Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1869

1869 Vrljds 27 AugHSlus N 781 GOUDSCEE COURANT Nieuws en Adverlenlieiilad voor Gouda en Omslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt da uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco pT post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst Vim 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzonderlijke Nonimers VI JF CENTEN De inzending van advertentien kan goschiodeu tot óén uur des namiddags op den dag der uifgave vredekeizer geworden iiij Lm nieternhtig ilmikeu aan het verstoren van ileu vredr Het behoeft geen betoog dat geen der overige groote mogendheden liclang herli hij het verbreken van den vreile l j m en cuiisoii ii i ii zijue buitengewone maelii uiiijr iiiinij organiseert zjjne aunexutien eu liiM siiir jju iiiNJoed op de zuidelijke staten n vrciMlz um ontwik i Do nii i rhi daghliuliMi heslrijdeii den mikeling moeten allen zijne ovcimaeKlcerbiciligcn mslrr voii liensl met eeuo hevigheid die van Oostenrijk moet zjjue moiiarchii reorganiseren d zwakheid hunner redeiieeringen getuigt zijn crediet herstellen zijne geestrlijklieid tie j ju Portugal nwakt men zich weder ongerust dwüigen en ziju volK djinnnen lot eru y ainen ovei de Spiwnsehe pinnnen van Iberische eenheid hangend geheel verbindni Ital e i geheel Mimi heeft daar weiuig lust te deelen in de zemachteloos door oiitreddisde linrinru n en itus i geiiingen der SpaansJie revolutie land waeht tot zijn tijd gekone u scn i ii 1 ening opleeuingals othelOostennjL wilde voorbijhtreven fV sultan verwijt di U onderkoning zijne ver Algemeen Overzicht ioTjDA 26 Augustus De toestand van Europa kan zeer bevredigend genoemd wovden eu alle gevaar voor oorlog schijnt voor het oogenblik geweken Spanje verkeert wel is waarin onriratigen toestaiiü en belooft in de eerste tiekomst niet veel finders dan woeling en partijstrijd maar dat blijven vooreerst binnenlandsche bekommeringen De mislukte Carlistische opstand zal de kouingalciuzo wellicht verhaasten en het verzet der steeds aangroeiende republikeinen uitlokken maar de tijd der hatelijke interventies is voorbij Spanje al geen twistappel werpen onder de mogendheden hel volk zal overgelaten worden aan zich zelf het zal ongemoeid de eigen zaken regelen Dit is ccne betere poUtiek dan die van vroeger Zij is veelzins te danken aan Engdand dat goheel afziet van zijne doorgaande inmenging in de wifisehngen van het vasteland Wat hebbeu al die bemoeiingen wat hebben de schi ndste overwinningen opgeleverd dan die nnmetelijke schulden wier last slechts gedragen kan wordeu door den bloei der nijverheid en de winsten van den wereldhandel Engehind ziet volkomen in dat de oorlog onder elke gedaante een onheil en een verderf is dat men geen expedition naar verre gewest n Iwhoeft te ondernemen om rijkdom en wolvaart te vinden maar dat die gevonden worden in de vreedzame ontwikkeling van de eigen Imlpbronnen in de verlichtingen beschaving door verbeterd onderwijs in vrijen handel on in steeds vooruitstrevende nijverheid Van Frankrijk duchten wij nu evenmin oorlogzuchtige velleïteiten Dit rust echter geenszins op dezelfde gronden Wel ontwaakt bjj een deel dier natie een verstandiger inzicht wel verfoeien velen den onzaligen drukvan hetmilitairisme maar zjj zjjn nog niet onderwezen in de school der ware vryheid nog altijd licht vaardig eu wuft kunnen zij zoo licht o vlammen voor den glans eener ijdele roemzucht Een woord van den vredekeizer zou Frankrjjk tot de dolste onderneming hebben bewogen Maar de keizer heeft gekozen Hem w is le keus tuHschen buitenlandsch n oorlog of binnenlandsche hnrvornnng Ilij heeft de goede keus geiUvan Hij wil de heor elizuchtige plannen opofferen aan ver itutulig bedenkingen Het Frnnsche volk was ontwaakt uit de slaal sclie onverschilligheid het kun niet op den duur bukken voor autoerntisehe willekeur Hot mosst afleiding vinden in grootsche ondernemingen of tevreden gesteld worden door vrijzinnige concessien De keizer verloochende zich zolven hij geei t toe awi de wenschen des volkb niet uit edelmoedigen ziu maar uit besef van noodzakelijkheid Hij is 01 jaren oud van wankelende gezoudheiil hij wil het keizerrijk aan ziiu zoon nalaten kan hjj ovenuoedig eenen Europeescheu oorlog ontsteken V Die tijd is voor hem voorbij Kan hij echter zijne porsoneole regeering voonzetteu elke vrije uiting bedwingen en hel willekeurig geweld hiiniüiitveu lljj zag daarvan li ouiui li l lu id in lli il toegi ven iian di weiiMlioi ili s vuik t Vult hem hard eu moeilijk Om zijn duul te bi reiken zal hij nog erdeniic t n gmin lii Kaii niet terug of hij vcispee ijii iol Nieiimn l kan meteeuige zekerheid ilo iiivKoniit voor ellen en ot hij in dtaat zal ijii de i wegiiiu die hij nu eenmaal heeft iuuigi miieili l in lijils te lii teugelen Maar dit bM il mis NapohMui h een kwistingen en berisjit hem ovci uitzuigen en ouderdrukkeu nnnir ook Inj wil rust en vrede en vergeeft de btontigliedcn vau den ootmoedigen dienaar Waartoe dan nu nog altjjd die vreeselijke legers die uirainer eindigende krijgslocrusiiu eu die in vollen vrede wantrouwen liekomiiienug en onzekerheid veroorzaken Die toestand ia laugzauierhand ontstaan ilii irKti js besmettelijk gewordeu i u Let geiireMimldel ontbreekt Ili t ia een verschijnsel dat veel kwaads brouwt maar m n chien ligt eenig goeds verborgen in den onzin De groote staten vooral puttem zich uit ten behoeve dezer dwaasheid Zoo zjj dit lang genoeg volhouden zullen zjj den oorlog onmogeljjk maken alles wordt opgeteerd ten behoeve der niitteloozo soldalen en de volken zullen eindelijk komen tot de volle overtuiging dat hunne waarachtige belangen worden opgeotferd aan praatzieke heerschzucht Uil Sp inje liiriiht men van oneenigheid uider da miiii tcr De mocdijkheden groeien aan tii iiiu ieii Mnkoeren sinds jaren in den treurigsteii toesliiud eu eeneomwente ling is iii staat lie besic ill de war ie brengen Tlèt crëdièi w iH reeds verdwenen ouder de roegere regceriiig en hoe iiigeiiomeii men moge zijn met de veriurli ving niemand zal golooven dat de her ti lliiig van liet crediot mogelijk is onder de gi geveuc omstaiidiglieden De lioogi geestelijkheid weigert mede te werken tot de bevrediging iIin landsen nu willen soniiiii j i nnni lers ernstige maatregelen nemen tegen dl prelntcn De gevolgen zijn niet te overzien t liei rcjieii lieei i dut Spanje niet geregeerd keu wordi n diinr H ii vreemdeling en dat men vroeg of liial komen moet tul eone zuivere volk gei riiig FJitidelijk de groote ua stie der kouingskeuze Het uitstid iiiiiixkt de kins telkens onmogidijker 11 versterkt de imrlij die van don begiiiiie De 111 Dexienue heeft zjjn rapport voorgele i ii Men kondigt het begin der discussien aan t gen Woeuadag a s In Engeland Iwgint de lersche landquastic de gemoederen meer en meer in beweging to brengen Sommigen beschouwen do regeling dezer zaak niet minder mueiUjk dan die der staatskerk maar men koestert groot vtHiouwjn lip de selierpziniiigheid van GladsUme Intust ilicii beweert men dat de ministers te dezen aany ieii niet eensteunnig zjjn