund llct is il iiirom dc phclit van alien die ccnigen mvlocd hebben op dc vurniing van de algcuicene oveilniginj daaitoc luedc Ic crkcn He groole lijtlvraag voor dc cgenwoordige beschaving is of dc rcdc dan uol het geweld dc hwrschappij zal voeren bij het beslissen van geschillen tusschen de volken Laatste Berichten Müdrid 23 Augustus De Imparcial zegt dal er tot nu toe niets inct zekerheid bikend is omtrent de plannen betreffende dc geestelijkheid noch belrcffcniie de vermindering van het aantal diocesen heiwelk door sommige bladen wordt toegeschreven aan den minister lluiz Zorilla PleW York 23 Augustus Volgens berichten nil Sint Domingo wordt Aux Cuyes thans door Salnave belegerd Bucharest 23 Augustus De Vertegenwoordiging is tegen C sepieuiber tot eene buitengewone zitting bijeengeroepen Vorst Knrei hfeft in dn Krim een contra bezoek van den Russisch n grootvorst ontvangen Parijs 23 Aug uslus Het gerucht dat de heer 1 alour d Auvergne ecne nota aan graaf von Bcnst zou hebben gezonden tot betuiging v m goedkeuring over diens laaUtc dépêche aan Pruisen wordt ten stelligste tegengesproken Men voegt er bij d it Frankrijk zich aeliccl en al houdt buiten de wisseling van diplomatieke mededecllngen tusseheii Woeiicn en ücrlijn Madrid 23 Augustus De Oaceta zti l ilal drie vcreenigdc benden in Calalonie geslagen zijii raet verlies van elf man aan doodcn waaronder Galcndo Eocher en een priester ter ijl velen gekwetst of gevangen genomen zijn Sabariegos heeft zii h met 50 man op nieuw vertoond De werklieden te Barcelona hebben de hun door lo meesters aangeboden verhooging van 5 pCt op liet loon aangenomen Wow York 23 Augustus Volgens lijdingen van Cuba hebben aldaar 0 iroeri lu len onder de vrijwilligers van hei Spaansehc leger plaats gehad jlciiieii dc Hcrichtcn Op do tiiiifurm ilcr kavHllcuc ui Frnrikiijk ilcukt mci veel te bf7iJiiiigeii Thcc Fi iiisfiK olTicierrn meen Itiig zijn gcvfingcn genomen in Mciii o nis medeplichtig nau een complot ttgi n Iict levcu vnu Juarez II Itocliefuit wil peen gcliruik maken van ilo amnc lic De wed Niol kiijfït ren pnisiorn van 20 000 frs De Saksiscïio vei tcgenvvoordiging is bijeen geroepen tegen 27 aiig Do Spaitisclip bladen dringen aan op zaehtmoedighcid tegen de overwoTincn Carliaten Een opstaml onderdo Indianeuin Yncatau breidt zich uit De kunstenaressen van cenigc Caios cimntants te Hamburg weigeren dienst omdat de sessies te vroig brginncn De uit bet Nnpebclic verdieven roovtis vestigou zich in den ki iki lijken staat Dc bevolking van Home bedraagt 220 532 zidcn Op de tentoonstelling te Valparaiso hebben do Eii i M hc mannfücfuren den eersten prijs behaald In l ragnaj is dc opstand ondi rdiukt en di puhukiit tcuiggt kecrd te Moule Vidto Tc lïu Janeiro verlangt men vung naar het ciude van den oorlog met Paraguay l ü bisschoppen m Mngclaiul ijii onge ind om hoc oud en zwak ook gebrnik Ic maken aii dc gunstige aanbieding tot pensiuiineering De Italmanseho kamers zijn gesloleu dc tabakszaak blijft vooreerst lusten De Grickeche legccring heeft het ontwerp ingediend tot het doorgraven der landengte au Corinlhe In idaals au Wakleek die bedankt heeft wil meu te Dei lijn Fi iiligi illi candulaat stelUn Door het faillocrcn der Albtrt Icvrusvcrzekering worden löOUO hoofden van liuisgeziiwieD getrotlcn Dagelijks vordt in Spanje de laatste bende Carlibten uiteen gejaagd Te Tilburg wordt eeno nationale tentoonslcUiug georganiseerd van oude hoeden Den 16 aug ia te Suez fee it gevieid tor gelegenheid dat de wateren der Middellandsche zcc en die der Roode zee zich hebben vcreenigd in de biltere meren Yl J j at is terug gokeeid in Traukrijk De Russische rcgcering wil tiiasehcn Odessa en Koustantinopcl een telcgranfkabLl leggen Burgerlijke Stand iiiilii omliri A ilr long lii M lil l raiif c ii II Mil WllHCll 11 li iriiohiN li Au JiicoltiiH M dl 1 M uot 2 1 Tliiiiii N o l 1 Dool 21 ll ii iiil oh bi i s 3J rictiniLllli oudcr S ili i t er J Boot llci diifus Alitiioiuü oiiikia V F Siliw ut en E Vu j 111 l U Juliamii 8 ouders J Allimtii 3 en I Ilügeiiduülu OMBieutN 21 Auf C M Jüoslcn U n a dc Reui 13 ui 22 l F liuuueur 2 mi ADVERTENTIEN vi j y o tó j t joi to aj iiiji ji e oua o6®i Sjis j s oöw te Jii i i 40 JAKIGE LAMBERTUS SCHUILENBUIIG BARTIIA SMIT g Namens hunne Kinderen en Bckmcd Kinderen 1 f A SCIlUILENUtlKO jÏ Gouda 23 Aug 1869 Dc Hoer en Mevrouw BISDOM van VLIETKNOCII betuigen hunnen hartelijkendank voor de menigvuldige blijken van belangstelling bij het huwelijk hunner Dochter ondervonden Haastrecht 22 Augustus 18G9 Heden werd ons een Dochtertje geschonken slechts kort mochten wjj ons verheugen daar het kind spoedig na de geboorte overleed Gouda D J m RUITER 22 Aug 1809 M L de RUITER Braat Dc ondergeteekende brengt door de plaatsing dezer advertentie zijnen innigcn en hartelijken dank aan den Heer M S P R U Y T verloskundige te dezer stede voor het geduld eii de ervaring betoond bij de verlossing mijner geliefde Echtgenoot D J de RUITER Gouda 22 Augustus 1869 ÖPEHBARE VEREOOPING ten overstaan van den Notaris SCHAGEN van LEEUWEN te Delft bij veiling op DONDERDAG 9 ca bij afslag op DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1869 des middags 12 uur in het Hotel Schaap achter het raadhuis aldaar van o a Eeu zeer goed onderhouden HUIS en ERF van ouds genaamd Hi t Sint Jorih thans De VEiiGULDB Kabel waarin sedert onheugelijken tjjd met uitstekend gevolg de Zeilmakerij en daaraan verwanten handel zijn uitgeoefend en uog worden voortgezet tmaman o a thans nog rtrhonden is het onderhoud der zeilen en van cm groot aantal molens staande en gelegen aan de llooge Brug op den hook van het Achterom te Ihlft wijk 1 n 394 Des verkiezende kan de inventaris der zaak door don konper worden overgenomen Te aanvaarden ter keus van don kooper bjj de betaling der kooppenningen 1 October 1869 of 3 Januarij 1870 Meerdere inlichtingen zjn te bekomen bij den Notaris SCHAGEN van LEEUV EN en ook bij den heer P C IJPELAAR te Gouda Rcadcrstoombüot d USSEL Van Gouda Maandag en Diitffbday s morgens i uren de ovei igc w rkdugcn s morgciis 7 uren Zondng s morgens C a ur V m Rotterdam op gelijke i ii eu siiaiiiidiKig 2 uren Zond ig s uvoiids 5 uien ll ipelijl 3 Ititonrlnnrfen Waarschuwing Eeu ieder wordt gewaarschuwd niets te vorkoopen uan of te koopcn van ANTHONIUS JOHANNES van WERKHüOVEN smid wonende aan do Peperstraat te Gouda als zjjiulc deze gesteld onder Curatele en zullende mitsdien geeuc betaling gescliieden voor het aan hem verkochte en hot van hem gekochte zonder vergoeding worden teruggevorderd M C HERMANS Curatricc J ROST toez Curator HooglicemraudscIiapvanllljiiiaiHl KENNISGEVING De DIJKGRAAF van RIJNLAND brengt bij d ze ter kennisae van de Bestureu on Ingelanden in het Hoogheemraadschap dat de Vereenigde Vergadering in haro bijeenkomst van den 31 Juljj 11 heeft benoemd tot Hoofdopzigter van Rjjnlond den Heer P MAAS GEESTERANUS Civiel Ingenieur in plaats van wjjlen den Heer J KROS Dat de nieuw benoemde op heden is boëedigd en geïnstalleerd en z ne betrekking hoeft aanvaard ia welke hjj te spreken is in het Gemeenkndshnis van Rjjnland te Leiden Leiden De D kgraaf vooruocnid 21 Augustus 1869 H C J HOOG Te ÏIUUR ofte KOOI HAASTRECHT Een WOONHUIS met TUINTJE en ruime WERKPLAATS uitmuntend geschikt vooralle bedrijven bijzonder voor wagenmakerjj waaraan dadelijke behoefte is Te bevragen bjj Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht Brieven franco Früf PERGIIER D ALION llaar Extract Dit bovengenoemde Exlract geheel gegrond op de regelen der uctenschnp en geluulerd door dc ondervinding en liet gebruik is een hanrmiddcl geheel tem in zijne znmcnstelling geheel afwijkend vnn nlle andere tot nog toe uitgevondene hiinrmiddrlen Dit extract vercenigt alle voorlreB elijke eigenschappen in zich welke tot vcrslerking en voeding van het haar en hoofd dicustbnar zgu het verfrisciit en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein win roos en anilere nitH nscmingen maakt do yitKulijke inien weder gezond zet de wortel vast zoozelfe dat de reeds verouderde ea verllensdc haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract ccnige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit HaarExtract buiten alle andere haarolic of pomade welke altijd met vet of ohe verbonden zyn is dat hierin alle vctmer gselen zorgvuldig vermeden zijn die wel voor het oogenblik eonigc glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van slof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen liet is ract ccnc volledige gcbruiksnanwijziug a 0 ets per fliioon verkiijgbnar bij Irj de Wed lUJSMAN Uoiida I A G VAN DETH I 11 KKLLEK liotterdnm V A BOUONIE Col liA tiin A Jliiiil 186 G I é uitgavO WOENM geschied DINSDi i DAG 1 franco M De toesta genoemd wo schjjut voor I keert wel is A in de eerstel woeling en eeifst binnen lukte Cai lisÜ wellicht ver aangroeiende tjjd derhatelj 7a i geen iieden het v zelf het zal Dit is eeu Z j is veelzin heel afziet v de wi seling al die bemoei overwinning schulden wi door den b van don wercl in dat de heil en een naar verre rflkdom en gevonden wJ van de eige beschaving handel on i Van Frankil ïuchlige velj op dezelfde deel dier nl verfoeien vel litairisme in de school vaardig en men voor d Een wooij tot de dols Maar de lc keus tushcli nenlandsohi keusgedaai opofferen iu Il BWP JfMiWIII Bm i iiiuiBft iai mmgsmmm gmm ugméimr B