Goudsche Courant, vrijdag 27 augustus 1869

D tÊm mm imHÊmi PSP Ji n t lkeos door ii ken loodat het atreags regeling lode der Evaohiug Tao bet vet Ml Noord Daitacb i Hohealohe de ebaDJhaafd iieii t ve kamer hem s hil v a mecniog jor Beieren beeft Afbindende kracht UerliJD eo de pre liud heeft ItMainz beeft eeoe I om hem gnoetig r vestiD werken mogeiyk te Q a en de stad beeft l cu breagen Da f ver bet pl n oit veu dat de staat stellen voor de deur eptembef bijeenziet niet zonder cmoet Uie raarlijk heftig ioUen MQoea komen om Btie teontblndeo t er is de meerderIkq meent zg dat et om tot deten in de hoogste blijft voortduren irerdt om deu bewandelen is ng dpr bestaande jpenstrooa zich een Ife cbaoste gemoet liort naar Hongahonden over het met de nieuwe en zqn opgericht i eene demoLstratie I lu dien zin dat Iredeorpsen met de len eitmg is naar Dt IS Augustus Hongarqe heersoht iu Fassta Nagy ii OalUcie heeft de p iatsen Pojr Budkt n Szyly lubroken te Nowode monarchie rjag zes nieuwe en lauddag plaat jiydcn teu gevolge uue van 82 Au r m bun mandaat JSTD iyn vier jonge1 lig bezig waren Ifin ia een boomovervallen door jiviug van veleu l ien I beschouwen li u diefstal is cu rU piid dd 34 Aug teriyk zomcfweer Iihicr gehouden ilie van alle oordat aan de Igu 11 enorme pryzen Ten einde toe ïril door Fransobe bmmeerd ijzers genootsohap 1 Januari 20 i l en B leden vun verdiensla en l 3 aJgejDeene ieden Het aantal oboQnearDnteo op bet Maandblad wag I206 Uit het verslag bl kt nog dat bet hoofdboluur eindelijk geslaagd is om ieiqand te vinden b reiii en bekwaam om eene verzameling voorwerpen te vervoiardigen voldoende voor bet ondcrwys in de natuurkunde op de volksecbQol De verzAmeling zal zoonU zy thans is bestaan uit 70 stukken en ƒ 60 kusten Qi der de tpoatcllen zal zijn een voor den kivikzilverregeu een brugbalans een luchlpomp en modelhuispomp een electropboor een toestel voorde werking van de telegraaf een stoomscbuif enz Mocht iemand hieromtrent uog eenige opmerkingen hebben ter volmaking van dien belangrijken arbeid dan verzoekt het hoofdbestnur daarvan opgave vóar primo September als wanneer de lijst definitief zal worden vastgesteld en de inteekenlijsten zullen worden rondgezonden De geheek bevolking van Parijs bedraagt 1 700 000 zielen waarvan 750 J00 mannen 700 000 vrouwen en 200 000 kinderen 400 000 van deze mannen vrouwen en kinderen leven van een eigeninkomen Cren eniers of oefenen een beroep uit j in scholen hospitalen en liefdadige instellingen bevindïn Zich 100 000 personen 200 000 zyn grossiersen winkeliers er z jn 1 000 000 ambachtslieden en 35 000 soldaten 416 811 personen houden zich be ig met de fabrikntie d r zoogenaamd articles de Paris lamelijk 285 864 mannen 1 ilO vrouwen enS5 410 kinderen Parijs bezit 1800 stoommachines te zamen 10 000 paarden kracht De kracht van een paard staat volgens Frunsche berekening gelijk aan even handen zoodat deze 15 00 stoommachines vertegenwoordigen 70 000 handen Onder het opschrift Koffieprialjes leest men in het Bat Uandehhlad In het artikel N ijaara pijmeriugen 111 voud men de zinsnede Men beweert dat in zekere nfdeeling van Wes Java de picol koffie aan dfn lande op ƒ 178 komt te staan In endere streken mag het beter gesteld syn maar schier pveml zullen de gouvernementstQinen blijken in de handen der regeering kostbare panden te zijn Met die afdeeling bedoelden wij Bantam Men deelt ons thans oit goede bron mede dat de resiï ent van Baptam lang vdór wy het bovenstaande venstaandepubliceerden den stand der kofBeoultnUr in het Bantamsche aau de booge regeering kenbaar jir enaakt en heffa aldelyk op de intrekking dezer cultuur ia de residentie Bantam heeftaungedroii geti i eebt tot lieden te vergeefe Wanneer pnrti tulieten woeste of vroeger reeds ontgonnen en thans braak liggende gronden weoscheu te utiliseeren dan wordt onder de vele moeilijkheden die m den sollicitanten berokkent ook da bewering gevonden dat voor particuliere kofBeplanters die hunne tuinen in de nabijheid van goQvernementstuinen aanleggen d verzoeking 1 te groot is om zich door ciandestienen opkoop te bemacbtigea van de koffie die voor het gouvernement wordt geteeld AJ zulloa de juistheid dezer bewering onbesproki n Inicu M ar waarom neemt men de aanleiding tot deze vhvopking niet weg door de peperdure kuffiecuituur in het B iutamBcbe iu te trekken en oodoende leii minste in cene residentie aan de particuliere koffiecultuur eene onbeperkte speelruimte te bc orgeii De minister van binnenlandsohe zaken heeft by schrijven van den 17 augustus aan de commissarissen des konings ceuigi nadere voorschriftcu ter uitvoering van Zr Ms besluit van 9 juni jongstl Staatsblad n 103 medegedeeld betreffende de aanstaande algemeene volkstelling liet zal den minister vooral aangenaam zijn Jat tpoojig met ile gemeentebesturen in overleg worde getre len omtrrnf de maatregelen te nemen vóór de idluiK en vooalomtrent de wijze waarom in elke gemeente iu betbijzonder in de volkrijke zorg zal worden gcdragcu voor het aansprakelijk atejlcn van één persoon belast met de hoofdleiding De gcmccntebcpfiirenKullen in staat dienen te worden gestelil om donoodige inlichtingen spoedig van het statist levli bureau der provincie te verkrijgen liij dr voripn telling was de tegemoetkoming aan de gemeentcbclurcn berekend tegen één cent per geteldcii persoon terwyl daarenboven een halve cent voor hci opmaken der verzamelstaten bestemd w ag Dit opinhken vervalt by deze telling voor de gem oiilcbtsii roii daar dit werk bij de provinciale bnreiiux al erricht worden Deregcering heeft iiochl uis vermecii l de tegemoetkoming even als vroeger oji een en een halveu cent por geleiden pereoon e uii inen stoDon zyndo ilé halve cent vooral bestemd voor dcontróleder biljetten en s atcn of voor de vcrpelijking vunde opgaven der eliiug met die der bcvi iiin rc iilers en voor de zorg ceiier vollcjige eu naau keurige invulling Men le 9t ia hi llandeMikd Nameni den 8B Ierk 0mji g nn Egypte zijn door Mebns poeha uilnwdigii ged gezonden ter bijwoning vnn de plechtige opeoioi vun het Suez kanaal op 17 November e k tó de hoeren F W Conrad hoofdinspecteur van dêè waterstaal F v Heukelom ea F J Plate ptesidwitefl der kamers van koophandel te Amsterdam 6u te Rotterdam aan den uitgever van de iVl Ii n Courant aan den hoofdredacteur van bet Daijlitad van Z H ook aan onzen uitgever is een dergelijke ultuoodiging geworden Uit Sutoannp isohrijft men aan het Bat Hand Een ieder die op Madura komt staat verbaasd over het prachtig rundvee dat daar zoo overvloedig aanwezig is De MadUrecsis zoodanig aan zijn vee gehecht dat hij daar beter voor zorgt dan oor zijne vrouw zoodat het niej ztilden gebeurt dat hij het verlies van een zijner sohoone beesten meer oetreurt dau dat Zijner vrouw Een eigenaardig volksvermaak op dit eiland zijn de stierenwedrennen Daarvoor ivorden gewoonlijk de schoonste beesten gebruikt en een dierenliefhebber die zulk eene vertooiung voor het eerst ziel zal daarbij zeker staan te watertanden De stieren worden by paren van gelijken bouw en gelyke kleur voor eene soort van kleine slede gespannen waarop d3 eigenaar of iemand zijnentwege zich neerzet De beesten zijn mooi versierd en met belten omhangen liet doel is dat de stieren in vliegende vaart de aangewezene renbaan afleggen Wordt dat in rechte lijn en met bliksemsnelhcid verricht dan ontvangt de eigenaar een prijs bestaande in een doek of iets dergelijks Deze toont dan zijne vreugde aau de duizende omstande s door trotsch op zijne beesten te wijzen hij tandakt en zingt daarbij Dit volksspel wordt zeer dikwijls gehouden In enkele dessa s heeft men daarvoor zelfj bepaalde tijdslippen aangewezen bij voorbeeld een keer s weeks Als geene boofilen v in aanzien zich daarbij bevinden dan geeft dit spel dikwijls aanleiding tot vechtpartijen en enkele keereu tot doodslag httgecn een g evolg is van jalousie van de bcldughebbendeu Het rundvleesch op Madura kost van 20 tot 35 cent het kattic eene gewone koe met k ilf van ƒ 20 tot ƒ 30 terwijl meu voor een mooi paar stieren dat uitsluitend voor de wearennen gebezigd wordt tot f 400 betaalt De veepassers worden zeer divk bezocht De gemeenteraad an s Hage heeft iu zijnezitting van dinsdag jl bdhoemd tot leeraar in het teekenen bij de hoog nr JH rgersebool den ar Boeterink te Veendam met 35 tegen 27 stemmen Tot leeraar aao ée hoogere burgerschool te Breda is benoemd de be pr J Cliiysenajr thaus ad junctingenieur bn Ie spoorwegen Met het beginvan september zal hy z jne betrekking aanvaarden In t verslag van de verwr i ingen omtrentden oogst in de prov NoordhoiUnd leest meno a ia de Staats Cl De tarw rogge gerst enhaver staan byua zouder uitzondering goed Deboekweit die veel door den regen geleden had beloofde echter een matige t ibrengst Het eerste aardappelgewas is over talgimeen vrij goed uitgevallen het tweede gewas laat zich nog gunstiger aanzien De ziekte heeft zich nog weinig vertoond Erwten eu paardebooncn sta iu weelderig de bruineen witte booneii ilic veel va i het nalle voorjaarte lijilen baJdeu zullen w irifschijnlijk cpii pcring beschot opleveren de vruchtbooiueu lalen vci I lo wenschcn over vooral is dit het geval met deappclboomen De berichten omtrent het gr isgcwasen het hooi luiden zeer gunstig Do gczomiheidstoestand van het vee liet over het algemren einig te ivenscheu over wel deden zich gevallen vanlongziekte voor en ook di bekende vaikons iektc vertoonde zich weder maar belangrijke uitbreiding verkreeg ij niet Laatste Berichten Parijs 25 Augustus Pe keizerin en do keizerlijke prins hebben bij hunne aankomst te Lyon cene hartelijke ontvangst genoten Madrid Angiistus Jlcn ziet hier eene miuioieriH li cn is Ie gemoct De regtennj is voorneincns maatregelen Ie nemen lejien de liisschoppen ilie Reneigcrl I bben aan Iniiiic oi ilerhoöiigc gce lelijki n te lieiclr i dat zy ie i v ui iltflneininij aan de Carlistlsclie iioeliiigen liiiiliin Ie onthnmkin WOünen Anpu lus De None l ree sc egl ilat Ie iiiU Wer van liirnieiil zaken heeft te I iincii gineuii d it Ie Irgeimuorrlige velj evii mei geiionjït l it e regeering er krachtig toe bij lr ige om de fctaldagen te vermiudercii ni ur dat de be tiisaiug aao hnt iuzicbt des volks moot werden overgelaten om overtollige feestdogen af te schaffen De gemeentebesturen zya aaogeschrevco om lederen feestdag die niet geboden is te ignoreereu eo io voorkomende gevalTeo ia dezen ziu invloed op de bevolking uit te oefenen Florence 25 Augustus Hot gtracht betreffende eene overeenkomst die met verschillende bankicrc gesloten zou zyn tot de uitgifte van 300 millioen obligatien op kerkelyke goederen wordt tegengesproken NeW York 24 Augustus Te Macon in Tennessee hadden gisteren ongeregeldheden plaats tusschen Bl inken en Negers Twee personen werden gedood en velen gewond De Kegers dreigden de stad te zullen verwoesten Madrid 2S Augustus De priester Miller die aan het hoofd eeuer bende beeft gestaan is ter lood veroordeeld De qiuestie betretfende den eed der prelaten en priesters zal waarschijnlyk aan het hoog gerechtshof ter beoordeeling worden voorgedragen Men verzekert lat de heer Ardony ten gevolge van moeilijkheden omtrent de hefSng van den hoofdelijken omslag het ministerie wilde verlaten maar dat zijne vrienden daartegen opkwamen Voorts wor lt verzekerd dat eenige Unionisten en Frogressislen Serrano kandidaat zullen stellen voor den tronn Parijs 25 Augustus De keizer heeft bedeu morgen den ministerraad gepresideerd Eonstantlnopel 25 Augustus De raad heeft heden gedelibereerd over het antwoord op de missive van den onder koning van Egypte Men verzekert dat de portc hem zou uïtnoodigeo naar hier Ie komen Berlijn 25 Augustus De Nord Deotsche Allgeuieinc Zeitnng verzekert dat er geen supplementoire begrootiug voor het krijgswezen te vcrwachlen is De koning is alhier teruggekomen Parijs 13 Augustus In de zitting van den senaat is voorgelezen het rapport van den heer Devienne waarbij werd aangekondigd dat de commissie uit den senaat verschillende wyzigingcn wenschelijk acht De commissie heeft o a bet amendement strekkende om het gouvernement de bevoegdheid te untnemen om de mairea tö kiezen guiten den gemeenteraad niét goedgekeurd Uct dpor den beer Deviênneai ebrsebte rapport constateert als resultaat van de wetgeving van 1852 dat de rust is bewaard gebleven bet oqderwijt eu de welvaart zyn outwikkeld dat de vrede is behouden gebleven en Frankryk wordt geëerbiedigd dttt 1 400 000 soldateu te zijner beschikking beeft oin zich aan de grenzen te vertooneu Het rapport eindigt met een beroep op het geslacht van 1869 om het aangevangen werk te voltooien waartoe het beier nog in staat is dau dat van 1852 Parijs 25 Augustus liet officieele blad verklaart gemachtigd te zijn de geruchten tegen te spreken die beden omtrent den gezoudheidstoestaod des keizers in omloop wareu Ue discussie in deu senaat zal 1 september aanvangen Madrid 35 Augustus Do Imparcial zegt dat de prelaten wier antvvoord op de beschuldiging dat IJ hclilicn deelijenomen aau de C arlistische woelingen niet voldoende is naar het hoog gerechtshof en rij die in het geheel niet hebben geantwoord naar den staatsraad zullen worden verwegen Te l alma is eene Carlislisehe sameuzwering ontdekt Cfeinensde Berichtco Tf Prang is eeue petitie iu omloop tot verdrijviüg dtr Jczoitcn die door zeer velen uit dett gerinijeü burgörataasl wonlt gi tt ikciid Aan kti f r Napuleon wordt liet gezegde toegeschreven dat het DH 17 jurcn moiiarchuk politiek tijd wordt tot de dyiiastioko over to K u I iuga do kust tudschon I ibou en S ock zullen ticu zeemansBcliükii der terste kUbst wouU ii opgfiicht tot opleiding der stnndkwuncrj vouide ku tsfiut en het stuarmansvok Jte c it k c heeft optüt hüudcn iii de Pöolache districten luw II i II lii iiUi k Kii M N iiiiu i het ft ii de Inotflte dagen tiog eeu8 teu naiu il vMii Miiu rbumati irho a indociiingnn dooigestaon Oü IVaii t ht gemunt ti M tdiid is onverwachts vtiii liiiiiniz iiii ir i irijH gokoraeu ten gevolge vun vertoogcn van iitt ji laiui liL pniivtrnemi Dt Mtii icrwaclit dat de l f lgi t he kfimeia in noxember uet d iaiLl Cdu lioonndi ulliii giopiiid woiden I A nii dü K iiip dü G Mde llmm urdiu nog nltijd dlnimniteit nii II iilijkt wiinrdo gc ndui Iv uqit t iMiLt t voort in Oust PrmHt D cu Krundeiibm i ti i i i uÜuii tii KuKtnii fl J tuKa vcc afgvinaakt Oo trNb s ihuji v iii IJiimbcr hci ft iiaii ïijno gecslrlijkhud hit hi oeki i wui kuillihniztn en andere ojjciibuTC lucu 1 It VlibuilLll m0Ê0SB