Goudsche Courant, vrijdag 27 augustus 1869

BUITENLAND ENQEZiAND Men wil clcu dat tr Ion opzichte van de bill 01 regeliiii vnn het grondbezit in lerlnud verdceldlipid van gcvuelcn beslaat in jet Engelschc kabinet NiiBr men wcet stoat de hcer Bright het beginsel voor dat de l e Star deelt liet programma mede van The Liind tenure Ecform Association dat is eene vereeniging tot wijziging van de wet op het grondbezit Het voorname doel is om de arbeidende klasse grondbezit te verzekeren niet allecu in Ierland maar ook in Groot Britt innie Een zoodanig ontwerpvau wet zou reeus ui de volgende zituiig kunneningediend worden Stuart Mill is president vn die Vereen igiug De London mid China telegraph zegt dat er binnen eenige djgeii een prospectus zal worden verspreid betrelFende de oplichting van eene EastIndia Asiatic and American telegraph Company Deze ina lsohapp j stelt zich ten doel oiulerzeesehe kabels te leggen langs de kust van China en doorde Chineesche zee om de zuid naar Singapore en vandaar door de Stille Zuidzee nair ïTi jrd Amerika De Chineesche regecring heeft gtlgk men woel nietalleen hare toestemming verleend lot bet leggen vandezen kabel maar de belofte afgelegd om de onderneming liooveel mogelijk te ondersteunen en te beschermen Er bestaan alle redenen om te vermoedendat zoowel het Engelsche als het Amerikannsche gouvernement krachtige hulp zullen verleencii oui deze telegrafi he gemeenschap tot stand U brengen De Mermni Star zegt dat ofschoon er eeJs Wordt geklaagd over den slechten toestand des handels er téieu is te hopen dat er zich spoedig be tere verseljyaselcn zul voordoen BeedsKao men die ofiobooQ ze nog weinig talryk zijn opmerken De jongde ofgtveci betreffende de inkomende rechten waren betet dan men verwacht bad en de vermeer lierde ontvnqgsttn op do T i schillende spoorweglynen tenljzen dat er grooter verkeer is voortiamel jk van göEojren Eindel k blykt it de statistiek van dea Board of trade dat de handel met de koloniën ea het buiteiilBod weder levendiger wordt Als men dus gelukkig geaoeg is dat bet weder wat droger wordt eo de oogst goed binnenkomt dan heeft men reden te hopen dat het volgend jaar voorspoedig zat w 2eu Ër bestaan evenwel twee hinderpalen die de oMwikkeiing des handels in den weg staan Het tarief van inkomende rechieu der Verceiiigde Staten dat buitengewoon huog is opgevoerd belet dat de handel tusscheu Amerika en Engeland zich uitbreidt Het andere en veel ernstiger lieleiscl voor den terugkeer van het vertrouwen is de gewajiende vféde op hel vasteland van Europi Het veriruiinenkan met volkomen teiugkeeren meent de Star voor dat de militaire staten bot besluit htbbeii genomen zich te ontwapeneu De hertog vnn St Albans een groot landeigenaar heeft verleden week het eeiatc voorbeeld gegeven dat de iidel de veranderde behucfieii dostyds inziet Hij heeft de gemeeuteledeu Ie l edboume verzocht zelve hunnen geestelijke te kiezen De Ttmes pryst dit voorbeeld te recht ter navulging aan F B A N K R IJ K De nieuwe minister van oorlog is in zijn Custe levensjaar en bekleedt sedert ISöT dni rang van divisiepeiicrj il Hij beeft de veldtochien vau 1537 1841 lu Algerie medegemaakt is van 1648 1830 onder commandant der roljkcliiiische sciiool geweest siund in de Knui aan het hoofd van den etaf Ier arlilleric en voerde in ls5y de arlilkrie van Italië uan Volgens den Ftijaro bc it iic generaal Lebojhf eene groote popularuiit bij hi t lopu iii onderheid bij de aitiUerie veUe populariteit liij noh door zijue dapperheid en zijne talenten rt Is iU Afrika beeft vorwurieu De Puise zegt dat de keizer door het benoemen van den gcueraal Lebosuf tot opvolger van den maarschalk Niel op nieuw een bewys van zijne liberale gezindheid htift willen geven De heer Houland heeft bij de opening dertitting van den algemeeiicn laad te Eouaan ge egd dat aan de algemcene raden weder al orden toegekend het recht tot verkiezing üiiiiner voorzitters I eu secretarisseu 1 Ten aanxiei vau artikel W schynt het d t de mini eo t x oiterete poging hebben gedaan om de commistio t bewegen tot verwerping van het amendement de beeren tjügur d Agnosseau betwclk bepaalt at do constitutiouneele betrekkingen der groote slaatsliuhamen onderling en van deze met den keizer b een senaatsbesluit zullen geregeld worden Zaterdag is eeu nieuwe redactie van art 11 aan de goedkeuring der ministers onderworpen maar deze hebben zich daarmede niet kunnen ver eenigen De commissie is daarop tot den primitieven tekst geamendeerd volgens het voorstel van den bter Stgur d Agacdseau teruggekeerd Zooals de heer Prevost Paradol in het Jcmmal dei Dctiata terecht opmerkt moeten de ministers wel behendige roisooueUra zijn daar zy de commissiehebbeu weten te overtuigen dat de ministers die voor hunne staatkundige handelingen aan de vertegenwoordiging verantwoordelijk zyii tevens zeer goed van den keizer kunnen afhspkel jk zijn Door welke opheldering hebben de ministers do commissie begrijpel jk kunnen makea dai men bier öp geene kolossale tegenstrijdigheid stuit Naar men zegt hebben ZIJ ook bet argument iji t midden gebracht dat eene V ijzigiiig van art 2 van bet senaatsbesluit m dienziii dat Je munsters alleen verantwoordelijk z naan de kamers zou moeien leiden tot een nieunr volksbesluit Uit groote woord sch nt de commissie afgeschrikt te hebbeu Er is toen een licht voorlieu opgegaan eu als makke schapen hebben z i zicbaau de zijde der rqgecring geschaard De liberale beweging welke thans in Frankrijk heeracht kan eene nieuwe impulsie ontvangen vande algemeene raden iudien zij zich uamelyk op do eene of andere wgze ten gunste der vrijzinnige hervormingen verklaren Men gelooft dat zij dit overhet algemeen zullen doen lleuri Kochefort beeft in den Bappel een brief geplaatst waarin hg bericht dat hg van de amnestiegeen gel ruik zal maken Die brief luidt als volgt De tenige veroordeelingen en ae eenige amuestien die ik kan aannemen zgn die welke van het volk uitgaan Dit is de eenige rechtbank en het eenig gezag waarvoor tk eerbied kan hebben Ik zal dus niet eer in Frankrijk terugkeereu dan op den dag waarop het mg door zgn votum zal terugroepen Ik zal er alleeu terugkomen tengevolge van bet gebiedend mandaat dst ik weldra van de kiezers ia het eerste kiesdüttict van Pargs zal vragen Gaarne ontzaug ik alles Van hem dien ik keu en wien ik liefheb maar ik wil mets te danken hebben aan lieden die ik pimmer heb gezien eu die mg uiet voorgesteld zijij DÜITSCHLAND Men zi t teBcrlgn met belangstelling de pogingen te geraoet welke de heer v Beust m het werk zal stellen om zich met Prnisen op eeu beteren voet te stellen dan tot heden het geval is Dit is zeker dat zgn aan ienen zijn invloed lu Duitschland erbg ouden winnen indicn hg zooveel werk miukte van Pruisen als van Fr iukrgk Alle bednchtzamen in dui lande ijn lici in dit opzicht volkomen eens Uet etsoiuwerp van den Bondsraad betreffende de oprichiiug van maatschappijen op aaudeelen vindt bij den handel zooveel tcgenk iniiiig dat het eene geheele omweiking zal moeien ondergaan Evenzoo ordeu er veel bezwaren ii in ievüei l legende voorstellen tot regeling van hei suianliewe fnin den bond De haudelsstand bcschuu t dut oiitHcrp als te ccnzgdig en de daarin vooigeslelde gzigingen als te partieel Ten gevolge vau de door dea rgksdag vastgesteldü i pLeniiig van gg eliiig voor schuld en bepiikinp op de iii beolagniining van lornen hebben te Yi ehuui Muhlheim l sson m andere plaatsen bijeenkoiustii van industrieelen plaats gehad tot opncbting van veieeiiigingen ttr onderlinge bekeudluakiiig der namen van kmide betalers Door devtrjcuigiiig Ie Essen is een comile benoemd omaan de zaïk meer uitbreiding te geven De nu scLiar ijicchtb te Hanover willen opniemv tot eene ar eidstakiiig overgaan op grond du liuuue litrhjusche confraters door den trike aldair een hooger loon verkregen hebben Van ver o iiliinde ij lcn wurdt bun dit evemvol ufgci iden i j ir het bhjkl meer lu hun nadtel dan in hun vooideol te zullen zgn Vooreerst toch hebbeu zij daudoor ge umiulgk lecds 15 0üi tlulers aan arbiulsloon oilou ii terwijl er geen dadelgk gebrek aan vieikvnlk li Krachteiia een besluit van den tolbondsraad zal 111 de volgende week te Stl uucbcck door de hoofdbeambteii bg de belastingen in do bondstattueii e oiifercuiie orden gehouden lot repeling van de wgze waarop het vutr teclinische en iidert doeleinden beitemde zout voor de hms i ike ejnsumlie onbiuikbaar moei orden geniaaki uui nj ic zgnvan bdasiiifg ielgk men et zgn daaromtrenl eeds onderscheideue bepaliugeu gemaakt die even wel oauuelgk in werking getreden telkens door allerlei kausigrapeo werden outdoken zoodat het eiudelgk noodig wordt geacht eene strenge regeling vast te stellen In Baden beeU zich eene synode der Evangelische gemeente voor de ia voering van bet verplicht burgerlgk buwelgk verklaard Zonder een nader verbond met Noord Duitacbland Dit te sluiten wil vorst van Hobenlohe deBoavereiniieit van Beieren atreng gehandhaafd zien rn het is te wachten dat de nieuwe kamer hem daarin stenueu zal wat ook het verschil van meeniDg over andere punten zgn moge Voor Beieren beeft don ook de vrede van Praag geen verbindende kracht daar bet slechte den vrede van Berlg n en de preliminairen van Nikolsburg geteekend heeft Het gemeentebestuur van Mainz heeft eenedeputatie aan deu koning gezonden om hem ganstigte stemmen voor de verlegging der vestingwerkeo ten einde eene uitbreiding der stad mogelgk te 13 ken Dit zon vier milloen kosten en de stad heefter niet meer dan drie bijeen kunnen brengen Dakoning beeft zich uiet ongunstig over bet pl u oitgelaten maar ook te kennen gegeven dat de staathiertoe geen geld beschikbaar kon stellen De opening der landdagen staat voor de deur Zij zullen tegen het midden van September bgeengeroepen worden Dfe regeeriag ziet niet zonder spanning de beraadslagingen te gemoet llie waarschijnlijk in enkele landen tamelgk heftig znllen zgn ij is niet tot het besluit kannen Icomen om de landdagen van Oallicie en Kroatië te ontbindeo wgl zg bg de herkiezingeu niet zeker is de meerderheid te zullen erlangen Bovendien meent zij dat er nog altoos tgd genoeg overschiet om tot decea maatregel over te gaan Zoolang in de hoogste kringen de tegenwoordige stemming blijft voortduren en de overtuiging niet geschokt wordt om deu eenmaal ingeslagen weg te blgven bewandelen is er geen gevaar voor de bevestiging der bestaande constitutie Mocht echt r een tegenstroom zich een doortocht banen dan gaan wij een obaos te gemoet De keizer zal zich binnen kort naar Hongarge begeven om eene revue te bonden over net garnizoen te Pestb in vereeuiging met de nieuwe HonveJs afdeelingen die dezer dagen zgn opgericht Deze revue wordt beschouwd als ene demoustratie ter wille der Hongaren namelijk in dien zin dat daardoor de solidariteit der II onvedeorpsen met de sSukiide armee zou iieveetigd w irden Volgeus de offloieele Wimef Zeitung is naurluid van berichten van 27 Jeii tot 15 Augustus de stand der veeziekte aldns In Hongarije heerscbtdie ziekte te Sazi en Dunaketz eu iu Fussta NagyAlag van bet Pestber comilaat In Gallicie heeftde veeziekte zich geopenbaard in de plaatsen Poloniczna Nioznnnow Majdan Oorny Budk en Szyly In de Bukowiua is do ziekte itgebrokeu te Nowoselitzka De overige gewesten van de monarchiezgn tot nn toe bevrijd gebleven Deu H i dezer zullen te Praag zes nieuwe verkiezingen voor deu Boheemschen landdag plaats hebben di ir even zoovele afgevaardigden teu gevolge hunner deelneming aan de declaratie van 23 Aagustu Ib iS door den landdag van huu mandaat vervdleii gn verklaard j p BINNENLAND bOÜDi 26 AtGtSTl S Dinsdag avond ten lO j ure zgu vier jougeludei die oiiinclenkeiid eu baldadig bezig waren met het oprapen en plukken van peren in een boomgaard aan deu kallensingol alhier overvallen door twee agenteu van politie Het moge strekken ter waarschuwing van veleu die zoodanig vergrijp als onbeduidend bcschouHeu en niet bedenken dat het wcrkelgk diefstal is eu treurige gevolgen kan na zich slepen Men schrijft ons uit ijcksmond dd S l Aug Gisteren weid begunstigd door heerlgk zomerweer de alom bekende paardcnmirkt alhier gehouden Buitengewoon was de menigte die van alle oorden herwaarts stroomde Van het groot oaut il paarden dat aan de Igu werd gebr icht werden de beate tegen enorme prgzen aan vreemde kooplieden verkocht ïen einde toe was de h aidel levendig cii vooral door Fransche kuopliC Uii was de maikt zeer geanimeerd Het Nederlandsch Onderwgzers genootschap lelde volgeus het jaarverslag op 1 Januari 20W gewone leden lü7 honoraire leden 6 leden van